38. Haukemyr

     Navnet. Paa gammelnorsk Haukamyrr, av fuglenavnet hauk. Det skrives i Rødeboken: i Haukamyr, men i nyere tid vaklet de mer end vanlig i skrivemaatene; i 1600-tallet: Hanngemyr, Hagemyr, Høgemyr, Høekemyr, Haachemyr, Haagemyr; 1723 Huuchemyr.
     Skylden var i 1300-aarene paafaldende høi (se nedenfor), men i 1600-tallet bare 1 smørpund, og det blev staaende til 1838. Skattet for halv ødegaard.
     Eiere. I 1390-aarene eier hospitalet ved Laurentiuskirken i Tunsberg 9 1/2 ørtugsbol i gaarden (svarer til ca. 3 aurabol). Desuten eier Olavsklostret i Tunsberg 2 laupar smør + 3 laupar i vestre gaard. Det blir stor skyld, og det sies jo ogsaa at det var to bruk. Men høitliggende gaarder gaarder hadde dengang høi skyld.
     Efter reformationen satte folk mindre pris paa Haukemyr. Laurentiuskirkens hospital eier nu gaarden alene, men i 1500-tallet laa nok gaarden øde, saa de fik ingen landskyld. I kirkens jordebok 1555 nævnes derfor ikke Haukemyr; 1580 nævnes gaarden, men det tilføies: giver intet. - Som det meste av Laurentiuskirkens jordegods ("provstigodset") gik Haukemyr i 1670-aarene ind i grevskapet, og 1750 solgte greven gaarden til bygdefolk. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 3 1 6 - -
1668 1 3 1 4 14 3 tøndesaa akerjord.
1723 1 4 - 4 12 4 tønder havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 - 3 - - - 3 t. havre.
1820 - 3 - - - 1 1/2 tønde.
1845 - 3 - 5 - 2 1/2 t. havre, 1/4 t. byg, 4 t. poteter.
1865 1 5 - 4 - 5 3/4 h., 7/16 b., 7/16 rug, 3/4 ht., 10 1/4 t. pot.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog til ved og gjerder. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov og lit smaalast. Fæhavn hjemme. - 1803. Skral havnegang og ingen skog. - 1820. Daarlig havnegang; ikke skog nok til husbehov. Skarp jord.

Brukere.

     Per ca. 1610-25. - Haakon ca. 1625-60. - Ola Sørenssøn ca. 1662-96, da han døde her - 132 aar! (det tilføies i kirkeboken: efter bekræftet opskrift, men likevel maa aldersopgaven være tvilsom, for samme mand staar i folketællingen 1664 opgit da at være 56 aar, altsaa født 1608, ikke 1564).
     Kjell Hanssøn 1697-ca. 1725. Gift m. Anne Andersdatter. Hustruen døde 1734, 74 aar; Kjell 1750, ved lag 85. Ett barn, datteren Jøran.
     Per Olssøn 1725-39, svigersøn, gift 1722 m. Jøran Kjelsdatter, f. 1701. Per var fra Brevik og født ca. 1700. Baade mand og hustru døde 1739. Fem barn som nok maatte væk og blev spredd: Eli, f. 1723; Kari, f. 1727 (døde vist paa Skallestad); Anne, f. 1730; Oline, f. 1733, blev gift m. Lars Anildrød; Ola, f. 1736.
     Ola Olssøn 1740-50, svoger av Per, gift med hans søster Mari. Ola var fra Tangen, og dit flyttet han, da gaarden her blev solgt.
Bruk 1.
     Nils Jakobssøn 1751-69, kjøpte halve Haukemyr av greven for 130 rdl. Han var fra Vestre Kjølø og hadde en tid bruk der. Nils var svoger av Jakob paa bruk 2. Han kjøpte jord paa Kjønnerød og flyttet dit (om giftermaal og barn, se Kjønnerød).
     Kristoffer Halvorssøn 1769-83, ga 300 rdl. for bruket, fik 460 igjen. Kristoffer var fra Stangeby, se der.
     Ola Evenssøn 1783-85, var fra Glomstein, maatte sælge for 325 til svogeren sin. Han flyttet til Skaugen.
     Lars Knutssøn 1786-1816, var søn av Knut Roppestad og født 1759; fór tilsjøs og greide sig noksaa bra; hadde ellers skadd det ene øiet sit. Døde 1816. Gift 1786 m. Anne Evensdatter Glomstein, f. 1765, overlevde mannen. - Barn: 1. Nils, f. 1786, faldt høsten 1808 i sjøkrigstjeneste i en træfning ved Dragø. 2. Elen, f. 1789, egtet 1812 Ola Kristoffersen Buberg, fik en liten part av bruket og bodde her. 3. Anders, f. 1795, blev bare 23 aar. 4. Knut, se nedenfor. 5. Karen Maria, f. 1803, egtet 1839 Kristian Andersen (se Tanstadhagan).
     Jens Madsen 1816-26, egtet enken. Han kom hit som gammel enkemand, hadde bodd paa Torød, og vi har fortalt om ham der. Jens døde 1826, Anne levde til 1845.
     Knut Larsen 1826-56. Født her 1799, overtok efter stedfaren 1826. Gift 1819 med sin stedsøster Anne Maria Jensdatter, født paa Torød 1786. Knut blev lods. Tok ophold 1856, døde 1862; hustruen aaret efter. - Tre barn: 1. Lars Knutsen, f. 1820, blev lods; egtet 42 Martine Mattisdatter Buerstad, bodde i Movik (Lars seilte sig bort 1855). 2. Inger Andrea, f. 1823, egtet 51 enkemand Kristoffer Mattissen Buerstad. 3. Anne, f. 1826, egtet 51 Ola Rasmussen, f. 1824 paa Torød og søn av Rasmus Andersen.
     Ola Rasmussen og Anne fik jordveien 1856. - Olaves Ingebretsen fra Buer fik senere en jordbete med.
     P a r t   b.  Et litt større stykke var skilt fra bruket 1817 og skyldsat til 2 smørmerker. Det blev hjemlet Ola Kristoffersen fra Buberg som var blit gift m. Elen Larsdatter herfra. Begge faldt væk ved lag 1840 (barn: Ola; Lovise; Lena; Gurine; Elen Andrea; Nikoline; Kristiane).
     Johan (Jan) Olsen kjøpte 1839 parten. Var lodsgut, hadde bodd her i en stue helt fra 1817, da han blev gift med Oline Torsdatter som var født i Ramnes. Johan maa være en fremling, kaldes engang Teyman. Han døde 1841, hustruen blev ældgammel. To barn: 1. Ola Johansen, overtok 1847, jordveien, men døde ugift 1853. 2. Marte Maria, egtet 55 Anders Evensen Buerstad; de bodde her, men Marte blev enke allerede 1862.
Bruk 2.
     Jakob Olssøn 1751-71, kjøpte halve Haukemyr, ga samme pris som svogeren Nils. Jakob var søn av Ola Jenssøn Bogerød i Sem. To hustruer døde fra ham her i Haukemyr, først Kari Mattisdatter, saa Berte som han egtet som enke efter Paal Nedre Sem. 1771 egtet han enken Kirsti Buberg og flyttet dit. Jordveien her overlot han til en brorsøn.
     Ola Anderssøn 1771-81, brorsøn av forrige, tilhører altsaa Bogerød-slegten, men vi vet ikke hvor faren Anders Olssøn bodde. Ola var sjømand, døde bortved Irland 1781. Gift 1770 m. Ragnhild Torsdatter fra Brevik, f. 1751. De hadde tre sønner: Anders, f. 1771, Kristen, f. 74, Jens, f. 77. Av dem nævnes Anders og Kristen 1801, men de forsvinder; muligens flyttet de til skyldfolk utenbygds.
     Jan Johannessøn 1784-90, egtet enken Ragnhild. Han var fra Almerønningen under Strengsdal. Døde 1790, 37 aar. To barn: 1. Johannes Jansen, blev skipper og bodde i Strengsdal. 2. Berte Maria, f. 1788, egtet 1820 Henrik Persen Megaarden i Utbygda, Tjømø. - Enken Ragnhild sat i armod, maatte straks la jordveien gaa fra sig. Hun bodde længe paa Kaarødeie, men døde i Strengsdal 1841, 90 aar.
     Bruket gik nu som handelsvare en tid. Kristen Knutssøn 1791-93, ga 298, fik 430 igjen. Se Tømmerholt.
     Hans Petterssøn Stranda 1793-95, døde ute 1795. Enken Helene Olsdatter egtet Gulbrand Rasmussøn fra Læret i Sande, og de solgte og flyttet væk.
     Ivar Kristenssøn 1797-1803, fra Saalerød i Undrumsdal. Ga 525, fik 545.
     Ola Ingebretsen 1803-05, døde her 1805, 67 aar. Han var fra Eik i Slagen, men hustruen Dorte Olsdatter som han egtet 1783, var født 1760 paa Mellem-Bolæren. - Fire barn: 1. Jøran, egtet 1812 Jakob Andersen Grasrønningen. 2. Ola, se nedenfor. 3. Helge, likesaa. 4. Anne Sofia, egtet 1833 Nils Johannessen, bodde paa Oterbæk. - Enken Dorte giftet sig igjen 1807 m. Knut Gunnarsen fra Panne i Sem, men han faldt snart væk, og Dorte lot 1819 sønnene faa bruket. Hun døde 1830.
     Ola Olsen 1819-57, fik skjøte paa hele bruket, men han lot snart broren Helge faa 1/6 med, se nedenfor. Gift 1821 m. Maren Kristensdatter Tømmerholt, f. 1799. Ola fór som matros; døde 1857, 69 aar. Hustruen levde til 1864. - De hadde ti barn, herav et lag tvillinger; tre døde smaa; resten: 1. Ola Kristian Olsen, f. 1822, egtet 47 Berte Hansdatter Haugsjordet, Tjømø; bodde mest paa Tjømø, men var en kort tid eier av jordveien efter faren. 2. Berte Andrea, f. 1825, egtet 53 Nils Jørgen Martinsen, født 1826 i Dalen paa Tjømø og søn av Martin Gjermundsen; se nedenfor. 3. Dortea, f. 1827, egtet 54 Hans Henrik Torgersen Kjønnerød. 4. Anders Jakob, f. 1831, reiste til Amerika. 5. Anne Matea, f. 1834, egtet 54 Ola Ivarsen Strengsdal. 6. Lorens, f. 1836, døde av kolera 1853 paa sykehuset i Drammen. 7. Anders, f. 1841.
     Som nævnt hadde sønnen Ola Kristian først jordveien, men skjøter den 1860 til svogeren Nils Jørgen som bodde her i 60-aarene. Da hustruen hans døde 1871 solgte han bruket til Hans Ivarsen Kjære.
     P a r t   b (1/6).  Helge Olsen 1823-64, blev 69 aar. Gift 1822 m. Else Fransdatter fra Nygaard under Elgestad. - Barn: 1. Dorte Maria, f. 1823, egtet 1850 Oluf Anderson (svensk). 2. Ola, se Buberg. 3. Hans Edvart, f. 1832, egtet 64 Inger Andrea Hansdatter Bakkerønningen; se nedenfor. 4. Lorang, f. 38, egtet 64 Kristiane Kristoffersdatter Buerstad, bodde der. 5. Jørgine, f. 40.

     Merk. 1810 solgte brukerne en løkke (skyld 1 mark smør) til Per Tømmereik. - En stuetomt blev bortfæstet 1807 til Anders Svensen Helman fra Tønsberg som da allerede hadde sat op hus (gift 1801 m. Helvig Hansdatter Svensrød).


Innhold