9. Ekenes.

     Navnet lydde paa gammelnorsk Eikines, sammensætning av nes med ordet eiki, eikelunden, eikestedet. Samme navn i Brunlanes, Borre og Hof. - Skriftformer: 1375 Æikianes, 1396 Æikines, 1469 Æikiænes, 1593 Egenis, 1604 Egenes, 1668 Eegenes, senere mest Egenes eller Egenæs.
     Deling. Det var to Ekenes-gaarder allerede 1347.
     Gamle brev. Av slike har vi tre om Eikenes-gaardene.
      1. Brev skrevet i Tunsberg 1347 (trykt i DN. IV. 253). Her meldes av Rolv Olavsson og Torstein Halvardson at de i Einarsgaarden i Tunsberg var vidne til at Gudulv Guttormsson erkjendte at ha faat fuld betaling av Tord Sigbjørnsson for 1 laups land i østre gaard i Æikinæisi.
      2. Brev skrevet i Tunsberg 1375 (se DN. III. 304). Sysselmand i Tunsberg Ketil Vigleiksson sammen med Birger Helgasson kundgjør: Orm Gardsson solgte til biskop Jon i Oslo 1/2 markabol i Æikianes, og blir det noget iveien med hjemlen, skal bispen istedet faa 1/2 markabol i Ilebrekke i Slagen.
      3. Brev skrevet i Tunsberg 1469 (DN. XI. 194). Her omtales Paal Torgeirsson i Æikiænes; han hadde for gjæld avstaat 2 aurabol jord i Husvik til presten Nikolaus Beniksson.
     Rødeboken fortæller at bispestolen i Oslo 1396 eide begge Ekenesgaardene undtagen 1/2 markabol, og hver gaard var paa 3 1/2 markabol. Senere maa bispestolen ogsaa ha erhvervet det som manglet.

1. Østre Ekenes (ogsaa kaldt søndre).

     Fuldgaard. Var 1396 paa 3 1/2 markabol; omkring 1600 var skylden 4 1/2 smørpund og 15 linspund malt; 1649 blev 5 linspund slaat av, og senere stod gaarden for 4 1/2 smørpund og 10 linspund tunge.
     Eiere. 1396 er gaarden næsten helt kommet i bispestolens eie, senere fik den ogsaa resten. Ved reformationen tok kongen bispestolgodset, og Østre Ekenes var krongods og laa mest under Sem kongsgaard til 1646, da gaarden blev pantsat til Ambjørn Larssøn i Tunsberg og siden ikke indløst. Efter Ambjørn Larssøns død 1657 staar gaarden utover i 1600-tallet paa to som nok hørte til slegten: Isak Jørgenssøn Coldevei og Gunnar Augustiniussøn. 1698 er Anna Dortea Huus i Kristiania eier og solgte gaarden ved auktion. Den blev kjøpt av Bilov Sørenssøn Holtan paa Tjømø. Bilov døde 1707; Ekenes gik i arv til to datterbarn: Jon Sørenssøn i Sandefjord fik 2/3, Severine Sørensdatter (g. m. Per Larssøn i Tønsberg) fik 1/3. Den førstnævnte part blev indkjøpt av brukerne 1749, den sidstnævnte 1762. Siden var gaarden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 3 3 - -
1668 2 10 4 10 48 12 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 2 1/2 14 - 8 46 13 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 t. havre.
1820 4 11 - - - 10 tønder.
1845 4 16 - 9 - 10 t. havre, 2 3/4 t. byg, 3/4 t. hvete, 15 t. pot.
1865 3 10 - 7 - 7 3/4 t. havre, 1 byg, 1 3/4 rug, 2 1/4 hv., 13 3/4 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til brænde og gjerdefang. Intet rydningsland. Mangler humlehage. - 1711. Deling av sameieskog mellem Ekenes og Gipø. - 1723. Skog til ved og gjerder. Havnegang hjemme. - 1803. Ikke skog nok til ved og gjerder. Tilstrækkelig havnegang. - 1820. Slet havnegang, ikke skog til behov.

Brukere.

     De var i lange tider leilændinger. - Tormod hetter brukeren i 1590-aarene, nævnes ogsaa 1604. - Hans Ekenes 1605-20, var en tid lensmand paa Nøtterø. Efterpaa omtales enken, men ingen barn. En skogødegaard Holm blir nævnt.
     Fra 1620 er gaarden gjerne delt mellem to brukere, men det er ingen enkelt gaardslegt som har fast tilhold. I 1620-aarene staar ved siden av enken først Børge Klemetssøn, saa Kristen Enerssøn. Denne Kristen sammen med en Ola holder sig til ved lag 1650, da futen sier at Ola er blit forarmet.
     Even Kristenssøn kommer til ca. 1655; litt senere ved siden av ham en Ola Sørenssøn. Heller ikke efter dem finder vi siden nogen gaardslegt. Ved lag 1675 kommer dumpende ind en Børge Kjølssøn fra Hotvet i Sandeherred, forsvinder hen mot 1690. Jon Mortenssøn fra ca. 1685, døde her 1692. Sammen med brukerne av Vestre Ekenes klager Jon paa tinget over at de ikke visste hvem som eide gaardene, saa de kunde faa betalt landskyld. Paa slutten hadde Jon gaarden sin alene. Hustruen hette Berte Haakonsdatter. Barn: 1. Haakon Jonssøn, f. 1689, opholdt sig 1723 i Kjøbenhavn. 2. Barbro, egtet Kristen Mortenssøn, se nedenfor.
     Jørgen Anderssøn 1694-1720, egtet Jons enke Berte som levde helt til 1665. Han hadde for det meste hele gaarden, da det i hans tid var vondt at faa brukere (omkr. aar 1700 stod mange gaardparter i bygden øde, og i ufredsaarene 1709-20 blev det endda værre). Jørgen ga over gaarden til søn og svigersøn 1720, og ved en ulykkelig brand her 1735 brændte han inde. To sønner: 1. Jon, f. 1695, faldt overbord fra en skute 1717. 2. Mattis, se nedenfor.

Første halvdel.

     Mattis Jørgenssøn ca. 1720-55. Født 1697; var flere aar med i ufreden, blev fri ved fredsslutningen 1720; egtet da Ingeborg Persdatter, efter kirkeboken født paa Brataas 1690. Mattis hadde i førstningen nok med at klare sig; ramtes 1735 av en styg brandulykke (faren hans brændte da inde). 1749 kunde Mattis sammen med svigersønnen Hans kjøpe 2/3 av bruket for 147 1/2 riksdaler (sælgeren var Gjert Holk i Tønsberg, gift med en ætling av Bilov Holtan). Mattis døde 1755, og ved skiftet blev arvesummen 118 rdl.; hustruen levde til 1771. Av seks barn vokste to døtre op: 1. Helvig, se nedenfor. 2. Anne Maria, f. 1728, egtet 48 Kristoffer Rasmussøn Søndre Gipø.
     Hans Kristofferssøn 1747-86, svigersøn av forrige, hadde en stund bruket sammen med svigerfaren. Hans er efter kirkeboken født 1723 paa Søndre Smidsrød og søn av Kristoffer Perssøn og Mari Olsdatter. Gift 1747 m. Helvig Mattisdatter herfra, f. 1723. Gjennem skjøter av 1749, 57 og 62 kjøpte han efterhvert hele bruket, løste endelig 1765 til sig kongens gjenkjøpsret som gjaldt siden pantsættelsen 1646). Ialt kom bruket ham paa 275 riksdaler. Tiden blev rummeligere, og Hans greide sig bra, ser det ut for. 1786 tok Hans og Helvig ophold; jordveien blev delt mellem de to yngste sønner som tilsammen betalte 600 for den. Hans døde 1795, Helvig aaret efter. - Ti barn: 1. Jon Hanssøn, f. 1747, egtet 77 Anne Larsdatter Nordre Føien, bodde paa Elgestad. 2. Else, f. 49, egtet 75 Gullik Perssøn Tinvik, bodde i Horperød. 3. Anun Hanssøn, f. 51, egtet 85 Berte Andersdatter Oserød, kjøpte jord paa Østre Kjølø. 4. Ola, f. 53, døde 22 aar gl., var da styrmand. 5. Maria, f. 55, egtet 86 Frans Olssøn fra Øvre Tanstad, bodde i Nygaard. 6. Anne, f. 57. 7. Ingeborg, f. 59, egtet 81 Anders Kristenssøn Hovland, bodde der. 8. Mattis, f. 62, døde 18 aar gl. ombord i orlogsskibet Holsten. 9. Per, se bruk 2. 10. Ingebret, bruk 1.

Anden halvdel.

     Kristen Mortenssøn 1721-40, skal være født ca. 1680, uvisst hvor, men han egtet 1708 Barbro Jonsdatter herfra. Straks efter giftermaalet maatte Kristen med i ufreden og stod i tjenesten paa flaaten 11 aar. Da saa freden kom, fik han bygsel paa halve gaarden. Ogsaa han blev forarmet ved branden 1735. Tok ophold 1740, døde 1755; Barbro 1766, da 88 aar. Barn: 1. Inger, se nedenfor. 2. Morten, f. 1722, forsvinder. 3. Per, f. 1722, egtet 46 Anne Tønnesdatter Søndre Smidsrød, bodde en tid i Kjernaas.
     Ola Nilssøn 1740-81, svigersøn, egtet 1737 Inger Kristensdatter, f. 1709. Ola selv skal være født ca. 1717 og er søn av Nils Halvorssøn fra Stokke som 1712 egtet Ragnhild Klemmetsdatter Hovland. 1749 kjøpte Ola 2/3 av bruket av Gjert Holk i Tønsberg for 147 1/2 rdl.; 1762 kjøpte han resten for 130 rdl., og endelig løste han 1765 til sig kongens løsningsret for 15 rdl. Dermed var han heltut selveier. Hustruen Inger døde 1755, og han egtet efterpaa Helvig Hansdatter, enke efter Henrik Vestre Ekenes. Ola som en tid var prestens medhjælper, døde 1781. Med første hustru hadde han otte barn; herav vokste seks op: 1. Kirstin Olsdatter, f. 1738, egtet 65 Nils Hanssøn Mellem-Sem. 2. Betre, f. 39, egtet 77 Henrik Arnessøn Bergsøen. 3. Barbro, f. 43, egtet 72 Ola Olssøm Hovland, bodde paa Husvik, senere paa Hovland. 4. Helvig, f. 45, egtet 66 Kristoffer Olssøn Torød. 5. Kristoffer Olssøn, se nedenfor. 6. Nils, f. 53, døde 20 aar gl.
     Kristoffer Olssøn 1777-89, kjøpte halve bruket av faren 77, løste til sig resten 83 av medarvinger. Han var født 1747, egtet 77 Kari Andersdatter Oserød. Da Jon Akerup 1789 vilde gi ham 700 daler for bruket, solgte han (det kostet ham bare vel halvparten). Han kjøpte jordvei igjen paa Øvre Skjerve og flyttet dit. Mer om Kristoffer, se Skjerve.

Første halvdel efter 1786.

Bruk 1 (1/4 av gaarden)
     Ingebret Hanssøn 1786-1820, født 1767, egtet 96 Mari Andersdatter Oserød, f. 70. Ingebret fór som skipper, hadde ogsaa skuteparter. Han døde 1820; hustruen levde til 1850. Bare to barn, sønnen Ola og datteren Marte Andrea som døde i barnealderen.
     Ola Ingebretsen 1829-50. Født 1800, døde 1850. Gift 1829 m. Inger Kirstine, datter av Søren Olsen Bjønnes; hun var født 1801, døde 1856. Ola var skipper. Ved skiftet efter Ola og hustru, takseres jordveien for 1800 spd. Tre barn: 1. Ingebret O. Egenes, f. 1829, fik utlagt bruket ved skiftet efter forældrene 1856, døde ugift aaret efter (paa en høstreis til Cornwall). 2. Søren O. Egenes, f. 1831, blev eier av jordveien efter broren. 3. Maren, f. 1840, egtet 66 bakermester Jens Larsen i Tønsberg.
     Søren O. Egenes solgte 1873 eiendommen til Jakob Larsen Myre, og efter ham gik den 1884 over til sønnen Lars A. Jakobsen.
Bruk 2 (1/4 av gaarden)
     Per Hanssøn 1786-1832. Født 1764, egtet 93 Anne Andersdatter fra Vestre Ekenes, f. 63. Per var skipper og spekulerte i enker. Sin første hustru mistet han 1805, og aaret efter egtet han Anne Maria Olsdatter, enken efter Torbjørn Øvre Haug paa Tjømø; hun hadde baade jordvei og briggen De Tvende Brødre, men ogsaa barn og gjæld, og Per maatte gi slip paa jordveien og briggen, og ta med sig Anne til Ekenes. 1811 blev han atter enkemand, og nu fandt han en bra enke paa Roppestad, Maria Evensdatter, enke efter Mattis Knutssøn; hende egtet han 1813. Bodde en kort tid paa Roppestad, flyttet tilbake og døde paa Ekenes 1837; hustruen 1840. Av hans barn vokste bare op sønnen Hans efter første hustru, og efter sidste datteren Anne Matea, f. 1813, gift 1836 m. Anders Nilsen Gipø, bodde paa Nordre Gipø.
     Hans Persen 1832-63. Født 1800, døde 1863. Gift to ganger: først 1821 med sin stedsøster Inger Mattisdatter Roppestad, f. 1801, døde 1828; egtet saa 1832 Matilde Karoline Sofia Olsen, født i Kragerø, overlevde manden. Hans seilte længe som skipper og var selv reder (eide ved sin død briggen Maren Kirstine, 85 k. lester). - Seks barn, tre med hver hustru (familjenavn Egenes): 1. Anne, f. 1822, egtet 50 skipper Erik Bjønnes. 2. Matias H. Egenes, f. 26, gift m. Olava D. Mossevig; bodde paa Hovland. 3. Johan Henrik Egenes, f. 28, opholdt sig ved farens død i Amerika. - 4. Nikoline Jørgine, f. 33, egtet 72 skipper Søren Gundersen Nøtterø. 5. Peder H. Egenes, f. 34, bodde 1865 paa hjemgaarden som skibsreder, da ugift. 6. Hans H. Egenes, f. 39, egtet 69 Rise Maria Haraldsen Stranda.

Anden halvdel fra 1789.

     Jon Perssøn 1789-92, kjøpte som før meldt halve Østre Ekenes av Kristoffer Olssøn. De kaldte han Jon Akerup, for han hadde lenge bodd der. Ellers var Jon født paa Budal, Tjømø, 1740; blev tidlig skipper og holdt da en tid til paa Vallekjær; egtet saa 1767 den unge enken efter Nils Hanssøn paa Akerup; hun hette Barbra Hansdatter og var født 1735 paa Movik. Jon fik ved dette giftermaal vistnok ikke synderlig med midler, men han fik jordvei og kom i nær forbindelse med Movik-folket som paa den tid hørte blandt bygdens driftigste. Og Jon maa selv ha været baade ihærdig og heldig, tillands og tilvands, for hans dispositioner gir indtryk av at han med aarene blev en velholden mand. Han ga snart fra sig Ekenes til de to sønnene sine (flere barn hadde han ikke). Barbra døde 1814, Jon 1817.
Bruk 3 (1/4 av gaarden).
     Nils Jonssøn 1792-1828. Født 1768 paa Akerup; egtet 91 Inger Evensdatter, født paa Søndre Gipø 1763, nu enke efter Søren Arnessøn Østre Nøtterø. Nils betalte forældrene 300 rdl. og halvt ophold for bruket; ga senere 100 rdl. i odelsløsning; løste endelig broren Hans ut fra halve husene med 150. 1809 kjøpte han halve Vestre Ekenes, drev ogsaa det, ja bodde ogsaa nogen aar paa Vestre. Rimeligvis sluttet han nu som skipper. 1828 overlot han sønnen Even bruket; døde 1838; hustruen 1845. De hadde otte barn, men bare fire vokste op: 1. Barbra Maaria, f. 1793, egtet 1814 Arve Torgersen, se Vestre Ekenes. 2. Maren Sofia, f. 1796, egtet 1822 tjenestegut Johan Olsen fra Hesby i Sem; han rømte siden fra hende, og Maren Sofia døde i Lahelle 1858. 3. Inger Sørine, f. 1801, egtet 35 enkemand Anders Jakobsen Knarberg. 4. Even, se nedenfor.
     Even Nilsen 1828-57. Født 1803, døde 1857. Fôr som styrmand. Gift tre ganger: 1. ca. 1830 m. Maren Kirstine Kristiansdatter som døde 1831, 25 aar; 2. i 1833 m. Kirsti Olsdatter Tangen, f. 1796,døde 1841; 3. i 1842 m. Ingeborg Kristoffersdatter Sevik, f. 1815, overlevde Even. - Otte barn: ett efter hver av de to første hustruer, seks efter sidste: 1. Kristiane, f. 1831, egtet kjøbmand Kristen Nilsen, Drammen. 2. Nils Edvart, f. 34, omkom ved skib Fortuna's forlis høsten 62. 3. Maren Kirstine, f. 43, egtet 74 skomaker Johan Hytten. 4. Inger Matea, f. 44. 5. Nils Kristian, f. 47. 6. Emma Julie, f. 50, død ugift i Stokke 75. 7. Andrea, f. 53. 8. Matea.
     Enken Ingeborg solgte bruket 1876 til skipper Ola Kristensen Føien.
     En mindre part var skilt ut 1851, da solgt til Anders Henrik Torgersen, kom 1865 til Hans A. Gundersen Vestre Ekenes.
Bruk 4 (1/4 av gaarden).
     Hans Jonssøn 1792-1823. Født 1776, egtet før 1801 Marte Kirstine Jensdatter, datter av Jens O. Hovalnd i Tønsberg. De var barnløse. Hans Jonssøn var skipper og reder. 1823 solgte han bruket for 2200 spd. og flyttet væk.
     Peter Bull 1823-40, skipper. Født 1792 paa Sand i Sandeherred og ældste søn av skibsreder Peter Nikolai Bull og hustru Maren Sibille Engø. Peder Bull var gift m. Grete Tronsen. Ingen barn. De maatte gaa fra jordveien som blev solgt ved auktion, og opholdt sig senere paa hjemgaarden Sand.
     Tor Henrik Lindholm 1840-42, skipper, kjøpte bruket, hadde da bodd her nogen aar. Han hørte til Lindholm-ætten, var født 1810 paa Hvalø og søn av Samuel Torgersen Lindholm og Maren Kristine Hansdatter. Gift m. Oline Petronelle Pedersen.
     Tor Henrik døde 1842, hustruen 48. Skjønt unge sat de godt i det; eide jordveien, 1/4 i bark Sophia (115 k. lester) og bra med løsøre. Tre barn: 1. Samuel Marenius Oluf, f. 36 paa Ekenes. 2. Maren Kirstine, f. 40. 3. Sofie Karoline, f. 42.
     Henrik Kristian Torgersen fik auktionsskjøte paa bruket 1850 for 1550 spd. Han var født 1819 og søn av Lars Torgersen Sandø, Tjømø; hadde 1850 egtet Anne Maria Birgitte Agerup, f. 1832 paa Bjørnebu og datter av Hans Kristian Agerup.

2. Vestre Ekenes (ogsaa kaldt nordre).

     Fuldgaard. Skyld som Østre Ekenes.
     Eiere. Gaardens eiendomshistorie falder i ældre kjendt tid nøiagtig sammen med østre gaards, og deres veier skilles først 1695. Begge tilhørte dengang Isak Jørgenssøn Koldevei i Tunsberg, og han beholdt videre østre gaard, men solgte nævnte aar vestre gaard til brukerne. Vestre Ekenes blev altsaa selveiergods allerede 1695.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 9 4 13 - -
1668 2 11 4 10 50 12 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 2 14 - 10 45 14 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 3 12 - - - 12 t. havre.
1820 3 13 - - - 10 tønder.
1845 4 17 - 5 - 8 1/2 t. havre, 3 t. byg, 1/2 t. hvete, 16 t. pot.
1865 4 15 - 5 - 5 t. havre, 2 1/4 byg, 2 3/8 rug, 2 hv., 15 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til ved og gjerder. Intet rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Litt skog til brændeved og gjerder. Havnegang hjemme. - 1803. Skog til husbehov. Havnegangen er skarp. - 1820. Slet havnegang, ikke skog til gaardens behov.

Brukere.

     Ola hetter brukeren 1593, og det er vel samme Ola som opføres paa gaarden helt fremover til ved lag 1645. Men fra ca. 1620 deler han gaarden med Lars Olssøn, rimeligvis sønnen. Lars seiler stadig som skipper, blir endelig enebruker, men falder fra omkr. 1655. Hans vistnok anden hustru hette Ingeborg, levde helt til 1711, da 84 aar. To sønner opføres, Herman og Kristoffer, 26 og 14 aar 1664; se ellers nedenfor. Lars hadde ogsaa en datter Liv.

Første halvdel.

     Lars Olssøns enke Ingeborg og sønnen Herman hadde længe bruket sammen.
     Torger Olssøn 1687-1739, skal være født 1660, og han sier selv han fik bruket 1687, og det aaret egtet han Mari Kristensdatter fra Søndre Føien. Han maa være søn av Ola Torgerssøn. Sammen med Kristoffer kjøpte han 1695 Vestre Ekenes av Isak Koldevei for ialt 160 riksdaler, altsaa kom bruket ham paa 80. I Torgers tid var det mange uaar og haarde krigsaar (1709-20), derfor var det vondt at klare sig, selv om han var selveier. De sidste leveaar var han desuten blind. Torger døde 1739, Mari levde længer. Da hadde seks døtre: 1. Anne, f. 1687, egtet 1717 Erik Oterbæk. 2. Alet, f. 1689, egtet 1723 Lars Lembekssøn Sem. 3. Helvig, døde 1717, 26 aar. 4. Anne den yngre, f. 1694, egtet 1721 Nils Mortenssøn, se nedenfor. 5. Kirsti, f. ca. 1698, egtet 1725 Søren Guttormssøn Kjølø. 6. Kristense, f. 1703, egtet 1729 Gunnar Anderssøn Bjønnes.
     Nils Mortenssøn 1725-62. Efter kirkeboken er han søn av Morten sersjant og født 1696 (muligens var Nils bror av Kristen Mortenssøn paa Østre Ekenes). Allerede 1725 fik Nils av svigerfaren skjøte paa halve bruket; resten fik han 1740. Kaarene var nok trange. Han døde 1762, hustruen Anne 1781. Intet skifte, men saavidt jeg kan se, vokste av barn op to døtre: 1. Helvig, se nedenfor. 2. Mari, f. 1730, egtet 56 Ola Sørenssøn Bjønnes.
     Anders Kristofferssøn 1752-95, svigersøn, egtet 1750 datteren Helvig, f. ca. 1728. Selv var Anders fra Bjønnes og født 1723. Han blev eier av bruket sit: fik en part 1752, løste svogeren sin ut 83. 1765 løste han og grannen med 30 daler til sig kongens gamle løsningsret til gaarden. Tiden var gunstigere; og Anders greide sig litt bedre end forgjængeren. Efter at ha delt gaarden mellem to sønner, tok han ophold 95; døde 1803, hustruen 1807. - Barn: 1. Morten, f. 1750, blev bare 23 aar. 2. Kari, f. 52, egtet 75 Nils Larssøn Rønningen (Sand). 3. Kristine, f. 56, egtet 79 Mikkel Hanssøn Sande, flyttet til Øre. 4. Kristoffer, se bruk 2 nedenfor. 5. Nils, f. 61, blev væk paa sjøen 21 aar gl. 6. Anne, f. 63, egtet 93 Per Østre Ekenes. 7. Anne, se bruk 1.

Anden halvdel.

     Ola Torgerssøn ca. 1655-95, døde 1710, 86 aar. Han maa ha været gift med Lars Olssøns datter Liv, født 1642, død 1719, men det kan ikke ha været hans første hustru. Lars nævnes i ældre aar ofte som lagrettemand. Efterfølgeren Kristoffer er vel en søn, likesaa Torger som fik gaardens anden part; en datter Anne døde ugift 1692, 31 aar.
     Kristoffer Olssøn 1695-1742. Som fortalt under grannen Torger, kjøpte ogsaa Kristoffer bruket sit 1695 for 80 daler. Han maa være født 1662, saa han var for gammel til at bli tat med i ufreden, men armoden ungik han ikke, sier bygdefolket om ham. Ved lag 1700 egtet han Margrete, datter av Anders Tormodssøn Husø og Mari Henriksdatter (begge døde paa Ekenes hos Kristoffer, henved 80 aar gamle). Margrete døde 1747, 79 aar, og Kristoffer flyttet nu til datteren sin paa Ulvø, døde der 1753, 91 aar. Fire barn vokste op: 1. Henrik, se nedenfor. 2. Anne, f. 1703, egtet 1729 Hans Nilssøn, se Bjørnebu. 3. Mari, f. 1705, egtet 1732 Nils Olssøn Ulvø. 4. Live, f. 1710, egtet 1730 Jens Sørenssøn Bjørnebu.
     Henrik Kristofferssøn 1732-53. Født 1701, blev nok borte paa sjøen 1753. Han kjøpte en part av bruket 1732, løste til sig resten 1747. Sat i trange kaar. Gift 1. 1730 m. Inger Nilsdatter Kjølø, f. 1708, døde 1748; gift 2. 1748 m. Helvig Hansdatter Sevik. - Tre døtre med første hustru: 1. Mari, egtet Tomas Hanssøn, se nedenfor. 2. Live, f. 37, egtet 65 Per Olssøn Tanstad. 3. Helvig, f. 45, egtet 77 Kristen Kristenssøn Nordre Sem. - Enken Helvig giftet sig igjen 1756 m. enkemand Ola Nilssøn Østre Ekenes og flyttet dit.
     Tommes Hanssøn 1756-87, var fra Nordre Føien og født 1730; egtet 56 Mari Henriksdatter herfra, f. 33. Tommes (Tomas) og Mari hadde daarlig lykke med sine seks barn; fem av dem døde enten i spædaldren eller halvvoksne, og bare sønnen Hans, f. 61, naadde giftermaalsalder, giftet sig ogsaa og flyttet til Nedre Tanstad, men døde 30 aar gl. - Tommes mistet hustruen Mari 1770; egtet senere en utenbygdsfra, Maria Hansdatter, og hadde med hende sønnen Mattis, f. 1774. - Med aarene blev det skralt med Tommes's økonomi, og han maatte gaa fra jordveien. Han bygslet sig saa et bruk paa Nordre Sande, og her døde han 1798. Sønnen Mattis fik bruket paa Sande efter ham.

Fortsættelse se senere: Anden halvdel.

Første halvdel fra omkring 1790.

Bruk 1.
     Arne Andersen 1795-1848. Født 1766, levde til 1848. Fór en tid som styrmand. Gift 1795 m. Sibille Augustinusdatter, utenbygdsfra, født ca. 1768, døde 1850. De eide jordveien sin som takseres for 1850 spd. De fik ti barn, men fem var dødfødte og to døde som smaagutter; bare tre sønner vokste op: 1. Anders, se nedenfor. 2. Augustinius, f. 1800, egtet 1825 en enke paa Nordre Gipø og bodde der. 3. Hans Kristian, f. 1805, egtet 42 Inger Maria Evensdatter, bodde ogsaa paa Gipø.
     Anders Arnesen 1850-64, var født 1797, levde ugift, seilte som skipper. Han døde 1864. Bror Augustinius og to brorbarn (efter Hans Kristian Gipø) arvet ham. Ved skiftet værdsettes bruket til 2700 spd.
     Brordatteren Elen Andrea Hansdatter egtet 1865 skipper Matias Korneliussen Nordre Nes, og han løste ut de to andre av hustruens medarvinger og fik hele bruket. Indgik saa 1867 makeskifte med Hans Olsen Nordre Nes: overdro Hans Ekenesbruket mot at faa igjen bruk paa Nes.
     Hans Olsen 1867-71, var i 45 aars alder, da han kom hit. Han holdt ved at fare som tømmermand, og 1871 blev han skyllet overbord fra fiskeren Geysir. Enken Dorte Amundsdatter sat med jordveien et halvt snes aar, men skjøter den 1881 til Anders Persen. En mindre part var fraskilt og solgt til Hans Kristian Torgersen.
Bruk 2.
     Kristoffer Andersen 1791-1817. Var født 1758, egtet 88 Johanne, datter av Mads Larsen Sand. Men hustruen døde 1812, og nogen aar efter overlot han bruket til søn og svigersøn. Levde til 1832. Barn: 1. Helvig, f. 1789, egtet smed Nils Jørgensen, se nedenfor. 2. Nils Kristoffersen, se nedenfor. 3. Anne Maria, f. 1794, egtet 1825 Søren Larsen Vestre Kjølø. 4. Anne, f. 1797, egtet 1818 Jesper Guttormsen Haugan i Stokke. 5. Andrea, f. 1800, egtet 36 Jesper Jespersen Haugan i Stokke. 6. Anders, f. 1804, bodde i Føikaas.
     Bruket blev altsaa nu delt.
     Nils Kristoffersen 1817-40, kjøpte halvten av faren. Født 1791, fór som matros; egtet 1818 Karen Jørgensdatter fra Rom i Slagen. De solgte 1840 til Bugge for 700 spd. og flyttet væk; han kaldes en tid senere Nils Huseklep (se Kjølø).
     Nils Jørgensen 1817-40, eide den andre halvparten. Var fra Rom i Slagen og dobbelt-svoger av nysnævnte Nils Kristoffersen, hadde 1816 egtet hans søster Helvig. Nils drev som smed. Ogsaa han solgte 1840 til Bugge, fik 600 spd. Senere træffer vi Nils paa Mellem-Kjølø, endelig paa Skallestad.
     Peter Mikal Bugge fra 1840, samlet igjen partene til ett bruk. Han var født 1807 i Svinør i Valle sogn, Søndre Undal i Kristiansand stift og søn av losoldermand Abraham Bugge og Else Matea Pedersdatter1. 1839 egtet han Hanna Kristiane Bjønnes, f. 1818 og datter av Søren O. Bjønnes. P. M. Bugge var skipper, senere ogsaa reder; en tid prestens medhjælper og en kjendt kommunemand. Døde 1891; hustruen 1903. - Barn: 1. Abraham Bugge, f. 1839, skipper, egtet 70 Inga Helene Bjerkø, bodde i Stranda. 2. Søren Bjønnes Bugge, f. 1841, skipper; egtet 68 Marie Gundersen (f. 42 paa Østre Nøtterø). 3. Emilie Matea, f. 1844, egtet 71 Nils Nilsen Bull fra Bogen i Stokke, skipper, senere hyreagent i Tønsberg. 4. Nils Bjønnes Bugge, f. 1846, skipper, siden kontorchef i Kr.a; egtet 71 Abrahamine Haraldsen fra Stranda. 5. Peter Mikal Bugge, f. 1849, bokholder i Tønsberg, levde ugift. 6. Jonas Marselius Bugge, f. 1851, skipper, senere mægler i Buenos Ayres; egtet 71 Alfhild Johanne Pihlgren fra Hudiksvall. 7. Hanna Kristiane, f. 54, levde ugift, bodde i Tønsberg. 8. Mikael Bjønnes Bugge, f. 1857, studerte teologi, var en tid lærer, blev 96 sogneprest til Jelse i Ryfylke; egtet 86 Gustava Vogelia Graff, Kr.a.

     1 Faren Abraham Bugge (f. 1778, d. 1823) var først skipper og i krigsaarene en tid kaperkaptein. I de værste nødsaar mellem 1807 og 14 skal han flere ganger ha seilt i aapen baat fra Svinør til Jylland efter korn.

Anden halvdel fra 1786.

     Andreas Hanssøn 1788-96, fra Berg i Ramnes, kjøpte denne halvpart av Ekenes for 1050 rdl. Gift m. Maren Andersdatter. Det var ældre folk; de solgte og tinget sig ophold, men flyttet dog senere væk.
     Halvor Eliassøn 1796-1800, ga 1200 rdl., men om kort tid kom odelsmanden og tok gaarden fra ham. Halvor var Tønsbergborger, hadde ikke flyttet hit.
     Mattis Tommessen 1800-09, søn efter Tomas Hanssøn som tidligere hadde eid jordveien her. Mattis var blit skipper, hadde overtat leilændingsbruket efter faren paa Nordre Sande, og han blev ogsaa boende der, vistnok fordi det var bedre hus paa Sande. Han betalte 1250 rdl. for jordveien, solgte den paany 1809 for 3900, men dalene var da sunket i værdi.
     Nils Jonsen fra 1809 og utover. Om ham er fortalt under Østre Ekenes hvor han hørte hjemme og vedblev at eie bruk; bodde for det meste ogsaa der.
Bruk 3.
     Arve Torgersen 1815-75, kjøpte bruket av svigerfaren Nils Jonsen. Arve hører til den kjente bygdeslegt Torgersen (om den se Skjerve o. fl. st.). Han var født 1794 i plassen Myra under Troltorød og søn av skipper Torger Larssøn og Ingeborg Arvesdatter som siden flyttet til Nedre Skjerve. Arve var skipper, og jordveien her øket han 1840 ved at kjøpe til en part av bruk 4. Hadde 1814 egtet Barbra Maria, datter av Nils Jonsen; hun var f. 1793 og døde 1841; Arve egtet samme aar Kristiane, f. 1812 og datter av Nils Kristoffersen Øvre Skjerve. - Arve Torgersen døde 1875. Ialt tolv barn; herav vokste elve op, otte efter første, tre efter sidste hustru: 1. Ingeborg, f. 1814, egtet 36 Hans Paalsen Skrafskjær. 2. Nils Jørgen, f. 1816, blev skrædder, egtet 39 Inger Maria Olsdatter fra Sandsvær; bodde paa Haavalsrød. 3. Sibille, f. 1818, døde 20 aar gl. 4. Torger, f. 1820, egtet 47 Oline Nilsdatter Øvre Skjerve, flyttet til Haug paa Tjømø. 5. Ola Kristian, f. 1823, egtet 50 Ingeborg Maria Olsdatter Gunnestad; bodde i Aarøsund. 6. Gregers Arnt, f. 1826, egtet 54 Ingeborg, datter av Hans O. Bjønnes paa Skrafskjær. 7. Petrine, f. 1829, egtet 47 snekker Hans Jørgen Halvorsen fra Sjulstad i Lardal; de kjøpte jordvei paa Gjekstad i Sandeherred. 8. Arve, f. 1831, egtet 67 Pauline Olsdatter Føien (datter av Ola Hansen fra Bjønnes og Helvig Persdatter Føien). - 9. Birgitte Maria, f. 42. 10. Josefine, f. 45, se nedenfor. 11. Agnete Kristiane, f. 1856, egtet 77 kjøbmand i Kr.a Johan K. H. Stoltenberg (født i Vestby).
     Næst før sin død skjøter Arve gaarden til datteren Josefine som hadde den et halvt snes aar, men saa solgte den til skipper Hans G. Torgersen.
Bruk 4.
     Nils Jonsen Østre Ekenes beholdt længe dette bruket; delte det 1826.
     P a r t   a  hadde Nils selv helt til 1836, da han skjøter den til svigersønnen Anders Jakobsen Knarberg, og han avstod den 1840 til svogeren sin Arve Torgersen som slo parten sammen med bruk 3.
     P a r t   b.  Otto Andreas Mørk, seilmaker, kjøpte 1826 parten av Nils Jonsen for 500 spd.; han døde allerede 1835, bare 37 aar. Hadde 1831 egtet Karen, datter av Abraham Haraldsen Burø, Tjømø. De hadde datteren Berte Kirstine.
     Enken Karen giftet sig igjen 1844 med Anders H. Torgersen fra Sandø, Tjømø, da enkemand og boende paa Hovland. Karen døde 1863, 58 aar; Anders flyttet siden til Tjømø, døde paa Ormelet.
     Jordveien her paa Ekenes blev 1865 solgt ved auktionsskjøe til skipper Hans A. Gundersen, f. 1838 paa Østre Nøtterø, gift 1864 m. Anne Maria Kristiane Bull. De hadde ogsaa jord paa østre gaard. 1875 solgte de til Tomas A. Føien.

     Smaabruk og hus. De er ikke synderlig gamle nogen av dem.
     Lahelle, overfartsstedet til Føienland, skulde én tro hadde gammel bebyggelse, men det omtales ikke folk her før efter 1800.
     Nordre Brua. Den første her er Mattis Jonsen fra Elgestad som 1809 egtet Karen Johanne Torsdatter fra Nedre Sem. Sønnen Hans, skomaker, fulgte efter dem, gift 1855 m. Karoline Svensdatter fra Tønsberg.


Innhold