35. Svensrød.

     Navnet. Paa gammelnorsk Sveinsruð, av mandsnavnet Svein. Skriftformer: i Rødeboken: Sweinsrudh, 1554 Svinsrudh, Suendtzrød, 1723 Svendsrøed.
     Skylden synes i 1300-tallet at ha været godt og vel 9 aurabol. 1616: 2 vaarder makrel; fra ca. 1650: 1 pund smør + 1 tylvt hugne bord for en skogødegaard (navnet faar vi ikke vite). 1668 sattes Svensrød for 1 1/4 smørpund + 2 linsepund tunge; desuten 24 skilling for strandplassen.
     Eiere. Svensrød hørte med i det jordegods som ridder Bjarne Audunsson omkring 1320 skjænket til et hospital ved Laurentiuskirken i Tunsberg; han ga 9 aurabol og 1 ørtugsbol i Svensrød, vistnok hele gaarden. I en jordebok 1580 opføres endnu "sjugestuen i Tunsberg" som eier, men 1616 sies Svensrød at være krongods, saa kongen av en eller anden grund maa ha tat gaarden fra hospitalet som ellers fik være nogenlunde i fred. Kronen solgte gaarden 1663 til borgermestar Anders Madssøn i Tunsberg, og hans arvinger nævnes senere som eiere utover til ved lag 1760. Siden har Svensrød været selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 1 1 3 - -
1668 1 5 1 4 20 4 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 5 - 3 12 5 tønder havre.
1803 1 5 - - - 5 t. havre.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1845 3 11 - 10 - 7 1/4 t. havre, 1 1/8 t. byg, 1/4 t. rug, 12 t. pot.
1865 2 8 - 2 - 7 t. havre, 1/2 byg, 5/8 rug, 7/8 hv., 11 1/2 t. pot.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til ved og gjerder. - 1668. Skog til smaalast. Intet rydningsland. Mangler humlehage. Av et lite strandhus paa eiendommen har været betalt i grundleie 1 ort aarlig. - 1723. Skog til gjerdefang og litt brænde. Fæhavn hjemme. En husmand, saar intet, gir 2 ? i aarlig grundleie. - 1803. Har skog, men havnegangen er skral. - 1820. Skog tilstrækkelig til husbehov; daarlig havnegang; skarp jordbunn.

Brukere.

     I skattemandtallene fra 1590-aarene nævnes ingen paa Svensrød; brukeren var vel skattefri. Utover i 1600 tallet var det gjerne et par av gangen, og atpaa var det 1660 og fremover en beboer i "Svensrød strandhus", nemlig Haakon Ingebretssøn fra Stangeby. Brukerne skifter fort, og det er lite lønt i at nævne navn. 1664 har toldvisitør Turman i Holmestrand bygsel paa halve eiendommen.
     Det var jo ellers sjelden at et saa lite bruk som Svensrød var delt allerede i 1600-tallet, og det var nok ikke som jordvei eiendommen var eftertragtet, men som strandgaard, og det ser ut til at bebyggelsen ved stranden dengang var den vigtigste.
     Nævnte Haakon Ingebretssøn Stranda skatter for Svensrød i 1680-aarene. Han døde 1687 (Haakonsrønningen har vel navn efter ham). - Hans Anderssøn Stranda staar for Svensrød ca. 1690-1716, da han døde. Begge sies at bo i Stranda, ikke paa Svensrød.
     Ved Hans's død deltes Svensrød i to bruk. Det ene beholdt Hans's søn Anders Hanssøn, bodde likesom faren i Stranda (se om ham der).
     Nils Anderssøn 1717-24, hadde den andre halvparten; var lods, bodde ogsaa i Stranda. Hustruen som han egtet 1708, hette Kari, og var datter efter ovennævnte Hans Anderssøn. Nils var 1723 ved lag 50 aar, flytter vist da væk. Av barn omtales: 1. Anders Nilssøn, f. 1709, kom vist til Bolæren. 2. Johanne. 3. Jan Nilssøn, f. 1712, blev en kjendt lods i Sandøsund; bodde paa Krukeholmen. 4. Margreta, f. 1714, egtet 39 Ola O. Brevik.
     Kristoffer Jørgenssøn 1724-56, fæstet halve Svensrød efter Nils, og han bodde her. Hadde tidligere tjent paa Aarø, og en bror Gullik var nok bruker der. Gift 1724 m. Margreta Nilsdatter. Nils døde 1756, ca. 70 aar. - Barn: 1. Jørgen Kristofferssøn, bruker paa Søndre Aarø. 2. Ingeborg, f. 1726, egtet 1750 Johannes Middelborg. 3. Maren. 4. Gunhild, f. 1734, egtet ifølge kirkeboken 1765 Torger Fredrikssøn Lindholmen. 5. Nils Kristofferssøn, f. 1737, var længe stuesitter paa Odden (Søndre Aarø), flyttet saa til Tjømø og bodde i Grimestadstranda. Tre ganger gift: 1. m. Mari Gunnarsdatter fra Bjønnes, døde 1780, 2. m. Kirsti Sørensdatter, døde 1783; 3. m. Mari Hansdatter Grimestad. Av barna nævner vi her de to som levde efter Mari Bjønnes: Margreta, f. 1762, egtet 84 Anders Jørgenssøn paa Færder; Kristoffer, f. 1765, blev bruker paa Holtan, Tjømø.
     Svensrød blir selveiergods ca. 1760. En av Madse-familjen i Tønsberg, Jørgen Jenssøn Samsing, var i 1750-aarene blit eier av Svensrød. Han var en tid toldbetjent i Aarøsund. Han delte og solgte slik: 1758. Lars Rakkevik kjøpte 1/4. 1761. Harald Nilssøn 1/2. 1761. Ola O. Sem 1/4.
     De to sidste partene kom snart sammen, blir bruk 1. Desuten solgte Samsing 1760 væk Midtrønningen som blev lagt til Middelborg.
     Bruk 1 (3/4 av Svensrød). Harald Nilssøn 1761-68, ga 400 rdl. for halve Svensrød med husene paa Stranda hvor han nok bodde. Harald var skipper og søn av Nils Larssøn Østgaarden paa Vasser; gift 1760 m. Edel, datter av Jakob Sakariassøn Søndre Nes. Harald solgte for 540 og flyttet til Burø hvor han blev boende (fra ham stammer Tjømøslegten Haraldsen).
     Ingvald Paalssøn 1768-71, kom fra Burø, byttet altsaa bruk med Harald Nilssøn. Ingvald var skipper, var kommet fra Skaagan i Sandeherred; hadde 1739 i hjembygden egtet Berte Olsdatter; bodde en tid paa Grimestad og paa Burø, før de kom hit. Hustruen døde 1788, over 80 aar; Ingvald 1796, 78 aar.
     Paal Ingvaldssøn 1771-91, søn av forrige, født ca. 1745 paa Grimestad. Han kjøpte først parten av forældrene som fik ophold; saa en fjerdepart til, som 1761-68 hadde tilhørt Ola O. Sem, og efterpaa Kristoffer Kristofferssøn (ukjendt, døde her 1771, 53 aar). Paal eide nu 3/4 av Svensrød; bodde i Stranda. Han var skipper likesom faren; døde allerede 1791. Gift 1774 m. Anne Kirstine Sørensdatter Røhr (navn efter g. Rør i Rygge; var datterdatter av Jan Janssøn Fjellbacke paa Aarø); hun var født ca. 1748, døde i Stranda 1825. - Barn: 1. Søren Røhr Paulsen, f. 1775, blev kjøbmand i Tønsberg. 2. Berte Elisabet, f. 1778, egtet 1813 kjøbmand Carl Fredrik Carlsen i Tønsberg. 3. Jan Paulsen, f. 1780. 4. Anne Helene, f. 1785, egtet 1811 Lars Sørensen Søndre Aarø. 5. Abraham Paulsen, f. 1787, blev skipper; egtet 1817 enke Ingeborg Hansdatter Meum.
     Paals enke sat med eiendommen til 1813, da ældste søn Søren blev eier. Han blev boende i byen, og saasnart moren døde solgte han bruket for 1000 spd. til
     Henrik Haraldsen, 1826-69, skipper og reder, f. 1799 og tilhørte slegten Haraldsen paa Burø (han var sønnesøn av ovenfor omtalte Harald Nilssøn). Gift 1824 m. Pernille, f. 1803 og datter av Henrik Torgersen Sandø. Henrik Haraldsen døde 1869. Syv barn: 1. Torger H. Haraldsen, f. 1824. 2. Anne Maria, f. 30. 3. Henrik, f. 35. 4. Henrik Peter, f. 37. 5. Harald, f. 39. 6. Rise Maria, f. 44. 7. Abrahamine, f. 45.
     Skipper Abraham Bugge fra Ekenes kjøpte eiendommen 1872 for 1200 spd.


248. Stranda.

     Bruk 2. Lars Kristenssøn 1758-98, ga 116 rdl. for 1/4 av Svensrød. Han var fra Rakkevik i Stokke og hadde post som røiert i Aarøsund. Gift 1757 m. Helge Kristoffersdatter fra Søndre Smidsrød, døde 1781, 52 aar; Lars levde til 1806, da 84. - Fire barn: 1. Kristen, se nedenfor. 2. Anders, døde ute i 23 aars alder. 3. Rasmus, f. 1764, egtet 86 Anne Kristensdatter Rønningen. 4. Mari, f. 70, egtet 97 røiert Amund Helgessøn, fik en part av bruket, men flyttet væk snart.
     Kristen Larssøn 1784-1813, hadde en tid bare halvten. Født 1757, døde 1818. Gift 1779 m. Kristine Villumsdatter, søsterdatter av Ingvald Paalssøn paa bruk 1 og født i Sandeherred 1752; døde 1808. Av syv barn vokste tre op: 1. Helvig, døde ugift 27 aar gl. 2. Lars, se nedenfor. 3. Andrea, f. 1793, egtet 1813 Kristoffer Gulliksen fra Arendal sogn.
     Lars Kristensen 1813-30, solgte 1819 fra halvten. Født 1788; egtet 1813 Karen Anne Jansdatter fra Tanum sogn. De solgte restparten 1830 og flyttet ut av bygden. Barn, født paa Svensrød: Kristine 1814, Kristen 1821, Jakob 1824, tvillingene Lovise og Karoline 1830.
     P a r t   a (1/8).  Ola Gundersen Aarøsund 1830-40, bodde ikke her.
     Mattis Mattisen 1840-76. Lods, f. 1811 i Buerstad; gift 1838 m. Inger, f. 1813 og datter av Kars Hansen Ringshaug. Hustruen døde 1875, manden aaret efter. Barn: Lars, f. 1839, Marte Kirstine 1841, Mattis 43, Edvard Maurits 46, Magnus 49, Elisabet 52, Ludvig Kristian 56.
     P a r t   b (1/8).  Erik Hansen Breckling 1819-ca. 25, en skipper fra øen Før i Slesvig; blev 1814 gift m. Rebekka Persdatter Tømmereik. Erik seilte sig nok bort 1825 med svigerfarens brig Patrioten. Det er skifte efter ham 1827.- Seks barn: 1. Helene, f. 1815, bor 1871 paa øen Før (farens hjemsted), g. m. skipper Paul Nikolai Paulsen. 2. Berte Maria, egtet 48 Ivar Hansen Torød. 3. Rebekka, var 1871 paa øen Før, da enke. 4. Anne Maria, tvilling av forrige, egtet 43 Andreas Andorsen, se Buerstad. 5. Hans Henrik, f. 1821, døde ung. 6. Per, døde 1840, 17 aar. - Enken Rebekka gitet sig med Anders Hansen fra Samstykket, flyttet til Tømmereik.
     Jakob Andreassen 1829-54, var fra Lofterød og født 1792; døde 1876. Gift 1824 m. Maren Henriksdatter, efter kirkeboken født i Daarsti 1798; døde 1871. - Barn: 1. Amalia, f. 1826, levde ugift. 2. Henrik Johan, f. 28, døde i Frankrike 1857, var da styrmand. 3. Pauline, f. 31, g. 55 m. enkemand Torger Torgersen Østre Kjølø. 4. Ola Jakobsen f. 34, egtet 77 Marte Kirstine Mattissen Svensrød. 5. Jakob Marinius, f. 38, egtet 67 Dortea Severine Torgersen Stranda. Sønnen Ola fik skjøte paa bruket 1854.


Innhold