41. Strengsdal.

     Navnet som uttales med énstavelsestone, skrives i Rødeboken: i Strengsdale; 1554 Strengedall, 1580 Strengdall, senere mest Strengsdal. - I stedsnavn betyr ordet streng gjerne: strøm i et vassdrag. Men her er det jo bare smaabækker, saa stedet kan ikke ha faat navn efter strøm i disse. Dalen har imidlertid et vand, det eneste paa hele Nøtterø. Vandet som er langaktig, maa i gammel tid ha hett Streng; nu heter det Strengsdalsvand. Og efter vandet maa dalen og gaarden ha faat navn.
     Skyld. Gaarden var i 1390-aarene mindst paa 2 1/2 markebol; i 1500-tallet er skylden bare 1 smørpund, men sættes 1583 op i 1 1/2 pund; ca. 1650 er skylden presset op i 3 pund, maa saa sættes ned i 2, og ved matrikuleringen 1668 blir Strengsdal halvgaard paa 2 1/2 smørpund.
     Eiere. Gaarden var allerede i 1300-tallet kirkegods. Ifølge et brev fra ca. 1320 (trykt i DN. IV, 130) hørte en hovedpart i Strengsdal med i gaven av jordegods som stormanden Bjarne Audunsson skjænket til et hospital ved Laurentiuskirken i Tunsberg. - Efter Rødeboken eies Strengsdal i 1390-aarene av følgende: Laurentiuskirken 1/2 markebol, hospitalet ved kirken 1 1/2 markebol, Sankt Olavsklosteret i Tunsberg 1/2 markebol, tils.2 1/2 markebol.
     Efter reformationen eier Laurentiuskirken 1/4 i gaarden, hospitalet eller sjugestuen 3/4, altsaa er Olavsklosteret i løpet av middelalderen blit løst ut. Gaarden gik over til krongods 1627, kom under grevskapet i 1670-aarene, blev av Jarlsberggreven solgt til bygdefolk 1750. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 5 4 5 - -
1668 2 6 2 6 28 6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 2 6 - 4 24 6 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 5 - - - 6 t. havre.
1820 2 5 - - - 5 tønder.
1845 2 11 - 7 - 8 1/2 t. havre, 1 3/4 t. byg, 13 1/2 t. poteter.
1865 3 14 - 6 - 10 1/4 t. havre, 1 1/8 byg, 1 rug, 1 9/16 hvete, 24 7/8 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til ved og gjerder. - 1668. Skog til smaalast. Ikke mer jord tjenlig til oprydning. Mangler humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og litt smaalast. Havnegang hjemme. - 1803. Tilstrækkelig med skog og havn. - 1820. Taalig god havnegang, og skog til behov. Jordarten er skarp.

Brukere.

     Haakon heter brukeren i Strengsdal 1593, levde fremover til 1610. - Erik ca. 1610-45. - Halvor Erikssøn ca. 1645-75. Enken Siri levde forbi 1690, delte nok gaarden med en svigersøn. Vi kjender efter kirkeboken fire døtre efter Halvor: 1. Johanne, g. m. Halvor Paalssøn, se nedenfor. 2. Gunhild, g. m. Haakon Sørenssøn, bodde ogsaa her. 3. Ingeborg, egtet 1692 Torger Lofterød. Eli, egtet 1697 Ola Sevik.

Første halvdel.

     Enken Siri ca. 1675-95.
     Haakon Sørenssøn ca. 1695-1710, svigersøn, gift 1693 m. Gunhild Halvorsdatter herfra. Hun døde 1708. Barn omtales ikke. Haakon som ved den tiden var omkring 45, forsvinder.
     Jørgen Halvorssøn ca. 1710-50, søn av Halvor Paalsøn. Gift 1715 m. Mari Helgesdatter fra Elgestad. Begge døde 1753. - Fire barn: 1. Gunhild, f. 1715, egtet 49 Anders Hanssøn Føien. 2. Kari, f. 1717, egtet 47 enkemand Hans Torgerssøn Føien, efter hans død Søren Anunssøn, se Kjønnerød. 3. Anders, se nedenfor. 4. Else, f. 1726, egtet 51 Tor Hanssøn Føien, bodde paa Gaasø.
     Anders Jørgenssøn 1750-53. Født 1718, egtet 48 Marte Hansdatter Hovlandteigen, f. 1723. Anders kjøpte halve Strengsrød 1750 for 90 daler (greven satte da gaarden til auktion). Han døde allerede 1753. - Tre barn: 1. Arne, senere bruker her. 2. Anne, f. 1750, egtet 80 Jørgen Evenssøn Skrafskjær. 3. Kristen, f. 53, forsvinder.
     Sven Sørenssøn 1754 -79, egtet enken Marte. Han var fra Kjønnerød og født 1732. 1766 betalte han odelsløsning til greven for jordveien. Hustruen Marte døde 1776. De hadde to barn: 1. Anders Svenssøn, blev bruker her. 2. Mari, f. 60, egtet 84 Jens Rubberød, bodde der.
     Sven Sørenssøn egtet 79 en enke paa Bergan og flyttet dit. Jorden her i Strengsdal overlot han sønnen Anders og stedsønnen Arne.

Anden halvdel.

     Halvor Paalssøn ca. 1680-1720, uvisst hvorfra, fik bruk her som svigersøn. Gift m. Johanne Halvorsdatter. Begge skal være født omkr. 1648. Halvor døde 1720, Johanne 1735. Vi kjender fem sønner: 1. Jørgen Halvorssøn, se første halvdel. 2. Halvor, blir omtalt nedenfor. 3. Nils, kom til Øvre Skjerve. 4. Hans, f. 1688, forsvinder. 5. Erik, døde 1710, 20 aar.
     Halvor Halvorssøn 1720-50, søn av forrige; døde 1758. Gift m. Mari Kristensdatter som maa være utenbygdsfra, da giftermaalet ikke staar i kirkeboken her, og de bodde nok ogsaa en tid utenfor Nøtterø. Mari døde 1764. To barn kjendes: 1. Gunhild, skal være født ca. 1717, egter 47 Ola Jakobssøn, se nedenfor. 2. Halvor Halvorssøn, født her 1726, egtet 52 Johanne Jakobsdatter, søster av nævnte Ola; kjøpte Grasrønningen og bodde der.
     Ola Jakobssøn 1750-83, svigersøn av forrige, gift 47 m. Gunhild Halvorsdatter herfra. Ola var fra Nedre Skjerve og født 1723. Han kjøpte 1750 halve Strengsrød, løste 66 ind odelsretten, og bruket kostet ham vist da 220 rdl. 1767 solgte han fra halvten til en Mads Kristofferssøn, og siden hadde Ola bare 1/4 av Strengsdal. Han døde 1783, hustruen 1791. Tre barn: 1. Maria, f. 50, egtet 73 Andreas Perssøn Lofterød. 2. Anders, f. 53, døde 80 ombord i fregatten Møen. 3. Kristine, f. 56, egtet 80 Per Perssøn Lofterød, fik bruket her. Fortsættelse, se bruk 3.

     Ny deling. I tiden 1767-80 fæstnet sig her i Strengsdal en ny og litt indviklet deling av gaarden. Sven Svenssøn og hans stedsøn Arne kjøpte 1773 den parten som Ola Jakobssøn hadde solgt fra til Mads Kristofferssøn (død allerede 1770). Derved kom Sven og sønner til at raa over 3/4 av gaarden. Denne eiendom blev delt likt mellem Sven's søn Anders og stedsøn Arne (bruk 1 og 2). Av anden halvpart stod saa igjen en part som utgjorde 1/4 av Strengsdal (se bruk 3).

Bruk 1 (3/8 av gaarden).
     Anders Svenssøn 1779-1821, født 1755 og søn av Sven Sørenssøn. Gift 79 m. Margreta Maria Hansdatter Rubberød, f. 1751. Anders eide part i halvbroren Arne's skute, seilte ogsaa endel selv som skipper. Hustruen døde 1827, Anders 1831. Av seks barn vokste to døtre op: 1. Maren, egtet Nils Hansen. 2. Marte Maria, egtet Lars Paalsen. Jordveien blev delt mellem de to svigersønner.
     B r u k   1   a   (3/16).  Nils Hansen 1812-37, gift 1811 m. Maren Andersdatter, født her 1786. Nils var født 1779 i Andebu, men forældrene kjøpte jordvei i Kjønnerød hvor Nils vokste op. Han blev sjømand og skipper; døde 1837. Ingen barn. Testament om at længstlevende beholdt boet udelt, og enken Maren sat med jordveien til 1851, da hun lot søstersønnen Paal Larsen faa den. Hun døde 1864, og hendes midler, ca. 650 spd., gik til arvinger paa begge sider.
     Paal Larsen 1851-70, født her 1827 og søn av Lars Paalsen (se nedenfor). Gift 1854 m. Dorte Andrea, f. 1826 og datter av Torger Kjønnerød. Paal faldt fra 1870, men enken lever endnu 1922. De hadde flere barn. Ældste søn Lars Paalsen (gift 77 m. Oline Maria Jørgensdatter fra Semsrønningen) overtok senere jordveien. Ældste datter Nikoline egtet Ivar Olsen.
     Bruket var blit noget ændret, mens Paal hadde det: han fik til en part av farens bruk, men solgte fra en anden part til Hans J. Andreassen.
     B r u k   1   b   (3/16).  Lars Paalsen 1821-57, hadde 1820 egtet Marte Maria Andersdatter, født her 1791. Lars var født 1790 paa Grimestad paa Tjømø og søn av Paal Gullikssøn og Gunhild Larsdatter fra Søndre Sundane (gift første gang med gamle Lars Svenssøn fra Holtan). Lars vokste vist op paa Sundane. Hustruen levde til 1861, Lars til 1870. - Barn: 1. Anders Larsen, f. 1820, døde 1864, bodde paa Strengsdalseie; gift 43 m. Lovise Maria Hansdatter, født i Strengsdal. 2. Paal Larsen, er omtalt ovenfor. 3. Margreta Maria, f. 1830, egtet 55 Anders Guttormsen Skjerve. 4. Gunhild, tvillingsøster til forrige. 5. Lisa Matea, se nedenfor.
     Kristian Andersen 1857-61, svigersøn av forrige, født 1826 paa Lofterød, gift 57 m. Lisa Matea Larsdatter, født her 1833. Kristian døde over i Leith allerede 1861. To døtre: Arvina og Laura. - Enken sat med jordveien efterpaa; egtet 1870 en ny Kristian Andersen fra Ramnes.
Bruk 2 (3/8 av gaarden).
     Arne Anderssøn 1773-1803, laget dette bruk ved 1773 at kjøpe halvten av første halvdel (efter Mads Kristofferssøn), derefter 1779 litt av anden halvdel. Arne var født 1748 og søn efter Anders Jørgenssøn, hørte altsaa til gaardens gamle æt. Han seiler i 1780-aarene med galeas Haabet som han først eide alene, senere sammen med halvbroren Anders Svenssøn. Arne døde 1803. Gift 1773 m. Mari Evensdatter Skrafskjær, f. 1737, overlevde Arne til 1814. De hadde fem døtre, men bare yngste, Live Maria, vokste op, se nedenfor.
     Hans Persen 1803-16, da han blev borte paa sjøen. Hans egtet 1802 Live Maria Arnesdatter, født her 1781. Han var fra Nordre Føien og født 1780; eide i sine sidste aar ogsaa jord paa Føien. - Tre barn som alle blev boende i Strengsdal: 1. Inger Kirstine, f. 1802, egtet 38 Kristen Kristensen; hadde tomt og hus her. 2. Jakob Hansen, f. 1807, blev fragtemand, egtet 1831 Anne Eliasdatter Grindevad; fik en part av bruket her. 3. Lovise Maria, f. 1810, egtet 43 Anders Larsen (se bruk 1 b).
     Johannes Jansen 1816-35, egtet enken Live Maria. Han var født 1786 og søn av Jan Johanessøn fra Almerønningen og Ragnhild Torsdatter (se Haukemyr). Johannes seilte som skipper, omkom 1835. - Tre barn: 1. Kristen Johannessen, f. 1818, egtet 41 Berte Katrine, datter av Ivar Olsen; bodde i Grasrønningen. 2. Henrikka, f. 1821, egtet 48 Kristoffer Sørensen Buberg. 3. Johan Arnt, f. 1823, egtet 49 Maren Andersdatter Lofterød.
     Enken Live Maria som levde til 1849, delte før sin død bruket mellem sønnene Jakob Hansen og Johan Arnt Johannessen.
Bruk 3 (1/4 av gaarden).
     Per Perssøn 1783-ca. 1820, fik bruket efter svigerfaren Ola Jakobssøn. Per var fra Lofterød og født 1757; egtet 1780 Kristine Olsdatter, født her 1756. Hun døde 1808; Per levde til 1828. Av ni barn døde flere smaa; resten: 1. Anne Persdatter, f. 1780, egtet 1810 Mattis Nilsen Saltbustad. 2. Karen Maria, f. 1782, egtet 1807 Gunnar Kristoffersen som var født 85 paa Anildrød; de bodde mest i Grindevad. 3. Anders, se nedenfor. 4. Oline, f. 90, egtet 1820 Johannes Olsen som var født i Lardal; de bodde en tid i Grasrønningen, siden et andet sted paa Strengsdals eie. 5. Gunhild, f. 95, egtet 1840 enkemand Anders Kristensen Skjerpe. 6. Pernille, døde ung.
     Anders Persen, f. 1787, døde 1874 i Grasrønningen. Gift 1811 m. Anne Maria Hansdatter, f. 1790 paa Tjømø og datter av Hans Andreassen Kraakere; hun døde 1863. Fra 1813 av hadde Anders bruket sammen med faren, litt senere alene. Men han maatte nok skille sig ved det, bodde siden mest i Grasrønningen. - Barn: 1. Inger Karine, f. 1812, døde 1843, var g. m. Henrik Olsen. 2. Anders Arnt, f. 1814, egtet 52 enken Berte Kirstine Børresdatter. 3. Berte Maria, f. 1816. 4. Henrikka, f. 1819, egtet 43 Ola Andersen Sundane. 5. Jakob Andersen, f. 1821. 6. Inger Pernille, f. 1824, egtet 52 Gabriel Andersen fra Valders. 7. Ola, døde ugift 1858.
     Ivar Olsen 1837-55, kjøpte bruket av Anders Persen. Ivar var født 1792 paa Anildrød; egtet 1821 Maren Hansdatter Skrafskjær. Da Maren døde 1854, ga Ivar fra sig jordveien til sønnene. Han levde til 1863. - Barn: 1. Berte Katrine, f. 1822, egtet 41 Kristen Johannessen (se bruk 2). 2. Anne, f. 25, egtet 52 Olaves Anildrød. 3. Ola Ivarsen, f. 27, egtet 54 Anne Matea Olsdatter fra Haukemyr, se nedenfor. 4. Inger Maria, f. 28, egtet 56 Ola Movikgrinda som omkom snart efter; egtet saa Ola Bakkerønningen. 5. Henrikka, f. 33, egtet 56 Rasmus Rasmussen Torød, se nedenfor. 6. Jakob, f. 35, døde 59.
     Ivar delte bruket mellem sønnene Ola og Jakob, men da Jakob faldt væk, fik svogeren Rasmus parten.
     - En ørliten part, Krokgrinda, blev frasolgt bruket 1830 til tømmermand Knut Gunnarsen, g. m. Anne Maria Andreasdatter, begge vist fra Sem sogn. Knut døde 1855. Rorskar Herman Akselsen kjøpte stedet.
Smaabruk.
     I tiden 1730-50 omtales flere ganger Strengsdalstad, et nylaget navn i likhet med Buerstad og Saltbustad. Men det tungvinte navn vilde ikke gro fast. Johannes Olssøn som kom hit ved lag 1750, maatte finde sig i at bli kaldt Johannes Almebugta eller mest Almerønningen. Det maa her være tale om samme sted, for Almerønningen sies at ligge under Strengsdal. Hustruen hette Marte Ingebretsdatter. Av deres barn maa vi nævne Jan som blir omtalt under Haukemyr, likesaa Ola, ogsaa paa Haukemyr; og Kornelius som 81 egtet Gunhild Jakobsdatter Rønningen og en tid bodde paa Vallekjær, Tjømø.
     Grasrønningen blev kjøpt unna Strengsdal for 60 riksdaler 1759 av Halvor Halvorssøn som dog i skjøter 1767 og 78 solgte plassen tilbake til brukerne i Strengsdal. Men Halvor blev boende her alle sine dager (han døde 1805). Han hørte til gaardætten i Strengsdal; hadde 1752 egtet Anne Jakobsdatter, søster av Ola Strengsdal; hun døde 1791. Av deres ni barn sætter vi op: 1. Anne, egtet 83 Anders Kristofferssøn og bodde en tid her, men flyttet væk. 2. Helvig, egtet 86 Anders Jakobssøn Lofterød, var ogsaa længe i Grasrønningen. 3. Halvor, f. 62, egtet 94 en enke i Saltbustad. 4. Maren, egtet 1800 Anders Østenssøn fra Saltverket, træffes nogen aar i Saltbustad.
     Grasrønningen blev paany selveiergods 1849, da Kristen Johanessen Strengsdal kjøpte parten for 200 spd. Han hørte til gaardfolket og er nævnt tidligere. Kristen blev væk paa sjøen 1857. Barn: Johannes, Ivar, Lorens, Maren, Kristine Bredine. - Enken Berte Katrine egtet 1867 skomaker Erik Andersen fra Ramnes.


Innhold