39. Døvle (med Østre Holtet).

     Navnet skrives 1593 Døfflenn, 1668 Døfflen, 1723 Døflen. Døvle træffer vi ogsaa i Arendal anneks og i Andebu. Navnet skrives i Rødeboken: i Dyfline. Da alle tre gaarder har nogenlunde ens beliggenhet (de ligger lavt, særlig Døvle i Andebu), er det rimeligst at tro at disse navne maa tydes ens. Sophus Bugge antar at Døvle i Andebu kommer av dufl m. eller dufl n., et gammelt ord som nærmest betyr sænkning. (Den i Norske Gaardnavn opførte skriftform fra Rødeboken: i vestaste Dolfuin, gjælder ikke Døvle i Stokke, men Dolvi i Brunlanes; dermed bortfalder den viktigste grund for A. Kjær til at anta at Døvle er at gammelt Dalvin, Dalgaarden.)
     Skyld Fuldgaard paa 6 smørpund; herav falder 1 1/2 smørpund paa Østre Holtet.
     Eiere. Bonden paa Døvle var selveier omkr. aar 1600. Utover i 1600-aarene maatte gaarden ofte pantsættes (1650 regner Stokkepresten sig som eier; en tid senere Klaus Røyem paa Hjertnes). Men det var bare smaastunder; gaardfolket løste snart gaarden fri igjen, og Døvle holdt sig i det store og hele som selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 9 3 7 - -
1668 3 10 6 11 50 16 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 4 24 - 14 63 17 1/2 td. havre, 5/8 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
(heri iberegnet besætning og utsæd paa Holtet).
1803 3 10 - - - 13 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 6 19 - 17 - 23 1/2 t. havre, 3/8 hvete, 1/4 rug, 1 1/2 byg, 19 3/4 t. p.
1865 6 33 - 22 - 24 5/8 t. havre, 2 1/8 hvete, 2 7/16 rug, 3 3/4 byg, 1/48 erter, 35 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget hustømmer og smaalast, og litt bøkeskog til brændsel. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov og litt til salg; til Holtet ingen skog. God jordart, men Holtet sandig og skarplændt. Hus, gjerder, aker og eng paa Døvle i noksaa god stand, men aker og eng paa Holtet ganske slet. Skikkelig havn. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Vaat, tildels skarp grund. - 1820. Tilstrækkelig havnegang. Skog til behov. Andel i et litet vandfald med Østre Kile hvori kvernebruk.

Brukere.

     Lars Torkelssøn er bruker 1593, levde til 1625. Ved et heldig slumpetræf har vi i behold skiftet efter Lars. Det ser ut til at han eide gaarden (hvortil allerede dengang Østre Holtet hørte), men det var adskillelig gjæld, mer end løsørets værdi. Største kreditor var Ola Møkkenes. - Lars var gift med Sigrid Asgautsdatter som overlevde ham vel et halvt snes aar. Barn: 1. Asgaut Larssøn, drev Østre Holtet. 2. Søren Larssøn, se nedenfor. 3. Mari. 4. Kari.

Døvle.

     Søren Larssøn 1625-ca. 65, blev omkr. 75 aar. Hustruen hette Kari, levde endnu 1675.
     Lars Sørenssøn ca. 1662-73, falder væk i sine bedste aar. Han eide bruket sit. Han skatter av smaaparter i Nes i Høijord og Skallerød i Sem, men parten sin i Døvle synes han at ha pantsat til Truls Friis i Tønsberg.
     Nils og Hans hetter brukerne efterpaa, og de hører nok til gaardslegten, for begge eier parter, men vi kjender ikke sammenhængen.
     Halvor Hanssøn ca. 1685-1705, blev eier av hele Døvle, men vi faar nu høre at Klaus Røyem paa Hjertnes en tid hadde hat klypa si i gaarden. Halvor greide at løse den helt ind, men Hans Holtet tvang sig til 13 daler i odelsløsning. 1705 holdes skifte efter Halvor. Gift m. Sissel Jakobsdatter. Formue 286 rdl. (men da takseres Døvle bare for 162 rdl.). Tre barn: 1. Hans, fik halve gaarden, se nedenfor. 2. Nils, likesaa. 3. Mari, g. m. Anders Amundssøn (flyttet til Stangeby, Nøtterø). - Enken giftet sig med Jon, se nedenfor.

Østre Holtet.

     Asgaut Larssøn ca. 1620-50, eide 1 1/2 pund smør i Holtet.
     Anders Asgautssøn ca. 1655-90, brukte en tid ogsaa jord paa Kile. Barna kjendes: 1. Hans Anderssøn, se nedenfor. 2. Nils Anderssøn, bodde paa Tangen. 3. Anders, paa Aamot. 4. Kari, g. m. Anders Erikssøn Klaastad. 5. Berte, gift til Brekke i Shd.
     Hans Anderssøn ca. 1696-1735, blev ved lag 70 aar. Eide bruket. Gift 1. m. Kirsti Paalsdatter; 2. m. Eli Guttormsdatter fra Omdal. - Barn (tre og to): 1. Anders Hanssøn, kom til Holmene paa Nøtterø. 2. Jakob, bodde paa Holmen u. Skjelbrei. 3. Guri, ugift. - 4. Kirsti, egtet Hans Hanssøn. 5. Line, egtet Anders Hanssøn Døvle.
     Enken Eli blev sittende længe med 2/3 av Holtet. Hun hadde tidligere været gift m. Lars Jakobssøn Amundrød og med ham hat sønnen Jakob Larssøn som nu fik jorden efter moren.

Døvle (4 1/2 pd. smør, forts.).

Bruk 1.
     Hans Halvorssøn ca. 1710-43, blev 65 aar. Gift m. Kirsti Amundsdatter, døde 1755. Tre barn: 1. Anders Hanssøn, se nedenfor. 2. Nils, se bruk 2. 3. Emmerense, g. m. Lars Mikkelssøn (de bodde her, men Lars flyttet senere til Ødegaarden u. Prestegaarden).
     Anders Hanssøn 1745-78, døde 1785, 75 aar. Gift m. Line Hansdatter fra Holtet. Tre døtre: Elen, Helvig og Grete. Av dem egtet Elen Ola Nilssøn fra Sem, se nedenfor.
     Ola Nilssøn 1778-1801, gift 1770 m. Elen Andersdatter, herfra. Tre barn: 1. Hans Olssøn, se nedenfor. 2. Helene, egtet 99 Anders Bakke paa Ask, men døde tidlig. 3. Anders, døde 1806, 27 aar gl.
     Hans Olssøn 1801-28. Født 1774, død 1828. Gift 1802 m. Randi Nilsdatter fra Sø. Borge, levde til 1849, da 70 aar. Av deres barn levde fire ved farens død: Nils, Anders, Ola, Kristoffer. Av dem hører senere bare om Nils Hansen, født 1804, bodde i Døvlerønningen, var gift m. Andrea Olsdatter Storevar.
     Bruket blev nu klipt istykker i smaaparter.
     Part a. Anders Hanssøn ca. 1830-58, var fra Hvataaker i Shd.; egtet 33 Inger Maria Larsdatter Stavnum, døde 1855. To sønner: Olaves og Lars, og av dem fik Olaves 1858 skjøte paa jordveien.
     Part b, blev 1829 utlagt søn av ovenfor omtalte Hans Olssøn, Nils Hanssøn. Han solgte 1830 til Hans Hansen som sies at være fra Husum. Han døde allerede 1834, 28 aar. Han hadde 32 egtet Sibille Larsdatter Stavnum. Ingen barn.
     Helge Ditmansen 1835-77, egtet enken Sibille som døde barnløs 1847. Helge som var fra Bjerkelund, egtet 48 Karen Anne Eilertsdatter Rønningen, og de hadde flere barn. Jordveien blev 1877 skjøtet til sønnen Ditman Edvart Helgesen.
     Det var ogsaa flere mindre parter; saaledes bodde den før nævnte Nils Hansen og Eilert Knutsen i Rønningen. Og Knut Guttormsen som før hadde eid et større bruk paa Rusletvet, kjøpte en jordbete her 1856 (om ham, se Rusletvet).
Bruk 2.
     Jon Jonssøn 1735-39, hadde bodd her paa gaarden længe, men neppe altid hat jord. Hans første hustru Anne Paalsdatter døde 1705. Fire barn: 1. Nils Jonssøn, kom til Vestgaarden. 2. Paal, til Sjuerød. 3. Jakob, til Aarholt. 4. Mari.
     Nils Hanssøn 1740-62, bror av Anders Hanssøn paa br. 1; døde 1762, 41 aar. Gift 1749 m. Gunhild Mikkelsdatter. Tre døtre: Kirsten Nilsdatter (egtet 72 Helge Svenssøn Steinsholt), Dorte og Anne.
     Enken Gunhild egtet Anders Jørgenssøn fra Brøholt, og han bodde her til hustruens død 1773.
     En slegtning av Gunhild, Mikkel Kristenssøn Østre Kile eide jordveien nogen aar. Efter ham Anders Ivarssøn 1780-85.
     Abraham Olssøn 1785-1808, da han døde 49 aar. Han var klokker i Stokke og kom fra Helgerød. Hustruen Marte Kristine Kristoffersdatter fra Brataas i Arendal; døde 1806. 51 aar. De hadde ingen barn.
     Hans Olsen 1808-47. Født 1780 og søn av Ola Jakobssøn Sø. Stavnum. Gift 1805 m. Al Kristensdatter (enke efter Kristen Tolvssøn Ve. Kile). De første aar var de paa Kile. Hustruen døde 1836, Hans 1847. Ett eneste barn, Anne Susanna Hansdtter, f. 1814, egtet 1830 Rasmus Olsen Skjersnes. Hun døde tidlig, men efterlot to sønner: 1. Ola R. Olsen, f. 1831, kaldte sig Døvle, blev sakfører og bodde i Kristiania. 2. Hans, se nedenfor.
     Hans Rasmussen (eller Hans R. Olsen) fik skjøte paa eiendommen 1850. Gift 1853 m. Maren Andrea Nilsdatter fra Solli i Shd. De blev boende her længe utover.

Østre Holtet. (1 1/2 pd. smør; forts.).

     Jakob Larssøn 1764-69, søn av før nævnte Eli Guttormsdatter og Lars Amundrød. Gift m. Marte Andersdatter. Jakob døde 1769, 55 aar, og enken sat med jordveien fremover, indtil hun 1781 delte den mellem to svigersønner.
Bruk 1.
     Hans Larssøn 1781-95, svigersøn, var fra Kile. Tok ophold 1795, døde 1809. Hustruen Kari Jakobsdatter levde længer. Barn: 1. Elen Kirstine Hansdtr. Østre Holtet, egtet Mattis Kristenssøn, se nedenfor. 2. Inger Marie, egtet Isak Lauerød i Andebu. 3. Lars Hanssøn, bodde paa en plass u. Fuske i Arendal.
     Svigersøn Mattis kjøpte jordveien, men blev boende paa Ve. Holtet. Solgte derfor snart. Efter et par mellemmænd kom
     Nils Helgesen 1803-45, var fra Øde-Brøholt. Gift 1. 1802 m. Anne Isaksdatter fra Fekja, døde 1819; gift 2. m. Anne Mikkelsdatter. Nils hadde over en tylvt med barn (syv og seks): 1. Kristine, egtet 1774 Kristoffer Sørenssøn Strand i Shd. 2. Mari, egtet Ola Trulssøn Gjekstad i Shd. 3. Hans Nilssøn, se nedenfor. 4. Inger Marie, egtet Per Anderssøn Namløs i Shd. 5. Anne Kristine, egtet Erik Kristenssøn Haugen i Shd. 6. Anne Dortea, egtet Nils Sørenssøn Fevang. 7. Anne, egtet 42 Hans Kristian Larsen, blev boende paa gaardens eie. - 8-13. Berte Maria (egtet 55 Mikkel Anholt), Anders, Mikkel, Ivar, Andrea, Simon.
     Hans Nilsen, søn av forrige, overtok jordveien efter faren. Hans hadde 1834 egtet Maren Hansdatter fra Kroken i Shd.
Bruk 2.
     Lars Anderssøn 1781-91, svigersøn av Jakob, gift m. Helvig Jakobsdatter. Solgte; døde 1793, 49 aar.
     Gjennem et par mellemmænd kom jordveien til
     Rasmus Olssøn 1798-1815. Født 1761 paa Fekja; gift 1794 m. Helvig Olsdatter Lille-Husum. De gav allerede 1815 sønnen Ola skjøte, men det var visst bare av hensyn til militærtjenesten, og de fortsatte med at drive gaarden til ca. 1830. - To barn, Ola, se nedenfor, og Anne Maria, egtet 1828 Rasmus Kleppan.
     Ola Rasmussen 1815-73. Gift 1831 m. Live Ivarsdatter Steinsrød. Tre barn: 1. Helvig, egtet 55 Jørgen Svensen. 2. Anne Maria. 3. Ivar Olsen, f. 1840, og han fik 1873 skjøte paa jordveien.
Bruk 3.
     Gullik Olssøn Bærefjeld 1744-77. Søn av Ola Helgessøn Bærefjeld. Gift to ganger: 1. m. Gunhild Larsdatter, døde 1762; 2. m. Idde Hansdatter Brøholt. Barn (tre og to): Ola, Hans, Line; Gunhild, Helge. - Enken giftet sig med Jakob Gjekstad og flyttet væk.
     Ola Gullikssøn 1780-85, søn av forrige, solgte og flyttet væk.
     Helge Svenssøn 1785-1808, bodde paa Øde-Brøholt.
     Sven Helgessøn, søn av forrige, staar som eier en lang aarrække.
     Ved lag 1855 eies parten av Anne Sofie Nilsdatter, enke efter Hans Helgesen Kongsteigen (senest paa Kile). Hun skjøter 1855 parten til Hans Hansen, f. 1826, egtet 1854 Hella Andrine Rusletvet.

     Bærefjell omtales 1398 i Rødeboken som et selvstendig bruk hvori Stokke prestebord eide 4 laup. Plassen Bærefjell er vel bare en del av det oprindelige bruk som efterhvert maa være smeltet sammen med Holtet (og Døvle). - Navnet antas at komme av kvindenavnet Bera, lydde isaafald Berufjall.


Innhold