11. Bjønnes.

     Denne gaards historie er et interessant emne for gransking, fordi vi her faar streiflys over utviklingen i gaarddelingen længer tilbake i middelalderen end paa gaardene flest. Det hænder oftere paa Nøtterø at vi finder spor efter omveltninger i gaarddelingen som rent maa ha forrykket de oprindelige forhold - slik som de maa ha været efter den første opstykking og bebyggelse. I grenden ved Smidsrød, Øre og Ørsnes stod vi overfor en slik gammel revolution, men vi kunde bare sikkert slaa fast at den maa ha fundet sted; vi manglet derimot kildemateriale til at kunne paavise grendens gamle skikkelse.
     Her i Bjønnes-grenden er vi heldigere stillet. Vi finder sikre holdepunkter for den antagelse at Bjønnes oprindelig var en langt større gaard end den vi kjender fra nyere tid.
     Vi hefter os først ved gaardens navn. Bjønnes maa ha navn efter et nes, maa ha gaat til vandet, og dette nes kan bare være det nuværende bruk Tangen. Og Bjønnes betyr gaardneset, d. v. s. neset som dominerer i grenden ved sine hus. Men skal dette gi mening, maa husene i den første tid ha ligget paa den høide som nu tilhører Bugaarden. Baade Bugaarden og Tangen er derfor rimeligvis utskilt fra det oprindelige Bjønnes.
     Denne slutning, utledet av gaardens navn, faar sterk støtte ved at gaardnavnet Bugaarden som tillike findes i Sandeherred, ogsaa i denne bygd er et nyere navn paa en av en ældre større gaard utskilt part (Virik).
     Men en avgjørende støtte faar vor slutning ved Rødebokens oplysninger om at Bjønnes i 1300-tallet var opdelt i mindst fem bruk; vesteste, midtre, østeste, nordre og søndre (kanske seks, for det er litt uklart med midtre bruk). Og paa disse bruk opregnes skyldparter av kirkegods paa ca. 8 markebol, og det vil si to fuldgaarders skyld, skjønt det er paatagelig at ikke al skylden blir opgit, da kirkene ikke var eneeier. Den samlede skyld maa nok ha dreiet sig om mindst 12 markebol, svarende til 3 fuldgaarder.
     Men Bjønnes i nyere tid har bare ett gaardnummer i matriklene og almindelig fuldgaardskyld. For at faa det gamle Bjønnes maa vi regne med Bugaarden, Tangen og Hjemsengen (det østeste).
     Navnet. Uttales Bjøn'nes og skrives 1317 Biærnes, i Rødeboken Biarnes, Bianes og Biernes, 1555 Biønes, 1593 Biørnnis, senere mest Biønnes. Den gammelnorske form var Bjárnes, en sammensætning av nes med bjár-, eieform av ordet býr eller bær (by, bø) som betyr gaard. Navnets betydning blir: gaardneset, og det antas at være git, fordi neset i sin tid ved sit hus har skilt sig ut fra de andre nes omkring. Samme navn i Tjølling, Hedrum og Eidanger, og i Fet i formen Bjanes.
     Underbruk. 1. Hjemsengen, uttales Jæms'enga, skrives 1555 Hielmesengh, 1580 Hielmeseng, 1682 Hilelmbseng, siden oftest Hiemsengen. Oprindelig Hjalmseng, av hjalm som her betyr stak (høi- eller kornstak).
     2. Kalsrød, skrives 1555 Kalsrodt, 1580 Kalffsrud, likesaa 1661, men senere mest Kalsrød. Oprindelig Kalfsruð, av mandsnavnet Kalfr (Kalv). Samme navn i Vaale.
     3. Gjerlø eng, nævnes først i 1600-tallet og sammenblandes da med Hjemsengen; skrives 1661 Gierloffs eng, 1723 Gierlof, siden oftest Gierløv og Gierlø. Det maa være samme navn som Gjerla i Skjee, og dette forklares av de sprogkyndige som et oprindelig Geirlá som dog ikke sikkert kan forklares (sidste led -lá menes helst at sigte til slette ved vand).
     Skyld. Bjønnes er i nyere tid fuldgaard. Hovedbølet har 1661 i skyld 1 skippund malt og 2 1/2 smørpund; Gjerlø eng 1 1/2 smørpund, Kalsrød 1 smørskyld, tilsammen 1 skippund tunge + 5 smørpund (omregnet til smørskyld: 8 pund). Skylden hadde dog staat høiere før; i 1500-tallet opgis ialt 9 1/2 smørpund, og om skylden i middelaldren er talt ovenfor. - Ved matrikuleringen 1668 fik hovebølet 1 skippund tunge + 2 1/2 smørpund; Gjerlø eng 1 smørpund, Kalsrød 1 smørpund; tils. 1 skippund + 4 1/2 smørpund, lik ialt 7 1/2 smørpund.
     Eiere. Fehirden ridder Bjarne Audunsson stiftet kort tid før sin død omkring 1320 et hospital som skulde ligge under Laurentiuskirken i Tunsberg, og gav hertil et større parti jordegods, væsentlig av Nøtterø-gaarder. Av stiftelsesbrevet har vi bare en senere omskrift (fra 1554) med ugreie opgaver, men Rødeboken synes at ha den oprindelige jordliste, og her finder vi under aar 1396:

     Spitalen under Lafranskirken eier
       i vestaste Biernes 2 markabol
       i medhal Biernes 3 markabol
       i øystaste Biernes 1 markabol
       i nørdste Biernes 8 ørtugsbol
       i synste Biernes 1/2 markabol
     Tilsammen ca. 6 3/4 markabol.
     Desuten eide Lafranskirken omfram 1 markabol i midtstova Biernes.

     Efter reformationen ser vi av jordebøker fra 1555, 1580 og 1600-aarene at Laurentiuskirken eier 1 smørpund i hovedbølet, altsaa maa den gamle midtre gaard ligge i dette; hele resten av hovedbølet tilhører "sjugestuen" eller hospitalet. Hospitalet eide desuten underbruket Hjemsengen (ogsaa ofte kaldt Gjerlø eng), mens Laurentiuskirken eide Kalsrød.
     Herav tør vi slutte at den nyere tids Bjønnes er opstaat ved sammenslutning av Rødebokens vesteste og midtre gaard; østeste gaard er utvilsomt Hjemsengen. Derimot maa Rødebokens nordre og søndre gaard være Tangen og Bugaarden. I disse to eide hospitalet ogsaa 1396 bare smaa parter, og i nyere tid eide det intet; det maa være utløst ved salg eller bytte.
     Ellers gik det videre med eiendomsretten til Bjønnes: Kronen beslagla hospitalsparten 1627, og fra kronen gik Bjønnes ca. 1680 over til grevskapet som solgte gaarden ved auktion 1750 til brukerne. Egentlig beholdt selve Laurentiuskirken urørt sine parter i baade hovedbølet og Kalsrød, men fik bare en aarlig avgift som efterhvert falder væk, muligens blev indløst.
     Fra 1751 er Bjønnes selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 5 11 4 3 - -
1668 3 10 4 10 54 14 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 14 - 9 46 14 t. havre, 3/4 t. blandkorn, 3/8 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 t. havre.
1820 3 12 - - - 12 tønder.
1845 4 15 - 10 - 9 1/2 havre, 3/4 byg, 1 1/8 hvete, 10 1/2 poteter.
1865 4 19 - 1 - 9 3/4 h., 1 1/2 byg, 1 5/8 rug, 1 15/16 hv., 14 1/2 pt.
      Andre oplysninger. 1661. Skog bare til brænde og gjerdefang. - 1668. Skog til nogen smaalast. Ikke mer jord kan ryddes, da de trænger den til havnegang. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Noget skog til gjerder og ved. Fæhavn hjemme. - 1803. Ikke skog til husbehov. Skarp havn. - 1820. Næsten ingen skog; daarlig havnegang; lang skogvei; god jord.

Brukere.

     Et pergamentbrev skrevet 1317 fortæller om et jordskifte mellem lagmand Guttorm Kolbjørnsson i Tunsberg paa den ene side, paa den anden Tormod Sveinsson og hans fæstmø Aastny Tordsdotter og hendes mor, da gift med Amba Aasmund. Lagmanden avstod sin part i Sand paa Hurumstranden og fik av de andre igjen mot mellemlag av 3 mark parter i Sem og Buer paa Nøtterø; denne jord hadde nævnte Aastny faat efter sin far Tord paa Bjønnes som uforvarende var blit dræpt av Aulir (Ølver) paa Buer. Meningen maa være at jorden var svstaat av Aulir som skadebot for drapet paa Tord Bjønnes.
     Merkelig nok hørte et jordstykke sør i Buer-grenda - Rønningen - under Bjønnes, blev først solgt fra 1762. Det ligger nær at tro at Rønningen er den parten av Buer som kom under Bjønnes en tid før 1317 som del av en drapsbot.
     Kjell er bruker i 1590-aarene og fremover mot 1612. - Kristen ca. 1614-35, eide 18 smørmærker i Hals i Vaale, men var som vi har hørt leilænding paa Bjønnes, først under Tønsberg-provsten, de sidste aarene under kronen. Enke Gjøa, søn Lars. Enken giftet sig, og gaarden deltes.
     Erik Villassøn ca. 1640-75, vist en fremling, maa ha egtet enken, for han eier skyldparten i Hals. Han hadde 1664 to tredjeparter av gaarden, var 50 aar. Falder væk hen mot 1675. Om datteren Kirsti, se nedenfor.
     Finn staar som bruker 1675-86, da han døde.
     Lars Kristenssøn ca. 1638-60, gift m. Kari. Søn Kristen.
     Kristen Larssøn ca. 1662-90, gift m. Mari Jakobsdatter. Hadde bare tredjeparten av gaarden, ialfald i begyndelsen. Kristen døde 1690, like efter branden (se nedenfor); Mari 1692.
     15 august 1690 om formiddagen mellem 9 og 10 opstod brand paa Bjønnes. Det hadde været 5 ukers tørke, sier tingalmuen. Lite blev berget. Da det var misvekstaar, kunde ikke naboene paata sig at hjælpe til med at fø fram kvæget vinteren over. Brukerne blev ruinert, og den ene, Kristen, tok sig saa nær av det at det kostet livet; enken levde et par aar i armod.
     Ingen vilde bygsle gaarden med pligt at bygge op husene - "av aarsag at gaarden har meget høi skyld og liden ager og eng". Amtsforvalteren maatte derfor sætte bort Bjønnes fri for skat og landskyld i to aar. Paa det vilkaar fik han to mand til at ta gaarden.
     Anders Anderssøn 1687-1722, uvisst hvorfra, skal være født 1664, kom ind her 1687 ved at egte Kirsti, datter efter ovennævnte Erik Villassøn. Det ser ut til at Anders, likesom Erik, hadde 2/3 av gaarden. Men da branden kom 1690, tilmed i et uaar, vilde nok Anders gaa sin vei, og forvalteren maatte lempe paa avgiftene. Tjente 3 aar paa flaaten under ufreden. 1722 fik svigersønnen Kristoffer halve bruket. Mer om Anders nedenfor.
     Kristen Anderssøn 1691-1720, kom ind efter branden, skal være født ca. 1660 og var muligens en ældre bror av den andre brukeren Anders. Hustruen Tore Gunnarsdatter som han egtet 1688, var fra Skallestad. Sønnen deres Anders døde i 20 aars alder 1715; deres datter Anne, f. 1689, egtet Haaval Hanssøn, og de blev boende her. Gamle Kristen levde til 1731; Tore blev 90 aar, døde 1740.
     (Forts., se Tredje tredjepart).

Første tredjepart av Bjønnes fra 1722.

     Anders Anderssøn til 1731, forsatte med denne parten. Da døde hustruen Kirsti, og sønnen Gunnar fik jordveien. Skiftet efter Kirsti viser smaa kaar; det blev bare 24 riksdaler til overs. Barna var: 1. Erik Anderssøn, f. 1687, bodde paa Østre Oterbæk. 2. Trina, f. 1690, egtet 1717 Kristoffer Nilssøn, bodde ogsaa paa Oterbæk. 3. Anders, døde 1714, 21 aar. 4. Kristen, f. 1695, kom til Søndre Gipø. 5. Mari, f. 1698, egtet 1729 Nils Hella og bodde der. 6.Kari, f. 1700, egtet 1722 Kristoffer Arnessøn, blev boende her (se Anden tredjepart). 7. Gunnar, se nedenfor. 8. Eli, f. 1706, egtet 33 Ola Kolbjørnssøn Torød.
     Gunnar Anderssøn 1731-68, søn av forrige, f. 1703; egtet 1729 Kristense Torgersdatter Vestre Ekenes, ogsaa f. 1703. Tingalmuen vidner 1751 om Gunnar at "han er overgaaen ildebrand, har mange børn, er vanfør i sin høire haand og i slet tilstand." Men tingalmuen gjorde næsten alle bygdens brukere til fattigfolk - for mest mulig at undgaa skat. Da greven netop 1751 solgte Bjønnes ved auktion, greide Gunnar at kjøpe tredjeparten sin for 118 riksdaler; han fik laant 50 av Lars Tømmereik. Kirsti døde 1764. Ved skiftet blev det 126 daler til arv. Av seks barn levde da fire: 1. Kirsti, f. 1732, egtet Nils Evenssøn, se bruk 2 nedenfor. 2. Mari, f. 34, egtet 61 Nils Søndre Aarø, bodde paa Svensrød. 3. Helvig, f. 37, døde her paa gaarden som fattig enke 1804. 4. Torger, fik jordveien efter faren.
     Gamle Gunnar giftet sig igjen med en enke, men ga snart fra sig jorden som allerede tidligere var delt i to bruk. Han døde 1773.
Bruk 1 (1/6 av gaarden).
     Torger Gunnarssøn 1769-82, søn av forrige og født 1744; ga 98 daler og halvt ophold for jordparten. Han blev væk ute. Trangt og smaat; ved skiftet blev overskuddet 50 daler. Gift 1770 m. Eli Olsdatter, efter kirkeboken født paa Nedre Skjerve 1750. - Barn: 1. Gunnar Torgerssøn, siden bruker. 2. Ola, døde paa hjemgaarden 1798, 25 aar. 3. Anne, døde som smaajente. 4. Anders, f. 81, levde 1809.
     Enken ventet nogen aar.
     Per Hanssøn 1788-95, egtet enken Eli. Per var arbeidsmand fra Faaberg i Gudbrandsdalen, 45 aar. Han maatte snart la odelsønnen faa jordveien, bodde siden i et hus paa gaardens eie. Da Eli døde 1809, flyttet Per og barna væk, vistnok ut av bygden. Barna var: Hans Perssøn, f. 1788; Nils, f. 92; Inger Maria, f. 95.
     Gunnar Torgerssøn 1795-ca. 1825. Født her 1772, forsvinder ved lag 1825, vistnok ute. Gift 1796 m. Alet Margreta Andersdatter, f. 1769 i Snipetorp, nu enke efter Søren Kjølølunden. Av seks sønner levde to op: 1. Søren Gunnarsen, se nedenfor. 2. Torger Gunnarsen, f. 1805, egtet 31 Anne Katrine Andersdatter Buerteigen; bodde først paa hjemgaarden, men flytter til Buerteigen. Enken Alet Margreta levde til 1851.
     Søren Gunnarsen 1835-64. Født 1797, døde 1872. Gift ca. 1830 m. Anne Maria Ellevsdatter, søster av Anders Ellevsen paa Skjersnes i Stokke (en anden bror Kristen Ellevsen bodde i Hjemsengen). Hun døde 1869, 66 aar. Bruket efter faren blev først delt mellem brødrene Søren og Torger, men Torger blev løst ut. Søren fôr en tid tilsjøs, holdt sig saa til jordbruket, tok ophold 1864. - Barn: 1. Elen Andrea, f. 1831, egtet 60 Nils Abrahamsen, født i Bamle; bodde i Bugaarden. 2. Gunder Bjønnes Sørensen, f. 33, blev skipper, fik jordveien. 3. Ellev, f. 38, blev skipper, døde 75 av gulfeber i Brasilien; hadde 69 egtet Maren Hansdatter Sem, bodde paa Sem. 4. Anne Lovise, f. 42, egtet 66 Nils Jørgen Andersen, f. 41 paa Styrsvik; bodde paa Bjønnes. 5. Søren Sørensen, f. 44, blev skipper, egtet 70 Elisabet Marie Ingebretsen fra Aarøsund; bodde paa Kjølø.
Bruk 2 (1/6 av gaarden).
     Nils Evenssøn 1761-80, svigersøn. Født 1734 paa Mellem-Kjølø, egtet 59 Kirsti Gunnarsdatter, f. 32 her. For 98 riksdaler og ophold fik de jordparten, men maatte vel bygge. Nils døde 1780, Kirsti 89. Snaue 60 daler til arvesum. De hadde mistet tre jenter, beholdt tre gutter: 1. Tor Nilssøn, f. 60, egtet 87 Mari Kristensdatter Nedre Sem, bodde der. 2. Anders, se nedenfor. 3. Even, likesaa.
     Anders Nilssøn 1788-91. Født 1764, egtet 89 Anne Maria Sørensdatter Kjølø, men hun døde straks; egtet saa 91 enken Inger Nedre Tanstad og flyttet dit. Han ga 98 og ophold til moren for bruket, fik 320 igjen.
     Hans Hanssøn 1791-1802, kjøpte av Anders. Var fra Bugaarden og gift med Helvig Jensdatter Bjørnebu. De var nu ældre folk, hadde længe bodd paa Bugaarden, blir nærmere omtalt der. Deres døtre Berte og Live kom til at bo her, se nedenfor.
     Even Nilssøn 1802-06, født her 1769, søn av ovenfor omtalte Nils Evenssøn. Gift 1800 m. Berte, datter av nævnte Hans Hanssøn. Hustruen døde allerede 1805, 31 aar (eneste barn Kirsti døde ugift 21 aar gl.). Even fandt sig en enke paa Nordre Smidsrød, flyttet dit.
     Ola Rasmussen 1806-15, ogsaa svigersøn av nævnte Hans Hanssøn, gift 1800 m. Live Hansdatter. Ola var søn av Rasmus Bugaarden. Han flytter væk, og 1822 sies det at han var i Danmark.
     Bruket solgtes først til Anders Madsen Berg, saa ved auktion til Lars Kristiansen som straks skjøter til
     Nils Nilsen Bakke, 1822-67. Prisen var 550 spd. Nils som var født 1789, var fra Vestre Bakke i Vaale, egtet 1812 Maria Eriksdatter Tangen i Vaale, f. 1790. De bodde paa Heierstad i Fon (Ramnes), og kom derfra hit. De tok ophold 67, og Nils døde 72. Fire sønner, alle skippere: 1. Nils Nilsen, f. 1814, kjøpte bruk 4 og bodde der; var g. m. Ingeborg Sofia Olsdatter fra Vaale. 2. Erik Nilsen, se bruk 3. 3. Kristian Nilsen, egtet 46 Henrikka Sofia Nilsdatter Gunnestad, bodde paa Østre Gunnestad. 4. Brede Nilsen, f. 26, egtet 57 Karen Hansdatter Gunnestad, bodde paa Vestre Gunnestad.
     Bruket her gik 67 over til gamle Nils's sønnesøn Nikolai Nilsen, f. 43, g. m. Maren Kristensen Bugaarden.

Anden tredjepart av Bjønnes fra 1722.  Bruk 3.

     Kristoffer Arnessøn 1722-51, fik bygsel paa parten som skiltes ut fra svigerfaren Anders Anderssøns bruk. Kristoffer skal være født ved lag 1700, og da han sies at komme fra gaarden Nøtterø, maa han høre til Arne-ætten paa Østre Nøtterø. Gift 1722 m. Kari Andersdatter Bjønnes. De blev fattige "formedelst overgaaende ildebrand", sier tingalmuen. Kari døde 1750, og da greven aaret efter satte bruket til auktion, turde ikke Kristoffer kjøpe, men flyttet til Stangeby hvor han døde 1753. Barn: 1. Anders Kristofferssøn, f. 1723, blev bruker paa Vestre Ekenes. 2. Mari, f. 26, egtet 52 Hans Olssøn Stangebyrønningen. 3. Anne, f. 29, egtet 57 Anders Nilssøn Øvre Skjerve. 4. Aaste, f. 34, egtet 60 Hans Nilssøn Skjerve.
     Hans Larssøn 1751-52, en ugift brorsøn av Kristoffer og søn av Lars Arnessøn Nøtterø, kjøpte jordveien ved auktion for 118 riksdaler (paa alle tre brukene kom dog 1766 et tillæg; de maatte betale odelsløsning til grevens søn). Den nye eier døde vist samme aar, antagelig ute. Arvingene holdt igjen auktion, og prisen blev nu 172 rdl.
     Ola Sørenssøn 1752-89, hette den nye eier, og han blev stamfar til en gaardæt som gjorde Bjønnes-navnet godt kjendt. Ola var fra Østre Kjølø, født 1731 og søn efter Søren Nilssøn som blev borte paa sjøen, mens Ola var smaagut. Og gammel karen var han ikke heller, da han kjøpte gaard, og nævneværdig av arv hadde han ikke faat, men Mattis Føien i Tønsberg laante ham 100 daler. 1756 egtet han Mari Nilsdatter, født 1730 paa Vestre Ekenes og datter av Nils Mortenssøn. I yngre aar maa utvilsomt Ola ha faret tilsjøs for at faa fra sig gjælden, men senere hetter det at han bare var jordbruker. Og vi hører heller ikke om at han eide skuter. Det blev sønnene som for alvor slo sig paa sjøen. Ola og Mari tok ophold 1789, men levde længe efterpaa, Ola til 1811, Mari til 1813. De hadde ti barn, herav to par tvillinger, men av tvillingene vokste bare en gut op. Barna var: 1. Live Olsdatter, f. 1758, egtet 89 Rasmus Søndre Gipø. 2. Anne, f. 60, egtet 80 Hans Gunnarssøn Vestre Kjølø, kom til at bo i Ollerød. 3. Søren, se nedenfor. 4. Nils, f. 64, døde 22 aar gl. 5. Helvig, f. 66, egtet 95 Harald Jakobssøn Tangen, bodde paa Brataas. 6. Anne Maria, f. 68, egtet 91 Rasmus Nilssøn Øre. 7. Hans O. Bjønnes, f. 1772 (tvilling), blev skipper likesom broren Søren, bodde paa Skrafskjær.
     Søren O. Bjønnes 1789-1834, skipper og reder, født 1762, døde 1834. Det er Søren som kjører slegten frem ved siden av Agerup-ætten og Føien-ætten (den sidste var blit en Tønsberg-slegt). Han kom til just i en heldig opgangstid for skibsfarten, seilte med egen skute og hadde skaffet sig ryggstød, da den vanskelige periode 1807-14 satte sjøbygdene paa haard prøve.
     Søren begyndte som skipper for Fredrik Hauff paa Tjømø, for han seiler 1792 med briggen hans, Providentia, paa 74 k.-lester. Men da han 1805 holdt skifte efter første hustru, eide han selv bark Industri, taksert for 3500 rdl. Arvesummen ved skiftet blev ca. 7000 rdl., men de danske dalerne begyndte nu at bli smaa. - 1809 kjøpte han barken Tre Brødre av Erik Holmen og Kristian Hovland; noget senere blev han eier av bark Fem Søstre som maalte næsten 80 k.-lester og dengang ansaas for stor. De to sidstnævnte skuter hadde han til sin død; de førtes mest av sønnene og svigersønnen Kristen Knutsen. - Skiftet efter Søren 1836 viser som arvesum godt og vel 8000 spd.; jordveien blev da taksert for 1100 spd.
     Søren O. Bjønnes var gift to ganger. Først egtet han 1790 Sofia Mattisdatter Kjøløløkken, født der 1767, døde 1804. Da han 1805 egtet skipperdatteren Maria Mikkelsdatter fra Søndre Øre, maatte presten vie dem i hjemmet - det gik ikke an længer nu hverken paa Nøtterø eller Tjømø for bygdens storfolk at la sig vie i kirken. Maria Mikkelsdatter var født 1783 paa Vestre Ekenes, og hun overlevde mannen helt til 1870, da hun døde paa fødestedet Ekenes hos svigersønnen P. M. Bugge.
     Søren O. Bjønnes hadde ialt fjorten barn, syv med hver hustru; av disse vokste op ti, fire efter første, seks efter anden hustru: 1. Dorte Maria, f. 1792, egtet 1811 skipper Hans Anunsen Østre Kjølø. 2. Ola Sørensen Bjønnes, f. 1794, skipper, egtet 1819 Berte Johanne Kristoffersdatter fra Fossan i Ramnes; bodde paa Vestre Gunnestad. 3. Maren, f. 1798, egtet 1824 skipper Kristen Knutsen Skjerpe, bodde paa Mellem-Sem. 4. Inger Kirstine, f. 1801, egtet 1829 skipper Ola Ingebretsen Østre Ekenes. - 5. Mikkel Sørensen Bjønnes, f. 1806, skipper, egtet 1830 Ingeborg, datter av Lars Jakobsen Sand; bodde paa Østre Nøtterø. 6. Nils Sørensen Bjønnes, f. 1808, skipper, egtet 1829 Nikoline Olsdatter Bugaarden; bodde paa Nordre Gipø. 7. Kristine, f. 1811, egtet 31 skipper Nils (Larsen) Jakobsen Sand (og efter hans død Jakob H. Gundersen); bodde paa Søndre Gipø. 8. Sofia, f. 1813, egtet 37 skipper Anders H. Gundersen Østre Nøtterø. 9. Søren S. Bjønnes, f. 1816, skipper, egtet 39 Anne Maria Agerup, datter av Nils Kristensen Agerup; bodde paa Vestre Nøtterø, senere Bjerkø. 10. Hanna Kristiane, f. 1818, egtet 39 skipper P. M. Bugge paa Vestre Ekenes.
     Skjønt familjen var saapas talrik, kom likevel ingen av dem til at ta hjemgaarden. Enken solgte den derfor 1845 for 1500 spd. til en fremmed.
     Skipper Erik Nilsen kjøpte den. Han var født 1818 i Fon sogn (Ramnes), men hans forældre flyttet hit til Bjønnes 1822 og bodde paa bruk 2. Erik egtet 1850 Anne Ekenes, f. 1822 og datter av Hans Persen Østre Ekenes.

Tredje tredjepart fra 1720. Bruk 4 og 5.

     Haaval Hanssøn 1720-56, giftet sig til dette bruket ved 1720 at egte Anne, datter av den før omtalte Kristen Anderssøn som kom her 1691. Haaval var fra Tjømø, f. 1695 og søn efter Hans Perssøn Maagerø. Han stridde med armoden og greide ikke at kjøpe bruket, da det 1750 kom op paa auktion. Han døde 1756; Anne 1769, 80 aar. - Fire barn: 1. Mari, f. 1721, egtet 61 Lars Larssøn Vollen. 2. Hans, se nedenfor. 3. Ola Haavalssøn, f. 1726, levde ugift, døde her paa Bjønnes 1791; eide længe halvten av jordveien. 4. Jakob Haavalssøn, f. 1729, bodde paa Bjønnes.
     En byborger, salmaker Johan Fredrik Wideman, kjøpte bruket ved auktionen 1750 for 118 rdl.; bodde ikke her; solgte det 1759 til brukerne.
     Hans Haavalssøn 1756-86. Født 1723, egtet 48 Idde Fransdatter som var født i Føikaas 1721 (forældrene bodde en tid paa Bugaarden). Hans og broren Ola kjøpte sammen 1759 bruket av Wideman, men de maatte nu betale 200 daler som de fik laant av Even Holtekjær paa Tjømø. Hans kom aldrig ut av gjælden, hang med nød og neppe ved halvparten til 1786, da sønnen overtok. Han levde til 1801. Idde hadde død fra ham 1780. - Barn: 1. Frans , se nedenfor. 2. Kristine, f. 1752, egtet 92 Anders Evenssøn Bru ved Jarlsberg. 3. Hans Hanssøn, f. 1754, egtet 82 Barbra Kirstine Andersdatter Nordre Nes. 4. Anne, f. 57, egtet 79 Knut Nilssøn Mellem-Kjølø. 5. Anders Hanssøn, f. 60, levde 88 og fôr da tilsjøs. 6. Kristen, f. 65, egtet 92 enken Maren Paalsdatter Vestre Kjølø.
     Frans Hanssøn kjøpte 1780 halvdelen av farbroren Ola, resten 86 av faren. Født 1750, døde 1825. Levde likesom fædrene i trange kaar, og i Frans's tid mistet slegten jordveien. Gift to ganger: først 1780 m. Anne Kristoffersdatter Søndre Gipø (av Ølrich-ætten), f. 1751, døde 1802; egtet saa 1803 Gunhild Larsdatter, f. 1774, døde 1821 (hendes mor var gift m. Frans's bror Kristen). - Frans hadde fire barn, to med hver hustru: 1. Ingebret Fransen, f. 1782, egtet 1808 Helene Nilsdatter Mellem-Sem; de hadde en tid halve bruket her, men mistet det; flyttet ca. 1822 til Svelvik. 2. Kristoffer, f. 1788, egtet 1815 Nilia Korneliusdatter Søndre Nes; bodde paa Knarberg (og Nesbryggen). - 3. Anne, f. 1803, egtet 29 Nils Fjærholmen. 4. Ola Fransen, f. 1806, se Steinkløss.
     Som vi har set, var denne tredjepart av og til delt i to bruk helt fra 1759 av. Nu paa slutten hadde nævnte Frans og sønnen Ingebret hver sin part. Frans maatte gi op 1815 (solgte til Hans A. Movik, han igjen til Ola Mikkelsen Kjølø). Ingebret maatte slippe jordveien 1821. Begge parten kom igjen paa samme haand.
     Karl Abrahamsen kjøpte av Ingebret 1821, av Ola Kjølø 1823. Parten efter Ingebret (bruk 4) solgte han 1841 til Nils Nilsen d. yngre (omtalt under bruk 2). Men saa kjøpte han anden jord til.
     Karl Abrahamsen var fra Østre Raastad i Sandeherred, født 1788. Var en tid paa Anholt i Skjee, før han kom hit. Gift først m. Anne Abrahamsdatter fra Stokke, døde 1825, 28 aar; efterlot sig datteren Anne Petronelle. Anden gang gift 1828 m. Inger Johanne Larsdatter fra Mjølløst i Sandeherred, og av deres barn nævner vi: 1. Abraham Karlsen, f. 31, gift 53 m. Berte Andrea Hansdatter, f. paa Rubberød 1826. 2. Oline, f. 34, egtet 59 Jens Jensen, f. 31 i Strengsdal. 3. Lovise Maria, f. 42, egtet 68 Anders Kristian Karlsen Gipø.
     Sønnen Abraham Karlsen fik skjøte paa bruket 1859.

Underbruk.

     Hjemsengen brugtes en tid i 1600-aarene under Nes, men det varte ikke længe. Hjemsengen kom til at høre under Bjønnes, og ved delingsforretningen 1796 fik brukerne paa hovedgaarden hver sin part av Hjemsengen.
     Gjerlø eng var vel oprindelig en særskilt part, men smeltet efterhaanden sammen med Hjemsengen, saa dette underbruket i dokumenter og jordebøker avvekslende bærer begge navn.
     Kalsrød nævnes stadig som underbruk helt til ned i 1800-taalet, da navnet gaar ut av matriklene. Samtlige bruk hadde andel i Kalsrød.
     Rønningen solgtes fra Bjønnes 1762, men fik dog avgiftspligt til hovedbølet. Brukes kaldes nu Øvre Buerstad.


Innhold