99. Solum.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Solæimum. 1668 Sollum, 1723 Soellum, og senere Solum.
     Navnet betegner at gaarden ligger solrikt til. Det forekommer ogsaa i formene Soleim og Solem. Samme navn findes ogsaa i Skauer, Botne og Brunlanes.
     Skyld. Gammel skyld 1661: 3 pund smør og 1 kalveskind. 1664: 2 skind, og i 1668: 3 pund smør, 1/2 linspund tunge.
     Eiere. I et brev av 1368 kundgjør Gunnar, abbed i Olavsklosteret i Tunsberg, at han sammen med sine konventbrødre har solgt 1/2 markebol i Søndre Sollum til Arnfinn Grimssøn (se D. N. XI. s. 54). Rødeboken oplyser at i 1399 eiet Arendal kirke 1/2 aurabol i Solum foruten en liten part skjænket av en mand ved navn Skrope, og Olavsklosteret i Tunsberg 3 laupar land. I 1620-aarene eier Tor Solum part i gaarden. Allerede i 1640 blir Solum selveiergods idet brukeren Gulbrand Jakobssøn da eier størsteparten av skylden, nemlig 3 pund smør. En mindre part tilligger Stokke prestebol til henimot 1800.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 8 4 6 - -
1668 2 6 3 5 30 7 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 7 - 5 26 7 t. havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 7 - - - 7 tønder.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1835 under Gurijordet.
1865 2 6 - 9 - 5 1/2 t. havre, 1 1/2 hvete, 3/4 rug, 1 1/2 byg, 7 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til gjerdefang og brænde. Alt tjenlig rydningsland opryddet. Har humlehage. Liten kvern til husbehov. - 1723. Skog til gjerdefang og litt brænde. Stenig sandjord. Gode hus; skral fæhavn. En kvernfos. - 1803. Skog bare til gjerdefang. Har havnegang og kvernebruk. - 1820. Skog til husbehov. Tilstrækkelig havn. Part i vandfald med Gurijordet hvori staar kvern.

Brukere.

     Tord bruker gaarden 1612-36. Derefter enken til ca. 1640. - Efter hende Oluf 1645, som i 1647 blir efterfulgt av Gulbrand Jakobssøn. Han var født 1611; blev boende paa Solum til 1689. Saa 1690 Hans Gulbrandssøn, rimeligvis søn av forannævnte. Efter ham hans enke og barn fra ca. 1699-1710. Fra 1711-30 nævnes Anders Guttormssøn som bruker, han døde ca. 1745. Han var vistnok fra Taranrød i Sem, og gift med Ingeborg Larsdatter som overlevde ham. De hadde en datter, Anne, som senere blev gift med nedennævnte Ditman Anderssøn. - Guttorm Hanssøn, f. 1702, død 1751, drev derefter bruket nogen aar; var vanvittig.
     Ditman Anderssøn 1741-45, f. 1709, død 1745. Han var søn av Anders Anderssøn Aamot og gift med Anne Andersdatter, f. 1713, død 1746. Han kjøpte 13 1/2 mærker smør i gaarden 1741 av kancelliraad Peter Clausen paa Guttorm Hanssøns vegne. Ogsaa i Taranrød i Sem eide han vistnok part som han hadde faat med sin kone. Fem barn: 1. Else, f. 1736. 2. Anne, f. 1738. 3. Anders, se nedenfor. 4. Andreas, f. 1744. 5. Ingeborg, f. 1745. Ditmans svigermor Ingeborg Larsdatter blev efter mandens død sittende med halve gaarden, men da hun falder bort i 1753, gaar hendes part over til Ditmans barn. Antagelig har gaarden været drevet av en formynder under barnas opvekst, da vi ikke finder nogen av dem opført som bruker før i 1764.
     Anders Ditmanssøn 1764-69. Født 1740 og gift med Margrete Sofie Hansdatter. De hadde en datter Antonette, f. 1765. Ved arv og kjøp blev han tilslut eier av hele gaarden (kirkens part undtat), men solgte alt samme aar halve gaarden til svoger Mikkel Torstenssøn for 340 rdl., og i 1765 den anden halvpart til Kristoffer Kristofferssøn for 550 rdl. Allerede samme aar kjøper han tilbake den part han hadde solgt til svogeren, men maatte da gi 100 rdl. mer, og i 1768 kjøper han ogsaa tilbake Kristoffer Kristofferssøns part; ogsaa denne gang for en høiere pris end han hadde solgt for.
     I 1768 solgte Anders Ditmanssøn halve gaarden til Kristoffer Jakobssøn, og aaret efter den anden halvpart til Johannes Hanssøn Fuske. I de følgende aar maa gaarden vistnok ofte ha skiftet eiere, men da det intet er tinglyst, lar en fuldstændig eierrække sig ikke bringe paa det rene. Blandt eiere i disse aar var Anne Sofie Kristoffersdatter, enke efter korporal Stangeby, og lensmand i Andebu Engebret Kristofferssøn Stangeby som kjøpte engstykket Pikstad under Solum i 1783 for 250 rdl.

Halve Solum.

     Kristoffer Iversen Stangeby 1799-1801, kjøpte bruket av Hans Pedersen for 600 rdl. Han var født 1779 og gift to ganger: 1. 1810 med Karen Marie Kristoffersdatter Fuske; 2. 1829 med Randi Mattisdatter Fuske, f. 1781.
     Abraham Jakobsen 1801-ca. 65, var fra Bjuerød i Andebu. Vi kjender to av hans barn: 1. Ole Abrahamsen, se nedenfor. 2. Anne som blev gift med Matias Hansen Brataas.
     I 1840 skjøter Abraham halve bruket til søn Ole, som 1847 solgte det videre til Kristian Prebensen Crøger for 1800 spd. 1865 utstedes presteattest om at Abraham Jakobsen er død, og samme aar sælger arvingene resten av bruket til Kristian Crøger som derved blev eneeier.
     Kristian Crøger sat med bruket til ca. 1874. I dette aar fik Lars Johan Olsen Berg auktionsskjøte for 2000 spd.
     Den anden halvpart av Solum og halve Haugan blev slaat sammen under navnet Gurijordet.

Gurijordet (1/2 Solum).

     Preben Ingebretsen Stangeby 1799-1829. Født 1770, død 1836. Gift 1797 med Kristine Kristensdatter Laane, f. 1778, død 1867. En datter Inger Johanne, se nedenfor. Preben Ingebretsen var søn av lensmand Ingebret Stangeby og hustru Maren Elisabet Vogn. Han hadde tre søstre: 1. Karen Margrete, f. 1778. 2. Margrete Sofie, f. 1780. 3. Engel Dortea, f. 1783.
     Preben Crøger 1829-72, var gift med Preben Stangeby's datter Inger Johanne, f. 1798. De hadde fem barn: 1. Ellen Andrea, f 1829; egtet 1851 Kristoffer Arnesen Hallenstvedt i Andebu. 2. Maren Lovise, f. 1831, død spæd. 3. Simon Edvart, f. 1835. 4. Karen Johanne, f. 1838; egtet 1860 Lorens Eriksen Gjersø i Vaale (bodde Bakke i Vaale). 5. Karoline, f. 1845 og gift 1867 med Borger Berntsen Kjæraas i Andebu (bodde Dyrsø).


Innhold