6. Tanstad.

     Navnet som uttales Tann'sta, tør ikke sprogmændene gi nogen sikker forklaring av. Det skrives i et brev 1432 Tonstadha (akkusativ), 1575 Tunstadt, 1593 Tandstad, likesaa senere. Navnets andet led -staðir, gaard, pleier som regel at ha et personnavn til forled, og de gamle mandsnavn Tannr eller Tanni kunde passe godt til gaardsnavnets form i nyere tid, Tanstad, men som vi nu ser har de to ældste skriftformer selvlydene o og u, og da tør vi ikke som oprindelige former anta hverken Tansstaðir eller Tannastaðir. O. Rygh peker som mulighet paa kvindenavnet Þórny, men A. Kjær finder av sproglige grunde denne forklaring høist usikker. At forklare Tanstad som et gammelt Túnstaðir, av ordet tún (sammenlign bynavnet Tunsberg), finder ogsaa A. Kjær betænkelig, fordi som før sagt endeleddet -staðir helst kræver personnavn til forled. Men denne forklaring tør likevel være den mest sandsynlige.
     Deling. Tanstad var delt i øvre og nedre allerede i 1300-tallet.

1. Øvre Tanstad.

     Fuldgaard. Skylden var 1620 7 smørpund, blir før 1650 sat ned til almindelig fuldgaardskyld 6 smørpund, og det stod uændret til 1838.
     Eiere. Øvre Tanstad er ældgammelt bondegods, omtalt som saadant første gang 1432. Men i enkelte tidsrum sat likevel brukerne som leilændinger, da eiendomsretten ved arv eller pantsættelse var glidd over til storbønder i andre bygder. Det var tilfælde næsten hele 1600-tallet. Fra ved lag 1690 er brukerne selveiere.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 8 4 7 - -
1668 3 10 4 8 54 10 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 12 - 6 40 10 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 t. havre.
1820 3 11 - - - 10 tønder.
1845 2 14 - 11 - 14 1/4 havre, 2 7/8 byg, 7/16 hvete, 23 tdr. pot.
1865 5 20 - 10 - 5 7/8 havre, 2 1/4 byg, 2 rug, 3 7/8 h., 38 1/2 pot.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog bare til brænde og gjerdefang. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov og litt smaalast. Fæhavn hjemme. - 1803. Ikke skog nok til husbehov eller gjerdefang. Havnegangen skarp. - 1820. Slet havnegang, men skog til husbehov.

Brukere.

     Vi har et gammelt brev om Tanstad, skrevet 21 mai 1432 av bygdens lensmand Gunnar Guttormsson (se DN. V. 432), og det vil vi ta ind. Lensmanden optar vidneprov om rigtig dele mellem øvre og nedre gaard.
      Ollum monnum þeim þetta breff sea æder høyra sændr Gunnar Gutthomsson lænsman j Nyterøy oc Tiwmo guds oc sin hilsen kunniktgerande, at midwikudaghen nest efter Haluardz messo anno domini mcdxxx secundo var ek a ængenne vider Tonstadha sem ligger i Nyterøy oc spordhe ek Þorbiørn Þordasson oc Gudrune Þorstensdotter wm the vildo kænnes at the varo thiit stemfd til rætta witnesbyrdh oc deiles gango j mellom øfra Tonstadha, oc nedhra Tonstadha gardha, kændos the tha, at tha var þeira retter stefno dagher. kendes oc tha Arne spet af eine halfuu, at han var logligher vmbodzman Olafs Þorgeirssonar sem æigher øfre Tonstadha, æn af annare halfwu Josep Jensson a konungdomsens wegna a nedhra Tonstadha, swor þa Þorbiørn Þordasson fyrnemfder a book med fullom eidzstaf, at then gardhstadhen som stander æn mellom øfra Tonstadha oc nedhra Tonstadha, haffthe ther standet swo lengo som han længst myntes æn ey viste han huro mangh aar thet vaaro firi vissu, æn wm jordh munen vilde han enchte swærie. jtem swor oc Gudrun Þorstensdotter fyrnemfd efter thy sem hon haffthe forstondet af modhor sinne, at hon viste ther ey meer af æn gardhstadhen haffthe ther standet j lx (-60) aar æller vider the mato, æn wm jordhena wilde hon ey swæira, æn enchte sagdo adernemfd vitne wm þeira alder æller huro gamall þe waro. jtem swor Torkel Niclisson herming Þoro Þoresdotter, at hon lyste firir honom oc sagde, at hon ey annet viste æn thet er (forn) deila oc merkes garder effter thy som fyrnemfd vitne sworo æn wm jordh munen wiste (hon et mer). til sannenda her wm sette ek mit jncigle firir þetta brefgiort a dæghi ac are sem fyrir segir.
     Brevet viser at det 1432 var tvist om det rigtige dele mellem øvre og nedre gaard, særlig om hovedgjerdet stod rigtig, og det antydes ogsaa at det var ugreie med hensyn til eiendomsretten til et eller andet jorde. Det fremgaar av vidneprovene at Tanstad dengang hadde været delt mindst et par mandsaldrer. Nedre Tanstad var kongens eiendom, Øvre Tanstad eies af Olav Torgeirsson. kanske en storbonde udenbygds, siden han lar Arne Spet møte paa sine vegne. Denne Arne var kanske bruker.
     Asbjørn Tanstad er kirkeverge 1575, nævnes som lagrette 1580. - Ola er bruker 1593, skatter for gaarden fremover til 1618. Sidstnævnte aar oplyses at Ola sitter som leilænding under Mattis Skjerven i Lardal og Ola Rygg i Vaale (Mattis eier 4 smørpund, Ola 3 smørpund i Tanstad).
     Tor ca. 1620-30. Efter ham sat enken Marte med gaarden helt til forbi 1650. Følgende som alle døde paa Tanstad i høi alder, synes at være hans barn: Johanne Torsdatter, f. 1594, død 1690; Lars Torssøn, f. 1608, død 1690; Siri Torsdatter, f. 1615, død 1691. Tor maa ogsaa ha hat en søn eller svigersøn Anun (isaafald gift med en av de nævnte døtre); efter ham levde, som det synes, to barn: Berte Anunsdatter, f. ca. 1647, g. m. Haakon Nedre Tanstad; og Tor Anunssøn Øre, f. ca. 1650. - I Tors tid eide Ola Rygg i Vaale hele gaarden, men Tor selv eide smaaparter i Store-Bergan i Sandeherred og Oksholmen i Tjølling.
     Ola Henrikssøn ca. 1655-92, blev ved lag 70 aar. Efter navn og alder at dømme var han fra Bjørnebu, altsaa vistnok indgiftet paa Tanstad hvor han maa ha egtet enken efter omtalte Anun, da Tor Anunsøn Øre i et skjøte sier at han hadde arvet Øre efter sine forældre. Og Øre tilhørte Ola Henrikssøn. Her paa Tanstad sat Ola næsten hele tiden som leilænding; i 1660-aarene tilhørte Øvre Tanstad Ellev Nes i Drangedal; i 1670-aarene Nils Brandt paa Strømsø. Men næst før sin død synes brukeren Ola at ha løst til sig gaarden, eide som nævnt ogsaa Øre. Ola hadde vist en søn Anun som siden bodde paa Øre. Gaarden blev delt.

Første halvdel.

     Tormod Nilssøn 1695-1700, kjøpte halve gaarden av Ola's arvinger for ca. 53 rdl. Tormod var søn efter Nils Arnessøn Nordre Smidsrød. Han egtet 1696 Eli Persdatter Tokenes. Tormod døde 1700 "ved Arendal paa Anders Langø's skib"; Eli døde aaret efter. De var barnløse, og arven gik til søsken.

Anden halvdel.

     Haakon Perssøn ca. 1695-1725, kjøpte 3 smørpunds skyld av Ola Henrikssøns arvinger, vistnok for 52 daler. Han hørte til en gammel gaardslegt paa Nedre Tanstad, hadde allerede hat hjemgaarden i mange aar og blev fremdeles boende der til sin død 1725. Mer om ham, se Nedre Tanstad. (Fortsættelse, se Anden havdel.)

Første halvdel av gaarden fra omkring 1700.

     Kristoffer Evenssøn 1705-46, gift m. Ingeborg Hermansdatter fra Tangen, Veier, søsterdatter av Tormod Nilssøn. Kristoffer bygslet bruket av Tormods brorsøn Matias Arnessøn i Tønsberg, og han slap fæstepenger mot løfte om at bygge hus. Under ufreden 1709-20 tjente han næsten hele tiden paa flaaten, og det var sikkert sandt, naar bygdefolket senere vidnet at Kristoffer hadde levd i trange kaar. Likevel fik han 1726 løst til sig det meste av bruket fra nævnte Matias Arnessøn, skjønt han efterpaa maatte betale tillæg til en av sælgerens kreditorer. Kristoffer døde 1746, 72 aar; Ingeborg 1751, 71 aar. Barn: 1. Even, se nedenfor. 2. Nils, f. 1709, egtet 1738 Anne Hansdatter Bugaarden, bodde der, men døde ung. 3. Mari, f. 1714, egtet 1738 Gullik Olssøn Brevik, se Kaarød.
     Even Kristofferssøn 1737-83, kjøpte først av faren en part, løste senere til sig hele bruket. Født 1706, døde 1793. Gift to ganger: først 1735 m. Inger Andersdatter fra Nordre Nes, døde 1743, 33 aar; egtet saa 1743 Maria Hansdatter Bugaarden, døde 1795, 71 aar. Even hadde ialt 16 barn, og av dem vokste op 12, tre efter første hustru, ni efter sidste. Barn: 1. Anders Evenssøn, f. 1735, bodde i Kjøbenhavn, død før forældrene (efterlot sig datteren Berte Kristine, f. ca. 1770, g. m. Johan Fredrik Sandahl og bodde 1804 i Helsingør). 2. Mari, f. 1737, egtet 61 Per Kristofferssøn Søndre Smidsrød. 3. Kristine, f. 1741, egtet 66 Nils Kristofferssøn Oterbæk. - 4. Hans Evenssøn, f. 44, bodde paa Gunnestad. 5. Inger, f. 46, egtet 76 Søren Anderssøn Tørkop; kjøpte jordvei paa Hellesmo, Tjømø. 6. Kristoffer, f. 1748, egtet 77 Anne Monsdatter Skarphaga; kjøpte bruket av faren, men lot ham faa det tilbake, og 1780 blev Kristoffer borte paa sjøen. 7. Nils, f. 1750, bodde i Hagan, se der. 8.Ingeborg, blev boende paa hjemgaarden, se nedenfor. 9. Hans d. yngre, f. 1756, egtet 87 enken Kari Larsdatter Kjære, Tjømø, og bodde der. 10. Ingebret, f. 1760, blev borte paa sjøen, 22 aar gl. 11. Dorte, f. 1764, egtet 1800 skipper Erik Olssøn Nordre Holmen. 12. Mari, f. 1766, døde 23 aar gl.
     Ola Larssøn 1783-1800, svigersøn, betalte 400 rdl. for bruket. Ola var fra Østre Gunnestad og født 1755; var skipper og døde i sine bedste aar 1800. Gift 83 m. Ingeborg Evensdatter Tanstad, f. 1754, overlevde manden til 1827. Ved skiftet efter Ola 1801 takseres bruket for 800 riksdaler. - Barn: 1. Emerense Maria, f. 1785, egtet 1812 Per Andreassøn Hagan, bodde i Bakken. 2. Kristoffer, se nedenfor (bruk 1). 3. Anders, se bruk 2. 4. Maren Elisabet, f. 1793, egtet 1819 Nils Kristenssøn Skarphaga. 5. Ola, se bruk 2 nedenfor. - Ola Larssøns enke delte jordveien og solgte halvten til fremmede.
Bruk 1.
     Kristen Larssøn 1801-05, fra Langklep i Undrumsdal, fik auktionsskjøte paa bruket for 430 riksdaler. Han saa sig truet av odelssøksmaal og solgte med 80 dalers tap.
     Erik O. Holmen 1805-09, gift med søster av Ola Larssøns enke.
     Per Hanssøn 1809-11, om ham se Søndre Gipø. Han ga 550 og fik 600 igjen, men dalene sank jo nu fort væk.
     Kristoffer Olsen 1811-47, søn av ovennævnte Ola Larssøn, altsaa odelsmand. Født 1786, døde 1870. Gift 1813 m. Anne Maria Andersdatter fra Nedre Tanstad, f. 1795, døde 1838. Barn: 1. Olava, f. 1814, egtet 36 Nils Hansen Rusletvet i Stokke, bodde der. 2. Inger Andrea, f. 1815, egtet 43 Nils Øre Andreassen fra Øre, bodde paa Stangeby. 3. Even Kristoffersen, f. 1817, skipper, døde 1864; hadde hovedparten av farens jordvei; gift 1845 m. Karen Anne Evensdatter fra Østre Gunnestad (barn: Kristoffer, Hans, Anne Maria, Even, Helvig). 4. Nils Kristoffersen, f. 1820 (tvilling), døde 1876; fik en part av hjemgaarden; gift 1852 m. Karen Nilia Andreasdatter Øre. 5. Kristiane, f. 1826, egtet 48 Nils Korneliussen Bugaarden, se der.
     Kristoffer Olsen tok ophold 1847 og delte da bruket mellem sønnene Even og Nils. Even ga 500 spd. for tre fjerdedele, Nils ga 100 spd. for en fjerdedel av skylden. Evens part gik 1876 for 543 spd. og ophold til moren over til sønnen skipper Kristoffer Evensen. - Nils som var barnløs, skjøter 1875 parten her m. m. til brorsønnen Hans Evensen.
Bruk 2.
     Efter mandens død 1800 sat enken Ingeborg en god stund fremover med dette bruket her; hun delte det mellem sønnene Anders og Ola.
     Bruk 2 a. Anders Olsen ca. 1820-53. Han var født 1791, egtet 1820 sit søskenbarn Anne Maria Sørensdatter fra Rød paa Tjømø, f. 1794. Anders fôr som matros. 1843 solgte han halvten av jorden sin til Nils Kristoffersen (se bruk 1), og 1853 overdro han resten til svigersønnen Ingebret Andreassen fra Jersø som egtet datteren Elen Maria. Anders døde 1867, hustruen tre aar før. Foruten nysnævnte datter hadde de to døtre til, Sørine og Andrine, desuten sønnen Hans Kristian, død før 1850, gift, men barnløs; enken Karen Maria Larsdatter egtet 1850 Anders Nilsen Hagan.
     Bruk 2 b. Ola Olsen 1815-68. Født 1795, døde 1868. Gift 1819 m. Gunhild Maria Hansdatter Kjernaas, f. 1798, døde 1871. Ola seilte længe som matros, greide sig bra økonomisk. Av tolv barn vokste op syv: 1. Hans Jørgen, f. 1822, død før forældrene (barn: Ottilie Jørgine, Anton Julius, Hanna Jørgine). 2. Oline Maria, f. 1830, egtet Ola Guttormsen Guttulsrød i Borre. 3. Johanne, f. 1833, egtet 58 Lars Meum Larsen, f. 1831 paa Gunnestad; bodde i Neslunden. 4. Emerense Maria, f. 36, egtet 67 Henrik Olsen Kjølølunden. 5. Even, faldt overbord i 20 aars alder fra Otto R. Røds skib. 6. Eilert, f. 1840. 7. Toroline Amalia, f. 42, egtet 63 Nils Benjaminsen, bodde paa Tanstad.
     Lærer Tor Hansen fik auktionsskjøte paa bruket 1871 for 1023 spd.

Anden halvdel fra 1725.

     Anun Haakonssøn 1721-68, hadde fra 1734 bare halve bruket. Anun var næstældste søn av Haakon Nedre Tanstad som vi har hørt eide halve Øvre Tanstad. Han fik skjøte av faren 1725 for bare 50 daler, da ældste søn Per Øre var død. Anun egtet 1721 Ingeborg Kristoffersdatter, enke efter Ola Olssøn Mellem-Smidsrød, og til hendes sønnesøn Ingebret avstod han 1734 en part av gaarden. Ingeborg døde 1746, 83 aar. Ved skiftet viser boet 115 daler. Saa egtet han 1747 Barbra Andersdatter. Anun døde 1768, 78 aar; Barbra 1774, 61 aar. De hadde tre barn: 1. Anders Anunssøn, f. 1748, egtet 74 Randi, datter efter Truls Hanssøn Nordre Smidsrød og f. 1738 (Anders overlot jordveien til broren Per, flyttet vistnok til Elgestadeie hvor enken bor 1801; deres søn Anun Anderssøn, g. m. Karen Syvertsdatter, døde paa Tanstadeie 1837). 2. Haakon, døde 7 aar gl. 3. Per, se nedenfor.
Bruk 3.
     Anun Haakonssøn 1734-68, senere enken Barbra til hun døde 1774, se ovenfor. Jordveien blev delvis pantsat.
     Per Anunssøn 1775-1806, fik laane 200 daler av Amund Smidsrød og løste da ut broren Anders og en panthaver. Per var født 1753. Gift to ganger, først 1779 m. Berte Maria Torgersdatter, f. 1754 paa Lindholmen, døde 1784. Egtet saa 86 Gunhild Sørensdatter, f. 1754 paa Nedre Sem. Per som blev borte paa sjøen 1810, hadde git fra sig jordveien 1806. Efter første hustru levde ingen barn op, men med Gunhild hadde han datteren Berte Maria, se nedenfor.
     Hans Jonssøn 1806-20, var fra Vaale, blev vistnok væk ute. Gift 1805 m. Berte Maria Persdatter, født her 1787. To barn: Andrea, død 1822 i 17 aars alder; Peter Arnt, se nedenfor. Det blev lite igjen ved skiftet efter Hans. Enken giftet sig, men de maatte sælge fra halvten av bruket.
     Bruk 3 a. Jørgen Johannessøn 1821-28, var fra Nordre Gipø, egtet enken Berte Maria. Hun døde 1828. Barn med sidste mand: Hans Jørgen, Helene, Inger Andrea, Sofia. Ved skiftet blev jordveien utlagt hendes søn fra første egteskap Peter Arnt.
     Peter Anrt Hansen fra ca. 1830. Født 1813, gift 1837 m. Andrea Olsdatter, født i Bugaarden 1812. De blev boende her en lang mandsalder. Barn: 1. Berte Andrea, f. 1837, egtet 70 Borger Jørgensen fra Lardal. 2. Henrikka, f. 1839, egtet 64 smed Mathias Andreassen fra Sem sogn (de fik senere gaarden). 3. Hans, f. 44. 4-5. Karoline og Ottilie, døde begge unge, (17 og 15 aar).
     Bruk 3 b. Kristen Mikkelsen 1821-64, betalte 280 spd. for 18 smørmærker. Kristen var født i Stokke ca. 1789 og gift m. Karen Abrahamsdatter, f. ca. 1786. Hustruen døde 64, han 69. To døtre blev født paa Tanstad: Anne Maria, blev gammel jente; Kirsti, f. 1826, egtet 54 Guttorm Knutsen fra Stokke, og de overtok jordveien.
Bruk 4.
     Ingebret Rasmussøn 1734-43, sønnesøn av Anun Haakonssøns hustru Ingeborg, nemlig søn av Rasmus Rasmussøn Mellem-Smidsrød og født der 1712. Ingebret blev bare 31 aar. Gift 1734 m. Berte Hansdatter. Ingebret betalte først 100 rdl. for bruket, siden 32 i odelsløsning til smed Kristen Perssøn i Tønsberg. - To barn: 1. Mari, død ugift 24 aar gl. 2. Rasmus Ingebretssøn, f. 1738, egtet 66 Anne Kristensdatter Føien, bodde i Tønsberg.
     Ola Larssøn 1745-80, egtet enken Berte. Han var fra Østre Smidsrød og søn av Lars Nilssøn og Ursulla Gunnarsdatter. Ola løste ut stedsønnen Rasmus og eide hele bruket. Efter hustruen Bertes død 1753 egtet han Else Fransdatter Bugaarden. Ola døde 1791, 73 aar; Else 1792, 68 aar. Ola hadde med første hustru sønnene Ingebret, f. 1746, forsvinder, og Lars, se nedenfor. Med Else hadde han: 1. Berte, f. 1754, egtet 89 Anders Monssøn Herstad. 2. Frans Olssøn, f. 1758, egtet 86 Maria Hansdatter Ekenes, bodde i Nygaard. 3. Grete, blev gammel jente. 4. Ursulla, likesaa, men fik senere jordveien.
     Lars Olssøn 1780-1819. Født 1749, døde 1819. Gift 1781 m. Mari Olsdatter Herstad, født der 1752, døde 1820. Barnløse (deres tre døtre døde i spæd alder), derfor testamenterte de gaarden til Lars's halvsøster Ursulla. En mindre part (1/6 av skylden) var dog skilt ut og hørte senere under Øre.
     Ursulla Olsdatter 1820-38. Ursulla (uttaltes Aarsle, Aasle) var født 1771, døde 1838. Levde ugift. Ved skiftet blev det 555 spd. til deling mellem søsteren Grete, to brordøtre og en søstersøn.
     Lensmand Kristen Egeberg fik auktionsskjøte 1852 paa bruket for 880 spd.

Smaabruk og hus.

     Det blev med tiden mange slike under Øvre Tanstad, og flere af dem har betydelig alder, saaledes Hagan, Bakken og Roa.
     Hagan. Her døde 1789 Nils Evenssøn fra Øvre Tanstad, f. 1750 og gift m. Helvig Sofia Eriksdatter (av deres barn bodde Erik senere paa Sem, og Helene egtet Tønnes Eilertsen som 1811 fæstet tomt i Hagan). - 1793 kjøpte klokker Rasmus Holm Hagan, og han brukte en part som tillæg til sin jord paa Elgestad helt til 1846, da parten blev solgt til lensmand Egeberg.
     Den andre parten kjøpte 1794 skipper Andreas Amundssøn fra Nordre Smidsrød som 1784 hadde egtet Inger Nilsdatter Agerup. Hustruen døde 1822, Andreas 1830. Av deres barn træffer vi Per i Bakken, og Nils blev bruker paa Øre. - Efter Andreas kom skomaker Anders Nilsen Mørka fra Ramnes, først gift m. Berte Andrea Kristensdatter; dernæst 1850 m. Karen Maria Larsdatter fra Haukemyr som da var enke efter Kristian Andersen Øvre Tanstad. Anders Nilsen døde 1858, enken levde et snes aar længer. Seks barn med første hustru: Hans Jokum, Karl, Olaves, Inger Andrea, Maren Lovise, Kristiane. - Sønnen Karl, g. m. Maren Sofia Falck, fik senere jordveien.
     Bakken. En gammel Jens paa 71 døde i Bakken 1734, saa det har nok bodd folk her i over 200 aar. - Per Andreassen Hagan egtet 1812 Emerense Maria Evensdatter Øvre Tanstad, og de flyttet til Bakken. Emerense døde 1830, men Per levde til 1864 og blev 78. Barn: 1. Andreas, f. 1812, forsvandt i utlandet. 2. Berte Oline, død før faren (efterlot sig tre barn: Peter Edvard Henriksen, Laura Larsdatter, Helene Larsdatter). 3. Ingeborg, levde ugift. 4. Andrine, g. m. Ola Hallingrød i Tønsberg. 5. Peter Edvart, f. 1822, var paa Knarberg, men døde før faren. 6. Daniel, f. 1825, egtet Henrikka Larsdatter, født i Stokke; bodde i Bakken.
     Roa hadde beboere i slutten av 1600-tallet, saa det er gammelt bosted. Det var gjerne indflyttede folk.
     Hermanshus maa vel ha navn efter Herman Johannessøn (søn av Johannes Luen) som døde ved lag 1782. I hans tid kaldes ellers stedet Herstad, men da datteren Anne siden bodde her utover til 1810, kom navnet Hermanshus i vanlig bruk. Hun var først gift m. Kristen Jakobssøn, siden med Lars Perssøn fra Kjernaas.

2. Nedre Tanstad.

     I første del av 1600-tallet var skylden 15 linspund malt, altsaa snau halvgaardskyld, men likevel skattet Nedre Tanstad som fuldgaard (det hjalp jo noget at de dengang hadde halve Skarphaga til underbruk). Ved matrikkuleringen 1668 sattes eiendommen for tridjungsgaard med 22 linspund tunge i skyld, og det stod til 1838.
     Eiere. Brevet fra 1432 (se under Øvre Tanstad) viser at allerede dengang var Nedre Tanstad krongods, og som krongods møter vi ogsaa gaarden i begyndelsen av 1600-aarene. Men 1646 pantsatte kongen gaarden til Ambjørn Larssøn i Tunsberg; hans arvinger eide den endnu 1661, men snart efter gik den over til borgermester Anders Madssøn, og hans arvinger lot gaarden bli en del av det bekjendte Madsegodset (fundats 1705). Nedre Tanstad blev først selveiergods i vore dager.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 5 4 5 - -
1668 2 7 3 6 34 7 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 9 - 6 32 8 3/4 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 7 - - - 6 t. havre.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1845 2 8 - 8 - 6 1/2 havre, 1 3/4 byg, 1/2 hvete, 9 t. poteter.
1865 2 9 - 5 - 6 havre, 1 3/4 byg, 1 1/4 rug, 7/8 hvete, 11 t. pot.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog bare til brænde og gjerder. Ikke mer jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde og husreparation. Havnegang hjemme. Akrene skades av bergvæte. - 1803. Skog til ved og gjerder. Tilstrækkelig havnegang. - 1820. Ussel havnegang, men skog til husbehov. God jordart.

Brukere.

     Brukerne var altid leilændinger. Nils Tanstad er lagrette 1580, nævnes ogsaa 1595. - Per 1605, levde til hen mot 1630.
     Nils Perssøn 1626-50, hadde først bare en part.
     Per Nilssøn 1650-80, sat i førstningen i armod, sier futen, og senere kom mange leie krigs- og uaar, saa han blev nok holdt nede.
     Haakon Perssøn 1681-1725, betalte 20 riksdaler i førstebygsel og 4 daler aarlig i landskyld til eierne, og desuten de vanlige skatter. Haakon greide likevel ca. 1695 at kjøpe halvten av Øvre Tanstad som han hadde til underbruk. Men i Haakons ældre aar indtraf den store nordiske ufred (1709-20),og rigtignok var han for gammel til at bli utkommandert, men ufredens byrder ellers slap han ikke unna. Haakon døde 1725, 79 aar. Han var gift m. Berte Anunsdatter som maa være fra Øvre Tanstad; hun døde 1732, 85 aar. Vi har skifte efter Haakon, og det viser bare 72 daler til arv. Barn: 1. Per Haakonssøn, bodde paa Øre, døde før faren (sønnen Kristen Perssøn levde i Tønsberg). 2. Anun Haakonssøn, om ham se Øvre Tanstad. 3. Mari, egtet 1722 Ola Ingebretssøn Veien. 4. Anne, egtet 1714 Kristoffer Anderssøn Øre. 5. Siri, egtet 1725 Kristen Rasmussøn Nordre Sande. 6. Alet, blev boende her, se nedenfor.
     Ola Guttormssøn ca. 1727-58, egtet Alet Haakonsdatter. Det er uvisst hvorfra Ola var. Levde i trange kaar. Alet døde 1753, og siden egtet han Mari Hansdatter Haugerød. Han døde 1763, 66 aar, hadde da git op gaarden for flere aar siden; enken Mari giftet sig med Even Nilssøn Mellem-Kjølø. Ola hadde tre barn med Alet, ett med Mari: 1. Hans, f. ca. 1728. 2. Per, siden bruker her. 3. Berte, egtet 59 Jakob Haavalssøn Bugaarden. 4. Anders, f. 56.
     Tove Perssøn kom hit 1758, døde samme aar, alder 58. Han hadde tidligere nogen aar drevet gaarden for en presteenke paa Vestre Nøtterø, men var utenbygdsfra. Gift m. Mari Knutsdatter. Tre barn: 1. Knut Tovessøn, f. ca. 1750, blev bruker paa Øvre Rød, Tjømø. 2. Ingeborg, f. 1754, egtet 79 Anders Hanssøn Grimestad, Tjømø. 3. Stine, f. 57, egtet 86 Torbjørn Halvorssøn Hulebak, Tjømø.
     Per Olssøn 1759-74, egtet enken Mari som døde 1764 (deres søn Tommes blev borte paa sjøen i 20 aars alder). Per giftet sig saa med Live Henriksdatter fra Ekenes. De hadde ikke barn. Per døde 1774, og Live sat med hele gaarden i seksten aar; delte den saa, men beholdt halvten.
Bruk 1.
     Hans Tommessøn 1790-91, levde bare et aars tid her. Han var søstersøn av enken Live og født paa Vestre Ekenes 1761; gift 1787 m. Inger Nilsdatter fra Øre. De hadde sønnen Per Hanssøn, f. 1789, gift 1817 m. Ragnhild Rasmusdatter Søndre Gipø (se der).
     Anders Nilssøn 1791-1826, f. 1764 paa Bjønnes, kom hit som enkemand og egtet enken Inger. De tok ophold 1826. Anders døde 1829, Inger 1837. Barn: 1. Anne Maria, f. 1795, egtet 1813 Kristoffer Øvre Tanstad. 2. Hans, se nedenfor. 3. Rebekka, f. 1803, egtet 1824 Kristoffer Nilssøn Mellem-Smidsrød.
     Hans Andersen fik bygsel 1826 og levde længe her. Han var født 1797, egtet 1826 Karen Elisabet Korneliusdatter, sies at være fra Bugaarden; hun døde 1864, 58 aar. Barn: 1. Andrine, f. 28, egtet 53 Peter Arnt Olsen som var f. paa Gipø 1827; de bodde paa Elgestad. 2. Jakob Arnt, døde 55, 23 aar. 3. Karoline, f. 37, egtet 65 Lars Larsen fra Skjee. 4. Nils, blev 9 aar. 5. Hans Kristian, f. 1844.
Bruk 2.
     Enken Live 1790-1805, da hun døde.
     Nils Kristenssøn 1805-15, søstersøn av Live, født paa Sem 1782 og søn av tømmermand Kristen Kristenssøn og Helvig Henriksdatter som eide jord paa Sande, men begge døde her paa Tanstad. Nils faldt væk allerede 1815. Hadde samme aar giftet sig med Karen Anne Jakobsdatter, f. paa Søndre Gipø 1786. De hadde datteren Lovise som 1844 egtet sin stedbror (se nedenfor).
     Lars Kristiansen 1823-52, egtet 1823 enken Karen Anne. Lars kom hit som enkemand fra Østre Smidsrød, men han var født i Tjølling og hørte til Ormestadætten i Sandeherred (se Østre Smidsrød). Han døde 1852, 64 aar; hustruen 1858, 73 aar. De hadde ett barn, datteren Margreta, f. 1824, egtet 53 Nils Fredrik Evensen, f. 1825 paa Buerstad, og de fik 1856 bygsel paa jordveien. Men Lars hadde to sønner med sin første hustru Margreta Kaspersdatter Østre Smidsrød: 1. Kristian Larsen, f. 1811, egtet 44 sin stedsøster Lovise Nilsdatter Tanstad (se ovenfor); bodde paa Provstestykket. 2. Søren Larsen, f. 1819, egtet 43 Inger Henrikka Kristoffersdatter, f. 1817 paa Søndre Sande. De bodde en tid i Samstykket (se ogsaa Buberg), men flyttet vistnok ut av bygden.


Innhold