42. Kjærgrav.

     Navnet udtales Kjær`regrav. Gammelnorsk form Tjçrugrçf, betyr: grav til at brænde tjære i. Skriftformer: 1398 Tiorgrof, 1575 Thiørgraff, 1630 Tyrregraff, 1668 Kieregraff, 1723 Kiergraf.
     Skylden var ca. 1620 3 tylvter hugne bord; blev i 1668 sat til 4 1/2 linspund tunge. Kjærgrav skattet for halv ødegaard (ottendels fuldgaard).
     Eiere. I Rødeboken læser vi: Nøtterø prestebord eier 1398 2 laupar land her; Peterskirken i Tunsberg en liten part; likesaa Mariakirkens prestebord.
     I 1600-aarene møter vi tre eiere: kronen 1/3 med bygselret over hele gaarden; Nøtterø prestebord 1/3; Mariakirkens prestebord 1/3. De to sidst nævnte hadde ikke bygsel, fik bare aarlig del av landskylden, saa partene deres var ikke stort værd. - Hvorledes og naar kronen hadde faat part i Kjærgrav, vet vi ikke, men kronen er eier og bygsler bort gaarden 1616. Griffenfelt fik parten 1671, og siden fulgte den grevskapet. Brukeren kjøpte endelig greveparten 1750, sat siden som selveier, skjønt han jo maatte betale en aarlig avgift til de to prestebordene.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 2 3 - -
1668 1 2 1 3 10 3 tøndesaa akerjord,
1723 1/2 2 - 2 5 2 1/2 tønde havre.
1803 - 2 - - - 3 t. havre.
1820 - 3 - - - 2 tønder.
1845 2 2 - 2 - 3 t. havre, 1/4 t. byg, 3 t. poteter.
1865 1 3 - 2 - 2 3/4 havre, 1/4 byg, 3/8 rug, 3/8 hvete, 6 1/4 pot.
      Andre oplysninger. - 1661. Skog til ved og gjerder. - 1668. Skog til litt smaalast. Intet rydningsland. Mangler humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brændsel. Havnegang hjemme. - 1803. Tilstrækkelig skog og havnegang. - 1820. Skog til behov; maatelig havnegang; skarp og kjøllændt jord; tungvint beliggenhet.

Brukere.

     1575 hetter det om Kjærgrav: "ligger øde, er en skoug". I mandtal fra omkring 1600 staar heller ingen bruker. Mons bor her ved lag 1615. 1620-35 nævnes en to tre: Gutte Matssøn, Ola og Anders. - Søren Hanssøn 1635-80, døde her 1687. - Anders en kort tid. - Per Perssøn ca. 1690-1709, døde da, 50 aar.
     Ola Kristenssøn 1711-48, egtet 1711 Mari Persdatter, visstnok herfra, men Ola syntes at være indflytter utenbygdsfra. Hadde tjent som soldat i ti aar. - Hustruen døde 1749, 60 aar; Ola levde længer, blev nok over 80. - Barn: 1. Anne, f. 1711, egtet 43 Jakob Olssøn fra Hvaal i Stokke, siden Mattis Jonassøn; bodde i Saltbustad. 2. Marte, f. 1715. 3. Kristen Olssøn, f. 1718, egtet 43 Mari Hansdatter Sevik; kjøpte 46 hus i Rønningen under Stangeby, kjøpte 1750 Troltorød, bodde sidst paa Natvall. 3. Jens, se nedenfor. 4. Ivar Olssøn, f. 1724, kom til Anildrød.
     Jens Olssøn 1748-54, søn av forrige, f. 1721; gift 46 m. Kari Sørensdatter Anildrød. Jens blev første selveier; kjøpte 1750 greveparten med bygselretten for 60 daler. Men han solgte snart, flyttet til Anildrød, senere til Steinmalen.
     Jakob Henrikssøn 1754-76, ga 98 rdl. for Kjærgrav, men maatte 1766 betale odelsløsning til greven, saa jordveien kom i 150. Jakob var gift m. Eli Kristensdatter som han egtet i Stokke 1748; de var vist begge fra Stokke. Eli døde 1774, 49 aar. Jakob egtet saa Ingeborg Knutsdatter som opholdt sig paa Sundane, men maa være indflyttet. Han døde allerede 1776, 59 aar. Tre barn med første hustru: Kristen, f. 54, Anders, f. 57, Anne, f. 60; de maatte væk herfra.
     Lars Syvertssøn 1777-85, egtet enken Ingeborg. Han var fra Nedre Skjerve. Maatte snart gi slip paa gaarden; bodde siden en tid paa Strengsdaleie hvor hustruen døde 1796. De hadde datteren Susanne som flyttet til Tjømø hvor Ingeborg hadde en ældre datter, Marte Jensdatter, g. m. Anders Hanssøn Kraakerehagan.
     Henrik Bentssøn 1785-1809, kjøpte gaarden av Ola Bø i Slagen som hadde slaat den til sig for gjæld. Prisen blev 213 rdl. Henrik hadde vokst op paa Petterød; egtet 67 Anne Kristoffersdatter Skallestad som døde 73; blev saa 74 gift m. Maren Katrine Persdatter fra Buerstad; bodde paa Buer indtil han kjøpte Kjærgrav. Henrik fôr længe tilsjøs, men kaldes i ældre aar skibsbygmester. Blev enkemand for anden gang 1814; døde 1821, 82 aar. - Henrik hadde femten barn, tre med første hustru, tolv med sidste. Av de tre ældste nævnes sønnen Kaspar til 90-aarene, forsvinder. Av de tolv med sidste hustru, døde mange smaa. Av resten nævner vi: 1. Per Henriksen, se nedenfor. 2. Anders, omkom paa sjøen, 22 aar gl. 3. Bent, f. 85, forsvinder. 4. Kristoffer, f. 89, egtet 1813 Anne Andersdatter Buer og bodde der. 5. Ola, f. 92, levde 1815. 6. Elisabet, f. 93, egtet 1816 lods Mattis Buerstad.
     Per Henriksen 1809-43, hadde ellers en part med fra 1799 av. Født 1776 paa Buer; døde 1843. Gift m. Anne Maria Kristensdatter Hengerød, f. 1778, døde 1855. - Barn: 1. Else Maria, f. 1800, egtet 32 Andreas Andreassen; hun blev tidlig enke, bodde da i en stue paa Kjærgrav, døde 72. 2. Maren Katrine, f. 1803, g. m. Hans Hansen, bodde i Tønsberg (datter: Annikken Maria). 3. Mads, se nedenfor. 4. Annikken Maria, f. 1809, egtet 28 Jens Brynilsen Rønningen. 5. Petter Arnt, se nedenfor. 6. Kristiane, f. 1817, egtet 40 Kristen Arnesen Maagerøodden, Tjømø.
     Mads Persen faldt væk, før han kom til at overta jordveien. Født 1804, blev borte ute 1836; gift 28 m. Ingeborg Persdatter, f. 1795 paa Kaarød (egtet siden broren). Barn: 1. Oline, f. 30, egtet 53 Ola Hansen, født i Melsomvik; bodde i Hengerød. 2. Per Madsen, f. 33, blev skomaker, egtet 58 Elen Matea Olsdatter, født i Fon; bodde i Kjønnerødstranda. 3. Mads Madsen, f. 36, egtet 57 Elen Sofia Hansdatter Kruke.
     Peter Arnt Persen, f. 1814, overtok jordveien 1844. Han hadde 39 egtet brorens enke Ingeborg, og efter hendes død 1853 blev han gift m. Maren Lovise Nilsdatter fra Anildrød, f. 1821.
     - To ørsmaa parter var skilt ut, og her bodde Matias Hansen fra Nordre Sem, gift m. Andrea Andersdatter fra Østre Kjølø.


Innhold