29. Akerup.

     Navnet skrives i Rødeboken 1396 i Agharudhi, og i en omskrift 1554 av et brev fra 1320 Akerrudh; 1580 Agerudt, i 1600-tallet Aggerup, Agerup, Acherup; 1723 Aacherup, 1751 Acherup, senere oftest Agerup. Efter skrivemaaten i Rødeboken synes den gammelnorske form at ha været Agaruð, og om betydningen skriver A. Kjær: "1ste led er maaske et mandsnavn Agi, der saavidt jeg vet ikke er kjendt i Norge, men findes brukt i Sverige i middelalderen og der indgaar som 1ste led i stedsnavn. Overgangen av g til k synes at maatte skyldes en temmelig tidlig misopfatning av stedsnavnet som om det var sammensat med akr, og den derpaa følgende forandring av -ruð til -rup skyldes vistnok indflytelse fra danske stedsnavn."
     Skyld. 1396 sættes Akerup for 6 aurabol, en efter størrelsen rimelig skyld. 1554 opgis 9 aurabol. Skylden er altsaa nu skrudd op, men sættes snart ned; 1580 skatter Akerup for 1 tylvt hugne bord, og i 1600-tallet og senere helt til 1838 for 1 pund smør. Akerup staar gjerne for halv ødegaard.
     Eiere. Gaardens eiendomshistorie er kjendt fulde 600 aar tilbake. Omkring aar 1300 eide en av datidens stormænd, ridderen Bjarne Audunsson, Akerup. Han oprettet ca. 1320 en stiftelse (hospital) ved Laurentiuskirken i Tunsberg og skjænkte hertil en hel del jordegods, saaledes ogsaa Akerup. Endnu 1580 hetter det i en jordebik at Akerup tilhører "Siugestuen udi Tonsberg". Men Laurentiuskirkens jordegods (provstigodset) blev indrat under kronen 1627, og Akerup var saa krongods en tid; kom 1671 til Griffenfelt, 1676 atter til kronen; 1678 til U. F. Gyldenløve, endelig 1683 med grevskapet til Wedel. Akerup var grevskapsgods til 1729, da gaarden ved et makeskifte (mot part i Føikaas) kom i privateie, og fra 1741 har familjen Agerup eid gaarden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 1 2 2 - -
1668 - 2 1 3 3 3 tøndesaa akerjord.
1723 1 3 - 2 8 3 tønder havre, 1/8 t. rug.
1803 1 3 - - - 4 t. havre.
1820 1 2 - - - 2 tønder.
1845 1 3 - - - 3 t. havre, 1/2 t. byg, 2 t. poteter.
1865 1 5 - 4 - 4 1/2 t. havre, 3/4 rug, 3/4 hvete, 8 1/2 t. pot.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog til ved og gjerder. Ingen rydningsjord. Mangler humlehage. - 1723. Skog til gjerder og brændsel. Fæhavn hjemme. - 1803. Fornøden havnegang, men slet ingen skog. - 1820. Ussel havnegang, og skog ikke engang til husbruk. Eiendommen er i særdeles god drift, skjønt jordbunden er maatelig eller slet.

Brukere.

     Akerup staar ikke i vore ældste skattemandtal (fra 1590-aarene og fremover). Grunden kan være at brukeren av en eller anden grund slap skat; eller gaarden var underbruk, eller den stod øde. -Mons 1627 er førstemand, nævnes nogen aar. -Arne ca. 1635-55.
     Nils Olssøn ca. 1657-1720, skal være født ved lag 1633, døde 1726, var altsaa over 60 aar her. Han skattet gjerne som velstaaende smaabruker, og 1691 hører vi av tingboken at han hadde part i en liten kreiert De 3 Brødre som Hans Stranda forliste paa reis til England. Hustruen Sibille døde ogsaa 1726, da 82 aar. Intet skifte i behold, men kirkeboken nævner flere barn: 1. Anders Nilssøn, var 1705 20 aar; egtet 1709 Live Hansdatter (vi vet ikke hvor de bodde). 2. Else, egtet 1702 Paal Villumssøn Tømmereik, bodde paa Sand. 3. Magdalena, egtet 1707 Erik Villumssøn Tømmereik og bodde der. 4. Anne, egtet Jakob Guttormssøn, se nedenfor. 5. Else, egtet 1702 Lars Larssøn (de blir væk). 6-7. Ola og Johanne, døde unge.
     Jakob Guttormssøn 1715-19, svigersøn, gift 1715 m. Anne Nilsdatter; hadde jordveien sammen med gamle Nils. Han seilte vist med smaaskuter, for han solgte engang en liten galiot til Hans Vestgaarden paa Tjømø. Jakob flyttet til Nordre Sand, men døde snart.
     Ingebret Ivarssøn 1719-29, kom fra Sand, byttet med Jakob, men var oprindelig fra Oserød. Han blev sidste leilænding her. Flyttet til Føikaas, se der.
     Anders Janssøn Fjellbacke 1729-38, blev eier av Akerup ved et makeskifte med grev Wedel (greven fik igjen part i Føikaas). Bohusleningen Anders Janssøn som var losoldermand, bodde paa Nordre Aarø, flyttet ikke hit. Se Aarø.
     Halvor Perssøn 1738-41, kjøpte gaarden for 230 riksdaler. Han kalder sig Halvor Gravdal, var vel en Andebusogning.
     Hans Anderssøn 1741-53, fik skjøte 11 des. 1741 for 300 riksdaler. Han er Agerup-familjens stamfar paa Nøtterø, og gaarden er endnu i hans ætlingers eie. Hans Anderssøn var fra Tolsrød (ved Vallø) i Slagen og født 1702; gift 1728 m. Anne Kristoffersdatter Vallø, f. 1702. De første aarene bodde de paa Vallø (dengang jordvei), og de flyttet nok væk. fordi kong Kristian VI i 1739 hadde bestemt at det skulde anlægges saltverk her. Hans hadde en moster paa Bjerkø, var derfor blit kjendt paa Nøtterø. Nogen faa arvemidler hadde Hans og Anne at lægge i Akerup, og de sat snart gjældfri. Hans døde allerede 1753, men Anne levde til 1780. Skiftet efter Hans viser nettosum 356, efter Anne 152 riksdaler. - De hadde otte barn: 1. Nils Hanssøn, se nedenfor. 2. Kristoffer, bodde i Buerstad. 3. Anders, paa Nordre Gipø. 4. Kristen, død 1756, 14 aar. 5. Jørgen, kom til Bjørnebu. 6. Hans, bodde i Brevikbugta. 7. Grete, egtet 1753 Ola Erikssøn Sand. 8. Sibille, egtet 1763 Anders Hanssøn Movik.
     Enken Anne drev nogen aar gaarden; eide halvdelen til sin død 1780.
     Vi føier til nogen slegtsoplysninger. Hans Anderssøns farsæt hørte til paa Søndre Basberg. Her døde bedstefaren Knut Olssøn 1717, vistnok ca. 80 aar; hustruen Marte Olsdatter var død 1713, 84 aar. De eide en mindre jordvei og hadde fire barn, sønnene Anders, Lars, Kristen og datteren Mari. Ældste søn Anders Knutssøn, født ca. 1675, egtet ved lag 1700 Grete Hansdatter Tolsrød, og de blev boende paa hendes hjemgaard Tolsrød hvor Grete døde 1714, 37 aar; Anders giftet sig igjen med Maren Larsdatter, og han levde til 1738, da 63 aar. Anders hadde med Grete seks barn, med Maren tre, og barna var: 1. Hans Anderssøn som kom til Akerup; 2. Nils, bodde paa Vallø; 3. Lars, paa Tolsrød; 4. Kristen, død utenlands 1738, 26 aar; 5. Anne Maria, gift m. Nils Mellem-Rom; 6. Kari, egtet Ola, senere Østen Adamsrød. - Andet kuld: 7. Knut, kom til Roppestad paa Nøtterø; 8. Henrik; 9. Marte, egtet 1750 Anders Jakobssøn Oserød.
     Grete Tolsrøds forældre var Hans Torstenssøn Tolsrød, død ca. 1698, og Margrete Kristensdatter, død 1715, 73 aar. Fem barn: Hans Hanssøn, bodde i Aasgaardstrand; Jøran, Anne Maria, Grete (blev paa Tolsrød) og Rønnaug som var gift m. Anders Hanssøn Bjerkø, Nøtterø.
     Saa litt om Anne Kristoffersdatters slegt. Hendes far var Kristoffer Nilssøn Vallø, født ca. 1660, død 1709; gift to ganger, først med Anne Hansdatter som døde ca. 1702, dernæst med Signe Jonsdatter som levde til 1732, eg efter Kristoffers død egtet Kristian Kjelssøn. Kristoffer hadde tre barn med Anne (Hans, Gulbrand og Jøran) og to med Signe (Anne som kom til Akerup, og Nils døde ung).
     Nils Hanssøn 1759-65. Født paa Vallø 1732, døde 1765. Gift 1759 m. Barbra Hansdatter, f. 1735 og datter av Hans Anderssøn Movik. Da Nils faldt væk saa tidlig, eide han endnu lite i hjemgaarden hvis hovedpart tilhørte søsken og moren Anne. Ved skiftet blev det 125 i netto. - To barn: 1. Kristen, se nedenfor. 2. Inger, f. 1765, egtet 1784 Andreas Amundssøn Nordre Smidsrød, bodde først paa Torød, senere i Tanstadhagan. - Enken Barbra giftet sig paany.
     Jon Perssøn 1767-80, egtet enken Barbra. Han var skipper, en driftig kar, og rettet snart paa finansene. Seilte med smaaskuter som han selv eide, og skutene vokste med aarene. Han laaner ofte bort smaasummer til bygdefolk. Da stedsønnen vilde ha gaarden, tok Jon og Barbra først ophold, men 1789 kjøpte de jord paa Østre Ekenes og flyttet dit. Om Jons æt og hans barn, se Ekenes.
     Kristen Nilssøn Agerup 1780-1821. Født 1762; gift 1785 m. Rebekka Maria Rasmusdatter fra Nordre Sande, ogsaa født 1762. Kristen Nilssøn blev skipper og reder, og da hans bedste aar faldt i en glimrende periode for skibsfarten, arbeidet han sig frem til en velstandsmand. Allerede som unggut løste han til sig hele Akerup, og ved lag 1800 bygde han vakre nye hus paa hjemgaarden. Av jord kjøpte han: 1800 6 smørmærker i Oterbæk; 1804 halve Bjørnebu; 1805 part i Bergsøen; 1806 Sand-plassene under Roppestad (solgt igjen 1812, men beholdt 2 smørmærker av Roppestad under Akerup). Efter kjøpet av Bjørnebu flyttet han senere dit, men drev ogsaa det øvrige, indtil han 1821 overlot Akerup til ældste søn.
     Om Kristens Nilssøns fart og rederivirksomhet kan meldes. Hans første skute var briggen Anne Maria paa 39 lester, bygd i Aarøsund 1787 av stedfaren Jon Perssøn av hvem han kjøpte den; seilte selv med den 1790-97, da han solgte den til halvbroren Hans Jonssøn. - 1798 bygde han i Aarøsund skibet Haabets Anker paa 56 lester, og 1802 paa samme sted skib Providentia Arnt som maalte 86 lester. Kristen selv og svogeren Jan Sande vekslet en tid som skippere paa disse to. Nævnte Haabets Anker blev prisedømt i England snart efter krigens utbrudd 1807 (de sidste aarene hadde Ingebret Ekenes ført skuten). Providentia derimot blev et par mandsaldrer i familjens eie; kom senere over til firma H. Blom paa Moss; blev 1885 legter; ligger siden 1896 som brygge i Skjelbusund paa Hvaler. - 1809 bygde Kristen Agerup sluppen Fem Brødre (5 a 6 lester) til korntransport i nødsaarene; solgte den 1812 til Tjømø. - Bygde 1813 i Aarøsund skib Rebekka Marias Haab (114 lester) som bl. a. Jan Sande førte; forliste 1821. - 1821 kjøpte han en svenskbygd slup Brødrene; solgt 1837 til Glomstein. - 1822 kjøpte han fra Kragerø bark (senere brig) De 4 Søskende, bygd ca. 1814, maalte 83 lester. - Endelig kjøpte han 1826 i Holmestrand bark Prins Oscar paa 117 lester. - Skutene blev gjerne ført av sønnene: Nils seilte mest med De 4 Søskende, Rasmus med Providentia, Hans Kristian med Prins Oscar.
     Kristen Nilssøn Agerup døde paa Bjørnebu 1840, 78 aar; hustruen 1841. Skiftet viser en nettoformue av ca. 20000 spd. Boet eide hovedparten av Bjørnebu, desuten en part av Fosnes i Arendal. Av skuter: 3/4 i bark Providentia, taksert for 3300 spd.; 3/4 i bark Prins Oscar, takst 3150 spd.; 3/4 i brig De fire Søskende, takst 2625 spd.
     Av tolv barn vokste ti op: 1. Berte Andrea, f. 1785, gift 1808 m. Kristian Rikard Nygaard, Fosnes. 2. Barbra Maria, f. 1787, g. 1809 m. Gjert Gjertsen Kjære, Tjømø. 3. Anne Maria, f. 1789, g. 1816 m. Lars O. Bocheli, Tjømø. 4. Kristiane, f. 1791, g. 1819 m. Lars Torgersen Sandø, Tjømø. 5. Nils, se nedenfor. 6. Rasmus, f. 1796, g. 1823 m. Anne Fredrikke Zernikov; bodde paa Bjerkø. 7. Jens, f. 1800, g. 1834 m. Johanne Rebekka Wisløv, bodde paa Bergsøen, senere Øre, sidst paa Føien. 8. Kristen, f. 1800 (tvilling med forrige), g. 1840 m. Berte Andrea Arnesdatter Torød, eide Bergsøen og bodde der. 9. Hans Kristian, f. 1801, g. m. Anne Sofia, f. Monsen, bodde paa Nordre Føien. 10. Rebekka Maria, f. 1806, g. 1828 m. Nils Gjertsen Bull fra Bogen i Stokke.


242. Akerup, bygd 1799.

     Nils Kristensen Agerup 1821-51. Født 1793, død 1851. Gift 1819 m. Elen Torgersen Sandø, Tjømø. Skipper og reder. Ved skjøte 1821 overdro faren ham for 1000 spd. Akerup med 2 smørmærker av Roppestad, og senere fik han ogsaa parter i begge Oterbækgaardene. - Nils begyndte 1815 som skipper paa Providentia; fik 1817 Rebekka Marias Haab, og efter forliset av denne 1821 overtok han 1822 den nykjøpte De 4 Søskende som han førte en lang aarrække og efter forældrenes død kom til at eie.
     Efter Nils Agerups død 1851 sat enken i uskiftet bo til 1865. Ved skiftet dette aar anslaas boets bruttoformue til 10473 spd., efter følgende takster: Løsøre og besætning 1338 spd., gaarden Akerup 3800; partene i Oterbæk 1210; 3/4 i brig De fire Søskende 2625; assuranse for halvten i brig Eidsvold 1500 spd.
     Otte barn: 1. Anne Maria Agerup, født 1820, gift 1839 m. Søren S. Bjønnes. 2. Kristen N. Agerup, se nedenfor. 3. Maria Elisabet Birch Agerup, f. 1824, g. 1857 m. agronom William Hansen fra Raade. 4. Rise Maria Agerup, f. 1826, g. 1864 m. Søren Hansen Kjølø. 5. Kristiane Agerup f. 1830. 6. Rebekka Maria Agerup, f. 1832. 7. Nikoline Elise, f. 1836 død 1840. 8. Nelly Elise Agerup, f. 1840, gift m. Samuel Lindholm, Nes i Slagen.
     Kristen N. Agerup overtok hjemgaarden ved skjøte utstedt av moren 1870. Han egtet 1870 Ovidia Josefine Marie Elise, født Olsen, Kristiania, datter av inkassator Peder Olsen og hustru Thea, født Bakke.


Innhold