32. Buer.

     Navnet lydde paa gammelnorsk Búðir, flertalsform av ordet búð (vel helst fangstbu). Gaarden maa ha faat navn, før den fik ordentlig bebyggelse. - Skriftformer: 1317 i Budum; 1593 Bure, 1604 Buer, siden den vanlige skrivemaate.
     Sør for Buer træffer vi navnene Buberg og Buerteigen, og helt nede ved Vrengen Buerstad. Disse navn tyder paa at brukene er utskilte parter av en oprindelig stor gaard Buer hvortil vel ogsaa Haukemyr maa ha hørt. Buerstad blev fraskilt Buer i 1700-aarene.
     Skylden er i første halvdel av 1600-tallet 9 pund 10 mærker smør + 2 høner, men fra 1668 6 smørpund + 1 linsepund tunge. Heri var medregnet Buerstad. Skattet for fuldgaard.
     Eiere. Buer nævnes i et gammelt brev, utstedt i Tunsberg 1317 (trykt i DN. IV. 116). Det handler om et jordbytte. Astny, datter efter Tord paa Bjønnes, overdrar til lagmand i Tunsberg Guttorm Kolbjørnsson to smaa jordparter i Sem og Buer, tilsammen 10 ørtugsbol og 5 penningbol - mot at faa igjen gaarden Sand i Hurum og 3 mark i penger. Det tilføies at Astny hadde faat jordpartene efter faren Tord paa Bjønnes som var blit skadd uforvarende (dræpt) av Aulir paa Buer. Den sidste hadde vel da betalt jorden i skadebot. - Helt ned i nyere tid laa Buerteigen under Østre Sem og Movik under Bjønnes; kanske brevet forklarer oprindelsen hertil.
     Ellers vet vi ingenting om Buer i middelalderen. I første del av 1600-tallet faar vi opplysninger. Kongen eier 1616 skyldparten 2 høner, en ren bagatel. Selve Buer synes da at være bondegods, for Ola Hassum i Slagen eier 1618 3 1/2 smørpund her. Dette tyder paa at gaardslegten er i daling, kanske dødd ut, saa eiendomsretten er spredd blandt fremmede. Og det gik her som vanlig i de aarene med slike gaarder - for at reise penger blev jordpartene pantsat til byfolk. 1624 hetter det at den rike "Lucie Iffvers" (d. e. Lucia Hansdatter Baat, enken efter borgermester Ivar Nilssøn i Tunsberg) da eide som pantegods godt og vel 4 smørpund i Buer, og ca. 1630 har hun faat hele, undtagen kongens vesle part. Enken døde ca. 1650, og 1661 eies Buer av Ola Holk's barn i Tunsberg; i 1670-aarene av korporal Navaraski som vist ogsaa bodde i Tunsberg. Endelig træffer vi i 1690-aarene som eier Nils Bentssøn Lindberg i Sande, og han solgte gaarden 1703 til bygdemand Anders Hanssøn. Siden var Buer selveiergods. - Den vesle kongeparten av skylden kom i 1670-aarene ind under grevskapet, og 1750 solgte greven den til brukerne.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - - - - - -       (mangler opgave).
1668 2 10 3 8 58 9 tøndesaa akerjord 3 tøndesaa brak.
1723 2 10 - 8 34 9 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 t. havre.
1820 3 11 - - - 10 tønder.
1845 3 10 - 7 - 7 1/4 t. havre, 1 7/8 t. byg, 1/2 t. hvete, 11 t. poteter.
1865 2 18 - 8 - 7 3/4 t. havre, 1 7/16 byg, 1 1/4 rug, 15/16 hv., 15 3/4 t. p.
      Andre oplysninger. 1621. Buer har kvernbruk. - 1668. Skog til smaalast. Ikke jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Fæhavn hjemme. - 1803. Skog til husbehov. Havnegangen er myrlændt og skral. - 1820. Ussel havn, men skog til husbruk.

Brukere.

     Klaus er bruker 1593 og 1605. - Lars fra ca. 1610 og frem mot 1650. Men han var ikke alene, saa Buer maa tidlig være delt i flere bruk. Som medbruker nævnes allerede 1620 Per Buer, og han er i 1640-aarene førstemand, men ved siden regne 1645 op baade Lars, Erik og Torsten. - I krigsaarene 1657-60 synes Buer at ha staat øde. 1661 driver en ung mand Lars Hanssøn halve gaarden; Haakon Larssøn har fjerdeparten, resten maa eierne i Tunsberg drive selv.
     Nævnte Lars Hanssøn nævnes til omkr. 1675; efterpaa Kristoffer (segl C. A.) til forbi 1690. Ogsaa flere omtales korte stunder, men ellers staar gaarden i 1690-aarene delvis øde. Nogen gaardslegt har ikke slaat rot, folk flytter vist ind og ut, og det er vanskelig at faa brukere. Kanske det ogsaa var av den grund at den nye eier Nils Lindberg solgte gaarden 1703.
     Anders Hanssøn 1703-33, ga vistnok 100 riksdaler for hele Buer. Efter hvad vi har set ovenfor, maa eiendommen ved denne tid ha været svært vanskjøttet. Anders var fra Stranda (se om han æt der). Han bodde en kort tid paa Buer, men Buerstad blev hans egentlige hjem, og vi vil fortælle om ham under Buerstad. Paa Buer hadde han enkelte husfolk; f. eks. 1723 "en fremmed styrmand Nils Jenssøn". Men Anders drev nok mest jordveien selv, og da han hadde sit sjøbruk at passe, blev det sikkert stedmorsdrift.
     1733 delte Anders Hanssøn gaarden mellem tre sønner og en datter. Ingen av dem kom til at bo paa Buer, men jordeskiftet blev grundlag for bruksdelingen.
Oversigt over bruksdelingen fra 1733 av.
1733. H. Anderssøn1/4 1733. E. Anderssøn 1/4 1733. Tor Anderssøn 1/4 1733. And. H.sdatter 1/4
1736. Trygg Vold kjøper halve gaarden 1738. Berger Jenssøn 1/4 (leilænd. O. O.)
1737. Torsten Hanssøn kjøper halve gaarden 1740. P. Kristenssøn 1/4 1750. Per Olssøn 1/4
1752. Salmaker Wideman fra Tønsberg kjøper ialt 3/4 av gaarden 1752. Ingebr. Olssøn 1/4
1754. Kr. Hanssøn 1/4 1754. Lars Perssøn 1/4 1754. S. Jakobssøn 1/4 1783. søn Ola 1/4
1746. Ola Nilssøn 1/4 1766. Jens Enersrød 1/4 1765. Per Perssøn 1/4 1821. søn Ingebret
1757. Per Perssøn 1/4 1767. H. Bentssøn 1/4 1783. H. Sakariassøn 1/4 1839. søn Per
1759. Jan Olssøn 1/4 1785-1801. H. Sakariassøn har halve gaarden. 1842. Kr. Henriksen 1/4
1766. Lars Enersrød 1/4 1856. søn Henrik
1767. A. Olssøn 1/4
1801-14. Even Andersen Movik faar ialt 3/4 av gaarden

Første halvdel av Buer efter 1733.

     Anders Hanssøn Buerstad ga 1733 sønnene Hans og Elias skjøter paa 1/4 hver.
     Trygg Tolleivssøn Vold kjøpte begge partene 1736 for 136 rdl. Solgte straks.
     Torsten Hanssøn 1737-52, ga 126 rdl., var fra Stokke, kaldes Torsten Omdal. Solgte til to for ca. 200 rdl. Flyttet til Torød, se der.
     Johan Fredrik Wideman 1752-54, regimentssalmaker i Tønsberg og gaardspekulant. Fik straks begge partene (desuten part av anden halvdel). Solgte 3/4 av Buer for 355 rdl. til to. De tok en medeier, saa det atter blev fjerdedelsbruk.
Bruk 1 (1/4 av gaarden).
     Kristoffer Hanssøn 1754-56, fra Nordre Gipø, gift 1751 m. Mari Jakobsdatter Søndre Nes (av Sakariasætten). Solgte for 125 rdl., flyttet til Østre Kjølø.
     Ola Nilssøn 1756-57, fik igjen 140.
     Per Perssøn 1757-59 fra Brøholt i Stokke. Solgte for samme pris.
     Jan Olssøn 1759-66, født paa Hvataaker i Sandeherred, hørte til Larf-ætten. Gift 1755 i S.herred m. Kristine Haakonsdatter som døde paa Buer 1763, 34 aar. Barn: Ola, Haakon, Margreta. - Jan egtet en enke paa Nedre Skjerve og flyttet dit.
     Lars Johanssøn 1766-67, fra Enersrød i Høijord; ga 250, fik igjen 240.
     Anders Olssøn 1767-1814, var fra Torød og født 1742 (hørte til Kolbjørn-slegten). Han fôr som matros. Levde til 1814. Gift tre ganger: 1. 1766 m. Johanne Nilsdatter Øvre Skjerve, f. 1741, død 1775; gift 2. 1776 m. Anne Olsdatter Hovland, f. 46, død 83; gift 3. 1784 m. Maria Kristensdatter fra Natvall, da barnløs enke efter Anders Lofterød, var f. 1753, døde 1824. - Anders Olssøn hadde ialt 15 barn (seks, fire og fem), men han mistet de fleste, nogen rent smaa, fire av de ældste guttene i aldrene 20, 16, 15 og 11 aar. Ved Anders's bortgang levde bare fem barn, ett efter første hustru, to efter hver av de andre: 1. Even Andersen, f. 1773; bodde en tid her, se nedenfor. - 2. Lars Andersen, f. 1780, kom til Natvall. 3. Oline, f. 1783, egtet 1814 Anders Gregersen fra Strømsø, bodde i førstningen paa Kjøløeie. - 4. Anne, f. 1786, egtet 1813 Kristoffer Henriksen Kjærgrav, først i Buerstad, senere paa Buer. 5. Anders Andersen, f. 1789, var ved farens død tilsjøs, omtales ikke senere.
     Even Andersen, 1802-14, hadde halve bruket med faren. Født 1773, egtet 1803 Sissel Maria Nilsdatter, efter kirkeboken født 1782 paa Hola, Tjømø. De flyttet til Buerstadhagan. Bruket solgte han og faren til Even A. Movik som nu ialt sat med 3/4 av Buer.
Bruk 2 (1/4 av gaarden).
     Lars Perssøn 1754-66, ga 125 for bruket, fik 350 igjen. Flyttet til Føien, se der.
     Jens Jensen Enersrød 1766-67, var fra Høijord; maatte sælge for 340 rdl.; flyttet til Solum i Telemark.
     Henrik Bentssøn 1767-85, født paa Petterød og hørte til Kolbjørn-ætten. Solgte for 390 rdl., da han hadde vondt for at greie sig her. Flyttet til Kjærgrav.
     Hans Sakariassøn 1785-1800, eide ogsaa bruk 3, altsaa halve gaarden. Født 1756 paa Buer (forældre se bruk 3). Hans som senere blev en ren kakse, hadde motgang nok i førstningen. Straks før jul 1777 kjøpte han briggen Elisabet for 590 rdl. av Even Kjære, Tjømø, og saa holdt han fæsterøl med Elen Stangeby, og bryllup straks over jul. Men et halvt aars tid efter mistet han hustruen, og likesaa briggen som han maatte la gaa paa auktion og bare fik 360 rdl. igjen for. Og nu var han blank. Men da han 1791 holdt skifte efter sin anden hustru, Karen Holmen, var han en av bygdens velstadnsmænd: eide halve Buer; Nygaard under Elgestad hvor han lot moren og stedfaren bo; briggen Carolina paa 49 lester, taksert for 1400 rdl. Nettoformuen blev ca. 3000 rdl. - Carolina maa ha været en lykkeskute; den holdt han paa at seile med utover 1790-aarene, og det maa ha gaat bra, for han faar flere skuter, laaner desuten stadig ut penger mot pant i jord. Og nu syntes han vist det blev for trangt i Buer-grenda, for ved lag 1800 flyttet han til Tønsberg, seilte endnu nogen aar, men drev senere som kjøbmand og reder. Jorden paa Buer solgte han til Even Movik. 1794 hadde han bygd skibet Spes Nova (73 lster) som han selv førte et par aar (forlis 1802); saa 1804 skibet Freya (123 lester), seilte ogsaa selv med det nogen aar; 1806 skibet Aurora (77 lester). Men nu begyndte krigsaarene og med dem stygge tap. 1807 blev baade Carolina og Freya kapret; 1809 tok fienden den nybygde sluppen Tønsbergs Paket som han eide sammen med Nils Bull og gik i Danmarksfart. Saa bygde han 1811 briggen Andrea paa 50 lester, beholdt den til 1817, da han solgte den til Holmestrand. Ellers beholdt han av skutene bare Aurora som dog kjøbmand Hageman i Sandefjord efterhvert fik hovedparten i. Det gik tilbake med velstanden, og da han døde 1832, blev nettosummen i boet bare 2225 spesiedaler. Hans eiendommer, heftet med gjæld, var da: gaard i byen; 1/4 i skibet Aurora; gaarden Øvre Lensberg med møllebruk i Sem; en løkke under Eik i Slagen.
     Ættetavle. Hans Sakariassøn, stamfar til slegten Zachariassen i Tønsberg, f. 1756, døde 1832. Gift tre ganger: 1. 1778 m. Elen Halvorsdatter Stangeby, f. 1757, døde 1778; 2. 1784 m. Karen Olsdatter Nordre Holmen, f. 1762, døde 1789; 3. 1791 m. Berte Andrea Ottersdatter Bakke fra Nordre Aarø, f. 1764, overlevde manden. - Han hadde ialt 13 barn, ett med første, fire med anden, otte med sidste hustru. Av dem levde op to efter anden, seks efter tredje: 1. Zacharias Zachariassen, f. 1784, skipper, bodde i Tønsberg, seilte mest med farens skuter; gift 1813 m. Nikolea Christiane Henne. 2. Lars Zachariassen, f. 1789, skipper, bodde i Tønsberg, seilte med farens skuter; gift 1816 m. Fredrikke Christiane Sødring. - 3. Otto Bakke Zachariassen, f. 1792, blev kjøbmand i Tønsberg (gjorde ved farens død opbud, men fortsatte senere som kjøbmand); gift m. Elisabeth Faya Bull. 4. Anne Bakke, f. 1794, egtet 1818 skipper Samuel Harris, Tønsberg. 5. Andrea, f. 1797, ugift ved farens død. 6. Hans Zachariassen, f. 1798, handelsbetjent (døde 1849). 7. Maren Sofia, f. 1801, egtet 1824 kjøbmand Anders Bull. 8. Katarina Dortea, f. 1807.

Anden halvdel av Buer fra omkring 1733.

Bruk 3 (1/4 av Buer).
     Tor Anderssøn Buerstad 1733-38.
     Borger Jenssøn 1738-40, betalte 70 rdl., solgte for samme pris. Var fra Lerskall i Andebu.
     Per Kristenssøn 1740-51, en fremling, døde 1751. Gift m. Barbra Jakobsdatter. Søn Anders. Enke og søn flytter væk.
     Salmaker Wideman 1752-54, eide i denne tid 3/4 av Buer.
     Sakarias Jakobssøn 1754-63, fra Søndre Nes og født 1729; hørte til Sakarias-ætten (om den, se Nes). Gift 1753 m. Mari Hansdatter fra Østre Nøtterø, f. ca. 1729. Sakarias faldt fra allerede 1763. - Fire barn: 1. Anne, f. 1754, egtet 74 sit søskenbarn Jon Larssøn, bodde paa Vestre Kjølø. 2. Hans, se nedenfor. 3. Lars, f. 1760, blir omtalt under Vestre Kjølø. 4. Maria, f. 63, egtet 86 Ola Ambjørnssøn Grøtterød.
     Per Perssøn 1765-83, egtet enken Mari. Han var født 1735 paa Haug, Tjømø; kom hit fra Vallekjær. Broren Jon bodde paa Akerup (deres gamle far Per Knutssøn døde her paa Buer 1785). Per seilte av og til med smaaskuter. Med Mari hadde han to sønner, men de døde smaa. Paa sine gamle dage bodde Per og Mari paa Nygaard under Elgestad, og her døde Per 1807.
     Hans Sakariassøn 1783-1801, stedsøn av forrige, overtok jordveien som var pantsat til Jakob Olssøn Sundane. Hans fik snart ogsaa bruk 2, og vi har allerede fortalt hans saga. Da han flyttet til Tønsberg, solgte han begge brukene til efternævnte,
     Even Andersen Movik 1801-1819, blev efterhvert eier av 3/4 av Buer, hadde fra 1808 ogsaa bygsel paa halve Buberg. Han var født 1766 i Movik; egtet 93 sin stedsøster Dorte Rebekka Svensdatter, født 1776 paa Bjerkø. Det saa en tid ut til at Even med held skulde spille op igjen Hans Sakariassøns rolle. I 1790-aarene seilte han med mindre fartøier, delvis tilhørende skyldfolk, (saaledes brig Bonus), men efter at være flyttet til Buer, begyndte han sammen med broren Hans A. Movik at drive rederivirksomhet. De eide saaledes brig Emanuel (37 lester), men den blev 1810 liggende i Holland og raatne op. Videre eide de utover til ca. 1817 skibene De Tvende Søstre (116 l.), bygd 1805 paa Nøtterø, og Det Gode Haab (84 l.); fra 1811 det nybygde skib Emanuel (53 l.), solgt 1815. Uheld og gjæld tvang dem til at skille sig av med ogsaa de to andre skibene. Even kjøpte 1817 en hollandsk kof Neptunus; den forliste aaret efter. I tiden 1816-20 mistet begge brødrene baade skuter og jord, saaledes Even gaarden Buer. Bodde siden paa Buberg. 1824 seiler han selv med jagten Duen som han sammen med svigersønnen Jens kjøpte paa Hvaler, men sluttet snart. Han døde som fattig mand 1835 paa Buberg; hustruen levde til 1852. - De hadde 11 barn, men bare fem døtre vokste op: 1. Berte Sofia, f. 1793, egtet 1817 Ambjørn N. Ambjørnsen Brevik. 2. Anniken Maria, f. 1797, egtet 1822 enkemand Jens Mikkelsen Rubberød. 3. Johanne Andrea, f. 1807, egtet 29 Kristen Syvertsen Sande. 4. Dortea Rebekka, f. 1814, egtet 44 Samuel Kr. Andersen i Tønsberg. 5. Evina Maria, f. 1817, egtet 1840 Kristoffer Jakobsen, se Buberg.
     Nedenfor vil bli fortalt om hvordan det gik med Evens jordvei.
Bruk 4 (1/4 av Buer).
     Ola Olssøn ca. 1727-50, leilænding her, da bruket tilhørte Anders Buerstad (og datter). Ola var søn av Ola Bjørnssøn Meum og født ca. 1695; døde 1756. Gift 1722 m. Mari Kaspersdatter som var f. 1698 paa Østre Sem og levde til 1766. De bodde en tid paa Meum, før de kom hit. - Av barna levde op fire sønner som fik 37 daler at dele efter forældrene: 1. Per, se nedenfor. 2. Ingebret likesaa. 3. Mattis, f. 1734 kom til Kaarød. 4. Hans, f. 1740, egtet 62 Elsebet Larsdatter fra Nøtterø; bodde i Gurerød, senere i Sanderønningen.
     Per Olssøn 1750-52. Født 1723; gift 1750 m. Kirsti Andersdatter Buerstad som hadde arvet bruket her. De flyttet til Buerstad.
     Ingebret Olssøn 1752-83, bror av forrige, kjøpte bruket av broren. Var født 1730, levde til 1807. Gift 1753 m. Ragnhild Halvorsdatter Torød, døde 1786, 73 aar. Bare sønnen Ola vokste op.
     Ola Ingebretssøn 1783-1821, f. 1758. Gift 1781 m. Oline Olsdatter Hovland, f. 1758. Ola levde til 1837, hustruen til 1843. - Ni barn, herav vokste syv op: 1. Marte, f. 1785, egtet 1809 enkemand Anders Sørensen Føien. 2. Ragnhild, f. 1787, egtet 1810 Morten Nilsen fra Salterø (Tromø, Østre Moland); de bodde paa Buer hvor Ragnhild døde som enke 1849 (datter Helvig, f. 1810, g. m. Hans Olsen, blir omtalt som bruker). 3. Gunnar, døde 1808 i Frankrike, 19 aar gl. 4. Maren, f. 1792, egtet 1816 Albret Torød. 5. Oline, f. 1796, egtet 1819 Rasmus Andersen Oslebakke; de bodde paa Torød, senere paa Strengsdal hvor Rasmus døde 1863. 6. Ingebret, se nedenfor. 7. Helene, f. 1801, egtet 1823 Ola Rasmussen Fevang i Sandeherred.
     Ingebret Olsen 1821-38. Født 1796, døde 1838. Gift 1823 i Stokke m. Maren Katrine Andersdatter Fekja, f. 1799, døde 1874. - Syv barn: 1. Per Ingebretsen, f. 1823, egtet 51 sit søskenbarn Oline Rasmusdatter Torød, f. 1829; kjøpte litt jord paa Buer. 2. Anders, f. 1825, bodde i Kjønnerød. 3. Ola, f. 1827. 4. Martine, f. 1830, egtet 63 Torger Torgersen Buerteigen. 5. Olaves, f. 1833, kom til Haukemyr. 6. Edvart, f. 1836, døde 19 aar gl. i Livorno. 7. Ingebret, f. 1838, egtet 72 Bella Amalia Gjertsdatter Sande.
     Bruket kom ut av slegtens eie. Ved skifte efter Ingebret blev det utlagt til sønnen Per, endnu bare unggutten. Og Per dels solgte, dels mistet det.
     P a r t   a.  Halvparten kom til Gregers Evensen fra Borre (levde siden paa Bjerkø). Han solgte 1848 til Lars Karlsen, skipper, født 1817 paa Østre Oterbæk. Han omkom ved forlis 1853 ved Helgeland med en Sandefjord-skonnert. Gift 1842 m. Marte Maria Andersdatter Østre Kjølø (barn: Karl, Ingeborg, Maren, Amalia). - Jordparten kom 1864 ved auktionsskjøte til styrmand Andreas Hansen fra Lardal, gift 57 m. Ingeborg Maria Gjertsdatter Sande. Men parten hadde minket 1852 ved frasalg av 17 skyldskilling til Ola M. Bjerke.
     P a r t   b.   Kristoffer Henriksen kjøpte 1842 denne halvparten av Per. Han hadde ellers længe hat en jordbete her paa Buer. Kristoffer var fra Kjærgrav, hørte til Kolbjørn-ætten. Født 1789, egtet 1813 Anne Andersdatter Buer, f. 1786 (se bruk 1). De overlot jorden 1856 til sønnen Henrik. Kristoffer døde 1860. - Barn: 1. Berte Olea, f. 1820, egtet 44 Abraham Kristensen Buerstad. 3. Henrik, se nedenfor. 4. Karl Anton, f. 1827, egtet 53 Randine Maria Nilsdatter; bodde paa Buerstad.
     Henrik Kristoffersen fra 1856 av. Født 1823, gift 49 m. Barbra Maria Nilsdatter fra Buerstad.

Even A. Moviks jordvei (3/4 av Buer) fra omkring 1820.

     Eiendommen kom først 1819 til en Tønsbergmand; blev 1823 ved auktion solgt til en gaardspekulant, Hans Andorsen Haukerød i Sandeherred, og han var her nogen aar sammen med sønnene sine. Saa blev det deling.
     P a r t   a   (halve Buer). Anders Lorensen Bjerke 1827-44, kjøpte halve Buer av Hans Andorsen for 3000 spd. De hadde handlet jord med hinanden før i Sandeherred (gaarden Bjørnum). Anders Lorensen (f. 1804) var fra Vaale, men hadde en kort tid været gift og bodd paa nævnte Bjørnum. Han beholdt Buer til 1844.
     Ola Matiassen Bjerke kjøpte eiendommen 1844 for 2600 spd., og 1852 øket han den med 17 skyldskilling, en part han kjøpte av Lars Karlsen. Han var en yngre bror av Anders Lorensen, født 1817 i Vaale og søn av lensmand Matias Bjerke og hustru Maren Kirstine Gjersø. Gift m. Ingeborgine Nicoline Wallø, født i Sem 1823. De blev boende her.
     P a r t   b   (1/4 av Buer). Søren Andersen ca. 1825-38. Gift m. Elisabet Larsdatter.
     Mikkel Ernst Gram 1838-39. Om ham se Horperød.
     Hans Olsen 1839-41, kjøpte bruket av Gram, men døde snart. Kaldes Hans Vivestaddalen og var møller. Hadde 1831 egtet Helvig Mortensdatter, f. 1810 her paa Buer og datter av vestlændingen Morten Nilsen og Ragnhild Olsdatter Buer. De hadde en tid bodd i Lier. - Barn: 1. Olaves Hansen, kom til Tønsberg. 2. Amalia, egtet Nils Sørensen Hengerød. 3. Randine, egtet Frans Nilsen, bodde her.
     Mads Andreassen Øre blev 1842 gift med enken Helvig. Født 1810 paa Øre, faldt væk ca. 1850. - Barn: Andreas, f. 1845; tvillingene Hanna Nikoline og Inger Maria, f. 1842.
     Enken Helvig beholdt fra 1850 av halve jordveien, delte dog senere med svigersønnen Frans. Hun levde til 1873.
     Hans Andreassen 1850-58, kjøpte halvten av Mads's bruk. Han var fra Grimestad i Stokke og nu en ældre mand. Døde 1858, 62 aar. Hadde 1823 egtet Anne Hansdatter Haslestad, Stokke; hun døde 1875, 69 aar. - Av deres barn levde ved enkens død: 1. Kristen Hansen, paa Torød. 2. Andreas Hansen, i Amerika. 3. Hans Anton Hansen, bodde i Larvik. 4. Sofia, enke efter Søren Kristoffersen Skallestad. 5. Lovise, g. m. Baker Syvert Johansen, Larvik. 6. Karen Helene, g. m. skipper Karl Kristoffersen, Fredriksvern. 7. Andrea, g. m. skipper Jørgen Jørgensen Maagerød, Tjømø.


Innhold