61. Meum.

     Navnet lydde paa gammelnorsk Mideimr (Midheimr), betyr mellemgaarden, har altsaa faat navn efter beliggenheten mellom to gaarder; hermed maa sigtes til Skjerve paa den ene kanten og Sem eller Stangeby paa den andre. Skriftformer: i Rødeboken Midæim, 1555 Medem, 1593 Medum, 1668 Meum, 1723 Meeumb.
     Skyld. Meum regnes i første part av 1600-tallet for fuldgaard med 1 1/4 skippund mel i skyld, med tillæg av 1/2 smørpund, vistnok for et underbruk. Efter 1668 er Meum halvgaard med skyld 1 skippund tunge.
     Eiere. Meum blir nævnt flere steder i Rødeboken (side 66, 94, 97, 181). Vi faar vite at i 1300-aarene engang hadde 10 aurabol i Meum tilhørt Frogner kirke og prestebord i Lier, men Laurentiuskirken i Tunsberg byttet til sig parten og staar som eier 1396. Og i jordebøker fra 1555 og 1580 opføres Laurentiuskirken med 7 linspund malt i Meum, men sidste gang tilføies: "thet er her icke till", saa da maa parten være avhændet.
     Rødeboken gir ogsaa en oplysning om en av de ældste brukere: Gunnar paa Meum og Signy Nikolasdotter hadde (vistnok i 1300-aarene engang) skjænket Nøtterø prestebord jord i Haavalsrød. Sandsynligvis har Gunnar ogsaa eid noget i Meum, siden han var saapas til mand at han hadde jord at gi bort. Men ellers tyder rigtignok det at en part i gaarden var kommet til en fjern bygdekirke, Frogner, paa at en eller anden stormand hadde hat Meum paa jordlisten sin.
     Omkring 1620 er Laurentiuskirken som sagt væk som eier, og to utenbygdsbønder synes nu at eie gaarden: Anders Gran i Andebu skatter for 15 linspund, Ola Bjerke i Vaale for 8 linspund. Men allerede før 1630 er disse partene kommet til to byborgere: Anders Turman og Ambjørn Larssøn; desuten skal Lucia Hansdatter ha faat 1/2 smørpund i Meum som pant av Gunde Lange, men denne parten blir snart borte. Anders Turman var hovedeier og hadde bygselretten; hans arvinger solgte 1689 parten, nu 16 linspund, til borgermester Ivar Madssøn hvis enke avhænder parten 1716 (se nedenfor). - Den andre parten, sat for 4 linspund, kom ca. 1675 fra Ambjørn Larssøns arvinger til borgermester Anders Madssøns arvinger som 1716 ogsaa kjøpte hovedparten og blev eneeier. Avstod igjen gaarden 1727 til en bruker, og siden har Meum været selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 8 3 12 - -
1668 2 5 4 6 24 7 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 6 20 8 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/16 t. hvete.
1803 2 6 - - - 8 t. havre.
1820 2 10 - - - 8 1/4 tønde.
1845 2 13 - 15 - 7 1/2 t. havre, 2 1/8 t. byg, 1/4 t. hvete, 11 t. pot.
1865 3 10 - 8 - 6 t. havre, 1 5/16 byg, 1 1/16 rug, 1 9/16 hv., 7 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til ved og gjerder. Ikke mer jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Noget skog til gjerder og brændsel. Fæhavn hjemme i sameie. 1 husmand, saar intet, svarer en aarlig leie av 1 ort. - 1803. Skog til ved og gjerdefang, men skral havnegang. - 1820. Skog til husbehov, og maatelig havnegang. Særdeles god jord; meget god og let drift.

Brukere.

     Ola skatter 1593 til ca. 1625. - Reiar ca. 1625-55. Paa tinget sies engang senere at hans barn ingenting arvet.

     Per Gullikssøn ca. 1655-86, synes at være svigersøn av Reiar; levde til 1707, blev over 90.
     Ola Bjørnssøn 1686-1727. Hustruen hette Marte Persdatter, saa Ola er nok svigersøn av forrige. Ola var pumpeborer. Marte døde 1733, Ola 1736, begge 78 aar. Tre sønner: Reiar, se Føikaas; Ola, se bolken til venstre; Ingebret.
 
     Søren Reiarssøn ca. 1655-80, skal være født ved lag 1610.
     Hans Sørenssøn ca. 1680-1708, født omkr. 1650, døde 1708. Straks før brændte framhusene en søndag beboerne var i kirke. Enken og sønnene Søren og Jakob hadde nok bruket efterpaa. Søren kom vist senere til Anildrød.
     Ola Olssøn 1722-27, søn av Ola Bjørnssøn; flyttet til Buer.
     Lars Halvorssøn 1727-46, kjøpte hele gaarden av stiftsamtmand Mathias Tonsbergs enke. Han laante penger tilhjælp av Ola Hassum i Slagen, saa rimeligvis var han derbortenfra. Hustruen hette Kari Kristensdatter, og deres giftermaal staar ikke i kirkeboken her. De blev begge gamle: Kari døde 1767, 85 aar; Lars 1771, 91 aar. To døtre, og mellem dem blev gaarden delt, se nedenfor.

Bruk 1.
     Tor Gunnarssøn 1746-76, gift 1747 m. Kirsti Larsdatter Meum. Tor var søn av Gunnar Hovland og født 1727. Kirsti døde fra ham allerede 1759, bare 31 aar. De hadde tre barn: 1. Jakob Torssøn, f. 1749, fik en part av Hovland som faren eide. 2. Lars, se nedenfor. 3. Ingeborg, f. 57, egtet 77 Ola Olssøn, bodde i Tangen.
     Tor Gunnarssøn egtet som anden hustru Oline Jensdatter fra Hovland, f. 1741. De hadde ikke barn. Flyttet omkring 1775 til Tangen hvor Tor døde 1799, Oline 1812.
     Tor Gunnarssøn var en av bygdens mest kjendte skippere i sidste halvdel av 1700-tallet. Han entret forsigtig fremover og opover, bygde selv flere skuter ved Tangen i Vrengen. 1757 seilte han med Haabet paa stakkars 8 lester; 1759 eide og førte han kreiert Maria paa 15 k.lester; saa Tvende Brødre paa 19 l.; saa snaven Emanuel paa 30 l., bygd ved Tangen; ved Tangen blev ogsaa briggen Oline Kirstine paa 22 l. bygd. Sønnene og svigersønnen Ola seilte med skutene, da Tor selv la op. Tor maa en tid ha været en velstaaende mand, for han laaner bort til en hel del bygdefolk mot pant i jord; han var ogsaa med og kjøpte ind kirken. Vi har ikke skifte efter Tor, og i sine sidste leveaar gik han vist tilbars, men enken laaner dog ogsaa bort smaasummer.
     Lars Torssøn 1776-ca. 1815. Født 1753, og det er skifte efter ham 1816. Skipper, seilte med farens skuter, eide selv 1801 en av dem, briggen Oline Kirstine. - Gift to ganger: først 1776 m. Anne Maria Andersdatter, f. 57 paa Tokenes, døde 84; egtet saa 85 Anne Kristensdatter, f. 67 paa Skjerve, døde 1809. - Lars hadde ialt tretten barn, av dem levde op ett efter første, syv efter sidste: 1. Kirsti, f. 79, egtet 98 Mattis Tommessen, se nedenfor. - 2. Anne Maria, f. 85, egtet 1811 gjestgiver Anders Nilsen, se Østre Nøtterø. 3. Oline, f. 92, levde ugift, døde 1876. 4. Barbra Maria, f. 94, døde ugift i Tønsberg 1833. 5. Marte Kirstine, f. 97, g. m. Hans Kristensen Presterød, Tønsberg. 6. Lars Larsen, f. 1800, se Vestre Gunnestad. 7. Anne, f. 1802, egtet 1826 Hans Ingebretsen Stangeby. 8. Kristiane, f. 1805, egtet 1827 Anders Tommessen Søndre Føien.
     Mattis Tommessen, svigersøn av forrige, fik bruket. Om ham er fortalt under Nordre Sande hvor han bodde. Sønnen Tor Henrik fik skjøte paa Meum-bruket, men solgte det 1840 til
     Nils Mortensen Øre som ga 1600 spd. for eiendommen. Om ham se Øre.
Bruk 2.
     Arne Perssøn 1746-73, ogsaa svigersøn av Lars Halvorssøn, gift 1740 m. Kristine Larsdatter. Arne var født 1706 paa Skjerve. Likesom svogeren Tor betalte han 80 rdl. for halve Meum. Arne døde 1773, Kristine 86, da 64 aar. - Syv barn, to døde smaa; resten: 1. Anne, f. 1742, egtet 59 skolemester Sven Winter, se Natvall. 2. Eli, f. 45, blev 26 aar. 3. Nils den ældre, se nedenfor. 4. Kirsti, blev bare 14 aar. 5. Nils Arnessøn d. yngre, f. 1762, bodde paa Hovland.
     Nils Arnessøn 1778-1813. Født 1753, døde 1813. Gift 1789 m. Ingeborg Hansdatter fra Vaale, født ca. 1768.Nils eide ogsaa Styrsvik og Ollerød. Seilte som skipper. - Barn: 1. Anne Kristine, f. 1792, egtet 1826 høker Gjermund Evensen i Larvik. 2. Hella Andrea, f. 95, egtet 1829 Jakob Haraldsen Brataas, bodde paa Stangeby. 3. Kristen, se nedenfor. 4. Nils Nilsen, f. 1805.
     Enken Ingeborg giftet sig igjen 1817 med skipper Abraham Paalsen Stranda, men han faldt snart fra. Ingeborg døde 1833.
     Kristen Nilsen 1835-67. Født 1802, døde 1867, levde ugift. Han eide ogsaa jord paa Stangeby.
     Ved auktionsskjøte 1870 solgtes bruket her til skipper Ola M. Gram (se Horperød).

Utskilte smaabruk.

     1. Tangen ligger i dalføret sørover mot Sevik. Det er et sammenlappet bruk av smaabeter unna Meum, Skjervegaardene og Lofterød.
     1705 træffer vi en enke i Tangen. Hun hadde to sønner, Ola og Knut Olssønner som begge var kandemakere. Ola blev boende her, Knut nævnes paa Tokeneseie.
     Ola Olssøn egtet 1706 Eli Olsdatter. Ola døde 1739, 74 aar, Eli 1753, 78. Barn: 1. Anne, egtet 1730 Fin Brataas. 2. Ola, blev boende her. 3. Barbro, egtet 1734 Jens Hovland. 4. Sibille, egtet 51 Kristoffer Styrsvik. 5. Anders, døde 1747 i sine bedste aar; g. m. Helvig Halvorsdatter; sønnen Ola døde som spædbarn; enken giftet sig med Søren Sørenssøn fra Søndre Nes og flyttet til Pyt paa Tjømø.
     Ola Olssøn, f. 1709, døde ved lag 1752, vistnok paa sjøen. Gift 1740 m. Mari Olsdatter fra Brevik. De bodde i Haukemyr til 1750. To barn levde op: Ola, se nedenfor, og Eli som 1772 egtet Kristoffer Føikaas.
     Enken Mari giftet sig paany med Hans Larssøn fra Buberg som døde her 1767. Deres datter Anne blev gift m. Kristen Hovlandteigen.
     Ola Olssøn, f. 1745, egtet 1777 Ingeborg, f. 57 og datter av Tor Gunnarssøn Meum. Ola blev skipper og førte skuter for svigerfaren som snart kom flyttende for at bo i Tangen, da han hadde git fra sig Meum-bruket til sønnen Lars. Ola kjøpte ind Skjerverønningnen 1786 og Grasrønningen 1789. Han døde 1808, men Ingeborg levde til 1830. I Tor Meums og svigersønnen Ola's tid kom Tangen høit paa straa, og Tangen-folket hørte med til bygdearistokratiet. Nogen større formue blev dog ikke samlet her, og ved skiftet efter Ola's enke 1831 rak midlerne knapt til at dække gjælden. - Ola og Ingeborg hadde elve barn, herav vokste ni op: 1. Jens Olssøn, f. 1778, druknet 1804 ved Liverpool. 2. Ola Olssøn, f. 79, blev skipper, egtet 1803 Helvig Olsdatter, f. 77 paa Stangeby; bodde i Tønsberg. 3. Barbra, f. 82, egtet 1810 enkemand Hans O. Bjønnes, Skrafskjær. 4. Tor Olssøn, f. 85, egtet 1816 Edel Kirstine Hansdatter Nordre Nes, bodde der. 5. Maren, f. 88, egtet 1828 Jens Kristoffersen fra Horperød; bodde i Grasrønningen. 6. Hans Olssøn, f. 90, blev skipper, egtet 35 Lene Jørgine Martinsdatter Foden, Tokenes, bodde paa Ulvø. 7. Anders Olssøn, f. 95, blev snekker, egtet 1833 Kirsti Andersdatter Bjørndal, bodde i Skjerverønningen. 8. Kirsti, f. 96, egtet 1833 enkemand Even Østre Ekenes. 9. Samuel, blev boende paa hjemgaarden.
     Samuel Olsen fik jordveien efter moren. Født 1798, skipper, døde paa hospitalet i Edingburg 1847. Gift 1832 m. Toroline Haraldsdatter Brataas, f. 1808, døde 1867. - Barn: 1. Ingeborg, døde av nervefeber 1857, 23 aar. 2. Harald Brataas Samuelsen, f. 36, egtet 68 Hanna Bredine Bjønnes, Skaugen. 3. Ola Tangen Samuelsen, f. 41. 4. Henrik Johan Samuelsen, f. 45, egtet 73 Berte Andrea Bjønnes, Skaugen.
     Sønnen Harald fik skjøte paa Tangen.

     2. Possaas.  Navnet kommer vel fra plantenavnet pors. Stedet kaldes ellers i tiden 1750-1800 mest Posmo og Posmorønningen, eller bare Rønningen.
     Tore Jakobssøn kjøpte 1757 Posmorønningen av brukerne paa Meum, Arne og Tor. Pris 40 rdl. Tore var fra Moss, staar det etsteds, og han hadde 1756 egtet Eli Eliasdatter Haavalsrød. Han døde i Haavalsrød 1782, 48 aar, Eli i Possaas 98, 66 aar. Sønnen Jakob faldt væk i 25 aars alder, Elias, f. 71, egtet 1803 Ingeborg Maria Andersdatter fra Hvalø, flyttet væk; to døtre, Marte og Mari.
     Jakob Olssøn kjøpte jordstykket 1773 for 68 rdl. og en aarlig avgift av 1 daler til Meum.brukerne (til skat, da Posaas endnu ikke var skyldsat). Jakob kom fra Tokeneseie, hadde 71 egtet Anne Persdatter Tinvik. Han døde 1783, 50 aar. To barn: Per, siden bruker her, og Karen, f. 78.
     Enken Anne egtet Mikkel Olssøn Rønningen som døde 94. Anne døde 1802. Possaas var 1783 blit skyldsat for 1/2 linspund tunge.
     Per Jakobssøn fik nu jordveien efter forældrene. Han var født 1774 i Possaas, egtet 1803 Else Jonsdatter, f. 77 paa Vestre Kjølø. Per døde 1822, Else 1833. Barn: 1. Jakob, se nedenfor. 2. Jens, falder væk i 30 aars alder. 3. Andreas, døde ung. 4. Sakarias, f. 1812, egtet 42 Helvig Andersdatter Kraakerehagan, Tjømø, bodde vistnok der. 5. Elen Andrea, egtet 47 enkemand Simon Simonsen Skjerverønningen. 6. Anne Maria, egtet 52 enkemand Lars Nilsen Stangebyrønningen.
     Jakob Persen var født 1804, egtet 33 Margreta Andersdatter som sies at være fra Bjørndal. Jakob døde 1853. Barn: Peter Arnt, f. 36, Else Maria, Jens Anton, Jakob Marinius, f. 48. - Enke og barn flytter væk.
     Ved skjøte 1854 blev Possaas for 400 spd. kjøpt av Herik Finsen, født paa Nedre Skjerve 1821, gift 47 m. Dortea Torsdatter fra Nordre Nes, f. 1825. Henrik solgte 1867 til Ingebret Hansen fra Stangeby.


Innhold