51. Skjerpe.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Skierpo; 1668 Schierpe, likesaa 1723. Ogsaa i Slagen har en gaard hett Skjerpa. Navneforskerne synes at være enig om at det maa komme av adjektivet skarp, og det ligger da mest nær at tyde navnet som sigtende paa skarp jordbund. Skjerpe paa Nøtterø ligger ved en bæk, og O. Rygh anser det mulig at vi har hat et gammelt elvenavn Skjerpa som gaarden kan ha faat navn efter. Skjerpa som elvenavn er dog usikkert, og det er mere trolig at bækken her har hett Harpa (se herom under Horperød).
     Underbruket Bokholt skrives i Rødeboken Bøkeholt; 1668 Boeghoeldt, 1723 Bogholt. Oprindelig form Bøkiholt, sammensætning av holt med bøki, sted bevokset med bøk. Navnet som er enestaaende i landet, viser at det var bokeskaug paa Nøtterø i 1300-tallet.
     Skyld. Skjerpe hadde 1 smørpund i skyld, Bokholt 1 tylvt hugne bord. Fra 1668 regnes de to bruk for halvgaard med tilsammen 2 1/2 smørpund i skyld.
     Eiere. Begge bruk er fra gammel tid kirkegods. Efter Rødeboken eide Nøtterø prestebord 1398: i Skjerpe 6 aurabol; i Bokholt 1/2 laup land. Paa den tiden synes Skjerpe at være regnet for 1 markebol (lik 8 aurabol), altsaa hadde prestebordet dengang en ukjendt medeier som stod for 2 aurabol (fjerdeparten).
     Efter reformationen eide Nøtterø prestebord hele Bokholt og 3/4 av Skjerpe; medeier med 1/4 av Skjerpe er Mariakirkens prestebord i Tunsberg. - Skjerpe med Bokholt blev først selveiergods i 1800-aarene (halvten 1823, resten 1846).

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 4 3 12 - -
1668 1 6 3 6 26 7 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 5 20 6 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hv.
1803 2 5 - - - 5 t. havre.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1845 2 7 - 7 - 6 t. havre, 1 1/2 byg, 5/8 rug, 5/8 hv., 8 t. poteter.
1865 2 9 - 4 - 7 1/2 t. havre, 7/8 byg, 5/8 rug, 5/8 hv., 12 5/8 t. p.
      Andre oplysninger. Omkring aar 1600 hadde Skjerpe sagbruk; det var "avdømt" før 1617. - 1668. Skog til brænde og gjerdefang. Ikke mer jord til oprydning. Har humlehage. - 1723. Skog til ved. Har ikke fæhavn. - 1803. Tilstrækkelig skog og havnegang. - 1820. Daarlig havnegang, og skog neppe til husbehov. Skarp jord. - 1823. Delingsforretning (dele mellem de to bruk nøiere bestemt).

Brukere.

     Nøtterøpresten hadde bygselretten, og brukerne maatte fæste av ham. Skjerpe og Bokholt nævnes altid sammen, og de synes tidlig at være slaat ihop til ett bruk. - Per er bruker omkring 1610. Ola, siden Jens ca. 1614-25.
     Even Larssøn ca. 1625-75, synes at ha blit omkring 90 aar. Seilte som skipper og var rimeligvis indflytter; enten Even selv eller hustruen hans maa høre til den bekjendte From-æt i Sandeherred, for han eier som odelsgods 26 smørmærker i From og 16 i Stange (engang sier futen at noget av det er paa morens vegne). Av barn kjender vi bare sønnen Søren, men gjennom ham blir Even Larssøn stamfar til en Skjerpe-æt som holder sig godt og faar mange grener.
     Søren Evenssøn ca. 1663-89, utvilsomt søn av forrige; fik ved lag 1663 halve gaarden, hadde paa slutten hele. Han skal være født 1643, døde 1689. Gift m. Marte Halvorsdatter som levde til 1716, da 78 aar. Av senere skifter i ætten faar vi greie paa følgende barn: 1. Andor Sørenssøn, bodde paa Anildrød. 2. Anders Sørenssøn, se nedenfor. 3. Kari, egtet 1708 Nils Sørenssøn Skrafskjær. - Det var vist flere barn, men de efterlot sig ikke ætlinger.
     Anders Sørenssøn 1699-1729. Født ca. 1667, døde 1729. Han slap at betale fæstepenger "formedelst gaardens ringhed". Tjente 3 aar som soldat, vistnok under ufreden 1709-20. Gift 1701 m. Anne Ambjørnsdatter Glomstein (av Ambjørn-ætten), født 1680, døde 1751. - Barn: 1. Ambjørn Anderssøn, se nedenfor. 2. Berte, f. 1704, var 1743 endnu ugift. 3. Søren, se nedenfor. 4. Helvig, f. 1709, egtet 41 Per Gullikssøn Tinvik. 5. Marte, f. 1716, egtet 39 Harald Jenssøn Tinvik.
Bruk 1.
     Søren Anderssøn ca. 1730-46. Født 1709, døde 1746 i Kjøbenhavn som utkommandert matros. Gift 1737 m. Sibille Olsdatter Smaavik, f. 1716. - To barn: 1. Anders Sørenssøn, f. 1740, egtet 1765 Kari Jakobsdatter Engø i Sandeherred; bodde paa Engø og blev en kjendt skipper og reder i Sandeherred (se Sandeherred s. 492). 2. Pernille Sørensdatter, f. 1742, egtet 72 Hans Jakobssøn Engø, Sandeherred, bodde der.
     Paal Knutssøn 1746-84, egtet enken Sibille. Han var fra Daarsti (under Tokenes) og født 1727. Sibille døde 1784, Paal 1790. - Fem barn vokste op: 1. Jens Paalssøn, f. 1746, egtet 73 Anne Kristensdatter Søndre Gipø, f. 47; de flyttet omkring, var paa Skjerpe, Skjerve, Tømmerholt, bor 1790 paa Sand i Stokke (deres datter Kirsti, f. 1773, egtet 1800 i Sandefjord Kristen Rasmussøn, og fra dem stammer Sandefjords-familjen Christensen; se Sandeherred s. 496). 2. Berte Paalsdatter, f. 1748, egtet 70 Lars Olssøn fra Skaugen, bodde Skaugen, Bugaarden, Skjerpe; Lars døde 95 i Randers; Berte døde 1800 (barn: Ola Larssøn, f. 72, Søren, f. 76, Paal, f. 83, Sibille, f. 88, Anne Maria f. 91). 3. Ola Paalssøn, f. 1753, egtet 77 Helvig Kristoffersdatter Horperød; kjøpte 82 Grinda (u. Stangeby). 4. Knut, se nedenfor. 5. Markus, f. 1759, egtet 86 Barbra Eliasdatter Sevik; bodde paa Vestgaarden, Veier.
     Knut Paalssøn 1784-1809. Født 1755, døde 1809. Seilte som skipper. Gift 1784 m. Ragnhild Kristensdatter Sevik, f. 1764, død 1843. - Fire sønner vokste op, alle skippere: 1. Søren Knutsen, f. 1785, egtet 1806 Sissel Olsdatter Smaavik; bodde paa Grøtterød. 2. Paal, se nedenfor. 3. Kristen Knutsen, f. 1791, egtet 1824 Maren Sørensdatter Bjønnes; bodde paa Mellem-Sem. 4. Kristoffer Knutsen, f. 1803; om ham se Ulvø.
     Paal Knutsen 1813-69. Født 1788, døde 1876. Skipper og reder. Gift m. Helene Andrea, datter av skipper Jens Billmann; døde 1836, 41 aar. - Barn: 1. Sofia Amalia, f. 1818; egtet 42 Anders Evensen Glomstein, bodde paa Nordre Nes. 2. Rebekka Maria, f. 1820, døde 1857 (næst før sit giftermaal). 3. Knut, f. 1822, døde ung. 4. Elisa Aleida, f. 1826, egtet 62 lærer ved Tømmerholt Anders Olsen Lund (fra Nordre Aurdal). 5. Petra, f. 1828, g. m. skipper Hansen. 6. Jens Billmann, f. 31, død 65.
     Paal Knutsen skjøter 1869 eiendommen til svigersønnen lærer A. O. Lund.
Bruk 2.
     Ambjørn Anderssøn ca. 1730-64. Var født 1702, egtet 1729 Sønni Olsdatter Glomstein som døde 1746, 40 aar; egtet saa 1746 i Tønsberg Kari Olsdatter (hadde sin slegt i Stokke og Andebu); døde 1764, 52 aar. Selv levde Ambjørn til 1785. Han hadde seilt med en liten skute, Ingeborg Maria. - Ingen barn levde op efter sidste hustru, men efter Sønni omtales fem: 1. Anne, f. 1731, forsvinder. 2. Nils Ambjørnssøn, se nedenfor. 3. Ragnhild, f. 1738, egtet 61 Torger Gunnarssøn Hovland. 4. Per, f. 1741, levde til 1766, forsvinder. 5. Margreta f. 1746, egtet 67 Hans Olssøn Skaugen, se Styrsvik.
     Nils Ambjørnssøn 1764-96. Født 1735, døde 1798. Seilte likesom faren med smaaskuter, men levde som forgjængerne i beskedne kaar. Gift 1764 m. Nilia Nilsdatter Skaugen, født 1740 paa Bugaarden, levde til 1817. En datter Sønni faldt væk i 12 aars alder, ellers levde seks barn op, men om flere av dem faar vi snaue oplysninger; barna var: 1. Ambjørn Nilsen, f. 1795, opholdt sig 1798 i England. 2. Ola Nilsen, f. 1767, var 1798 i Tyskland. 3. Kari, blev boende her, se nedenfor. 4. Nils Nilsen, f. 1775, egtet 1804 Helvig Hansdatter Tinvik; de bodde paa Skjerpe, uten at ha jord, dels ogsaa i Grinda; Nils døde 1817. 5. Anne, f. 1778, egtet 1811 enkemand Lars Olsen Grinda. 6. Søren Nilsen, f. 1784, levde 1801.
     Ola Halvorssøn 1796-1828, svigersøn, egtet 1792 Kari Nilsdatter, f. 1770. Ola var fra Stangeby og født 1771.
     I nødsaaret 1808 blev Ola i februar paa hjemreis fra Holland tat til orlogs, og Kari blev sittende i armod. Hun hadde fire barn og en gammel mor at forsørge, sier hun, og ei ku som hun skulde sælge til mat og saakorn, styrtet. Saa sendte hun ansøkning til greven om lov til at gaa rundt i bygden og be om hjælp. Presten støttet, greven sa ja og tegnet selv paa en riksdaler. Men det kom lite paa listen, det var jo trangt i de allerfleste hus.
     Ola levde til 1828, Kari til 1844. - Fire barn levde op: 1. Nils Olsen, f. 1794, om ham se Fuglevik (u. Tokenes). 2. Sissel, f. 1797, egtet 1822 Anders Kristensen, f. 1796 i Skarphaga; fik en part av bruket, se nenfor. 3. Nilia, f. 1802, egtet 1827 Anders Nilsen Bjørnebueie. 4. Nils Ambjørn Olsen, f. 1805, egtet 1832 Andrea Hansdatter, f. 1810 i Ramnes (hadde skyldfolk paa Tokeneseie); fik en del av bruket.
     Ola's enke Kari blev sittende med bygslen til sin død 1844. Saa blev bruket indkjøpt fra staten av sønnen Nils Ambjørn og svigersønnen Anders for tilsammen 600 spd. og jordavgift. De delte bruket.
     P a r t   a.  Anders Kristensen 1845-57, omtalt ovenfor. Hustruen Sissel døde 1838. Anden hustru blev Gunhild Persdatter fra Strengsdal. Anders døde 1857. Hadde med Sissel seks barn: 1. Berte Maria, f. 1822, egtet 48 tømmermand Lars Kristensen, svenskfødt. 2. Halvor, f. 1825, reiste til Amerika ca. 45, døde ca. 50 (skal ha været gift, men hadde neppe barn). 3. Nils Andersen, f. 1827, egtet 55 Elevine Olsdatter Tinvik, f. 27. 4. Ola Andersen, f. 1829, egtet 57 Greta Maria Johannesdatter Strengsdal, f. 30. 5. Kristine, f. 1832, egtet 58 Johannes Kristensen, svenskfødt. 6. Anne Severine, f. 1835, egtet 56 Andreas Troltorød.
     Sønnene Nils og Ola fik 1857 jordveien efter faren.
     P a r t   b.  Nils Ambjørn Olsen 1845-72, omtalt ovenfor. Barn: Ola Kristian, f. 1832; Hans, f. 34; Nils, f. 35; Anders, f. 37; Karen Sofia, f. 43; Sissel, f. 45; Maria, f. 48; Nikolai Anton, f. 50.
     Svigersønnen Henrik Larsen (gift 1870 m. Maria Nilsdatter) fik 1872 skjøte paa jordveien; det var skilt fra smaaparter.


Innhold