19. Føikaas.

     Navnet skrives i Rødeboken Føykiaas; i nyere tid Fygaas; Fychaas osv., og betydningen maa vist være: aas hvor det pleier at fyke.
     Skylden var ca. 1650 3 smørpund, fra 1668 av 2 smørpund, og gaarden skattet for halvgaard. Natvall var længe underbruk, og de to skattet en tid for fuldgaard.
     Eiere. Efter Rødeboken eide i 1390-aarene Laurentiuskirken i Tunsberg 1 aurabol i Føikaas, Mariakirkens presteboed sammesteds 4 ørtugsbol. Disse to smaaparter hadde kirkene ogsaa efter reformationen, men Mariakirken gir slip paa sin. Laurentiuskirkens part, 1/2 smørpund, blev krongods 1627, gik ind i grevskapet ca. 1680.
     Hovedparten i Føikaas med bygselraadighet over hele gaarden var vel i gammel tid selveiergods, men tilhører ca. 1650 borgermester Ivar Nilssøns enke i Tønsberg, og de hadde vist faat parten som pantegods. Ved lag 1660 er borgermester Anders Madssøn blit eier; efter ham raadde arvingene hans for Føikaas til ca. 1720. Anders Janssøn paa Aarø fik 1723 auktionsskjøte paa disse 1 1/2 smørpund i Føikaas, men byttet 1729 bort parten til greven mot at faa igjen Akerup. Da greven tidligere jo hadde 1/2 smørpund av skylden her, blev han nu eneeier. Ved det store salg av jordegods 1750 solgte greven Føikaas til en bygdemand, og siden kan vi si gaarden har væretselveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 5 2 6 - -
1668 2 6 2 6 12 6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 7 24 6 (+ 3 paa Natvall?) t. havre, 1/4 t. bl.k., 1/16 t. hv.
1803 1 5 - - - 5 t. havre.
1820 2 4 - - - 4 tønder.
1845 2 7 - 7 - 7 t. havre, 1 1/2 t. byg, 1/4 t. hvete, 7 t. poteter.
1865 1 8 - 2 - 3 1/4 t. havre, 1 1/8 byg, 3/4 rug, 1 1/4 hv., 10 t. poteter.
(1668:) Desuten 16 lass paa Natvall.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til brændsel og gjerdefang. Ikke mer jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Skog til gjerder og brændsel og fæhavn i sameie. - 1803. Skog knapt til husbehov. Skarp havnegang. - 1820. Daarlig havnegang; utilstrækkelig skog; desuten lang skogvei. Jordbunden ganske god. Bakkerønningen: ussel jord.

Brukere.

     Reiar 1593 og 1605. - Knut ca. 1610-45. - Jakob ca. 1645-55, saa en kort tid Lars. - Per Torssøn ca. 1660-75; han sa fra 1666 at han ikke længer vilde ha Natvall til underbruk.
     Lars Nilssøn ca. 1675-1718. Hustruen Berte døde 1707, 78 aar, og Lars selv var da mot 70, men giftet sig likevel straks med Mari Jakobsdatter, hadde med hende fem barn hvor av fire vist levde op: Jakob, Nils, Kristen, Berte. Av dem ser vi at Jakob, f. 1708, i 1729 egter Mari Hansdtter, men baade han og hans søsken flytter væk.
     Frans Jenssøn 1721-29. Vist indflytter, men han hadde 1713 egtet Guri Jørgensdatter fra Søndre Gipø. De flyttet herfra til Vollen hvor begge døde ved lag 1740, han 53 aar, hun 60. Tre døtre kjendes: 1. Mari, f. 1713, egtet 46 Hans Hanssøn, se nedenfor. 2. Idde, f. 1721, egtet 49 Hans Haavalssøn Bjønnes. 3. Else, f. 1725, egtet 53 Ola Larssøn Tanstad. - Efter disse døtre gik navnet Frans længe igjen i bygden.
     Ingebret Ivarssøn som hadde bodd paa Akerup, kom hit ved gaardbyttet, men lot straks svigersønnen sin faa bygslen. Ingebret var fra Oserød, hadde 1696 egtet Marte Larsdatter Brevik, og de bodde flere steder, længst paa Sand hvor Marte døde 1719. Saa egtet han 1721 Berte Svensdatter Bjerkø, de hadde nogen aar bygsel paa Akerup; flyttet saa hit. Ingebret døde 1742, 70 aar. Vi kjender sikkert to døtre, én efter hver av hustruene: 1. Guru, se nedenfor. 2. Marte, f. 1722, egtet 50 Johannes Olssøn, bodde paa Strengsdalseie. Men Ingebret hadde vist en datter Marte til, f. 1709, egtet 38 Per Tommessøn Helgerød, Tjømø.
     Hans Madssøn 1729-46, gift 1729 m. Guru Ingebretsdatter, f. 1704. Efter kirkeboken er Hans søn av Mads Hella og født 1704 (se Stokken). Baade mand og hustru døde 1746. Deres fem barn forsvinder fra gaarden; de var: Barbro, f. 1730; Stillaug 34, Lars 37, Ingeborg 41, Arne, f. 45.
     Hans Hanssøn 1747-52, omtalt ovenfor, kjøpte gaarden ved auktion 1750 av greven for 240 rdl. og blev altsaa første selveier her i nyere tid. Men han maatte laane sig frem og straks gaa fra gaarden. Bodde siden paa Vestre Kjølø.
     Tre Tønsbergmænd eide efter hverandre Føikaas 1752-57; den sidste var salmaker Johan Fredrik Wideman.
     Ola Hanssøn 1757-69, ga 360 daler for eiendommen; maatte 1766 betale greven 260 rdl. i odelsløsning. Han bodde i Nordre Holmen, blir omtalt der. 1769 delte han Føikaas mellem to av sønnene sine.
Bruk 1.
     Kristoffer Olssøn 1769-1806. Født i Holmen 1743; egtet 72 Eli Olsdatter, født i Haukemyr 1742. Kristoffer fòr længe, holdt sig senere til jordbruket. Han ga sønnen skjøte 1806, men det var vist bare for at lette militærtjenesten for ham. Eli døde 1813, Kristoffer 1814. - Fire barn: 1. Maria, f. 73, egtet 1802 Erik Nilsen Hovland, bodde i Solli under Sem. 2. Maren, f. 77, levde ugift ved forældrenes død. 3. Ola, fik bruket. 4. Hans, f. 83, døde her 1848, var krøpling.
     Ola Kristoffersen 1806-44, var født 1780; fór en tid som styrmand. Gift 1815 m. Karen Torsdatter, f. 1794 og datter av Tor Mellem-Sem. Kristoffer faldt fra 1844, men enken levde helt til 1856. - Ni barn som alle naadde voksen alder: 1. Elen Andrea, f. 1815, egtet 56 Tor Henrik Andreassen Saltbustad. 2. Sissel, f. 1818, egtet 63 Mattis Eriksen, f. 1818 i Vollen under Sem; de hadde litt jord paa Føikaas. 3. Anne Tonette, f. 21, egtet 51 Lars Olsen, indflytter; fik litt av bruket. 4. Kristoffer, f. 24, døde i 24 aars alder. 5. Tor, f. 26, blind. 6. Fredrikke, f. 29, ugift. 7. Per Olsen, f. 33, fik 56 halvparten av hjemgaarden; egtet 57 Else Maria Jakobsdatter, født i Strengsdal 1835. 8. Ola Olsen, f. 36, fik 56 halve hjemgaarden, men blev sindsvak og døde paa en trist maate 64. 9. Karl Olsen, f. 39, overtok jordveien efter broren Ola; gift 74 m. Lena Larsdatter Anildrød, f. 52.
     Som meldt ovenfor blev bruket delt 1856. Smaaparter skiltes fra.
Bruk 2.
     Per Olssøn 1769-1814, søn av Ola Holmen og født 1745. Han seilte ved lag 1780 med kreierten Haabet som han og broren Kristoffer eide. 1801 kaldes han skibsbygmester. Døde 1814. Gift 75 m. Maria Hansdatter som efter kirkeboken var født 1748 paa Bugaarden. Hun levde til 1830. De hadde tolv barn, men mange døde smaa; resten: 1. Inger, f. 1776, egtet 1805 Anders Kristensen Holmen, men hun døde allerede 1808. 2. Katrine, f. 78, egtet 1806 Anders Torsen Mellem-Sem. 3. Hans Persen, se nedenfor. 4. Ola, f. 89, døde 1809 i Stavern.
     Hans Persen 1814-32, født 1781, seilte som skipper; giftet sig 1813 med en 50-aarig enke Mari Andersdatter som tidligere hadde været gift først med Kristoffer Tokenes, saa med Erik Holmen. Hans levde i en vanskelig tid, og det gik galt for ham økonomisk. 1817 solgte han Føikaas til Hans A. Movik, men maatte et par aar efter ta gaarden igjen; solgte saa halve bruket til Anders Kristoffersen fra Ekenes som ogsaa bodde her litt, men siden var paa Gipø. Hans Persen mistet 1832 ogsaa restparten. Hustruen var død 1831, Hans levde til 1845.
     Ola Mikkelsen Kjølø fik som panthaver eiendomsret til Hans's part, kjøpte ogsaa Anders's del, saa han raadde over hele bruket. Efter Ola Mikkelsens død 1844 solgte arvingene hans Føikaas-bruket til enken Else Maria Olsdatter Husvik for 800 spd. Hun skjøter 1853 for 1250 spd. eiendommen til
     Nils Andersen. Han var født paa Eker og snekker. Gift 1853 m. Hanna Ludvikka Jakobsdatter Strengsdal.

     Bakkerønningen var plass under Føikaas. Her døde 1771 Sven Nilssøn, 70 aar gl., utvilsomt indflytter; hustruen Johanne Kristensdatter døde paa Torød 1775, 74 aar. Deres søn Albret Svenssøn blev en kjendt bruker paa Torød. 1780 døde Børre Olssøn i Bakkerønningen, hadde tidligere bodd i Lunden; var gift m. Else Jensdatter, levde til 1802. To barn: Anne Maria, blev 96 g. m. Anders Kristoffersen Movik, og Ola Børresen som blev boende i Bakkerønningen til sin død 1829. Hans første hustru Nilia Persdatter døde ung; egtet saa 97 Inger Henriksdatter fra Hella. Barn, ett og to: 1. Børre Olsen, bodde her, men døde allerede 1826; g. m. Barbro Kristine Hansdatter (hun egtet som enke Albret Torød; barn: Olaves, døde paa Torød; Nikoline, Helene, Berte Kirstine). 2. Nilia, egtet 1824 Jakob Larsen Grindrønningen. 3. Hans Olsen, blev boende i Bakkerønningen; egtet 1830 Helene Klemmetsdatter fra Gipø. Hans døde 1851. Barn: Ola (g. 63 m. Inger Maria Ivarsdatter Strengsdal); Bernt Kristian, Inger Andrea, Klemmet (omkom 1863). - Jordveien kom efter et par mellemmænd til lods Ola Albretsen fra Buer, gift 63 m. Andrea Nilsdatter Brevik.

Natvall

omtales i 1390-aarene som egen gaard, men laa efter reformationen længe under Føikaas. Stedsnavnet Natvall træffes tre steder: paa Nøtterø, i Sandeherred og Hurum. Nøtterønavnet skrives i Rødeboken: i Knatuallum og i Hnatfallum; 1668 og senere Natvold. Gammelnorsk form Knattvellir. Sidste led er flertal av voll; første led knottr betyr oftest i stedsnavn bergknat, men i disse tre Natvall-navn tror sprogforskerne ordet betyr ball, saa navnenes betydning blir: slette hvor de drev med ballspill (altsaa idrætsplass).
     Skylden paa Natvall var 1575 3 smørpund, jevnhøi med skylden paa Føikaas. 1668 sattes den i 6 linspund tunge (lik 22 smørmærker).
     Eiere. Rødeboken sier at i 1390-aarene eide to kirker i Tunsberg, Peterskirken og Mariakirken, hver 2 aurabol i Natvall. Da Peterskirken blev nedlagt, fik Mariakirken dens jordegods, og efter reformationen staar Mariakirkens prestebord som eneeier av bruket. Natvall blev solgt til brukerne i 1800-tallet; restparten 1857.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1723 - - - - - 3 tønder havre.
1820 - 3 - - - 3 tønder.
1845 - 4 - 4 - 3 1/2 t. havre, 3/4 t. byg, 4 1/2 t. poteter.
1865 1 5 - - - 2 t. havre, 1/8 rug, 5/8 hvete, 3 1/2 t. poteter.

Brukere.

     Natvall var i nyere tid underbruk til Føikaas frem til 1666; da sa Per Føikaas fra paa tinget at han ikke længer vilde ha fæste paa Natvall. Men det var ikke let i de aarene at faa folk til at bygsle smaa og vandrevne bruk, og først rundt 1690 omtales brukere paa Natvall, først en Kristen, saa en Lage Larssøn som ca. 1707 flyttet til Sande.
     Reiar Olssøn 1708-36, var fra Meø, Tjømø; flyttet til Skallestad.
     Efterpaa bodde en datter av før nævnte Lage, Pernille Lagesdatter, her, døde 1744. Gift 1731 m. Anders Kristenssøn Meum. De hadde bodd paa Gurerød; sønnen Ola Anderssøn var først paa Bjørnebu, siden paa Østre Oterbæk. Ellers faar vi liten besked om brukerne paa Natvall rundt 1750. Ved lag 1760 blir det to stykker.
Bruk 1.
     Kristen Olssøn 1759-73, var fra Kjærgrav, hadde tidligere bodd i Stangebyrønningen og Troltorød. Gift 1743 m. Mari Hansdatter som sies at være fra Sevik. Kristen som var født 1718, døde i sjukeaaret 1773, da det faldt væk tre voksne og ett barn paa Natvall. Hustruen døde paa Lofterød 1784, da 68 aar. - Barn: 1. Hans, se bruk 2. 2. Ola, se nedenfor. 3. Anders, f. 1750, døde i 24 aars alder. 4. Maria, f. 53, egtet 78 Anders Lofterød. 5. Gullik, f. 57, egtet 82 Dorte Olsdatter Skogen, se der.
     Ola Kristenssøn 1774-1802. Født 1747, døde 1802. Gift 74 m. Mari Syvertsdatter fra Nedre Skjerve, f. 45, døde 1807. Av fire barn vokste bare datteren Helvig op, se nedenfor.
     Lars Andersen 1803-08, svigersøn, gift 1804 m. Helvig Olsdatter, født her 82. Lars var fra Buer og født 1780; blev utkommandert og omkom med kanonbaaten Tønsberg 1808. Datteren Karen Helene, f. 1806, vokste vist op. Enken Helvig egtet svensken Gustav Fredrik Berg som straks døde (1812). De hadde sønnen Lars, f. 1812, og ham træffer vi senere paa Rubberød. Helvig maatte flytte væk.
     Arne Kristensen 1811-44, tømmermand, en indflytter som kjøpte bruket. Døde 1844, 72 aar. Første hustru Johanne Marie Søvrinsdatter døde 1826, og sønnen Ola var død i 20 aars alder før hende. Anden hustru var Olea Olsdatter, født i Borre, levde til 1869. Med hende to døtre, Johanne Maria og Karen Olea (egtet 57 tømmermand Anders Andersen).
     Arne's enke solgte 1848 bruket til Even O. Gulliksen hvis enke Elisabet 1857 skjøter eiendommen til svigersønnen Anders A. Jakobsen, gift 1850 m. Maren Betine Andersen, født i Larvik. Anders var født 1818 og søn av Anders Jakobsen, omtalt under Oterbæk og Sem. Han hadde først været gift med Johanne Maria Jakobsdatter fra Oterbæk.
Bruk 2.
     En gammel mand Ingebret Olssøn døde her 1768. Ukjendt.
     Hans Kristenssøn 1769-73, søn av Kristen paa bruk 1. Baade Hans og hustruen Kari Persdatter fra Tinvik døde i farsotaaret 1773, likesaa deres vesle datter Grete.
     Sven Anderssøn Winter 1774-85, skoleholder her i bygden. Han var selvfølgelig indflytter; egtet 1759 Anne Arnesdatter Meum, f. 1742. De bodde længe paa Semseie, vist mest i Voll-løkka; fik saa bygsel paa halve Natvall. Sven døde 1785, 64 aar; hustruen levde til 1814. Av otte barn vokste tre op: 1. Kristian, se nedenfor. 2. Anders, f. 75, tok tilsjøs og skal være død 96, enten i Holland eller paa Ostindiereis. 3. Andreas, f. 82, var 1801 tilsjøs.
     Kristian Svenssøn ca. 1790-1813, søn av forrige, f. 64, egtet 89 Berte Larsdatter, f. 59 paa Anildrød. Berte døde 1809, Kristian 1813. Av seks barn blev tre voksne: 1. Sven, se nedenfor. 2. Ola, f. 1800, levde ved farens død. 3. Inger Kristina, f. 1803, egtet 29 Ola Abrahamsen Vollen.
     Sven Kristiansen 1813-58. Født 1792, døde 1861. Han kjøpte 1857 bruket av staten for ca. 400 spd. Gift to ganger: 1. 1816 m. Anne Larsdatter som døde 1819, 49 aar; 2. 1820 m. Marte Eliasdatter, født i Sevik 1789, døde 1863. - To barn med sidste hustru: 1. Hans Kristian, f. 1821, forsvinder. 2. Berte Andrea, f. 1828, egtet 57 Elias Sørensen Sevik.
     Sven skjøter 1858 bruket til svigersønnen Elias, men han blev boende i Sevik, solgte derfor Natvallbruket til Karl Magnus Beckman, svenskfødt, gift 1869 m. Oline Johansdatter.


Innhold