55. Torbjørnrød.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Þorbiornarrudi; 1668 Torbiønrød, 1723 Torbiørnrøed. Oprindelig form Þorbjarnarrud, av mandsnavnet Þorbjçrn (Torbjørn).
     Skylden var 1575 1/2 tylvt hugne bord, i første del av 1600-tallet 19 smørmærker, fra 1668 av 1 1/2 smørpund. Skattet for ødegaard.
     Eiere. Rødeboken regner op tre eiere i 1390-aarene: Nøtterø prestebord 1 aurabol; Mariakirkens prestebord i Tunsberg 1/2 laup land; Bispestolen 5 aurabol. Heri er kanske Brataas tat med. - 1575 og senere er Mariakirkens prestebord eneeier. Gaarden blev solgt til brukerne i skjøter av 1831, 1841 og 1856.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 2 3 - -
1668 1 4 2 4 20 4 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 5 - 5 14 4 tønder havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 4 - - - 4 t. havre.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1845 1 8 - 4 - 4 t. havre, 7/8 t. byg, 1/8 rug, 6 1/2 t. poteter.
1865 2 9 - - - 4 t. havre, 7/8 t. byg, 3/8 t. hvete, 1/2 hvete, 7 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1661. Ingen skog tilhørende eiendommen. - 1668. Skog til smaalast. Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og litt smaalast. Fæhavn hjemme. - 1803. Har skog alene til gjerdefang; tilstrækkelig havnegang. - 1820. Ikke nok skog til husbruk, god havnegang. Maatelig jordart. - 1842. Privat delebrev vedk. havnegang og utmark.

Brukere.

     De maatte fæste gaarden av presten ved Mariakirken. - Jens Torbjørnrød ca. 1640-60 er den første vi hører om, og han skatter sammen med Ola Brataas, noget som synes at tyde paa at Torbjørnrød og Brataas har hørt sammen. - Lars ca. 1660-86, var 1664 46 aar; antagelig søn av forrige, skjønt han i et mandtal kaldes Lars Joensøn. Han døde 1686.
     Paal Larssøn 1690-ca. 1725, skal være født ved lag 1655, er sandsynligvis søn av forrige bruker. Tjente 11 aar som soldat. 1686-90 hadde han bygselbruk paa Østre Nøtterø, flyttet saa hit, men futen ga ham skrub for flyttingen. Han kunde baade læse og skrive, hetter det om ham 1723. Gift tre ganger, første gang med Mari Andersdatter som døde 1699 og vist var fra Østre Nøtterø; anden hustru (ikke navngit) døde 1721, 88 aar; tredje var Marte Paalsdatter. - Efter første hustru nævnes av barn: Anders, døde vist ung; Live, døde 1723, 33 aar; Lars, se nedenfor; Mari, forsvinder.
     Lars Paalssøn ca. 1725-65, søn av forrige, født 1695, døde 1766. Levde i fattigdom, sier tingalmuen, og paa slutten hadde han bare halve gaarden. Gift tre ganger: 1. 1720 m. Inger Jakobsdtter, født 1694 paa Skjerve, døde 1752; gift 2. 1753 m. Annette Haakonsdatter bortenfra Sandeherred, døde 1759, 37 aar; gift 3. 1759 m. Anne Nikolaisdatter. - Efter første hustru levde op seks døtre, efter anden én datter: 1. Mari Larsdatter, se bruk 2. 2. Else, f. 1726, egtet 52 Ola Kristenssøn, Brekke i Stokke. 3. Kari, f. 1729, egtet 65 Per Perssøn; hadde nogen aar en liten part av Torbjørnrød, bodde senere i Dammen under Stangeby (Kari døde 1809, Per 1812). 4. Live, f. 1732, egtet 64 Anders Olssøn; hadde part her nogen aar (Anders døde utenlands 1776, Live bor 1801 som enke i Dammen). 5. Ingeborg, f. 1735. 6. Anne, f. 1741, egtet 72 Simon Perssøn, bor 1801 paa Kjernaas. - 7. Margreta, f. 1757.
     Fra omkring 1750 er det to, ofte tre familjer paa gaarden.
Bruk 1 (halve gaarden).
     Gamle Lars 1750-65. - 1765-71 svigersønnene Per Perssøn og Anders Olssøn, omtalt ovenfor. - Søren Anunssøn og David Kristenssøn hadde parter fra 1771. Sidstnævnte kom fra Bugaarden, blev borte 84, og hustruen Ingeborg var død aaret før (barn: Anders, f. 71, Helene, Ola, f. 79). - 1784-89 hadde Nils Olssøn begge bruk (se bruk 2).
     Sven Olssøn 1789-1841. Søn av Stokkeklokkeren Ola Perssøn Helgerød og hustru Anne Andersdatter og født 1765; levde til 1847. Gift 1790 m. Ingeborg Nilsdatter, f. 1772 og datter av Nils Olssøn paa bruk 2; hun døde 1849. - Av 15 barn vokste 9 op: 1. Ola Holbo Svensen, se bruk 2. 2. Nils Svensen, f. 1793, egtet 1821 Elen Hansdatter Samstykket, se Samstykket. 3. Lars Svensen, f. 1795, egtet 1834 i Stokke Ingeborg Maria Anunsdatter Fekja, bodde der. 4. Nils Colstrup Svensen, se bruk 2 b. 5. Kristoffer Svensen, tok bruket, se nedenfor. 6. Abraham Svensen, f. 1807, blev hotelvert i Sandefjord; egtet 1844 Justine Halvorsdatter. 7. Anne Pernille, f. 1811, egtet 36 Mikal Tovsen, Tønsberg. 8. Jakob Sakarias Svensen, f. 1814, døde paa hjemgaarden 1856; ugift. 9. Isak Svensen, f. 1817.
     Kristoffer Svensen, søn av forrige, født 1802, kjøpte 1841 bruket av staten for 200 spd. og jordavgift. Ugift. - Eiendommen gik ved auktionsskjøte 1883 over til Tolleiv Andreassen Nes.
Bruk 2 (senere delt).
     Ola Nilssøn ca. 1750-61, svigersøn av Lars, gift 1746 m. Mari Larsdatter, f. 1722. Ola var født 1722 i Kjønnerød. De første aarene flyttet de rundt i plasser. Ola blir væk ute 1761. - Barn: 1. Anders Olssøn, f. 1746; egtet 82 Berte Olsdatter Hovland som snart døde; egtet saa 88 Jens Skjervens datter Kari (de bodde paa Bjørndal hvor Anders gik bort 1808). 2. Maria, f. 1748, egtet 75 Jørgen Simonssøn Stangebyrønningen. 3. Nils Olssøn, se nedenfor. 4. Paal, egtet 80 Berte Haavlasdatter Veien, bodde paa Tanstadeie. 5. Inger, f. 55, egtet 91 Erik Kristofferssøn fra Slagen, se nedenfor. 6. Kristian, f. 1759, egtet 85 Maria Olsdatter Solli, bodde der, men døde allerede 1790.
     Nils Kristenssøn 1763-70, egtet enken Mari. Kom hit fra Ringsaker, men var dansk, sier presten. Døde 1770, 57 aar. Hustruen Mari levde til 1790.
     Nils Olssøn 1770-1819, født 1750 og søn av ovennævnte Ola Nilssøn. Gift 1771 m. enke Anne Hansdatter, f. 1741 i Skjerverønningen og først gift m. Kristoffer Olssøn Herstad. - Efter 1806 hadde Nils bare halve bruket, og denne parten ga han fra sig 1819. Nils døde 1825, hustruen 1829. - Av deres syv barn vokste bare det ældste op, datteren Ingeborg, g. m. Sven Olssøn, se bruk 1.
     Bruk 2 a. Nils overlot 1806 halve bruket til svogeren sin Erik Kristofferssøn fra Velle i Slagen, g. m. Inger Olsdatter fra Torbjørnrød. De hadde bodd i Snipetorp. Erik døde 1809 (barn: Anne, f. 91; Jørgen, f. 93).
     Ola Holbo Svensen 1810-56, dattersøn av Nils Olssøn (forældre se bruk 1). Han var født 1790, levde til 1867. Gift 1813 m. Karen Maria Jansdatter fra Semsrønningen (ved Buerstad), født 1787, døde 1864. - Fem barn (de fleste tok Holbo til familjenavn): 1. Hans Jakob, f. 1814, se Rønningen under Stangeby. 2. Samuel, f. 1817, død i 20-aarsalderen. 3. Nils Fredrik, f. 1820, egtet 43 Anne Elisabet Dahle, født i Drammen. 4. Matias Holbo Olsen, f. 1822, skipper, fik bruket her; egtet 57 enken Nikoline Amalia Torbjørnsen, f. Dahle, fra Drammen, f. 1828 (døde 1870). 5. Ingeborg, f. 1825; gift 1. 1849 m. Jakob Jakobsen Glomstein; gift 2. 1853 m. Anders Andersen, svenskfødt.
     Sønnen Matias kjøpte 1856 jordveien av staten for 150 spd.
     Bruk 2 b (Haavet). Gamle Nils Olssøn 1806-19.
     Lars Hansen 1819-31, gift m. Anne Elisabet Rasmusdatter. Begge sies at være fra Rerkoll i Stokke, da de 1817 indgik egteskap, og Anne Elisabet var da knappe 16 aar, Lars 22. De var blit skilt, hetter det i skiftet efter Lars 1831. To døtre: 1. Anne Helene, f. 1817 i Askjerød i Arendal sogn, egtet 41 Hans Jørgensen Brataas. 2. Anne Lovise, f. 1822, døde 46 av nervefeber.
     Enken Anne Elisabet kjøpte jordparten av staten 1831 for 100 spd.
     Nils Colstrup Svensen 1832-70, egtet 1832 nævnte enke. Han var søn av Sven Olssøn paa bruk 1 og født 1798; døde 1870. Sit eneste barn datteren Lene Regine mistet de i 11 aars alder 1843. - Enken Anne Elisabet skjøter 1879 jordveien til sin før nævnte svigersøn Hans Jørgensen.

     Av og til, men som det ser ut til med mellemrum, bodde det stuesittere paa Torbjørnrøds eie. Endog saa tidlig som 1657 opføres en Lars husmand; og 1723 Sven Perssøn. Nogen slegt kan ikke følges. Torger Hansen fra Samstykket døde i Rønningen under Torbjørnrød 1854, enken Rebekka 1863.


Innhold