44. Skrafskjær.

     Navnet. Av dette enestaaende gaardnavn har vi desværre bare skriftformer fra nyere tid. Det skrives 1555 Skraffskier, 1575 Skraffskierd, 1580 Skraffskier, 1593 Skrab skier, 1604 Skrapschier, 1618 Skraffskier, 1668 Schrapschier, 1723 Skrapschier. - Uttalen er Skraff'sjær. Sidste led maa vel være ordet skjær, og da gaarden ligger indpaa øen, maa skjær bety: berg som stikker op av jordmark. Men hvad først led er for et ord, er meget tvilsomt. A. Kjær uttaler at det maaske er folkesprogets skrabb m. som betyr tør, steinet flek i eng eller aker.
     Skyld. Gik for halvgaard og skylden sattes 1668 til 2 1/2 smørpund. Tidligere var skylden høiere, op til 4 smørpund, og før reformationen synes gaarden at være regnet for 1 markebol.
     Eiere. Først i 1500-tallet faar vi oplysninger om hvem som eide Skrafskjær. Ifølge jordebøker fra 1555 og 1580 for Laurentiuskirken i Tunsberg eide denne kirke 1/2 smørpund i Skrafskjær. Om resten faar vi besked i et brev skrevet 1565 i Tunsberg (trykt i DN. XI, 812). Oluf Anderssøn, boende paa Tjømø, kundgjør her at han længe hadde begjæret av sognepresten ved Mariakirken i Tunsberg at denne skulde indgaa paa et makeskifte med ham, og nu gik presten med paa det. Oluf avhænder derfor til Mariakirkens prestebord "all min part wti een opbygdt gaard wed naffn Skraffskier liggendes paa Nøtterøyen som er 6 øris boll till landtall och renter aarligen 3 1/2 pund smør wti landskylld". Oluf fik igjen 3 pund smør i Grimestad paa Tjømø. Tunsbergpresten tok dog forbehold om at dersom hans eftermænd i kaldet vilde gjøre makeskiftet om, stod det dem frit for.
     Efterpaa staar det i jordebøker fra 1575 og 80 at hele Skrafskjær var kirkegods: Mariakirkens prestebord eide 3 1/2 smørpund, Laurentiuskirken 1/2 smørpund.
     Men 1618 gjorde daværende prest ved Mariakirken bruk av forbeholdet, og jordbyttet gik om. Tunsbergpresten fik atter raadighet over Grimestad, mens Skrafskjær kom til en bonde, hvem vet vi ikke. En mandsalder senere, 1649, sier en jordebok at ogsaa da var 3 1/2 pund i Skrafskjær bondegods; hertil kom som før 1/2 pund til Laurentiuskirken.
     Men nu kommer overraskelser. En jordebok av 1661 melder at da eier kronen hele Skrafskjær hvis skyld opgis at være 3 smørpund (ikke 4 som før). Og det tilføies at gaarden laa under lensherren i Bratsberg og var klostergods som hadde tilhørt Gimsø. Det sidste er nu ikke sandt. Det som har hendt, maa være følgende: Mariakirken i Tunsberg maa ha byttet bort hovedparten sin til kronen og faat igjen en klostergaard; og Laurentiuskirkens vesle part er skilt ut og lagt til Kjønnerød som i tiden omkring 1650 var underbruk til Skrafskjær.
     Siden er Skrafskjærs skjæbne slik: kronen avstaar ca. 1662 gaarden til lagmand Klaus Anderssøn i Skien; 1605 blir Kjell Erikssøn i Larvik eier; saa ca. 1680 Anders Madssøns søn Mathias Tonsberg, og han solgte gaarden 1694 til en Nøtterø-mand. Siden er Skrafskjær selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 6 2 5 - -
1668 1 5 3 5 24 6 tøndesaa akerjord.
1723 1 1/2 6 - 5 20 6 tønder havre, 1/8 blandkorn, 1/16 hvete.
1803 2 4 - - - 8 t. havre.
1820 2 4 - - - 6 tønder.
1845 2 10 - 6 - 5 1/2 havre, 1 byg, 1/8 rug, 1/8 hv., 16 t. poteter.
1865 2 7 - 2 - 4 t. havre, 1/2 byg, 3/4 rug, 5/8 hv., 7 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1661. Skog nok til brænde og gjerdefang. - 1668. Skog til smaalast. Ikke mer jord kan ryddes. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov og noget smaalast. Fæhavn hjemme. En husmand svarer aarlig 1 ort. - 1803. Skog knapt til husbehov og gjerdefang. Ussel havnegang.

Brukere.

     Anders er bruker 1593, levde helt til ca. 1638. 1616 maa Kristoffer Smidsrød bøte næsten 7 daler, fordi han slo til Anders Schrabbeschier med en staur.
     Per Anderssøn ca. 1640-90. Da døde Per, 85 aar, skriver presten, uten at nævne gaard, men han maa mene Per Skrafskjær, for aaret efter staar gaarden øde, likesom næste aar.
     Nils Sørenssøn 1694-1716. Han bodde først paa Anildrød, men kjøbte Skrafskjær 1694, ga vist 120 daler. Nogen aar hadde han begge gaarder, men overlot saa svigersønnen Anildrød og flyttet hit. Nils skal være født ca. 1643 og er antagelig søn av Søren Nilssøn, Rubberød. Han døde 1716. Hans første hustru, som ikke navngis, var død 1707, 69 aar; han egtet da Kari Sørensdatter fra Skjerpe. Med Kari hadde han ingen barn, men med første hustru datteren Mari Nilsdatter som 1696 egtet Andor Sørensen Skjerpe (bror av Kari). Mari og Andor bodde paa Anildrød, men ogsaa Mari blev enke 1716 og flyttet da hit til Skrafskjær, hvor de to enker nu en tid regjerte i fællesskap, indtil Mari's søn Even tok ved. Mari døde 1737, 68 aar; Kari levde til 1743.
     Even Andorssøn 1731-73, f. 1706 og søn av Andor Anildrød og Mari. Gift 1731 m. Live Jakobsdatter, f. 1731 paa Vestre Kjølø. De løste efterhvert til sig hele gaarden, eide en tid ogsaa halve Anildrød. Even døde 1779, Live 1782. Av ti barn vokste op: 1. Gunhild, f. 1735, blev bare 17 aar. 2. Mari, f. 37, egtet 73 Arne Strengsdal. 3. Kari, f. 39, egtet 62 Even O. Glomstein. 4. Jens, se nedenfor. 5. Jørgen, likesaa. 6. Nils, f. 48, se Anildrød. 7. Gunhild, f. 53, egtet 75 Anders Knutssøn Roppestad.
     Sønnen Jens fik 1773 skjøte paa hele gaarden, men delte snart med broren.
Bruk 1.
     Jens Evenssøn 1773-99. Født 1741, gift 74 m. Anne Knutsdatter fra Roppestad, f. 1748. De ga fra sig jordveien noksaa tidlig, men blev begge gamle: Jens døde 1821, Anne 1827. Hadde tre døtre: 1. Grete, se nedenfor. 2. Nilia, døde ugift 1810, 31 aar. 3. Anne Kirstine, f. 1782, egtet 1810 Jørgen Hovlamd, bodde paa Brataas.
     Hans Olsen Bjønnes1800-1844, svigersøn av forrige. Han hørte til Bjønnes-ætten og var født 1772, seilte som skipper. Død 1859. Gift 1. 1800 m. Grete Jensdatter herfra, f. 1775, døde 1809; gift 2. 1810 m. Barbra Olsdatter Tangen, f. 1782, døde 1852. - Fire barn med første hustru, fem med sidste: 1. Ola Hansen Bjønnes, f. 1800, egtet 1829, Helvig Persdatter Føien, bodde der. 2. Anne Margreta, f. 1803, egtet 1840 tømmermand Ola Andersen fra Rød i Skauger. 3. Nils Jørgen H. Bjønnes, f. 1806, skipper, hadde først part av hjemmegaarden, flyttet saa til Øvre Skjerve. 4. Sofia, døde ugift 1834, 26 aar. 5 5. Margreta, f. 1811, egtet 49 enkemand Henrik Olaus Gram, Tønsberg. 6. Ola Tangen H. Bjønnes, g. 1813, skipper; hadde hjemgaarden, døde 1857 av blodstyrtning i Aleksandria. 7. Hans Bernt H. Bjønnes, f. 1817, skipper, fik hjemgaarden 1857 efter broren; egtet 53 Bredine Johanne Bjønnes, f. 32 paa Gunnestad. 8. Jens H. Bjønnes, f. 1829, skipper, bodde i Skaugen. 9. Ingeborg, f. 1835, egtet 54 Gregers Arnt Torgersen fra Ekenes, se Styrsvik.
     Fra 1844 av hadde sønnene Nils Jørgen og Ola Tangen bruket sammen; fra 1853 Ola Tangen alene; fra 1857 Hans Bernt alene.
Bruk 2.
     Jørgen Evenssøn 1779-87, var født 1744, egtet 80 Anne Andersdatter, f. 1750 i Strengsdal. Jørgen blev bare 43 aar, døde 1787. - Tre døtre: 1. Elen Maria, f. 80, egtet 1825 enkemand Lars Rubberød. 2. Live, f. 82, egtet 1823 enkemand Jørgen Brataas. 3. Marte, f. 85, egtet 1815 Elias Kjønnerød: hun døde 1831 som enke paa Rubberød.
     Hans Olssøn 1788-1835, egtet enken Anne. Hans var født 1760 paa Sem hvor forældrene Ola Olssøn og Nilia Hansdatter blev gifte aaret før (O. O. var født 1739 paa Østre Smidsrød, Nilia var født 1730 paa Bjørnebu, døde 87 paa Sem; O. O. bodde senere i Gunnestadløkken). Hans levde til 1835, Anne til 1841. - To døtre: 1. Nilia, f. 89, egtet 1821 Torger Kjønnerød. 2. Marte, f. 92, egtet 1821 Ivar Olsen Anildrød, bodde først her paa Skrafskjær, senere i Strengsdal.
     Hans Paalsen kjøpte bruket efter Hans. Han var indflytter (fra Vaaler), men hadde 1836 egtet Ingeborg Arvesdatter fra Vestre Ekenes, f. 1814. De blev boende her længe.

     Veien under Skrafskjær. Her har det nok været beboere i godt og vel 200 aar, men det er stadig skifting, og nogen slegtrækker kan vi ikke følge.


Innhold