67. Nøtterø.

     Navnet skrives 1392 Niotarin og Niotrin, 1593 Nøtterøen, 1604 Nøtterøe, vanlig form senere. Den ældste skriftform sier os at gaardens oprindelige navn er Njótarvin (Njotarin), av øens navn Njót og vin, græsgang, gaard. - Da bygdenavnet Njotarøy og gaardnavnet Njotarin i lange tider har hat éns uttale: Nøttere, har de ogsaa faat fælles skriftform, skjønt gaardnavnet rigtigst skulde skrives Nøttere (likesom Sandvin skrives Sande). - Underbruket Gurerød hette paa gammelnorsk Gudrunarruð, av kvindenavnet Gudrum og ruð, rydning. Det skrives nemlig i Rødeboken Gudrunarud, likesaa 1580.
     Deling. Gaarden var delt i østre og vestre gaard før 1392 (se brevet nedenfor). Omtrent 1625 hadde begge ens skyld, gik derfor begge for fuldgaarder, men vestre gaard kaldes dog ogsaa dengang undertiden Lille-Nøtterø, og ved matrikkuleringen 1668 blev de klassifisert forskjellig.
     Oplysninger fra middelaldren. I følge brev av 1320 (efter avskrift av 1554 trykt i DN. IV. 130) skjænket ridder Bjarne Audunsson 1/2 markebol i Gudrunarrud til hospitalet han oprettet ved Laurentiuskirken i Tunsberg. Gaven er ogsaa optegnet i Rødeboken (side 195), likesaa i en jordebok 1580. Rødeboken s. 206 fortæller at ogsaa Olavsklostret i Tunsberg eide 1/2 markebol i Gudrunarrud
     I brev av 1392 (trykt i DN. III. 377), utstedt fra Njotarin paa Njotarøy, kundgjør prest paa Njotarøy Alv Amundsson og tre andre mænd at de var paa østre gaard og hørte at Amund Helgasson solgte til Guttorm Aslaksson 1 markebol i Kjær i Sandeherred. En av de to sidstnævnte, rimeligvis Amund, maa vel ha bodd her dengang, siden brevet skrives her.

1. Østre Nøtterø (Store Nøtterø).

     Fuldgaard. Skylden var i første halvdel av 1600-tallet 2 laupar smør og 1 skippund malt (tilsammen i smørskyld 9 pund). Nedsat fra ca. 1650 til 6 smørpund og 10 linspund malt (ialt lik 7 1/2 smørpund), og det blev staaende.
     Eiere. Fra middelaldren vet vi bare med sikkerhet at hospitalet ved Laurentiuskirken og Olavsklostret i 1390-aarene hver eide 1/2 markebol i Gurerød. Om hovedbølet findes ingen oplysninger, men netop tausheten i de vanlige kilder beviseer at Østre Nøtterø omkr. aar 1400 ikke var kirkegods. Gaarden kan som strøgods ha tilhørt en stormand, men mest rimelig er det at den var selveiergods. - Efter reformationen er Østre Nøtterø krongods, tillagt lagmanden i Tunsberg; herom faar vi besked 1610 og 1616 i lensregnskapene hvor gaarden sies tidligere at ha tilhørt Olavsklostret (men sammen med klostergodset var dengang ogsaa blandet bispestolgods). Herav kan vi slutte at engang efter aar 1400 er Østre Nøtterø kommet enten i Olavsklostrets eller bispestolens eie; blev saa beslaglagt av kronen ved reformationen og sammen med andre gaarder paa Vestfold git lagmanden i Tunsberg til underhold. Østre Nøtterø var krongods til ca. 1680, da gaarden blev grevskapsgods.
     1738 blev 3/4 solgt til brukerne; resten 1751. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 5 8 9 12 - -
1668 4 12 4 10 60 13 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 4 14 - 8 54 12 tønder havre, 1 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 t. havre.
1820 3 12 - - - 12 tønder.
1845 5 23 - 12 - 12 t. havre, 3 3/4 t. byg, 1/2 rug, 3/8 hvete, 25 t. pot.
1865 6 27 - - - 11 1/4 t. h., 2 15/16 byg, 2 15/16 rug, 3 1/2 hv., 27 1/2 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til brænde og gjerder. Daarlig havnegang, saa mer rydningsjord kan ikke indhegnes. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Fæhavn hjemme. - 1803. Ikke nok skog til husbehov. Skarp havnegang. - 1820. Ubetydelig og utilstrækkelig skog; havnegangen meget slet. God jordart.

Brukere.

     Arne Nøtterø har gaarden 1593 og er da lensmand paa øen. Han er bygselbonde under kronen, og ældste søn Lars, født ca. 1585, fik 1611 tredjeparten med av gaarden. Arne døde ved lag 1620. Hustruen Mari Knutsdatter overlevde ham og skatter 1624 av en part i Gjein i Skjee (1 1/2 pund smør + 4 skind). To sønner vet vi om, Lars og Knut, se nedenfor.

Første halvdel.

     Lars Arnessøn ca. 1620-65, hadde som nævnt hat en part med helt fra 1611. Sammen med broren Knut arvet han morens vesle part i Gjein; desuten eide Lars 1624 litt i Belgu i Sandeherred (4 linspd.).
     Hans Larssøn ca. 1665-1700, søn av forrige, født omkr. 1625, døde 1700. Han var ofte lagrettemand. 1690 egtet han Anne Gjestsdatter, men han maa ha været gift før. Som enke sier Anne at de var "geraadet udi fattigdom". Intet skifte holdes, saa vi faar lite besked om Hans's barn. Sandsynligvis er Arne Hanssøn som 1693 bygsler anden halvpart, søn av Hans Larssøn, og med Anne hadde Hans døtrene Mari og Else som ikke nævnes mer.
     Hans Haakonssøn 1700-ca. 45, døde 1752, over 80. Han hørte ikke til gaardslegten, var neppe bygdemand. Han hadde tjent som soldat i tre aar, men hug sig i benet og blev udygtig. Hans levde hele tiden i trange kaar; da han skiftet efter første hustru, var boet paa 62 daler i netto; ved hans død bare paa 20. Gift 1. m. Ingeborg Olsdatter, død 1714, 42 aar; 2. m. Else Arnesdatter, vistnok datter av naboen Arne; hun døde paa Buer 1763, 73 aar. To barn med første, fem med sidste hustru: 1. Haakon Hanssøn, f. 1702, egtet 1725 Ingeborg Larsdatter Hovland; bodde utenbygds (Haakon var død før faren, efterlot tre barn: Ingeborg, Mari, Ola, 25, 23 og 16 aar i 52). 2. Anne, f. 1705, egtet 1730 Lars Evenssøn, og de sies 1752 at bo paa "Krigerød". - 3. Hans Hanssøn, f. 1715, egtet 46 Mari Fransdatter Vollen, se Vestre Kjølø. 4. Lars, f. 1721, egtet 44 Helvig Jonsdatter Vestre Elgestad, se der. 5. Kristoffer, f. 1724, bodde vist paa Buerstad. 6. Inger, f. 26, egtet 46 Lars Perssøn Gipø. 7. Mari, egtet 53 Sakarias Jakobssøn, se Buer.
     Med bruket var det gaat slik. Greven solgte 1738 for 150 rdl. halve bruket til Jens Sørenssøn (om ham se Bjørnebu). Han var her et par aar, solgte saa parten for 180 til klokkeren Jens Rosenkilde som nu ga gamle Hans Haakonssøn ophold og drev ogsaa bygselparten hans. Klokkeren døde 1749. Han hadde pantsat jordveien; den gik til auktion og blev kjøpt av presten.

Anden halvdel.

     Knut Arnessøn ca. 1620-75. Han skal være født ca. 1590, saa han naadde høi alder. I et mandtal 1664 opføres en søn Ola, da 28 aar; omtales ikke senere.
     Anders ca. 1675-85, ukjendt.
     Paal Larssøn 1686-90, da han byglset Torbjørnrød og flyttet dit, skjønt grevens forvalter protesterte; det var nemlig vondt at faa sat bort gaardene de aarene, og bruket her blev staaende øde nogen aar. Paals hustru hette Mari Andersdatter, rimeligvis datter av nysnævnte Anders, mens Paal selv vist var fra Torbjørnrød.
     Arne Hanssøn 1693-1728, synes at være søn av Hans Larssøn og tilhørte den gamle Arneæt. Han sies nemlig at være fra Nøtterø, da han 1687 egtet Aarsle (Ursula) Hansdatter. Han forsvinder nogen aar og bodde nok da paa Solberg i Fon, for han kaldes engang siden Arne Solberg. Tjente som soldat i otte aar. Bygslet halve gaarden 1693 og slap fæstepenger mot at bygge hus. Arne døde 1728, da 66 aar; hustruen 1733, 71 aar. Intet skifte i behold, men vi kjender av barn: 1. Else, skal være født 1690 (paa Solberg), egtet 1714 Hans Haakonssøn (se venstre bolk). 2. Barbro, f. 1693, egtet 1721 Kristen Anderssøn, se Søndre Gipø. 3. Lars, kjøpte jordveien, se nedenfor. 4. Kristoffer, f. 1699, kom til Bjønnes. 5. Hans, f. 1702, bodde paa Nordre Nes, tilsidst i Kjernaas. 6. Ola, f. 1705. 7. Hans d. yngre, f. 1708.
     Lars Arnessøn 1723-44, hadde i førstningen bare en part. Kjøpte 1738 hele bruket av greven. Lars var født 1696, omkom ved forlis 1744. Ved skiftet blev det 105 daler til deling. Gift 1721 m. Inger Jørgensdatter Gipø, f. 1698, døde paa Aarø 1784. - Otte barn: 1. Søren Larssøn, f. 1722, kjøpte 1751 Kjøløholmen og bodde der. 2. Arne, blev bruker her, se bruk 3. 3. Hans, f. 1727, kjøpte jordvei paa Bjønnes, men døde ung. 4. Eli, f. 1730, egtet 60 Lars Jonssøn, se bruk 2. 5. Aarsle, f. 33, egtet 60 Hans Sørenssøn Vestre Kjølø. 6. Elsebet, f. 36, egtet 62 Hans Olssøn Buer, bodde i Gurerød, saa i Sanderønningen. 7. Jørgen, f. 38, egtet 65 Ingeborg Sørensdatter Aarø, bodde en tid paa Søndre Nes (han forlot hende; hun bor 1801 hos sin svigersøn Per Jenssøn i Stranda). 8. Barbro, f. 41, egtet 67 Søren Ambjørnssøn Grøtterød, bodde paa Aarø.

     Litt oversigt. Det var famling og uro i gaardens eiendomsforhold og deling i tiden mellem 1738 og 71; da blev en tredeling slaat fast.
     Første halvpart av gaarden var todelt fra 1738 av, da klokker Rosenkilde kjøpte halvten, mens resten endnu en tid var bygselgods og stod paa gamle Hans Haakonssøn. Som nævnt gik klokkerparten 1751 over til sogneprest Hegelund, og samme aar satte greven bygselparten efter Hans til auktion; den blev kjøpt av den nye klokker Ola Paalssøn Raw for 331 daler. Han maatte slippe parten 1755, og kjøperen, Haakon Olssøn, som kom hit fra Øvre Sem, var likesaa pengelens som klokkeren og mistet den fort. En av presten Mancins døtre, enken Fredrikke Amalia, kjøpte denne fjerdepart ved auktion 1757; solgte den 1768 til Rasmus Jonssøn om hvem vi snart skal faa besked.
     Anden halvpart. Den blev som vi har hørt indkjøpt fra greven 1738 av Lars Arnessøn for 300 daler. Det meste av summen laante han av presten Hartvig, og da Lars snart efter faldt væk, fik Hartvigs enke utlæg i eiendommen. Hun blev utløst 1749 av Lars's to ældste sønner Søren og Arne som fik laant penger av søsteren hendes Maria Mancin. Søren og Arne stod nu som eiere, men bare Arne beholdt parten og blev boende har, for Søren overdro sin del til sogneprest Hegelund og flyttet til Kjøløholmen. Heggelund eide nu halve gaarden (halvten av hver halvpart). Gaardens deling 1755 blir da: Haakon Olssøn 1/4. Sogneprest Hegelund 1/2. Arne Larssøn 1/4.

     Presten Hegelund solgte 1756 sin halvdel til en ny mand hvis barn nu en tid kom til at spille en viktig rolle paa Østre Nøtterø. Manden var
     Jon Anderssøn, eide halvten 1756-60. Prisen var 600 rdl., og han laante 340 av Kristoffer Seeberg i Tønsberg. Jon var nu en 70-aarig mand; hadde i 30 aar bodd som selveier paa Øvre Sem, men oprindelig var han nok fra Lund i Skjee. Jon tok ophold i 1760, døde 1763, 77 aar; hustruen Anne Persdatter 1774, 79 aar. Tre barn kjendes: 1. Mari, egtet 1749 Arne Larssøn her paa gaarden. 2. Rasmus, se nedenfor. 3. Lars, likesaa.
     Jon delte 1760 sin halve gaard mellem sønnene Rasmus og Lars. Rasmus kjøpte 1768 fjerdeparten efter Haakon Olssøn (da eid av Fredrikke Amalia Mancin) for 500 daler. Rasmus eide nu halve gaarden, men overlot 1771 parter til broren Lars og svogeren Arne's enke. Fra 1771 eide Rasmus, Lars og Arne's enke hver 1/3 av gaarden.

Gaarden er tredelt fra 1771 av.

Bruk 1 (1/3 av gaarden).
     Rasmus Jonssøn 1771-85, hadde ellers hat 1/4 fra 1760. Gift 1760 m. Sissel Ambjørnsdatter Grøtterød, f. 1735 (av den kjendte Ambjørn-æt). Det gik galt med Rasmus økonomisk; gjælden tok overhaand, og da Sissel døde 1785, og det skulde holdes skifte, var boet fallit, saa jordveien maatte under hammeren. Aaret efter døde ogsaa Rasmus, 58 aar. - Barna som alle maatte væk fra hjemgaarden, var: 1. Per Rasmussøn, f. 1762, se Tømmereik. 2. Ola, f. 66, sjømand, levde 92, forsvinder. 3. Anne, f. 73, egtet 94 Anders Jakobssøn Gipø (flyttet til Aasgaardstrand). 4. Andrea, f. 75, egtet 99 skipper Lars Anderssøn, se Nedre Skjerve.
     Anders Anderssøn Smidsrød 1785-87, ga 750 rdl., solgte for samme pris.
     Anders Helgessøn Holmen, tidligere lensmand i Sem, hadde bruket et halvt aar.
     Per Kristofferssøn 1787-89, om ham se bruk 3; ga 770, solgte for 908.
     Gregers Plade Stranger 1789-1804, prokurator, senere amtsforvalter, bodde paa gaarden Sande i Borre. Han flyttet ikke hit, men kjøpte eiendommen for sin søster.
     Anna Dortea Wegener, enke efter Gabriel Wegener. Hun nævnes her allerede 1788 og hadde da gjestgiveri, men fik først skjøte av broren 1804; solgte 1805 først fra Dølestykket og Persrønningen, solgte saa selve hovedbølet for 2500 rdl. Hun hadde aaret før kjøpt bruk 3 (mer om madame Wegener, se bruk 3).
     Lars Kristensen Holt, en underoffiser fra Fon, var kjøper, men kunde vist ikke klare det, for aaret efter skjøter han eiendommen tilbake til amtsforvalter Stranger som en maanedstid efter sælger eiendommen for 4000 til
     Anders Nilsen, 1806-14. Han var fra Haraldstad i Vaale; drev gjestgiveriet. Døde 1814, bare 39 aar. Gift to ganger, først m. Ingeborg Maria Kristoffersdatter, rimeligvis fra Vaale; døde i barselseng 1810; egtet saa 1811 Anne Maria Larsdatter Meum. Barn, to og ett: 1. Nils, f. 1806. 2. Olava, f. 1809. - 3. Ingeborg Maria, f. 1812.
     Henrik Olsen Stangeby 1815-20, skipper, egtet 1815 enken Anne Maria. Drev gjestgiveriet. Flyttet til Tønsberg.
     Simon Toresen, hadde gjestgiveriet bare et aars tid; døde 1821, 53 aar. Han var indflytter. Gift 1820 m. enken Anne Olsdatter, uvisst hvorfra. Deres eneste søn Per S. Toresen, f. 1820, døde 21 aar gl., var da alt skipper.
     Anders Hansen 1822-72, egtet enken Anne Olsdatter. Han var fra Braar i Ramnes og født 1793. Var gaardbruker, eide en tid ogsaa interesser i skibsrederi. Hustruen Anne døde 1841, 60 aar (længstlevende beholdt boet); egtet saa Olava Karine Sørby fra Vaale. - Anders Hansen hadde ingen barn, og 1872 solgte han eiendommen for 4500 spd. til skipper Otto Sørby, gift 72 m. Inga Ottilie Gundersen, datter av Hans H. Gundersen paa Bergan. Anders Hansen flyttet til Nygaard, døde der 1876.
Bruk 2 (1/3 av gaarden).
     Lars Jonssøn 1771-91, hadde hat 1/4 fra 1760; overdro 91 storparten av bruket til svigersønnen Jakob, men beholdt litt av det fremover; drev ogsaa som snekker. Lars var født 1736, levde til 1827, naadde altsaa 91 aar. Gift to ganger: først 1760 m. Eli, født her paa gaarden 1730 og datter efter Lars Arnessøn; hun døde 1779; saa egtet Lars 1780 Maria Kristensdatter, f. 38 paa Gipø, nu enke efter Per Jakobssøn Stangebyrønningen; hun døde 1814. Ingen barn med sidste hustru, men otte med første, herav vokste seks op: 1. Anders, f. 1760, blev borte paa sjøen 17 aar gl. 2. Maria, f. 62, egtet 85 Rasmus Jakobssøn Søndre Gipø. 3. Jon, f. 64, levde 1828 utenlands. 4. Hans, se part b nedenfor. 5. Anne Kirstine, egtet stedbroren Jakob Perssøn, se part a. 6. Else, f. 73, egtet 97 stedbroren Hans Perssøn, bror av nævnte Jakob; bodde i Aasgaardstrand.
     Part a (1/4 av gaarden).
     Jakob Perssøn 1791-1835, stedsøn og svigersøn av forrige; ga 400 rdl. for parten; laante 300 av Tor Tangen. Jan var født 1761 paa Gipø og søn av Per Jakobssøn og Maria Kristensdatter. Gift 87 m. Anne Kirstine Larsdatter, f. 68. Ved lag 1805 blev Jakob skipper for Fredrik Hauff paa Narverød, hadde nogen aar briggen Providentia; efterpaa en mindre Tjømøbrig. Men farten bragte ikke velstand, og de sidste aarene sat han trangt i det. Hustruen døde 1834, Jakob 1840. - Elve barn, herav vokste ott op: 1. Anders Jakobsen, f. 1788, bodde paa Nedre Sem, siden paa Oterbæk. 2. Maria, f. 90, egtet 1813 Hans Gundersen, se nedenfor. 3. Lars Jakobsen, f. 93, egtet 1821 enken efter Lars Evensen (se bruk 3). 4. Per, f. 95, egtet 1821 paa Nøtterø Marte Maria Gokstad; bodde 1835 i Drammen. 5. Hans, f. 98, døde ca. 1834. 6. Inger Andrea, f. 1805, egtet 1830 Kristoffer Kristensen Søndre Gipø. 7. Elen Andrea, f. 1810, først gift 1831 m. Jens Peter Wulf i Tønsberg; saa 1840 m. reipslager Hans Nilsen fra Stokke, bodde i Tanstadhagan. 8. Ellevine Henrikka, f. 1814, levde ugift, døde paa Rubberød 1876.
     Jordveien gik over til svigersønnen Hans Gundersen som 1838 skjøter den for 800 spd. til sønnen sin Anders H. Gundersen. Om begge se bruk 3.
     Part b (1/12 av gaarden). Lars Jonssøn 1791-97. Om ham er git besked ovenfor. Han skjøter 97 jordparten til sønnen Hans, men beholdt bruksretten.
     Hans Larssøn 1797-1804. Født 1766 som tvilling; egtet 91 Anne Evensdatter fra Søndre Gipø, f. 1770. Faren brukte jordveien, og Hans og Anne flyttet omkring, bodde sidst paa Briskehaugen. Hans døde 1804. Barn: 1. Elen Andrea, f. 92, egtet Hans Olsen, bodde i Hellarønningen. 2. Karen, f. 93, bodde 1828 som gift paa Sunde i Sandeherred. 3. Inger, f. 96, bodde 1828 i Danmsrk, var gift. 4. Aase Maria, f. 1801, egtet 1822 skomaker Ola Hansen, bodde paa Føienland. 5. Hans, f. 1804, bodde 1828 i Tønsberg, var gift.
     Enken Anne Evensdatter giftet sig paany 1808 m. Lars Eriksen; de bodde paa Haugen hvor Anne døde 1852, Lars 57. De hadde datteren Larine som 36 egtet Lars Arvesen fra Onsø; bodde i Hella.
     Jordparten var allerede 1829 kommet i Hans Gundersens eie; gik efter hans død over til sønnen Gunder H. Gundersen.
Bruk 3 fra ca. 1750 (fra 1771 1/3 av gaarden).
     Arne Larssøn ca. 1750-69, eide 1/4 av gaarden. Han var søn efter Lars Arnessøn og født ca. 1724. Døde 1769. Gift 1749 m. Mari Jonsdatter, datter av Jon Anderssøn som vi har hørt om ovenfor. Søren faldt væk allerede 1769, men Mari levde helt til 1803, da 80 aar, og hun beholdt længe bruket som fra 1771 var øket til 1/3 av gaarden. - Barn: 1. Lars Arnessøn, f. 1751, levde ved farens død, forsvinder. 2. Anne, f. 57, egtet 78 Lars Evenssøn, se Nordre Gipø. 3. Søren Arnessøn, se nedenfor. 4. Kirstine, egtet Per Kristofferssøn, se nedenfor.
     Søren Arnessøn 1783-90, hadde først en part, paa slutten hele. Født 1759, fôr som styrmand, døde i sin bedste alder 1790. Gift 87 m. Inger Evensdatter fra Søndre Gipø. Søren hadde ingen barn, og med ham endte den mandlige gren av Arne-ætten her paa gaarden. - Enken Inger egtet Nils Jonssøn Østre Ekenes og flyttet dit. Jordveien solgte hun til svogeren Per.
     Per Kristoffersøn 1791-1804. Født 1758 paa Bjørnebu; gift 82 m. Kirstine Arnesdatter herfra gaarden, f. 62. De eide en kort tid bruk 1, var ogsaa litt i Nygaard, før de overtok bruk 3 som de skulde betale 450 rdl. for. Per fôr en del som skipper, men synes ikke at ha været heldig, og det var neppe med sin gode vilje han 1804 avstod bruket til madame Wegener. Siden hadde vist familjen husvære paa Vestre Ekenes. Per døde i Fredriksvern 1809; hustruen døde 1815 i Dammen under Stangeby. Barna blev spredd rundt. Barna var: 1. Lars Perssøn, f. 1782, omkom med kanonbaaten Tønsberg 1808; hadde da nylig giftet sig med Helene Gulliksdatter. 2. Arne, f. 86, faldt overbord 13 aar gl. 3. Maren, f. 88, egtet vist 1824 Ola Rasmussen Gipø. 4. Søren, f. 91, egtet 1820 Oline Andersdatter Sanderønningen, bodde der. 5. Anne, f. 93. 6. Kristoffer, døde i 20 aars alder. 7. Berte Line, f. 98. 8. Andreas, f. 1803.
     Anna Dortea Wegener 1804-11, ga 1400 rdl. for bruket. Om hende se bruk 1 hvor hun hadde bodd og drevet gjestgiveri en lang aarrække, men hun var nu 60 aar, og det var vel for at faa roligere dager hun solgte gjestgiveriet og kjøpte bruket her. Hun eide ogsaa en liten brig paa 30 lester, Enigheden, men den kapret svenskene 1808. Hun hadde hos sig datteren Katarina som 1803 blev gift m. skipper Lars Evensen, og til ham solgte madame Wegener eiendommen 1811. Hun døde 1828, 84 aar. - Lars Evensen delte bruket og solgte halvparten.
Bruk 3 a (1/6).
     Lars Evensen 1811-17. Han var født paa Tjømø 1777 og søn av Even Peterssøn Budal og Helvig Maria Larsdatter av familjen Bocheli. Da han tidlig blev farløs, vokste han op hos morfamiljen paa Bukkeli, og de hjalp ham frem til skipper. Han seilte flere aar med svigermoren madame Wegeners brig Enigheden, men saa blev den tat av svensken, og efterpaa hadde han bl. a. skute fra Bukkeli. Lars blev vist borte paa sjøen; det aapnes skifte efter ham 1817. Gift to ganger: først 1803 m. Katarina Stranger Wegener; hun døde allerede 1805, 25 aar; saa egtet han Martine Dortea Stranger som overlevde ham. - Fire barn med sidste hustru: 1. Hans Winter Evensen, f. 1807. 2. Karl Stranger Evensen, f. 1809. 3. Gregers Plade Stranger Evensen, f. 1811. 4. Helvig Maria, f. 1814.
     Lars Jakobsen 1821-26, egtet enken Martine Dortea Stranger. Han var født 1793 og søn av Jakob Perssøn her paa gaarden (se bruk 2). Fòr som styrmand, døde allerede 1826. Tre barn: 1. Lars Edvart, og 2. Anne Kristiane, tvillinger, f. 1821. 3. Jakob Nøtterø, f. 1824.
     Ved skiftet aat gjælden op boets midler og mer til. Enken maatte derfor la jordveien gaa fra sig, og hun flyttet ut av bygden med begge lag barn.
     Mikkel Sørensen Bjønnes 1830-47, født 1806 og søn av Søren O. Bjønnes; døde 1847. Som sine brødre blev han tidlig skipper og førte Bjønnes-familjens skuter, først Tre Brødre, saa Fem Søstre; de sidste aarene seilte han med briggen Petronelle som han eide halvparten i. Arvesummen ved skiftet blev 2225 spd. - Gift to ganger: 1. i 1830 m. Ingeborg, datter av Lars Jakobsen paa Sand og født 1810; døde 1838; 2. i 1841 m. Elen Høyer, f. Lunde, datter av guldsmed Hans Lunde i Tønsberg og første gang gift m. politibetjent og underfoged Hans Andreas Høyer, død i Tønsberg 1833. - Mikkel S. Bjønnes hadde otte barn, fire med hver hustru: 1. Lars M. Bjønnes, f. 1830, blev skipper, egtet 54 Maria Jacobsen, f. 34 paa Søndre Gipø; bodde i Nyhus. 2. Søren M. Bjønnes, f. 1832, skipper, egtet 65 Kristine Maria Knutsen Sem, f. 34; bodde paa Søndre Nes og Sem. 3. Maria, f. 34, egtet 54 Jakob G. Jakobsen Oserød. 4. Oluf M. Bjønnes, f. 36. - 5. Hans Andreas Høyer Bjønnes, f. 42, skipper, egtet 74 Berte Johanne Olsen, f. 54 paa Vestre Nøtterø. 6. Ingeborg, f. 43, egtet 68 enkemand Knut Knutsen fra Mellem-Sem, bodde paa Søndre Nes. 7. James Vinke Bjønnes, f. 46. 8. Mikaline, f. 48, egtet 70 skipper Hans Hesby Øre fra Meum, og de fik 1871 skjøte paa jordveien her.
Bruk 3 b (1/6).
     Hans Gundersen 1813-48, kjøpte 1813 parten av Lars Evensen. Han var født 1788 i Rønningen under Bergan og søn av skipper Gunnar Madssøn og Oline Hansdatter fra hvem familjen Gundersen stammer. Gift 1813 m. Maria, f. 1790 og datter av Jakob Perssøn Østre Nøtterø. Hans Gundersen blev efterhvert eier av to jordparter til her paa gaarden (se bruk 2). Han seilte som skipper en lang aarrække, bl. a. med Drammensbriggen Marthe Andrea (80 læster), men senere med skuter han selv hadde part i. Han døde 1848, hustruen 1849. Ved skiftet blev arvesummen 2225 spd. (heri medregnet part i bark Dovre 775 spd.; 1/4 i brig Resolution 750 spd.). - Ti barn hvorav otte levde op: 1. Anders H. Gundersen, se nedenfor. 2. Jakob H. Gundersen, f. 1817, skipper, egtet 41 Kristine Sørensdatter Bjønnes, da enke efter Nils L. Jakobsen Sand; bodde paa Søndre Gipø. 3. Hans H. Gundersen, f. 1820, skipper, egtet 46 Elen Lovise Sørby fra Vaale; bodde paa Bergan. 4. Gunder H. Gundersen, f. 1823, skipper, egtet 50 Sofia Knutsen fra Mellem-Sem. 5. Olaves H. Gundersen, f. 1825. 6. Andrea, f. 1827, egtet 54 Gustav Gundersen fra Roppestad, se Nedre Skjerve. 7. Lars H. Gundersen, f. 1829. 8. Matilde, f. 1831, døde 1862; gift 55 m. Søren Knutsen Mellem-Sem som senere (73) egtet Maria Bjønnes fra Gipø.
     Anders H. Gundersen 1849-72, hadde ogsaa en part av bruk 2. Han var født 1814, døde 1872. Gift 1837 m. Sofia Sørensdatter Bjønnes, f. 1813. Anders H. Gundersen fôr længe som skipper; drev fra slutten av 50-aarene redervirksomhet og jordbruk. Han var bygdens ordfører 1860-67; valgtes til stortingssuppleant for 1868-69; var bankkasserer. Barn: 1. Hans A. Gundersen, f. 38, egtet 64 Anne Maria Kristiane Bull, født i Stokke; bodde paa Ekenes. 2. Søren, f. 41, egtet 72 Nikoline Jørgine Ekenes. 3. Maria, f. 42, egtet 68 Søren Bugge, Ekenes. 4. Marta, f. 48. 5. Anders, f. 51. 6. Sofia, f. 54. 7. Anders, f. 57.


268. Østre Nøtterø.

Smaabruk.

     Gurerød, paa gammelnorsk Gudrunarrud, er som før omtalt et meget gammelt bruk, nævnt før svartedøden. Vi maa tro det engang var en liten egen gaard. Men i mer folkefattige tider blev det staaende øde og kom under Østre Nøtterø.
     I 1600-tallet nævnes ikke folk i Gurerød. Førstemand er sandsynligvis Anders Kristenssøn som sies at være fra Meum og bor her i 1730-aarene; gift 1731 m. Pernille Lagesdatter. Pernille døde paa Natvall 1744. Sønnen Ola Anderssøn kom til Bjørnebu, senere Østre Oterbæk. Fra 1750 av blir det oftest et par familjer av gangen, men de veksler fort. Et par av navnet Per omtales, og efter en av dem har vel Persrønningen navn. Under Lofterød blir fortalt om en av brukerne der, Jon Anderssøn, at han hadde bodd i Gurerød. - 1797 fik en av brukerne, Hans Ingebretssøn, en trist avfærd; han gik sig bort i isen ved Melsomvik.
     Kristen Korneliussen fra Ramnes som døde i Gurerød 1869, 72 aar, fik bygsel allerede som smaagut 1805 (under farens vergemaal). Kristen egtet 1820 Ingeborg Andreasdatter Lofterød, døde 1850; egtet saa enken Anne Pernille Amundsdatter fra Bjørndal. Sønnen Karl Johan Kristensen kjøpte 1862 parten. Han var g. m. Ingeborg Sofia Jørgensdatter fra Kjølø.
     Kristoffer Andersen kjøpte 1833 en part av Gurerød hvortil Dølestykket og Persrønningen hørte. Han hadde længe bodd i Snarrønningen, men var vist fra Grasrønningen; gift 1808 m. Oline Maria Karlsdatter, f. 1783 paa Skallestad. Kristoffer døde 1842, hustruen 1850. Barn: 1. Karl, døde ved samme tid som faren, netop gift m. Karen Anne Karlsdatter Tangen (datter Karoline, egtet 67 Torger Olsen Tinvik). 2. Anders Arnt. 3. Anne Maria, egtet Jens Brataas. 4. Inger Andrea, egtet Ola Monsen fra Bjørnehue. 5. Henrikka, egtet Hans Martin Gulliksen Lofterød.
     Eiendommen kom ved lag 1850 til snekker Hans Larsen fra Kjær i Sem; gift m. Maren Lovise Iversdatter fra Stangeby.


269. Gurerød. Amund Hansen og h. Barbra.

2. Vestre Nøtterø (Lille-Nøtterø).

     Først paa 1600-tallet fuldgaard med hele 9 smørpund i skyld, ca. 1650 nedsat til 6 smørpund. Ved matrikkuleringen 1668 blev Vestre Nøtterø tridjungsgaard med 5 smørpund i skyld, og det stod til 1838.
     Eiere. Gaarden har i middelaldren rimeligvis for det meste været selveierbruk, siden den aldrig omtales som kirke- eller adelsgods. I nyere tid tilhører den som regel brukerne. Nøtterøpresten Laurits Thue kjøpteden 1676, og i over 100 aar fremover tilhørte den prestefolket eller nogen som stod dem nær.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 2 1 - - Hella (for hovedgaarden mangler opgave).
1668 2 8 4 8 44 8 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 9(+1) - 6 40 10 tønder havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 2 10 - - - 10 t. havre.
1820 2 10 - - - 10 tønder.
1845 2 13 - 12 - 8 1/2 t. havre, 3 1/4 byg, 3/4 rug, 3/8 hvete, 27 t. pot.
1865 5 16 - 30 - 4 t. havre, 1 byg, 2 1/2 rug, 2 hvete, 23 1/4 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til ved og gjerder. Intet rydningsland. Mangler humlehage. - 1723. En husmand, saar 1 td., føder 1 ku. Skog til husfornødenhet. Fæhavn hjemme. - 1803. Tilstrækkelig skog og havn. - 1820. God skog - nok til gaardens behov og litt til salg; god havnegang. Her er fergested. Gaarden har arbeidsdage i avgift til sundstedet. Er i daarlig drift.

Brukere.

     Ola er bruker 1593 og fremover til 1620. Han eide vist ingenting i gaarden, for i skattelister 1617-22 staar Anders Nilssøn Fuske i Arendal som eneeier.
     Per ca. 1620-30. I hans tid blir gaarden utloddet mellem Anders Fuske's arvinger (av dem nævnes Nils Fuske, Erik Askjem i Andebu, Lars Døvle i Arendal og Søren Aas i Raabygge skibrede).
     Søren ca. 1630-62, segl: S. S.; kaldes engang Søren Simonssøn; maa være identisk med nysnævnte Søren Aas, for han eier jord i Ramnes (i Tuft); løser straks ind hele Vestre Nøtterø, fik ogsaa part i Nedre Sem og et par andre bruk. En tid var han sikkert bygdens mest velholdne mand. Men de tunge skattebyrder i krigsaarene synes at ha git ogsaa ham et knæk.
     Søren fik proces om skogødegaarden Torød eller Tordreud (laa kanske ved Hella). Futen Ivar Madssøn reiste tiltale mot ham, fordi han ikke hadde betalt leding til kongen av Torød som han lang tid skulde ha brukt under Nøtterø. Og 10 oktober 1651 møtte futen med lensmand og 12 lagrættemend fra Stokke til aastedsbefaring. Skylden paa ødegaarden skulde være 1 tylvt hugne bord. Søren svarte at for det første var skylden bare 1/2 tylvt, og dernæst hadde Knut Sande brukt Torød, saa han burde betalt ledingen. Men Søren var eier; han hadde faat Torød i pant 1638 av Søren Bjuerød i Andebu for 20 riksdaler, og han hadde hugget litt gardved og hustømmer der. - Dommen gik ut paa at Søren hadde forbrutt Torød til kongen, fordi han ikke hadde betalt leding, skjønt han hadde betalt odelskat og derved erkjent at være rette eier.
     Hans Solberg i Fon eier gaarden 1664, sies ogsaa at bruke den (se nedenfor). Antagelig er han søn av Søren, nævnes som medbruker allerede i 1640-aarene, men maa ha flyttet til Solberg.
     Per Perssøn Bru (Brou, Bro) ca. 1665-75, bodde her og sies i skatlistene at eie gaarden. Nævnes bl. a. et par ganger i tingboken for 1673, da han engang var lensmandens vikar. Han hører muligens til samme familje Bruu som vil bli omtalt under Aarø.
     Hans Sørenssøn Lofstad i Undrumsdal og datter Margreta eier gaarden 1676 og sælger den da til sogneprest Thue. Denne Hans Sørenssøn er antagelig identisk med den ovennævntre Hans Solberg, og datteren Margreta har kanske været gift med Per Bru.
     Laurits Thue 1676-79, sogneprest til Nøtterø, drev nok selv gaarden sammen med prestegaarden. Han døde 1679.
     Presteeneken Anniken Eriksdatter Grønvold tok nu Vestre Nøtterø til enkesæte og bodde her en tid (hun døde i Tønsberg 1695). Sønnen Erik Thue bodde her som kapellan 1686-88, da han blev sognprest, og senere drev han sandsynligvis gaarden sammen med prestegaarden til sin død 1699.
     Nikolas Haakonssøn 1699-1707. Han hadde 1692 egtet en datter efter Laurits Thue, Else Thue. Gaarden blev sat til auktion 1699, og Nikolas kjøpte den for 161 rdl. Han bodde mest i Tønsberg; solgte gaarden 1707 med litt fortjeneste til den nye presten.
     Nikolai Mancin 1707-37, sogneprest til Nøtterø, ga 200 rdl. for gaarden. Det hetter stadig i mandtallene at presten brukte gaarden selv. Han døde som enkemand 1737, saa gaarden trængtes ikke til enkesæte, men det kom likevel straks i bruk som saadant, nemlig for Mancins to ældste døtre: 1. Fredrikka Amalia Mancin, enke efter prest i Borre Karl Kristian Holst; og 2. Elisabet Mancin som 1740 blev enke efter sogneprest Andreas Hartvig paa Nøtterø.
     Disse to søstrene hadde gaarden sammen; den første døde 1774, den andre 1778. Elisabet hadde barn efter presten Hartvig, og de vokste op her. En datter Johanne Maria Hartvig blev gift med skipper Tomas Svenssøn Scheen i Tønsberg; de hadde tilhold paa Vestre Nøtterøi 1760-aarene, og senere kom Johanne Maria tilbake hit som enke; døde 1794. Søsteren Sofia Amalia Hartvig blev den egentlige eier av gaarden efter morens og mosterens død i 70-aarene. Hun var ugift, døde 1792. Efter hende blev gaarden sat til auktion.
     Hans Anderssøn Seeberg 1792-1812, kjøbmand i Tønsberg, ga 1285 rdl. for eiendommen som vist nu hadde bra hus. Han hørte til arvingerne, for han var gift med en datter efter ovenfor nævnte Tomas Scheen, Barbra Johanne Scheen.
     Kristen Lange 1813-19, bodde senere paa Øvre Sem hvor han døde 1852. Født 1781 i Tønsberg, døpt Christan Lange Dreyer og søn av skipper og kjøbmand Anders Kristofferssøn Dreyer og Else Katrine Kristensdatter Lange (f. 1743 og datter av Kristen Torssøn Lange som døde 1747 og var søn efter Tor Kristofferssøn, død 1704, antagelig fra Langø i Stokke). - Kristen Lange var gift m. Alette Bjørnsgaard fra Gudbrandsdalen; hun døde i Melsomvik 1863, 78 aar. - Barn: 1. Birgitte, f. 1806, død ung. 2. Anders, f. 1808, omkom i ung alder. 3. Bernhardine Kirstine, f. 1813, g. m. kjbmand Hans Hvistendal, Holmestrand. 4. Else Katrine, f. 1815, egtet 39 enkemand Jørgen Larsen, Melsomvik; egtet senere Peter Gundersen, Melsomvik. 5. Kristiane Alette, f. 1817, g. m. skipper Eckell. 6. Kristian B. Lange, f. 1819, se nedenfor. 7. Kristoffer, død ung.


270. Vestre Nøtterø. Efter maleri av Ole Bjønnes.

     Sønnen Kristian Bjørnsgaard Lange egtet 1845 Anne Maria Tolvsdatter, datter av Tolv Andersen Skjælberg i Sandeherred og hustru Else Maria Hansdatter fra Deieborge i Skjee (om hende og hendes anden mand Lars Olsen, se nedenfor). Kristan B. Lange var skipper, bodde en tid paa Bjerkø hvor hustruen Anne Maria døde 1851. Selv døde han i Melsomvik 1865. Deres barn var: 1. Kristen Torvald Lange, f. 46, blev sjømand og tok eksamen, men omkom 1871 ved at styrte ned av fæstningsvolden i Kristiania. 2. Anders Lange, f. 48, se Lofterød. 3. Lars Emil Lange, f. 50, sjømand, utvandret til Australien. 4. Anne Maria Lange, f. 51, g. m. Otto Hovland.
     Ola Borgersen 1819-20, gift m. Helvig Larsdatter, begge indflyttere. Oladøde straks efter ankomsten, 39 aar. Ved skiftet takseres gaarden for 1800 spd. Barn: Borger 11 aar, Lars 7, Andreas 6, Nils 4, Oliane 1 aar.
     Nils Larsen fra Eldre i Sem, egtet 1822 enken Helvig, og de var her nogen aar, men flytter saa væk. - Gaarden blev delt 1833.

Bruk 1 (2/3 av gaarden).
     Lars Olsen 1833-73. Han var født paa Vestre Vaggestad i Sandeherred ca. 1796; hadde 1824 egtet enken efter Tolv Skjælberg, Sandeherred; hun hette Else Maria Hansdatter og var kommet fra Deieborge i Skjee. Lars hadde først bodd nogen aar i Sandeherred, kom hit 1833. Hustruen døde 1855, 65 aar. Med første mand hadde hun tre døtre: 1. Maren Andrea Tolvsdatter, g. m. Ola Jakobsen, bodde paa Skjælberg. 2. Lovise Maria Tolvsdatter, egtet 36 Abraham Olsen, en bror av ovennævnte Lars Olsen; bodde paa Huseby i Sandeherred. 3. Anne Maria Tolvsdatter, egtet 45 skipper Kristian B. Lange (se ovenfor). - Med sidste mand hadde Else Maria datteren Tonette Henrikke Larsdatter som 1846 egtet skpper Kristoffer Fossan Olsen av Bjønnes-slegten, f. 1821 paa Vestre Gunnestad og søn av Ola Sørensen Bjønnes. De bodde her, men fik først skjøte paa jordveien 1873.
Bruk 2 (1/3 av gaarden).
     Hans Simonsen 1833-41, g. m. Ragne Dortea Andersdatter. Fremlinger.
     Søren S. Bjønnes 1841-56, skipper, søn av Søren O. Bjønnes og født 1816; gift 1839 m. Anne Maria Nilsdatter Agerup, f. 1820. De maatte forlate jordveien 1856, bodde senere paa Bjerkø. Da deres fleste barn blev født paa Vestre Nøtterø, regner vi dem op her: 1. Nils Agerup Bjønnes, f. 1840 (i Aarøsund), egtet 71 Julie Justine Føien. 2. Elen, f. 42, egtet 64 tømmermand Peter Eriksen. 3. Mary, f. 45. 4. Anne Maria Sofia, f. 48, egtet 77 Even Amandus Evensen (f. 48 paa Hvalø). 5. Søren S. Bjønnes, f. 51, egtet 73 Kristine Maria Hansdatter Skrafskjær. 6. Maria Nikoline, f. 53. 7. Ola S. Bjønnes, f. 55. 8. Maren Jenny Dortea, f. 58 (paa Bjerkø).
     Eiendommen gik 1856 over til Lars M. Bjønnes fra Østre Nøtterø. Han skjøter 1875 bruket til Mikkel Nilsen fra Sjuestok, og ved tvangsauktion 1880 kom det til Nils Sørensen. - Mindre parter, bl. a. Hella og Nyhus, skiltes fra.

Smaabruk.

     Hella, ligger ved Tønsbergfjorden. Navnet betyr: flatt berg. En gammel tradition optegnet i Kraft, Norges Beskrivelse, fortæller at det skal ha staat kirke her, og kaldsboken sier at bygdens prest i gamle dager skal ha bodd i Hella. Begge sagn høres urimelige ut og fortjener neppe noen tiltro.
     Men Hella er sikkert ældgammelt som færgested, saa beboere har det nok været her selv i folkefattige tider.
     Lars Peterssøn Krabbe hetter fergemanden 1645, nævnes ogsaa i 1660-aarene. Han hadde et par kuer. - Hans Hanssøn som døde i Hella 1699, 72 aar, var hos Krabbe eller hadde eget hus her allerede 1664, og han blev vel fergemand efter ham. Ellers var det fra ca. 1700 folk baade i Nordre og Søndre Hella og i Hellarønningen. Mads Kristenssøn Hella omtales ca. 1705, flyttet til Stokken under Oterbæk og er nok den ældste kjendte stamfar til slegten Gundersen.
     Søren Hanssøn, antagelig søn efter Hans Hanssøn, egtet 1691 Margreta Persdatter Sande. Søren nævnes som vigtigste mand i Hella, saa han maa ha været fergemand. Sønnen Henrik Sørenssøn egtet 1720 Gunhild Sørensdatter Nordre Gipø og ble bruker der. Søren døde 1733, hustruen 1748.
     Nils Olssøn ca. 1730-60. Fra ham nedstammer et fergemands-dynasti. Efter kirkeboken var han født i Hella 1704; egtet 1729 Mari Andersdatter Bjønnes, f. 1698. Nils døde 1763, Mari 1767. - Barn: 1. Henrik, se nedenfor. 2. Ola, bodde i Hellarønningen. 3. Inger, f. 1735, egtet 60 Per Nilssøn Sande. 4. Mari. 5. Kirsti.
     Henrik Nilssøn 1759-1801. Født 1729, døde 1801; gift 1759 m. Mari Eriksdatter fra Moss som overlevde ham til 1811. Skiftet efter Henrik vider at han eide huset sit som værdsettes til 120 riksdaler, og litt til. - Barn: 1. Anne, f. 1760, egtet 85 Torger Johannessøn som 91 omkom ved at falde overbord; siden levde Anne som enke i Hella, men 1805 gik hun i fjorden, noget de tilskrev sindsforvirring, saa hun fik almindelig begravelse (tre døtre: Anne Maria, egtet 1807 Johannes Brynnilsen svensk; Bert, døde ugift 1874; Torine). 2. Nilia, f. 1763, egtet 86 Kristen Guttormssøn, se Gunnesstad. 3. Nils, f. 66, bodde paa plassen Tørkop i Borre, var død faren. 4. Erik, se nedenfor. 5. Inger, f. 70, egtet 97 Ola Borgerssøn Bakkerønningen.
     Erik Henriksen 1802-15, var født 1768 og egtet 94 Ingeborg Larsdatter Østre Gunnestad; efter hendes død 98 egtet han Maria Madsdatter, vist fra Stokke. Erik løser bevilling som gjestgiver (han maa selv brygge øl, men ikke brænde brændevin; det maa han kjøpe i nærmeste by; bare holde kro for reisende, ikke for sognets bønder). Fergemændene hadde vel forresten i lange tider holdt "kro". Erik faldt tildlig væk, men enken holdt det gaaende med fergedrift og gjestgiveri i lang tid fremover; hun døde 1840, 63 aar. - Med sidste hustru hadde Erik to barn: 1. Ingeborg, f. 1800, egtet 23 Hans Olsen, flyttet snart til Sanderønningen. 2. Henrik som blev fergemand.
     Henrik Eriksen ca. 1830-44. Født 1805, døde 1844. Gift 37 m. Ingeborg Sørine Rasmusdatter, f. 1804 paa Nordre Sande. - Barn: 1. Elise Matilde, egtet 61 Josef Eriksen fra Vermland, men hun døde tidlig barnløs. 2. Erik, f. 40, døde 19 aar gl. i Kjøbenhavn. 3. Rasmus, se nedenfor. 4. Inger Henrikka, f. 44, egtet 64 Kristen Nikolai Hermansen fra Sundane, blev boende her.
     Henriks enke Ingeborg drev fergingen nogen aar som enke; egtet 1848 en jamngammel enkemand fra Skoger, Knut Gunnarsen, og han hadde fergestedet indtil stedsønnen Rasmus tok ved.
     Rasmus Sande Henriksen, f. 1841, egtet 64 Lise Maria Larsdatter, f. 45 paa Vestre Gunnestad. De kjøpte 1870 jordvei paa Vester Kjølø, flyttet dit.
     Jordveien i Hella fik egen skyld 1857 og kjøptes da av ovennævnte Knut Gunnarsen som 1862 skilte ut en liten part til Josef Eriksen, og skjøter resten 1868 til før nævnte Kristen Hermansen som ogsaa kjøpte tilbake parten av Josef.
     Baade i Søndre Hella, Hellarønningen og Solli kom det folk tidlig i 1700-aarene, men nogen enkelt slegt kan ikke følges. Nyhus nævnes først omkring 1840; av beboere nævnes først kirkesanger Davidsen, saa kapelan Otto Wille; 1853 kjøpte Lars M. Bjønnes hus og jord i Nyhus av Otto og Hans Wille for 800 spd., kom 1862 til Søren O. Bjønnes, 1870 til Søren P. Bugge.


Innhold