53. Glomstein.

     Navnet kan ikke sikkert forklares; vi mangler ogsaa gamle skriftformer til retledning. Det skrives 1661 Glomesteen, 1668 Glommesteen, 1723 Glumsteen. Uttales Glomm`stein. Navneforskerne mener den oprindelige form maa være Glaumsteinn, eller muligens Glumsteinn. Første led glaum eller glum antas i et stedsnavn at bety larm, støi, og navnet kan da sigte til sjøens larm mot en odde eller et skjær.
     Skyld. Glomstein var ødegaard med 1 1/2 smørpund i skyld.
     Eiere. Glomstein var i den nærmeste tid før 1650 underbruk til Stangeby og tilhørte da dennes gaards bruker. Opføres som eget bruk fra ca. 1650; kom likesom Stangeby snart i borgermester Anders Madssøns eie, og en av hans arvinger solgte 1764 eiendommen til brukeren. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 3 1 2 - -
1668 1 4 2 4 28 2 tøndesaa akerjord.
1723 1 5 - 5 16 4 tønder havre, 1/4 t. blandkorn.
1803 1 3 - - - 2 t. havre.
1820 1 4 - - - 3 tønder.
1845 1 11 - 10 - 4 3/8 t. havre, 2 t. byg, 1/4 t. rug, 3/8 hv., 10 t. p.
1865 1 9 - - - 6 t. havre, 1 1/8 byg, 7/8 rug, 1 hv., 9 t. pot.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til ved og gjerdefang. - 1668. Paalagt at oprydde endel jord. Skog til brænde. Mangler humlehage. - 1723. Skog til ved. Har ikke fæhavn. - 1803. Skog til ved og gjerder. Tilstrækkelig havnegang. - 1820. Skog omtrent til brænde; maatelig havnegang.

Brukere.

     Vemund Ingebretssøn ca. 1655-70, ældste søn av lensmand Ingebret Stangeby. Han hadde 1664 to sønner: Jørgen 16, Ingebret 13 aar, men de nævnes ikke senere. Derimot omtales et par ganger en bror av Vemund, Sevald Ingebretssøn; han var medbruker i Glomstein 1679 og 86, og sidstnævnte aar egtet han Mari Halvorsdatter, men forsvinder efterpaa.
     Ambjørn Glomstein 1675-1702, i førstningen sammen med Sevald. Fra ham stammer slegten Ambjørnsen. Han døde 1702, ca. 55 aar, var altsaa født noget før 1650, men staar ikke opført i bygdens folketælling 1664, er derfor rimeligvis en indflytter som 1675 har bygslet gaarden av Madssøns arvinger i Tunsberg. Han var gift m. Mari Olsdatter som længe beholdt bygslen paa gaarden; levde til 1728, da 82 aar. De hadde en stor barneflok; vi kjender otte: 1. Anne Ambjørnsdatter, egtet 1701 Anders Skjerpe, bodde der. 2. Marte, døde ugift 1720, 40 aar. 3. Berte, døde ung 1695. 4. Ola Ambjørnssøn, f. ca. 1685, egtet 1710 Ragnhild Klemmetsdatter Hovlandteigen, men Ola faldt væk inden aarets utgang, sandsynligvis paa sjøen, kanske til orlogs i ufreden som nu var begynt (om enken Ragnhild, se Holmen; om sønnen Ambjørn Olssøn, se Grøtterød). 5. Sissel, f. 1687, egtet 1721 Anders Henrikssøn Oterbæk. 6. Anders Ambjørnssøn, f. 1689, levde 1705, forsvinder. 7. Hans Ambjørnssøn, f. 1691, se Tokenes. 8. Søren Ambjørnssøn, f. 1694, kom ogsaa til Tokenes.
     Ola Stillaugssøn 1728-46, gift m. Guri Eriksdatter. De kom hit fra Lille Horperød, træffes allerførst 1720 paa Buer, men er utvilsomt indflyttere, noget ogsaa navnene viser. Ola døde 1746, 65 aar; Guri 1749, 62 aar. Av barneflokken vokste seks op: 1. Sønni Olsdatter, egtet 1729 Ambjørn Anderssøn Skjerpe, bodde der. 2. Ingeborg, egtet 1734 Ambjørn Olssøn (født her 1710, omtalt ovenfor); bodde paa Grøtterød. 3. Bent Olssøn, f. 1720, kom til Stangeby. 4. Marte, f. 1725, egtet 46 Albret Stangeby. 5. Even, se nedenfor. 6. Mari, f. 1729, egtet 50 Markus Sakariassøn fra Borge i Skjee, bodde der, kom senere til Semsrønningen.
     Even Olssøn 1749-88, søn av forrige, født 1727, døde 1788. Han blev første selveier; kjøpte 1764 Glomstein av Mads Grønhof for 800 riksdaler, visstnok da regnet for stiv pris, for ved skiftet efter Even 1789 blev teksten bare 500. - Gift to ganger: 1. 1750 m. Anne Andersdatter Holmen, f. 1726, døde 1761; gift 2. 1762 m. Kari Evensdatter Skrafskjær, f. 1739, overlevde manden til 1807. Even hadde ialt 14 barn; herav levde tolv op, fire efter første, otte efter sidste hustru: 1. Margreta, f. 1752, egtet 74 Nils Evenssøn Anildrød. 2. Ola Evenssøn, f. 1754, bodde først i Haukemyr, siden i Skaugen. 3. Inger, f. 1757, egtet 84 Mattis Roppestad. 4. Anders Evenssøn d. ældre, f. 1759, bodde 1789 i Aasgaardstrand. - 5. Anders d. yngre, f. 1763, levde ved farens død og var da tilsjøs, men kaldes snart op, saa han maa være død ute. 6. Anne, f. 1765, egtet 86 Lars Knutssøn Roppestad, se Haukemyr. 7. Søren, se nedenfor. 8. Maria, f. 1769, egtet 98 ovennævnte Mattis Roppestad som enkemand. 9. Barbra, f. 1776, egtet 1800 Kristoffer Henrikssøn Holmen. 10. Nils Evenssøn, f. 1778, kom til Stangeby. 11. Even Evenssøn, f. 1780, døde 1801 paa kvesthuset i Kjøbenhavn under orlogstjeneste (var vel blit saaret under slaget paa reden). 12. Lars, se nedenfor.
     Søren Evensen 1801-19. Levde som vi ser i nødsaarene, hadde vist litt vondt for at klare sig; solgte 1814 fra halve gaarden (se bruk 2), og 1819 for 100spd. 2 smørmærker til Søren Grøtterød. - Gift 1791 m. Helene Larsdatter som ved giftermaalet opholdt sig paa Grøtterød og skal være født ca. 1768, men ikke paa Nøtterø; døde 1844. - Av syv barn vokste fem op: 1. Anders Sørensen (se part a nedenfor). 2. Karen Maria, f. 1794, egtet 1835 enkemand Nils Svensen Samstykket. 3. Even (se part b nedenfor). 4. Even Andreas, f. 1803, levde 1820. 5. Inger Lovise, f. 1813, egtet 34 Martinius Larsen Grinda.
Bruk 1.
     Herfra gik 2 smørmærker over til Grøtterød. Resten deltes.
     P a r t   a. Anders Sørensen 1820-75. Født 1792. Gift 1819 m. Inger Andersdatter, efter kirkeboken født 1797 og datter av Anders Arvesen Anildrød.
     De hadde sønnen Søren Andersen, f. 1819, gift 42 m. Andrea Matiasdatter Bjerke fra Vaale; eide en tid bruk paa Lofterød; fik 1875 jordveien her.
     P a r t   b. Even Sørensen 1825-53. Født 1800, døde 1853. Gift 1825 m. Ingeborg Helene Hansdatter Grøtterød, f. 1804; som enke beholdt hun jordveien til 1865. - Barn: 1. Søren, f. 1826, døde vist ung. 2. Meren Lovise, f. 1829. 3. Anders Evensen, f. 1836, egtet 65 Karoline Hansdatter Skallestad. 4. Hanna, f. 40, blev bare 17 aar. 5. Helene, f. 42, egtet 71 Karl Larsen Kjølø. 6. Søren, f. 46, døde 21 aar gammel i London.
     Sønnen Anders Evensen fik 1865 skjøte av moren paa jordparten, men aaret efter overdro han den til Søren Andersen (se part a).
Bruk 2.
     1814 solgte Søren Evensen denne halvparten til Berg Fagelund i Tønsberg, men Sørens bror Lars tok aaret efter jordveien tilbake.
     Lars Evensen 1815-67, søn av før omtalte Even Olssøn og født her 1784. Gift 1811 m. Margreta Maria Andersdatter Roppestad, f. 1792. De bodde de første aarene paa Roppestad. Lars var skipper, førte bl. a. skibene Søstrene og Fru Maren for Mathias og Samuel Føyn. Tok ophold 1867, døde 1872; hustruen 1874. - To sønner: 1. Even L. Evensen, f. 1811, blev skipper, døde av nervefeber 1845; gift 1842 m. Anne Maria Jensdatter Bugaarden, f. 1821 (hun egtet senere skipper Hans Kristian Sande); to sønner efter Even: Lars, se nedenfor, og Ola Kjølø Evensen, f. 44, bodde paa Gunnestad, men døde ung. 2. Anders L. Evensen, f. 1815, skipper, egtet 42 Sofia Amalia Skjerpe, bodde en tid paa Nes.
     Lars Evensen, sønnesøn av forrige, f. 1842, fik 1867 skjøte paa bruket. Gift 1867 m. Barbra Evensdatter Grinderønningen.


Innhold