62. Hovland.

     Navnet. Paa gammelnorsk Hofland, av hof, tempel; betyr: til et tempel henlagt gaard. Navnet sier altsaa ikke at det har staat et tempel her, bare at et tempel eide gaarden. Skriftformer: 1398 Hofland, 1555 Hofflandt, likesaa 1604, men senere mest Hougland, fordi de misforstod navnet og trodde det kom av haug.
     Under Hovland er gaat ind et lite, men gammelt bruk: Mulabjarnarud. Det maa ha faat navn efter en mand som har hett Mula-Bjarne eller Mula-Bjørn, fordi han har hat en styg mund. Det skrives i Rødeboken Mulabiarnarud, 1664 Mulbiørnrød, uttaltes rimeligvis slik i nyere tid.
     Deling. I Rødeboken omtales midtre og nordre gaard; følgelig maa det i 1390-aarene ha været tre bruk paa Hovland. I nyere tid er det bare èn Hovlandgaard i matriklene; et fraskilt bruk kaldes Hovlandteigen (Nedre Hovland).

1. Hovland (øvre).

     Ved matrikkuleringen 1668 sattes Hovland for halvgaard med 1 skippund tunge i skyld, og det blev staaende til 1838. Tidligere i 1600-aarene hadde gaarden en høiere og blandet skyld, saaledes ca. 1640: 10 linspund mel + 10 linspund malt + 6 kalveskind + 1 tylvt hugne bord (for Mulbjørnrød).
     Eiere.  Rødeboken fra 1390-aarene har følgende anførsler:
     Nøtterø prestebord eier i Mulabjarnarud 5 laupar land
     Nøtterø kirke eier i Hovland 2 aurabol + 1 ku
     Laurentiuskirken i Tunsberg 2 aurabol + 4 aurabol i midtstuen
     Helliglegems alter ved Oslo domkirke 4 aurabol (i nørdste gaard).
     Tilsammen utgjør disse kirkegodsparter godt og vel 1 1/2 markebol i selve Hovland (vel omtrent halve gaarden); hertil kommer Maulbjarnarud som nok dengang var eget bruk. Restparten i selve Hovland var rimeligvis i 1390-aarene, likesom i nyere tid, selveiergods.
     Efter reformationen er gaardens eierliste slik:
     1. Bondeparten hvormed fulgte bygselret over hele gaarden; den var ca. 1650 paa 10 linspund tunge, men blev ved matrikkuleringen 1668 uretmæssig presset ned i 4 linspund; tilhørte 1618 Gunnar Eid i Sandsvær; kaldes 1649 fremdeles bondegods, uten at eiere nævnes; er 1661 kommet i borgermester Anders Madssøns eie og tilhørte arvingene til 1731, da brukerne kjøpte den.
     2. Laurentiuskirkens part paa 7 linspund, se næste.
     3. En krongodspart paa 3 linspund malt hvis tidligere historie vi ikke kjender. Fra ca. 1625 eide kronen ogsaa Laurentiuskirkens 7 linspund, tilsammen 10, og ved matrikkuleringen turde de ikke sætte ned kroneparten, men maatte la reduktionen gaa ut over de andre. Parten gik i 1670-aarene ind i grevskapet, men solgtes 1751 til brukerne (noksaa billig, da den var bygselløs).
     4. Oslo hospital overtok fra 1547 Helliglegems-altrets gamle part i Hovland; solgtes 1737 til greven som 1751 avstod den til brukerne. Parten var 1661 paa 4 skind, efter 1668 paa 3 1/3 linspund.
     5. Nøtterø kirke beholdt en part: 1661 paa 1 skind, efter 1668: 2/3 linspund.
     6. Nøtterø prestebord eide underbruket Mulbjørnrød med bygselret; parten kaldes endnu 1708 delvis med sit gamle navn, hetter dog ogsaa Øvre Hovlandteigen, og presten klager engang over at han ikke fik avgift. I lange aarrækker blev Hovlandteigen brukt under Prestegaarden. Skylden var 1 tylvt hugne bord, senere 1/2 tylvt; fra 1668 2 linspund tunge.
     Efter dette ser vi at brukerne paa Øvre Hovland efter 1731 selv raadde for bygslen, og fra 1751 eide de storparten av gaarden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 2 5 - -
1668 2 6 2 6 28 7 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 4 20 8 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 10 t. havre.
1820 2 10 - - - 8 tønder.
1845 4 16 - 11 - 13 3/4 t. havre, 3 3/8 t. byg, 3/8 hvete, 14 1/2 t. p.
1865 4 22 - 10 - 14 3/4 t. h, 1 7/8 byg, 2 3/4 rug, 2 1/4 hv., 18 3/4 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til noget smaalast. Ingen jord som kan ryddes. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husbehov og endel smaalast. - 1803. Skog til ved og gjerder. Tilstrækkelig havnegang. - 1820. Ussel havnegang og næsten ingen skog. God jord.

Brukere.

     Knut hetter brukeren 1593, levde til ved lag 1625. - Lars ca. 1625-45.
     Tjøstolv Bjørnssøn ca. 1648-90. Han skal være født ved lag 1625, nævnes som bruker til omkring 1690, men paa slutten var dog gaarden delt. Futen sier at han som ældre mand var forarmet. To sønner, se nedenfor.

Første halvdel.

     Gamle Tjøstolv ca. 1673-90.
     Ola Tjøstolvssøn ca. 1690-1709. Født ca. 1648, døde 1722. Hustruens navn kjender vi ikke, men hun døde 1725. Skifte mangler, men to sønner omtales: 1. Ola, se nedenfor. 2. Lars, døde 1726, 40 aar.
     Ola Olssøn 1709-51, vistnok søn av forrige, døde 1751, 74 aar. Tjente tilsjøs 11 aar under ufreden. 1731 kjøpte han den andel Anders Madssøns arvinger hadde i bruket; 1734 solgte han halvdelen av bruket til Jens Halvorssøn (se bruk 2); straks før sin død 1751 løste han med ca. 16 daler til sig grevens andel i 1/4 av Hovland, var da eneeier (bare en liten aarlig avgift til Nøtterøpresten stod igjen). - Av syv barn nævner vi: 1. Ola, f. 1706, druknet 1732 ved Hella. 2. Mari, f. 1718, egtet 43 Anders Lofterød. 3. Lars, død ung. 4. Ola, fik bruket, se nedenfor.
     Fortsættelse se bruk 1 og 2.

Anden halvdel.

     Lars Tjøstolvssøn 1673-1731. Født ca. 1650, døde 1735. I et mandtal staar at han blev bruker paa bygsel fra Anders Madssøns enke. Han skal ha tjent 22 aar som soldat. - Gift m. Kari Hansdatter. Vi kjender to barn: 1. Anders Larssøn, egtet 1721 Aase Olsdatter; bodde paa Holtan, Tjømø. 2. Ingeborg, f. 1692, egtet 1725 Haakon Hanssøn Østre Nøtterø (se der). - Med Lars forsvinder ætten fra bruket.
     Gunnar Jakobssøn 1731-68, stamfar for en ny gaardæt. Født 1702 paa Troltorød, døde 1773. Gift 1722 m. Siri Torgersdatter, født 1693 paa Lofterød, døde 1787. De bodde først paa Troltorød, flyttet hit vistnok ca. 1736. Gunnar kjøpte, likesom grannen, Madseparten 1731, greveparten 1751. Gunnar var omkr. 1760 viselensmand i bygden. - Barn: 1. Mari, f. 1722, egtet 46 Syvert Nedre Skjerve. 2. Ingeborg, f. 1724, egtet 46 Ola Olssøn (se bruk 1). 3. Tor, f. 1727, egtet 47 Kirsti Meum, se der. 4. Inger, f. 1729, egtet 50 Arve Perssøn, se Nedre Skjerve. 5. Bertel, f. 1732, egtet 60 Gunhild Mattisdatter, fik halve gaarden, men døde straks (datter Berte, egtet 87 Gullik Skjerve). 6. Torger, blev boende her, se bruk 4.
     Fortsættelse se bruk 3 og 4.

Første halvdel fra omkring 1735.

Bruk 1 (1/4 av gaarden).
     Ola Olssøn som siden 1709 hadde hat hele halvdelen, fortsatte med 1/4 til 1751.
     Ola Olssøn 1752-77, søn av forrige, f. 1723, døde 1777; eide bruket. Gift 1746 m. Ingeborg Gunnarsdatter, f. 1724 og datter av Gunnar Jakobssøn (se ovenfor); hun døde 1805. - Barn: 1. Anne, f. 1746, egtet 76 enkmand Anders Olssøn Buer. 2. Ola, se nedenfor. 3. Ingeborg, f. 51, egtet først Hans Mattissøn, senere Arve Buer. 4. Maria, f. 55, egtet 83 Lars Sakariassøn Buer. 5. Oline, f. 58, egtet 81 Ola Ingebretssøn Buer. 6. Berte, f. 61, døde barnløs 23 aar gl.; g. m. Anders O. Torbjørnrød. 7. Gunnar, f. 65, blev bare 19 aar. 8. Marte, døde 16 aar gl.
     Ola Olssøn 1785-1805, søn av forrige, født 1749. Gift 1772 m. Barbra Olsdatter fra Østre Ekenes, f. 43. De bodde først paa Øvre Skjerve, saa paa Husvik; flyttet hit 85. Ola seilte med egne smaaskuter; vi nævner briggen Inger Maria paa 28 k.lester, solgt 1800; senere Emanuel paa 23 lester. Men han var uheldig, maatte 1805 avstaa jordveien til svigersønnen, og da det 1807 holdes skifte efter Ola, er boet fallit. Hustruen levde til 1815. Av barn omtales: 1. Kristen Olssøn, døde paa Øvre Sem 98, 26 aar; gift 95 m. enken Helvig Karlsdatter Trolle fra Dalarø i Sverige (hun døde paa Sem 1847, 72 aar; med Kristen hadde hun ingen barn som vokste op, men med første mand Johan Filèn to barn: Karl Ulrik Filèn og Kornelia Maria; de vil begge bli omtaalt under bruk 2). 2. Ola Olssøn, omkom 98 (faldt overbord ved Samsø, blev begravet paa Sjælland). 3. Inger, egtet Erland Prøis, se nedenfor. 4. Martinius, omkom paa sjøen 1801.
     Med Ola Olssøn gik gaardsætten ut her.
     Erland Larsen Prøis (Preus, Preutz) kjøpte bruket av svigerfaren 1805. Han kom hit fra Bragernes, egtet 1802 Inger Olsdatter som døde barnløs et par aar efter, 27 aar gl., og Erland egtet da Kirsten Gevaldsdatter. Han seilte som skipper. 1829 fæstet han tomt paa gaarden Huvik ved Sandefjord og flyttet dit. Sønnen Gevald bodde efter ham paa Huvik. Av Erlands barn, fødte paa Hovland, nævner vi: Ola, død 16 aar gl.; Karoline Maria, f. 1811; Erland, f. 1813; Kornelius, f. 1817; Gevald, f. 1820; Barbra Lovise, f. 1823; Jakobine Andrea, f. 1827.
     Lars Jakobsen Sand 1829-32. Han kjøpte bruket av Erland, men lot snart svigersønnen sin faa det.
     Anders Torgersen 1832-48. Født 1801 paa Sandø, Tjømø; gift 1829 m. Karen Andrea, datter av Lars Jakobsen Sand, og efter hendes død 1840 egtet han enken Karen Anne Mørk paa Burø. Anders døde paa Ormelet.
     Jørgen Abrahamsen 1848-61. Født 1798 paa Vallø saltverk; hadde været brænderimester i Tønsberg; døde paa Hovland 1870. Gift m. Torine Maria Andersdatter, født i Tønsberg 1795 og datter av Anders Kristoffersen Skallestad og Annette Torkelsdatter; hun døde 1869.
     Per Nilsen, svigersøn av forrige, overtok jordveien 1861. Han var født 1819 paa Østre Kjølø; egtet 57 Annette Kristine Jørgensdatter, født i Tønsberg 1835.
Bruk 2 (1/4 av gaarden).
     Jens Halvorssøn 1734-73, kjøpte 1734 av Ola Olssøn den tidligere Madsepart i 1/4 av Hovland; fik 1751 auktionsskjøte paa grevens part heri. Jens var fra Østre Gunnestad og født 1710. Gift 1734 m. Barbra Olsdatter fra Tangen, f. ca. 1712. Jens døde 1773, hustruen 1780. Av syv barn vokste to døtre op: 1. Maria, f. 1735; egtet 56 Kristen Anderssøn Holmen, bodde paa Skjerve. 2. Oline, f. 41, egtet 59 enkemand Tor Gunnarssøn Meum.
     Anders Kristenssøn 1780-1825, dattersøn av forrige, født 1760 paa Skjerve og søn av Kristen Anderssøn og Maria Jensdatter. Gift 81 m. Ingeborg Hansdatter, f. 1759 paa Østre Ekenes. Anders seilte mange aar som skipper. Hustruen døde 1818, Anders 1829. Av deres ni barn døde mange smaa; resten: 1. Mattis Andersen, se part c nedenfor. 2. Maria, f. 1788, egtet 1807 Tor Stangeby. 3. Kristen, f. 90, blir væk i ung alder. 4. Helvig, egtet Karl Filèn, se part b. 5. Gullik, se part a. - Bruket blev delt i tre deler: Gullik fik 3/8, Helvig 3/8, Mattis 1/4.
     P a r t   a   (3/8).  Gullik Andersen 1825-54. Født 1797; gift 1823 m. Berte Maria Nilsdatter, f. 1793 (forældre, se bruk 4). Begge naadde høi alder. - To barn: 1-Inger Andrea, f. 1824, egtet Karl Larsen, svenskfødt, bodde i Støiten. 2. Arne, se nedenfor. - Gullik Andersen solgte 1853 fra en part til Mattis Ekenes; resten overdro han 1854 til sønnen; likesaa bruk 3 som han ogsaa var blit eier av.
     Arne Hovland Gulliksen, f. 1827, egtet 1854 Elen Andrea Jonsdatter fra Arendal sogn. - Arne mistet jordegodset 1869; det gik ved auktionsskjøte over til Hans Kristian Amundsen (om ham se Sande).
     P a r t   b   (3/8).  Karl Ulrik Johansen Filèn 1821-32. Om hans æt se bolken til venstre. Født ca. 1790, maa være død ute 1832. Gift 1818 m. Helvig Andersdatter (æt se ovenfor), f. 1793, levde til 1872. De sat i trange kaar. Fire barn: 1. Johan Fredrik, se nedenfor. 2. Ingeborg, f. 1823, egtet 44 Lars Hansen fra Raanerød i Vaale, glasmester i Tønsberg. 3. Jonas Filèn Karlsen, f. 1828, egtet 58 Ingeborg Larsdatter; bodde paa Torød. 4. Karl Ulrik, f. 1831, døde 1867 paa St. Tomas, ugift.
     Johan Fredrik Filèn 1846-57, søn av forrige, f. 1819, døde 57. Gift 45 m. Martine Andreasdatter Lofterød, f. 1823. Barn: Hanna Maria, Johan Fredrik og Matea (tvillinger), Andrea.
     Enken egtet 1861 Josef Matiassen, svensk.
     P a r t   c   (1/4)  Mattis Andersen 1813-19, søn av Anders Kristensen og født 1782; skipper, døde 1819. Gift 1809 m. Kornelia Maria Johansdatter Filèn, f. ca. 1787 og søster av nys omtalte Karl Ulrik Filèn. - Fire barn: 1. Kristen Mattissen, f. 1809, egtet 33 Maria Nilsdatter Nedre Sem, bodde en tid paa Oterbæk. 2. Matea Maria, f. 1811, egtet 34 Elias Jensen fra Melsomvik. 3. Johan Filèn Mattissen, f. 1816. 4. Anders, f. 1819.
     Enken egtet skipper Ola Persen paa Vestre Gunnestad; de bodde her en stund, men maatte væk (om Ola se Gunnestad).
     Jakob Kristensen blev eier 1844. Om hans æt se bruk 3.

Anden halvdel fra omkring 1765.

Bruk 3 (1/4 av gaarden).
     Tor Gunnarssøn 1768-71, kjøpte bruket av sin far Gunnar Jakobssøn for 250 rdl., overlot det straks til sønnen sin. Om Tor blir fortalt under Meum.
     Jakob Torssøn 1771-1809, søn av forrige, født paa Meum 1749; var skipper. Gift 1770 m. Mari Haraldsdatter, f. 48 paa Tinvik. Begge døde 1819. Deres eneste datter døde som spædbarn, men syv sønner vokste op, de fleste blev skippere: 1. Harald Jakobsen, f. 1770, bodde paa Brataas. 2. Kristen, f. 72, bodde i Hovlandrønningen. 3. Karl, f. 75, se Landsrød. 4. Jørgen, f. 77, se Brataas. 5. Lars, fik bruket efter faren. 6. Hans, f. 84, druknet 1808 (var med kanonbeten Tønsberg). 7. Martinius, f. 89, bodde i Styrsvik.
     Lars Jakobsen 1809-30. Han var født 1779, blev sjømand og skipper; fik i ung alder skjøte paa jordveien hvorav faren dog hadde overlatt en anden søn, Kristen, en mindre part (Rønningen). Lars egtet 1814 Ingeborg Olsdatter Stangeby, f. 1790. Det gik nok galt med økonomien, og Lars og Ingeborg maa flytte fra Hovland; begge døde paa Smidsrød, Lars 1844, Ingeborg 1865. - Barn: 1. Olaves Edvart, f. 1814, egtet Anne Katrine Kristoffersdatter (forældrene hadde bodd paa Skallestad, flyttet til byen); de bodde paa Smidsrødeie. 2. Inger Maria, f. 1816, egtet 43 Matias Olsen Søndre Smidsrød. 3. Hans, f. 1820, egtet 47 Inger Andrea Olsdatter, bodde paa Smidsrødeie. 4. Even, f. 1821, og 5. Tor Henrik, f. 1828, var begge 1865 ugifte, bodde hos broren Olaves. 6. Inger Lovise, f. 1825, egtet 58 enkemnad Amund Kristensen Søndre Smidsrød.
     Da Lars Jakobsen mistet bruket for gjæld, skjøter de nye eiere 1830 jordveien til Ola Nilsen, søn av Nils Arnesen (se bruk 4), men han overlot straks eiendommen til svogeren sin Gullik Andersen som ogsaa eide part i bruk 2. Han drev partene sammen, og vi har et andet sted fortalt at han 1854 avstod til sønnen Arne.
Bruk 4 (1/4 av gaarden).
     Torger Gunnarssøn 1763-88. Født 1735, døde 1788. Gift 1761 m. Ragnhild Ambjørnsdatter Skjerpe, død paa Sande 1831, hen mot 85. Deres kaar blev efterhvert saa kleine at jordveien maatte under hammeren da Torger døde. - Barn: 1. Bertel, f. 62, bodde i Sanderønningen. 2. Syvert, f. 64, blir omtalt paa Sande. 3. Jørgen, f. 67, naadde bare 17 aar. 4. Sunneve (Sønni), egtet 95 Hans Kristenssøn Samstykket. 5. Siri, f. 74. 6. Gunnar, f. 77.
     Nils Arnessøn 1788-1830, kjøpte bruket ved auktion for 430 rdl. Født 1762 paa Meum, døde 1848. Gift 1787 m. Elisabet Mattisdatter, født ca. 1764 og datter av Mattis Olssøn Skjerve; døde 1849. - Barn: 1. Kristine, f. 1788, egtet 1821 enkemand Fin Skjerve. 2. Arne, f. 91, blev 1810 borte paa sjøen. 3. Berte Maria, f. 93, egtet 1823 Gullik Andersen Hovland. 4. Elen Andrea, f. 95, egtet 1821 Jakob Skjerve. 5. Hans Nilsen, f. 1797, se nedenfor. 6. Ola Nilsen, f. 1804, levde ugift; eide en tid part i bruk 3, bodde senere paa Skjerve; døde 1876. 7. Nilia, f. 1808, egtet 1850 Hans Jørgen Evenssen Gunnestad.
     Hans Nilsen 1830-46, mistet jordveien. Han beholdt en liten jordbete, men flyttet straks til Skjerve.
     Kristian B. Lange 1846-50. Om Lange-ætten, se Øvre Sem og Vestre Nøtterø.
     Skipper Hans Henrik Haraldsen fra Brataas kjøpte bruket 1850 for 1500 spd. Blev boende her længe. Om æt og giftermaal, se Brataas.

     Hovlandrønningen.  Kristen Jakobsen kjøpte denne parten 1804. Han var søn av Jakob Torssøn (se bruk 3) og født 1772. Gift 1802 m. Oline Jensdatter, f. 1778 paa Skjerve. Foruten Rønningen eide Kristen ogsaa en part av sin fars bruk. Tok ophold 1830; døde 1853; hustruen 1850. Vi nævner to sønner: 1. Jakob Kristensen, f. 1805, eide parter av bruk 2 og 3; gift 47 m. Anne Maria Evensdatter fra Gunnestad. 2. Jens, f. 1820, fik en part av bruk 3; døde 1861; gift 51 m. Inger Johanne Nilsdatter, født i Arendal sogn (barn: Oluf, Jensine).
     Lars Olsen kjøpte jordveien 1830, døde 1843; gift m. Marie Olsdatter, døde 1853. De kom hit fra Sjuestok i Stokke. Deres eneste barn blev boende her; det var Larine Maria Larsdatter, f. 1825; egtet 46 Halvor Olsen fra Vivestad, og efter hans død Anders Olsen, ogsaa fra Ramnes.

2. Hovlandteigen (nedre eller vestre Hovland).

     Denne del maa i gammel tid ha været paa 1 markebol. I nyere tid er skylden 2 smørpund. - Mariakirken i Tunsberg eier 1399 1/2 markebol; efter reformationen omsat til 1 pund smør, altsaa halve eiendommen. Den andre halvpart synes stadig at ha været privatgods; eies 1624 av byborger Karl Olssøns enke i Tunsberg, Berte Hansdatter, og i hundre aar fremover eies dette smørpundet av Tunsbergfolk, indtil Rise, Isak Coldevei's enke, 1722 sælger parten til brukeren Klemmet.
     Mariakirken raadde bygslen paa sin del, de private likesaa paa sin. De to parter hadde derfor ikke alltid samme bruker.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 2 - - - -
1668 - 2 - 3 6 1 1/2 tøndesaa akerjord.
17231 1 4 - 4 10 6 tønder havre, 1/8 t. blandk., 1/16 t. hvete.
1803 1 2 - - - 3 t. havre.
1820 - 3 - - - 1 1/2 tønde.
1845 1 3 - 2 - 2 t. havre, 3/4 t. byg, 1/8 hvete, 2 t. poteter.
1865 2 6 - 6 - 4 t. havre, 1 byg, 1/2 rug, 1/2 hvete, 7 t. poteter.
     1 "Et stykke ved Hovlandteigen" ligger til i 1723.
      Andre oplysninger. 1668. Hverken skog, utmark eller rydningsjord. - 1723. Skog til husbehov og litt smaalast. Fæhavn hjemme. En ringe flomkvern. - 1803. Tilstrækkelig havnegang og skog til ved og gjerder. - 1820. Taalig god havnegang; skog til behov. Daarlig jordart.

     Klokker Per Kristenssøn bodde paa Mariakirkens part fra ca. 1650 til 1684. I den tiden brukte byfolkene for det meste delen sin selv.
     Klemmet Hanssøn 1685-1734, var fra Tufte i Stokke; kjøpte som før sagt 1722 et smørpund av Rise Coldevei i Tønsberg; det andre smørpundet bygslet han av presten ved Mariakirken. Gift 1687 m. Annikken Ebbesdatter. Klemmet døde 1738, 78 aar; hustruen 1748, 87 aar. Av barn staar i kirkeboken: 1. Søren Klemmetssøn, f. 1687, bodde paa Holmen. 2. Ragnhild, f. 1690, egtet 1710 Ola Ambjørnssøn Glomstein (senere var Ragnhild gift to ganger til). 3. Berte, f. 1693, egtet 1720 Søren Hanssøn Anildrød. 4. Hans, se nedenfor. 5. Helvig, f. 1703.
     Hans Klemmetssøn 1734-69. Maa være født ca. 1698, døde 1769, se Skaugen. Bodde en tid paa Grøtterød. To ganger gift: først 1723 m. Kirsti Jensdatter Gunnestad, f. 1695, døde 1761; egtet saa 63 Johanne Andersdatter, vistnok født paa Skallestad ca. 1730. Efter Hans's død egtet Johanne Hans Henrikssøn Nordre Gipø og flyttet dit. - Hans Klemmetssøns barn, tre med Kirsti, ett med Johanne: 1. Marte, f. 1723, egtet 48 Anders Jørgenssøn Strengsdal. 2. Ola, se nedenfor. 3. Jens, f. 1733; sjømand, skipper. - 4. Klemmet, f. 1765, flyttet med moren til Nordre Gipø, blev bruker der.
     Ola Hanssøn 1770-99. Han var født ca. 1727, døde 1806. Seilte som skipper med smaa brigger. Gift 1752 m. Ingeborg Jensdatter Rubberød, døde 1799, 71 aar. De greide sig godt. - Barn: 1. Jens O. Hovland, f. 1752, skipper, bodde i Tønsberg, død før 1801; gift 76 m. Maren Ivarsdatter Gunnestad (barn: Ola; Marte Kirstine, g. m. Hans Jonsen Ekenes; Ingeborg Maria, g. m. Mattis Oterbæk i Tønsberg, forældre til Andebupresten Jens Otterbech; Maren, g. m. Ellev Arvesen, Tønsberg; Maria, Inger Helvig). 2. Kristen, se nedenfor. 3. Hans, f. 65, se Nordre Nes.
     Kristen Olsen 1799-1830, født 1754, skipper, bodde først et snen aar paa Nedre Skjerve; fik skjøte av faren og bygsel av Tønsbergpresten 1799. Gift 1779 m. Anne Hansdatter, f. 1755 i Tangen. Hun døde 1807, og siden levde Kristen som enkemand; døde 1835. De hadde den vanskjæbne av ni ti barn at miste næsten hele flokken i spædbarnsalderen; en datter Oline naadde 15 aar, men bare datteren Ingeborg blev voksen og gift.
     Ingeborg Kristensdatter var født 1788; egtet 1809 skipper Hans Larsen fra Nordre Gipø, f. 1783. De bodde her i Ingeborgs hjem, men fik ikke papirer paa jordveien. Ingeborg blev enke allerede 1824. Ogsaa Ingeborg og Hans blev ribbet for barn: av ti vokste bare sønnen Ola op, og han fik gaarden. Ingeborg levde til 1836.
     Ola Hansen 1830-78, skipper, f. 1809, levde til 1879. Gift 1830 m. Olea Hansdatter Vestre Nøtterø, f. 1809 i Borre. Ola kjøpte 1830 bedstefarens part for 200 spd. og ophold; saa 1836 Tønsbergkirkens part for 100 spd. og en aarlig avgift. Sat senere som helt ut selveier. Av deres barn overtok sønnen Otto jordveien.


Innhold