25. Hengerød.

     Navnet lydde oprindelig Heðinsruð, av mandsnavnet Heðinn; i uttalen ændredes det efterhvert til Hedingsrud, Hengsrød, Hengerød. - Skriftformer: Rødeboken Heidinghsrudh, 1575 Hedingsrudt, 1593 Hengsrød, 1604 Hengerødt, 1605 Hengerød som blev vanlig form. - Samme navn i Vaale hvor det uttales og skrives Hengsrud.
     Skylden var ved lag 1660 presset op i 4 smørpund + 1 tylvt hugne bord. Brukeren klaget, og 1668 sattes Hengerød for ødegaard med 2 smørpund i skyld.
     Eiere. 1399 eide Peterskirken i Tunsberg 1 markebol her, skjænket av Dyre's datter Disa. Vi vet ikke hvem restparten tilhørte, maa helst tro det var selveiergods. - Efter reformationen møter vi tre eiere: 1. Hovedparten (halve gaarden) med bygselret over hele tilhører Oslo hospital, men det sies ikke naar og horledes hospitalet har faat fat i parten. Den blev solgt til brukeren 1736. - 2. Mariakirken i Tunsberg eier 1/4, overtat efter Peterskirken, da den blev nedlagt. - 3. Olavsklosteret eide 1/4; blev beslaglagt av kronen ved reformationen; solgt til grevskapet ca. 1675; solgt til brukeren 1750. - De to sidstnævnte parter var uten bygselret, derfor ikke stort værd.
     Fra 1736 av kan Hengerød sies at være selveiergaard.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 3 2 5 - -
1668 1 4 1 5 16 4 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 4 - 3 12 4 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 1 2 - - - 2 t. havre.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1845 2 4 - 8 - 5 1/2 t. havre, 1 t. byg, 1/4 t. hv., 5 1/2 t. poteter.
1865 2 6 - 6 - 4 t. havre, 1 byg, 1/2 rug, 1/2 hvete, 7 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til brænde og gjerdefang. - 1668. Skog til smaalast. Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Havnegang og skog til gjerder og ved i sameie. - 1803. Skog knapt til husbehov, men tilstrækkelig havnegang. - 1820. Daarlig havnegang, og skog neppe til husbehov. Eiendommen er i god drift.

Brukere.

     Einar (Ener) skatter for gaarden 1593 og forbi 1605. - Lars ca. 1610-20. - Sven ca. 1620-30. - Knut Larssøn ca. 1630-75. Efterpaa nævnes en Anders, men ellers stod gaarden øde og ubebodd ca. 1690-99, blev bare høihøstet, sier tingalmuen. En Kristoffer Perssøn forsøkte at bygsle 1699, men mistet nok snart troen paa at kunne greie sig; han tok tingsvidne om gaardens elendige tilstand og reiste. Eftermanden Anders Anderssøn 1704-15, ogsaa ukjendt, magtet ikke at faa skik paa gaarden.
     Knut Kristenssøn 1712-44, slap fæstepenger mot at "opbygge gaarden". Gift med Kari Persdatter. Begge maa være utenbygdsfra. Knut kjøpte 1736 hospitalparten i Hengerød med tilhørende bygselret for 110 riksdaler. Han døde 1744, 67 aar, og Kari faldt væk ved samme tid. Arvesum 25 daler. Av barn: Kristen, Hans, Per og Maria, levde igjen to: 1. Hans Knutssøn, f. ca. 1710, hadde ca. 1735 reist til Holland og blev boende der (i et brev overdro han sine arverettigheter til søsteren). 2. Maria, se nedenfor.
     Kristoffer Halvorssøn 1744-62, svigersøn av forrige, gift 41 m. Maria Kristoffersdatter, f. 1715. Kristoffer var fra Torød. 1750 kjøpte han grevens fjerdepart av Hengerød, eide da 3/4. Han solgte og flyttet til Tønsberg (senere vist til Hontvet i Skjee). Barn født paa Hengerød: Ivar, Inger Kristine (egtet 64 fyrpasser Ola Monssøn paa Færder), Karen, Per, Helvig.
     Lars Anderssøn 1762-65, fra Hontvet i Skjee; ga 340, fik igjen 390 rdl.
     Nils Perssøn 1765-70, reiste til Linsholm i Lardal.
     Mattis Hanssøn 1770-77, uvist hvorfra, men var gift m. Helvig Kristoffersdatter fra Hontvet, og da hun døde 1772, egtet han enken Sibille Olsdatter Hovland. Mattis eide ogsaa en tid jord paa Kjønnerød. Han døde 1777, 40 aar, hadde da mistet Hengerød. Barn med Helvig: Hans, kom bort paa sjøen 87; Halvor og Signe.
     Kristen Larssøn 1778-1811, ga 490 rdl., kom hit fra Ødegaarden (under Teie), men var neppe bygdemand, og ialfald var ikke hustruen Else Madsdatter som han skal ha egtet ca. 1777, herfra bygden. Hans mor Mari Jakobsdatter døde paa Hengerød 1804, 84 aar. Kristen som fôr tilsjøs, skal være født ved lag 1744, døde 1819. Hustruen Else døde 1782, 33 aar; anden hustru var Mari Olsdatter, f. 1760 paa Østre Gunnestad, døde 1807. - Tre barn med Else, seks med Mari: 1. Anne Maria, f. 1778 i Ødegaarden, egtet 99 Per Henriksen Kjærgrav. 2. Mads, døde 1801 paa kvesthuset i Kjøbenhavn, 22 aar (deltok sandsynligvis i slaget paa reden 1801). 3. Mari, f. 1781, egtet 1811 Andreas Loftrød. - 4. Ola, fik halve gaarden, se nedenfor. 5. Lars, likesaa. 6. Else, f. 1789, egtet 1820 Anders Lofterød. 7. Hans, f. 92, blev 12 aar gammel slaat ihjel av et træ i skogen. 8. Jakob, f. 1796, egtet 1825 Johanne Maria Andreasdatter, uvist hvorfra; bodde paa Lofterød. 9. Kristen, blev bare 12 aar.
Bruk 1.
     Ola Kristensen 1811-39. Født 1784, fôr som styrmand; blev vist borte paa sjøen 1839. Gift 1811 m. Helene Jørgensdatter, født paa Bjørnebu 1786, død 1864 paa Bjerkø. Av deres seks barn levde bare yngste datter op, arvet gaarden, se nedenfor.
     Amund Korneliussen 1847-62, svigersøn av forrige, f. 1818 paa Nordre Nes; egtet 47 Olava Helene Olsdatter, f. 1823. De flyttet herfra til Nes, siden til Bjerkø.
     Jakob Larsen 1862-69, ga 1600 spd. for bruket. Han skal være født ca. 1824 i Andebu, døde 1869. Gift m. Julie Johannesdatter fra Moss. - Boet stod daarlig, og jordveien blev solgt ved auktion til Nils Henriksen, se bruk 2.
Bruk 2.
     Lars Kristensen 1811-46, var født 1786, døde 1846 (ombord i briggen Peter og Sophus). Gift m. Berte Gurine Hansdatter, f. 1784 paa Tromø ved Arendal, døde 1872. - Fire barn: 1. Hans Peter f. 1812, kom til Østre Sem. 2. Mari, f. 1815, egtet 43 Hans Kristian Lofterød. 3. Kristen, levde ugift, fik tidlig ophold paa bruket. 4. Hanna Karoline, f. 1825, døde 1855, efter et par aars egteskap med Even Nilsen, født paa Stangeby.
     Lars's enke delte bruket i 1850-aarene, men partene kom snart sammen igjen, blev kjøpt av Nils Henrik Henriksen fra Troltorød, f. 1816, bror av ovennævnte Mari Larsdatters anden mand. Gift 1845 m. Elen Andrea Olsdatter, f. 1819 paa Gunnestad.


Innhold