65. Gunnestad.

     Navnet skrives i Rødeboken Gunnulfsstada, maa derfor oprindelig ha lydd Gunnulfsstaðir, av mandsnavnet Gunnulfr (Gunnulv) og staðir, gaard. Senere skriftformer: 1552 Gunderstadt, 1575 Gunderstad, 1593 Gundestad, likesaa senere.
     Deling. Det var to gaarder i 1500-aarene, men naar delingen skedde, vet vi ikke. Muligens er den gammel.

1. Østre Gunnestad.

     Tidlig i 1600-aarene fuldgaard med mindst 6 smørpund i skyld. Fra ca. 1650 bare 5 smørpund. I matriklen av 1668 sattes gaarden for tridjungsgaard.
     Eiere. Rødeboken fortæller at stiftelsen Hellig Legems Alter under Oslo bispestol ved aar 1400 eide 12 aurabol i Gunnestad. Nævnte stiftelses jordegods gik 1546 over til Oslo hospital som i nyere tid eier omtrent hele Østre Gunnestad. Hospitalparten angis i en ældre jordebok at være 2 smørlauper (6 pund), senere reduseres den til 4 1/2 smørpund. Rødebokens 12 aurabol kan dog vanskelig bli til 4 1/2 à 6 smørpund, saa rimeligvis har stiftelsen efter aar 1400 øket parten sin.
     Det blir igjen en liten restpart av skylden: 1/2 smørpund. Parten var i 1600-tallet privatgods, tilhørte forskjellige byborgere, kom ca. 1665 til borgermester Anders Madssøn, stod siden i lange tider paa arvingenes jordliste. Eierne fik bare en liten aarlig avgift.
     Oslo hospital hadde naturligvis som hovedeier bygselretten over hele gaarden. 1737 solgte hospitalet parten sin til brukerne for ca. 400 riksdaler, og siden var gaarden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 5 4 7 - -
1668 2 8 4 6 36 10 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 9 - 6 29 10 tønder havre, 1/4 t. blandk., 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 8 t. havre.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1845 3 11 - 7 - 7 1/2 t. h., 1 1/4 t. b., 1/8 t., 3/8 hv., 7 t. poteter.
1865 4 17 - 2 - 9 t. havre, 1 1/4 b., 2 r., 1 5/8 hv., 16 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til brænde og gjerdefang. - 1668. Skog til litt smaalast. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Fæhavn hjemme. - 1803. Skog til husbehov og tilstrækkelig havnegang. - 1820. God havnegang og skog til husbruk. God jordart.

Brukere.

     I et brev fra 1552 faar vi vite at Ola Gunnestad var lensmand paa Nøtterø. Det sies ikke hvem av gaardene han bodde paa.
     Ola hetter ogsaa han som skatter for Østre Gunnestad 1593 og videre til 1604. Saa Mattis 1605-25. Efterpaa Rasmus Hanssøn ca. 1627-70, blev vist ved lag 100 aar gammel. Ebbe i 1670-aarene, Per i 80-aarene; han blev saa forarmet at han forlot gaarden, maatte leve av gaver, sier futen. Og ingen anden vilde heller i de trange aarene rundt 1690 bygsle gaarden, saa den stod øde i flere aar. - Jens Larssøn vaaget sig endelig til at fæste; hustruen hette vist Tyri (Turid) Rasmusdatter. Vi træffer en søn og en svigersøn her, og en datter Kirsti kom til Hovlandteigen. - Fra ved lag 1710 var det to brukere.
Bruk 1.
     Halvor Olssøn ca. 1710-49. Han egtet 1709 Anne Jensdatter Gunnestad, og presten sier at han var fra Nordre Holmen (hans sønnesøn tok Holm til familjenavn). Ellers faar vi vite om Halvor at han var skibstømmermand og stod i sjøtjenesten under ufreden 1709-20. 1737 satte hospitalet gaarden til auktion, og Ola Anholt og Ambjørn Fen i Stokke fik tilslaget for 395 rdl., men de overlot straks gaarden til brukerne, saa de kjøpte vel paa deres vegne. - Halvor døde 1752, 68 aar; hustruen 1755, 67 aar. Kirkeboken nævner fire sønner: 1. Jens Halvorssøn, f. 1710, bodde paa Hovland. 2. Ola, f. 1714, forsvinder. 3. Hans, f. 1721, bodde i Brevikbugta. 4. Lars, se nedenfor.
     Lars Halvorssøn 1749-93, skulde efter skjøtet gi 220 rdl. for bruket. Han var født 1724. Seilte med galeasen St. Peter (14 lester) som han eide, mest paa Danmark. Han avstod 1793 bruket til sønnen Halvor for 460 rdl. Døde 1801. Gift 1749 m. Emerense Andersdatter Stangeby, f. 1723, døde 1780. - Barn: 1. Halvor, se nedenfor. 2. Ola Larssøn, f. 55, kom til Øvre Tanstad; seilte en tid med farens galeas. 3. Anne, f. 58, egtet 84 maler Johan Jørgen Jørgenssøn i Larvik (hun døde tidlig; datter Emmerense). 4. Maria, f. 61, egtet 83 Hans Bentssøn Hellesmo paa Tjømø (senere var hun gift m. Nils O. Rød, sidst m. Gullik Haug). 5. Kirstine, f. 64, egtet 90 Søren Rasmussøn Sande, flyttet til Rød, Tjømø. 6. Ingeborg, f. 66, egtet 94 Erik Henrikssøn Hella, se nedenfor.
     Halvor Larssøn Holm, søn av forrige, født 1750. Han begyndte tidlig at seile med farens galeas, fik senere større skuter, førte saaledes omkr. 1790 briggen De 2de Brødre (66 l.) fra Tønsberg. Han bodde længe i Aasgaardstrand, kjøpte saa 1793 bruket av faren. Men Halvor var nok kommet ind i uheldige affærer, og jordveien blev straks tat fra ham av kreditorer. Omtrent samtidig blev han enkemand, og selv døde han 1796. - Gift m. Elen Maria Jakobsdatter Mandahl, døde 1794, 49 aar. - Barn: 1. Karen Petronelle, egtet 91 Lars Knutssøn Skravestad i Sandeherred. 2. Jens Friis Halvorsen Holm, opholdt sig 1802 paa Skravestad, da 25 aar. 4. Emmerense Maria, egtet 1800 Søren Rasmussøn Krika fra Veier, bodde i Sandefjord. 5. Ingeborg Kirstine, egtet vistnok 1803 Nils Larsen Ask i Sandefjord. 6. Helene Maria, kom ogsaa til Sandefjordskanten.
     Erik Henrikssøn Hella, svoger av Halvor Holm, kjøpte bruket ved auktion 1795 for 754 rdl. Han bodde her nogen aar, men da hustruen døde flyttet han hjem til Hella.
     Kristen Guttormsen 1799-1835, svoger av Erik, gift 1786 m. Nilia Henriksdatter Hella, f. 1763. Kristen var født 1763 og søn av Guttorm Helgessøn og Magnhild Ambjørnsdatter, vistnok indflyttere som sidst bodde i Solli under Nøtterø. Kristen og Nilia flyttet omkring de første aarene, var bl. a. paa Torød; kjøpte saa 99 halve bruket her, og 1802 resten. - Nilia døde 1829, Kristen 1835. Sønnene Nils og Anders delte bruket; to av svigersønnene fik smaaparter med. Barna var: 1. Margrete Maria, f. 1787, egtet 1825 matros Ola Olsen fra Nes paa Bytangen (de fik en lap av bruket, kjøpte litt til av Stangeby; hustruen døde barnløs 1841, Ola snart efter; Tor Henrik Sande kjøpte jordparten). 2. Helvig, f. 1790, egtet 1813 Nils Olsen Øre, senere Andreas Øre. 3. Henrik Kristensen, f. 1792, egtet 1819 Inger Maria Persdattter Vestre Gunnestad. 4. Nils, se nedenfor. 5. Anders, likesaa. 6. Nilia, f. 1809, egtet 36 Hans Johannessen, efter kirkeboken født 1799 paa Sandeeie; de fik en liten part av bruket og bodde her længe.


266. Østre Gunnestad.

     Part a.  Nils Kristensen 1835-51. Han var født 1797, egtet 1824 Karen Anne Rasmusdatter fra Nordre Sande, f. 1792. Nils døde 1857, hustruen 1870. - Fire barn: 1. Henrikka Sofia, se nedenfor. 2. Anne Marie, egtet 51 Olaves Mattissen Buerstad. 3. Kristen Gunnestad, f. 1829. 4. Nilia, f. 1832.
     Kristian Nilsen Bjønnes, svigersøn av forrige, egtet 46 Henrikka Sofia, født her 1825. Han var søn av Nils Nilsen fra Bakke i Vaale, indflyttet til Bjønnes. Var skipper og reder; kjøpte senere ogsaa andre jordparter her.
     Part b.  Anders Kristensen fik skjøte 1825 av faren. Var født 1803 og egtet 1826 Live Olsdatter, født 1793 paa Vestre Gunnestad. Bodde her længe

Bruk 2.
     Nysnævnte Jens nogen aar.
     Kristen Jenssøn ca. 1720-42, søn av forrige. Han var skibstømmermand likesom Halvor og hadde staat i sjøtjenesten. Gift m. Mari Hansdatter. Ogsaa Kristen blev selveier 1737, betalte 195 rdl. for bruket; laante liksom Halvor penger av presten Hartvig. Hustruen Mari døde 1738, 56 aar; Kristen 1752, 69 aar. Det blev 78 daler til arv. - To døtre: 1. Trine, se nedenfor. 2. Kari, døde i 20 aars alder.
     Ola Hanssøn 1742-81, svigersøn av forrige, egtet 1744 Trine Kristensdatter som var født her 1722. Ola var fra Vestre Gunnestad, f. 1717. Han døde 1781, Trine 1805. To sønner døde smaa, to døtre vokste op: 1. Maria, se nedenfor. 2. Mari, f. 1760, egtet 83 enkemanden Kristen Hengerød.
     Hans Evenssøn 1772-1803, svigersøn av forrige, hadde i førstningen bare en part av bruket. Hans var født 1744 paa Øvre Tanstad; egtet 69 Maria Olsdatter, født her 1746. Han seilte i 1790-aarene med en skute paa 38 lester, staar selv som eier. Døde 1803; hustruen levde til 1827. - Ti barn, men seks døde i barneaarene; resten var: 1. Kari, f. 1770, egtet 91 Ingebret Stangeby. 2. Anne, f. 71, egtet 92 Anders Sørenssøn Nordre Føien. 3. Even, se nedenfor. 4. Kristen, f. 87, fik 1806 halve bruket, blev nok utkommanderet i krigsaarene, døde paa Jomfruland 1809; ugift.
     Even Hansen 1803-1850, hadde efter brorens død hele bruket. Even var født 1777, egtet 1802 Helvig Hansdatter Skaugen, f. 1777. Begge blev 75 aar; hustruen døde 1851, Even 52. Han seilte en tid som skipper; førte bl. a. en brig for Anders Lindahl i Tønsberg, senere en slup for Mattis Sande. - Barn: 1. Hans Evensen, f. 1803, døde 24 aar gl. 2. Katrine Maria, f. 1806, egtet 37 Jakob Jakobsen Gipø. 3. Hans Jørgen Evensen, f. 1808, blev skipper, fik halve bruket efter faren; egtet 1850 Nilia Elisabet Nilsdatter Hovland, f. 1808. 4. Kristen Evensen, f. 1811, skipper; egtet 42 Sofia Olsdatter Bjønnes, bodde paa Vestre Gunnestad. 5. Ola Evensen, f. 1814, skipper, fik halve bruket efter faren; egtet 48 Maren Johanne Jakobsdatter Gipø. 6. Anne Maria, f. 1816, egtet 47 Jakob Kristensen Hovland. 7. Karen Anne, f. 1820, egtet 45 Even Kristoffersen Øvre Tanstad.
     Som nævnt blev bruket 1850 delt mellem brødrene Hans Jørgen og Ola.

2. Vestre Gunnestad.

     Gik i første part av 1600-tallet for fuldgaard, og skylden var da godt og vel 5 smørpund, fra ca. 1650 sat ned til 4 1/2 smørpund, og det stod til 1838. Gaarden var fra 1668 av tridjungsgaard.
     Eiere. To smaaparter av skylden er kirkegods: Nøtterø prestebord eide 18 smørmærker, Raade kirke østenfor fjorden likesaa 18 smørmærker. Ingen av partene staar i Rødeboken, maa altsaa være kommet til efter aar 1400.
     Hovedparten paa 3 smørpund med bygsel over hele gaarden var rimeligvis tidligere selveiergods, men er før 1624 blit byborgergods; tilhørte da Tunsbergborger Karl Olssøns enke som sies at ha faat eiendommen i pant. 1628 er den rike borgermesterenke Lucia Hansdatter (Lucia Iffvers) blit eier, og paa hendes jordliste staar Gunnestad til hendes død i 1650-aarene. Eferpaa kommer Jørgen Coldevei og arvinger utover til 1690; saa general Trischler til ca. 1720; derefter en kort tid etatsraad Gabel som efterfølges av Mads Gregerssøn i Tunsberg. Sidstnævnte skjøter 1731 gaarden til Jens Klemmetssøn i Larvik, og han avhænder den 1735 til Anders Gregerssøns enke Kirsten (i Tunsberg). Endelig finder vi i 1750-aarene provst Henrik Gerner som eier, og Gerner sælger 1758 gaarden til brukerne. Siden selveiergods, men brukerne maa betale landskyldavgift av de to kirkegodsparter.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 6 3 8 - -
1668 2 7 4 6 34 10 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 9 - 4 26 10 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 7 - - - 8 t. havre.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1845 3 10 - 9 - 8 t. havre, 2 1/4 t. byg, 1/8 t. rug, 3/8 hv., 13 t. p.
1865 3 11 - 3 - 8 t. havre, 1 1/2 byg, 1 1/8 rug, 1 3/8 hv., 12 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til litt smaalast. Ikke mer jord at rydde. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Havnegang hjemme. - 1803. Skog til husbehov og fornøden havnegang. - 1820. God havnegang og skog omtrent til husbruk. God jordart.

Brukere.

     Mons er bruker 1593 og fremover til ca. 1625; efterpaa Siri, vistnok enken. - Anun Bjørnssøn ca. 1625-55, levde endnu 1664, da 85 aar.
     Hans Torssøn ca. 1655-93, da han døde, 74 aar. - Utover i 1690-aarene nævnes en Kristoffer (døde her 1698) og et par til.
     Hans Perssøn 1705-46, tjente som soldat i ti aar; var fra Bakken, staar det, da han egtet Mari Olsdatter Stangeby. Mari døde 1750, 70 aar; Hans 1758, 84 aar. Intet skifte, men efter kirkeboken hadde de følgende barn: 1. Mari, f. 1704, egtet vistnok 1729 Tommes Rasmussøn Smidsrød. 2. Per, f. 1708, levde 1723, men forsvinder. 3. Berte, f. 1710. 4. Marte, tvillingsøster, egtet 1733 Ola Anderssøn Østre Smidsrød; senere Ola Perssøn Østre Sem. 6. Ola Hanssøn d. yngre, f. 1717, bodde paa Østre Gunnestad. 7. Ivar, fik hjemgaarden.
     Ivar Hanssøn 1746-73, født 1721; gift 46 m. Ingeborg Jonsdatter fra Vestre Elgestad. Ivar hadde først hele gaarden i bygsel, men 1758 slo han sig sammen med svogeren sin Hans Johannessøn, og de kjøpte gaarden for 1000 rdl. og delte den mellem sig. Ivar døde 1773, Ingeborg 1802, 80 aar. Av ni barn levde bare op fire: 1. Per Ivarssøn, se nedenfor. 2. Mari, f. 1750, egtet 76 Jens Olssøn Hovland. 3. Maria, f. 1755, egtet 75 Anun Kristofferssøn Øre. 4. Elen, f. 1762, egtet 83 Rasmus Gunnarssøn Vestre Kjølø.

Første halvdel.

     Hans Johannessøn 1758-90. Født 1733 paa Horperød; egtet 58 Live Jonsdatter fra Vestre Elgestad, døde 1770, 37 aar; egtet saa Anniken Olsdatter Skaugen, f. 1736; døde 1789. Efter at ha skiftet to ganger maatte Hans la jordveien gaa fra sig; halvten blev berget over til sønnen Ola (se bruk 1), resten gik til en pantehaver, grannen Per. Hans giftet sig med en enke, kjøpte litt av jordstykket Smitten under Elgestad og flyttet dit. Han dro op i aarene, men maatte holde paa at fare; paa en hjemreis fra England 1801 med Hans Bjerkø's skute faldt han ned i rummet og slo sig død. - Med de to første hustruer hadde han ialt ti barn; herav vokste tre op efter første hustru, ett efter sidste: 1. Ola Hansen, se bruk 1 nedenfor. 2. Per Hansen, f. 65, egtet 92 Ingeborg Gunnarsdatter; bodde sammen med faren paa Smitten, omkom 1798 ved at falde overbord utenfor Holland (tre sønner). 3. Inger, f. 1767, egtet 1806 Johannes Andersen fra Skjee. - 4. Johannes Hansen, f. 1771, egtet 97 Margreta Johannesdatter, f. 66 paa Øvre Sem; de bodde paa Sandeeie.

Anden halvdel.

     Ivar Hanssøn 1758-73, se ovenfor.
     Per Ivarssøn 1778-1813, eide ellers fra 1789 av ogsaa halvdelen av første halvdel, altsaa ialt 3/4 av gaarden. Per var født 1748, egtet 73 Anne Malene Olsdatter, efter kirkeboken født 1746 paa Østre Smidsrød av forældre Ola Erikssøn Dalekar og Berte Larsdatter. Per var skipper, seilte omkring 1780 med kreierten Haabet (17 lester) som han selv eide; senere med en liten brig, Immanuel. En tid ser det det ut til det gik bra, og han fik jo en større jordvei. Men navnet hans blir tidlig væk fra skibslistene. Hustruen døde 1811, 65 aar, og Per ga straks efter fra sig jorden, men levde helt til 1835. - Barn: 1. Ola Persen, se bruk 2 nedenfor. 2. Ivar Persen, se bruk 3. 3. Berte Oline, f. 1782, egtet 1802 Per Gulliksen Horperød, bodde der. 4. Ingeborg, f. 84, egtet 1805 Lars Hansen Bergan, bodde der. 5. Hans, f. 87, døde ombord paa reis, 17 aar, begravet i London. 6. Inger Maria, f. 91, egtet 1819 Henrik Kristensen Østre Gunnestad, se bruk 3 nedenfor.

Gaarden blir omkring 1800 tredelt.

Bruk 1 (1/4 av gaarden).
     Ola Hansen 1791-1825, søn efter Hans Johannessøn og f. 1762. Han overtok denne halvdel av farens bruk og greide at beholde det ved at fare. Gift 1791 m. Dorte Olsdatter, f. 55 i Skaugen, nu enke efter Gullik Natvall. De ga fra sig jordveien 1825; Ola døde 1839, Dorte 43. - Barn: 1. Gullik, f. 1791, døde 15 aar gl. 2. Live, f. 93, egtet 1826 Anders Kristensen Østre Gunnestad. 3. Hans, fik bruket. Desuten hadde Dorte fra første egteskap sønnen Anders Gulliksen, f. 82 i Skaugen, vokste op paa Gunnestad; egtet 1806 Anne Maria Torstensdatter; de fæstet et jordstykke og bodde paa gaardens grund.
     Hans Olsen 1825-59. Født 1796, fôr som faren for matros. Gift 1824 m. Elen Andrea Ingebretsdatter fra Stangeby, f. 1795. Bare datteren Karen vokste op, og hun og hendes mand fik jordveien. Hans levde længe utover; hustruen døde 1863.
     Brede Nilsen Bjønnes, skipper, svigersøn av forrige, overtok bruket 1859. Han var f. 1826 og søn av den til Bjønnes indflyttede Nils Nilsen. Gift 57 m. Karen Hansdatter, født her 1828.
Bruk 2 (halve gaarden).
     Ola Persen 1804-1819. Han var født 1777; fik en part 1804, en 1813, hadde da halve gaarden. Blev tidlig skipper, kjøpte selv 1803 en dansk brig som han kaldte Seks Søskende, seilte med den nogen aar; solgte den 1807: hadde senere briggen Emmanuel paa 28 lester. Men det gik nok uheldig, for 1819 skiller han sig fra gaarden; bodde først paa Holmen, saa paa Hovland og vistnok flere steder; døde paa Lofterød 1862. Gift 1800 m. Elen Andrea Larsdatter fra Nordre Gipø, f. 1779, døde paa Holmen 1821; egtet saa enken Kornelia Maria Johansdatter paa Hovland som døde paa Sandeeiet 1848, 64 aar. Ola hadde ialt femten barn, og det ser ut til at tolv vokste op: ti efter første, to efter sidste hustru. Vi faar liten besked om barna, men listen var: 1. Peter Lorens, f. 1800, var i 30 aars alder utenlands. 2. Anne Malena, f. 1802, egtet 1829 Kristen Nilsen Sem. 3. Hans, f. 1804, skal være død utenlands før 1831. 4. Elen Maria, f. 1808. 5. Erik Dal, f. 1811. 6. Anne Lovise, f. 1813. 7. Olava, f. 1816. 8. Ola, f. 1819, kom til Øvre Skjerve. 9. Elen Andrea, tvillingsøster av forrige, egtet 45 Nils Henriksen Troltorød. 10. Ellev, f. 1821. - 11. Helvig, f. 1826, egtet 50 Gullik Henriksen, søn efter Henrik Kristensen. 12. Olaves, f. 1831.
     Ola Sørensen Bjønnes 1819-34, kjøpte bruket. Født 1794 og ældste søn av Søren O. Bjønnes. Han blev tidlig skipper, seilte med Bjønnes-familjens skuter, døde ute omkr. 1833. Gift 1819 m. Berte Johanne Fossane, datter av Kristoffer Jensen paa Fossane i Ramnes; hun døde paa Gunnestad 1843, 48 aar. - Seks barn: 1. Sofia, f. 1820, egtet 42 Kristian Evensen Østre Gunnestad; de fik halvten av bruket her, hadde ogsaa jord paa Østre G. 2. Kristoffer Fossane Olsen, f. 1821, kom til at bo paa Vestre Nøtterø. 3. Ingeborg Maria, f. 1823, egtet 1850 Ola Kristian Torgersen fra Vestre Ekenes, bodde i Aarøsund. 4. Søren, f. 1825, se Vestre Nøtterø. 5. Elise Matilde, f. 1829, egtet 59 lærer Tor Hansen, men døde tidlig. 6. Bredine Johanne, f. 32, egtet 53 Hans Bernt Bjønnes, bodde paa Skrafskjær.
     Ved skiftet 1844 efter enken blev bruket utlagt ældste søn Kristoffer, men han overlot straks svogeren Kristen Evensen halvdelen, og resten solgte han 1851 til ishavsskipper Hans Kristian Sande.
Bruk 3 (1/4 av gaarden).
     Ivar Persen 1813-19, søn efter Per Ivarsen og født 1780. Gift 1807 m. Aase Maria Kristensdatter fra Søndre Gipø. De solgte jordveien 1819, uvisst av hvilken grund, og i et skifte 1838 efter hustruens far oplyses at de da opholdt sig i Jylland.
     Henrik Kristensen 1819-21, svoger av forrige. Født 1792 og søn av Kristen Guttormsen paa Østre Gunnestad. Gift 1819 med Inger Maria, datter av Per Ivarsen. Hustruen døde aaret efter. Henrik giftet sig igjen og flyttet til Horperød, men døde straks han kom dit. Henrik og Inger hadde sønnen Gullik Henriksen som 1850 blev gift med sit søskenbarn Helvig Olsdatter, datter av Ola Persen; han døde paa sjøreis 1863 (bodde da i Sanderønningen).
     I 1820-aarene staar Kjøl Kristoffersen som eier av bruket, bodde neppe her.
     Lars Larsen 1831-49, var fra Meum og født 1800. Gift ca. 1830 m. Lovise Maria Jespersdatter (utenbygdsfra). Lars fôr som styrmand; døde 1849. Straks efter blev enken sindsyg, og jordveien blev solgt. - Barn: 1. Lars Meum Larsen, f. 1831, egtet 58 Johanne Olsdatter Øvre Tanstad, bodde i Neslunden. 2. Pauline, f. 35, egtet 58 Ivar Andersen fra Vaaler, bodde en tid paa Nordre Sande. 3. Anne, f. 38, egtet 61 Jan Gustav Olsen, svenskfødt; bodde paa Neseie. 4. Jesper, f. 1840. 5. Lisa Maria, f. 45, egtet 64 Rasmus Henriksen i Hella. 6. Laura, f. 49.
     Jordveien deltes op slik. Hans Korneliussen fra Bugaarden (gift med Berte Maria Eriksdatter) hadde allerede 1847 kjøpt en ørliten part av Lars Larsen. - 1852 deltes selve bruket i to parter; én blev solgt til Kristen Evensen, én til broren Ola Evensen som begge hadde jord paa Østre Gunnestad og er omtalt der.

     Smaabruk.  Øra ved Vestfjorden laa under begge Gunnestad-gaardene. Gunnar Nilsen, fisker og født i Raade, fik 1839 fæste paa Øra og bodde her længe. Han hadde 1835 egtet Dortea Andersdatter, f. 1809 og datter av Anders Gulliksen Gunnestadløkken.
     Gunnestadløkken laa under Vestre Gunnestad. Her døde 1804 Ola Olssøn, 66 aar (om hans æt se Østre Sem. Han hadde da bodd her en god stund, men hadde en tid ogsaa været paa Sem. Sin anden hustru Anne Hansdatter egtet han 1790; første hustru Nilia Hansdatter var fra Bjørnebu. Ola hadde flere barn, men de spreddes rundt. Sønnen Hans bodde paa Skrafskjær.
     Pernille Olsdatter som døde i Gunnestadløkken 1821, hadde været gift m. en maler Hans Jørgen Jørgensen som hadde reist fra hende. De hadde bodd paa Stangebyeie. Sønnen Jørgen Mikal Hansen døde i Gunnestadløkken 1859, 84 aar. Han var gift m. Mari Hansdatter fra Østre Nøtterø. Av deres barn kjender vi Jørgen Matis Jørgensen som 57 egtet Sibille Andersdatter, da enke efter Anders Mattissen Sande.
     Anders Gulliksen, født 1782 i Skaugen, stedsøn av Ola Hansen paa bruk 1, bodde i Løkka. Gift 1806 m. Anne Maria Torstensdatter, datter av Torsten Syvertsen Teiegrinda og født 1784. Hustruen døde 1864, Anders 1866. Barn: 1. Dorte, f. 1809, egtet 35 Gunnar Nilsen fra Raade, bodde i Øra. 2. Berte Andrea, f. 1813, egtet 37 Jakob Hansen Kjølø. 3. Gullik Andersen, f. 1816, egtet 46 Elen Andrea Isaksdatter, født i Ramnes. 4. Trine Maria, f. 1821, egtet 42 smed Hans Kristian Amundsen fra Stokke. 5. Ola, f. 1823, omkom 1857 ved at kollseile.


Innhold