8. Føien.

     Navnet skrives i Rødeboken (1399) Feøy; 1593 Fyenn, 1604 Føenn, 1605 Fenn, senere i 1600-tallet vanlig Føen; 1723 Fæen, senere Føyn og Føyen. Oprindelig paa gammelnorsk Féøy, av , kvæg. Navnet træffes av og til hele kysten rundt paa øer som har været brukt til havnegang. Nutidsformen Føien er sammendrat og avslitt av Feøy i bestemt dativ: Féyjunni.
     Deling. Feøy var selvfølgelig fra først av navn paa hele øen, nu kaldt Føienland. Men allerede i 1300-tallet er øen opdelt i tre nogenlunde jamnstore gaarder: Søndre Føien, Nordre Føien og Bjørnebu.

1. Nordre Føien.

     Var utover i 1600-aarene længe fuldgaard, men fra 1668 tridjungsgaard med skyld 4 1/2 smørpund og 5 linsepund tunge (tilsammen i smørværdi 5 1/4 pund). Tidligere var skylden ca. 6 smørpund, og 1399 opgis 10 laupar smør.
     Eiere. Alle gaarder paa Føienland har omtrent éns eiendomshistorie. St. Olavklostret i Tunsberg eide 1399 10 laupar smør i Nordre Føien; ved reformationen tok kongen gaarden som nu var krongods til 1644, da den blev pantsat til Tunsberg-borgeren Ambjørn Larsen (Falch), og hans arvinger avhændet den 1664 til Kjell Erikssøn i Larvik. Fra ham kom gaarden ca. 1690 til borgermester Anders Madssøns arvinger, og efter en av disse solgtes Nordre Føien 1719 til etatsraad Wilhelm Gabel; kom ved auktionsskjøte 1721 til Klaus Jakobssøn Brandt; efter hans død skjøter overinspektør Peter Clausen 1731 gaarden til en av brukerne, Hans Torgerssøn, og siden har gaarden været selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 7 2 5 - -
1668 2 7 3 6 38 6 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 8 32 8 3/4 tønde havre, 1/4 t. blandkorn, 1/4 t. rug.
1803 2 8 - - - 8 t. havre.
1820 3 8 - - - 8 tønder.
1845 5 15 - 11 - 7 t. havre, 2 1/4 byg, 1/4 rug, 1/16 hv., 15 t. p.
18651 5 20 - 16 - 12 1/2 t. havre, 2 1/4 byg, 2 3/8 rug, 2 3/4 hv., 27 1/8 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Halvparten av gaarden staar øde. - 1668. Skog til smaalast. Ingen rydningsjord. Mangler humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde og litt smaalast. Havnegang hjemme. - 1803. Neppe skog til husbehov. Skarp havnegang. - 1820. Maatelig havnegang, skog til behov. Særdeles bekvem beliggenhet.

1 Her er medregnet andel av Søndre Føien.

Brukere.

     Ellev har bygsel paa hele gaarden i 1590-aarene, nævnes ogsaa 1604. - Per fra 1605 til ved lag 1620. Fra nu av var gaarden en stund delt. Pers søn Børge hadde en part fra 1618, nævnes fremover til 1650, men ved siden hadde han først Ola, kanske en bror, fra 1640 enken.
     Nu blir det brudd i rækken, og det kom nye folk. Det hadde været krigsaar og tunge skatter, 1642-45, og paa Nordre Føien klaget de over for høi skyld. Den blev ogsaa nedsat litt 1649. Det kom nye krigsaar 1657-59, og efterpaa laa halve gaarden øde, sier futen. Den anden halvpart var bygslet av en gammel mand Sønnik Anderssøn, flyttet hit fra Øvre Skjerve. Han maatte overta hele gaarden, nævnes længe utover.
     Hans 1679 og i 80-aarene; det maa være den Hans Knutssøn som presten sier døde paa Nordre Føien 1690. Alder nævnes ikke, men han var vist søn av Knut Søndre Føien, i saafald ved sin død ca. 45 aar. - Herefter er gaarden gjerne delt.

Første halvdel.

     Tor Hanssøn ca. 1691-1724, den ældste kjendte stamfar for Føyn-familjen. Han kom flyttende hit fra Torød. Da han døde 1724, sies han at være 76 aar; skal altsaa være født 1648, uvist hvor. Gift m. Live Mattisdatter som døde 1737, 93 aar (hun synes at ha to søstre paa Øre, Mari og Kirsti, den sidste gift m. Tor Anunssøn). Tor skal ha tjent 14 aar som soldat, men han var for gammel til at bli tat, da den store ufreden begyndte 1709. - Barn: 1. Mattis Torssøn, se nedenfor. 2. Ola Torssøn, f. 1693 paa Føien, blev skipper, døde 1742; egtet 1721 Aase Jørgensdatter; bodde i Tønsberg. 3. Anne Torsdatter, egtet 1707 Per Haakonssøn og bodde paa Øre. 4. Live som blev g. m. Hans Torgerssøn (se anden halvdel).
     Hans Torgerssøn hadde nu i nogen aar hele gaarden som han kjøpte 1731, men saa lot han svogeren Mattis faa kjøpt halvten.
     Mattis Torssøn Føien 1731-56, søn efter ovennævnte Tor Hanssøn og født 1686 paa Torød. Som al ungdom her i sjøbygden maatte han sikkert med paa flaaten en tørn i krigsaarene 1709-20. 1717 giftet han sig med en bygdejente, holdt til paa hjemgaarden hos sin gamle far et aars tid, men flyttet saa til Tønsberg hvor han blev boende, skjønt han efter 1731 eide halve Nordre Føien, senere ogsaa halve Bjørnebu. Mattis (som nu pyntet op navnet til Mathias), maa ha været baade driftig og heldig kar, og det er han som grundla ættens sociale anseelse i Tønsberg og omegn. Nævneværdig arv fik han ikke efter faren, heller ikke hverken med første eller anden hustru. Og da han tok ivei omkring 1720, var efter den lange ufred armod og motløshet tilhuse rundt omkring, men Mattis og broren Ola skaffet sig straks en kreiert, Haabet, paa 10 à 11 lester, værd ca. 450 riksdaler, og med den seilte de. Begge skaffet sig ogsaa hus i byen. Mattis bor allerede 1724 paa den kjendte tomt paa Nedre Langgate. Da han kom, stod det her et lite gammelt hus med stue, kammers og kjøkken, men Mattis bygde et nyt hus ved siden med stue og kjøkken under, to kammers over; senere endda et hus til utleie. Det holdes skifte tre ganger hos Mattis, saa vi faar god besked om veksten av midlene. 1724 eide han 683 rdl., 1731 828, og i skiftet ved hans død 1756 blev arvesummen 8572 rdl. Av skuter eide han da Else Maria paa 81 trælastlester, taksert for 2000 rdl., og Haabet, solgt for 697 rdl.; av jordegods: halve Nordre Føien 500 rdl., halve Bjørnebu solgt for 603 rdl. og Husø solgt for 680 rdl.; bygaarden værdsættes til 1000 rdl., og besætninger (paa land og i by), løsøre, trælast, kramvarer og kontanter sættes for ca. 2000 rdl.
     Mattis Føien var gift tre ganger: 1. 1717 m. Else Evensdatter Mellem-Kjølø, døde 1723; gift 2. 1724 m. Eli Guttormsdatter Østre Kjølø, f. ca. 1700, døde 1731; gift 3. 1733 i Tønsberg m. Karen Maria Bentsdatter Winther.
     Ialt tolv barn, fire med hver hustru, men det vokste op bare fem: ett efter første, tre efter anden, ett efter sidste hustru. Om disse barn se ættetavlen.

Ættetavle. Familjen Føyn (Føyen, Føyn, Foyn).
Tor Hanssøn, f. ca. 1648, død 1724, bodde først paa Torød, saa paa Nordre Føien. Gift m. Live Mattisdatter, død 1737, 93 aar.
|

1. Mattis Torssøn Føyn f. 1686 paa Torød d. 1756 i T.berg. Bodde i Tønsberg.
Gift 1 1717 m. Else Evensdtr. Mellem-Kjølø d. 1723;
2. 1724 m. Eli Guttormsdtr. Østre Kjølø d. 1731;
3. 1733 m. Karen Maria Bentsdtr. Winther d. 1758, 54 aar.
|
2. Ola Torssøn, f. 1693 d. 1742, bodde i Tønsberg, g. 1721 m. Aase Jørgensdtr.
3. Anne Torsdtr. g. 1707 m. Per Haakonssøn Øre.
4. Live Torsdtr. f. 1689, d. 1745, g. m. Hans Torgerssøn Nordre Føien.

1. Maria (Maren) f. 1722.
Gift 1. 1740 m. Kristen Torssøn Langø;
2. 1748 m. Johan Kristofferssøn Lorang Kock.
|

1. Else Katrine, f. 1743, g. m. Anders Dreyer. (Lange-ætten).
2. Johan Kristian Kock, f. 1750, g. m. Helene Maria Wulfsberg. (Kock-ætten).
2. Elias M. Føyn, f. 1726 d. 1775.
Gift 1756 m. Anne Lemvig fra Aasgaardstrand, datter av handelsmand Christian Lemvig og Anna Lorensdatter.
|

1. Mathias
2. Kristian.
3. Eilert.
4. Mathea Iselina.
5. Anne Klarine.
6. Karen Maria.
3. Samuel M Føyn f. 1727 d. 1786.
Gift 1754 m. Katarina Lemvig fra Aasgaardstrand.
|
4. Else, f. 1731, g. 1757 m. Børre Brink Lahn.
5. Tomas, f. 1744.

1. Mathias Samuelssøn Føyn, f. 1756 d. 1820.
Gift 1785 m. Katarina Elisabet Omsted, se Teie.
2. Andreas Samuelssøn Føyn, f. 1759 d. 1830.
Gift 1785 m. Marthe Helene Strand (enke efter Jakob Stoltenberg).
3. Laurentius S. Føyn, f. 1772 d. 1813.
Gift m. Bente Maria Ager fra Aker i Sem, f. 1781, d. 1842 (blandt deres barn: Svend Foyn, f. 1809).
4. Anne Maria Føyn, f. 1767.
Gift 1788 m. kjøbm. Sti Harris.
5. Katrine Elisabet Føyn, f. 1771.
Gift 1799 m. kjøbm. Nils Bull.

Anden halvdel.

     Torsten Hanssøn 1691-ca. 1705. Var fast soldat her paa Føien 1686, men han var vistnok fra Husø. Gift 1691 m. Tore Sørensdatter, sandsynligvis datter av Søren Oterbæk som flyttet hit til dem. Torsten flyttet til Husø ved lag 1705, døde der 1718, 57 aar. Av barn nævnes: 1. Hans Torstenssøn, f. 1692, død paa en Danmarksreis 1733; gift m. Karen Madsdatter. 2. Anders, f. 1694, egtet 1726 Ingeborg Persdatter Husø. 3. Nils, f. 1700, egtet 1728 Marte Ivarsdatter. 4. Sven, f. 1703. 5. Anne, f. 1697.
     Utover i krigsaarene til 1720 hadde Tor Hanssøn hele gaarden.
     Hans Torgerssøn 1722-63, svigersøn av Tor Hanssøn, gift 1722 m. Live Torsdatter, født paa Torød 1689. Hans var søn av Torger Jenssøn Rubberød og født 1686. Under ufreden 1709-20 tjente han ti aar paa flaaten. - Hans Torgerssøn overrasker os 1731 ved at kjøpe hele Nordre Føien efter Klaus Jakobssøn Brandt som hadde eid den siden 1721, men nu var død. Prisen var 220 riksdaler, og han fik laant 100 av provst Gerner i Tønsberg. Hans solgte dog straks halve gaarden til svogeren sin Mattis Torssøn, og siden sat han nogenlunde velberget med resten. Hustruen Live døde 1745, og et par aar efterpaa egtet Hans Kari Jørgensdatter fra Strengsdal (om hendes to søstre se nedenfor). Hans døde 1763. Ved skiftet blev det 440 daler til arv. Seks barn, fire med første, to med sidste hustru: 1. Anders Hanssøn, se bruk 3 nedenfor. 2. Tor, f. 1725, egtet 51 Else Jørgensdatter Strengsdal; bodde paa Gaasø. 3. Søren, f. ca. 1728, egtet 55 Maria Jensdatter Bjørnebu; flyttet til Tønsberg (se ellers Mellem-Kjølø). 4. Tomas, f. 1730, egtet 56 Mari Henriksdatter Vestre Ekenes og bodde der. - 5. Live, f. 1747, egtet 77 Tor Arvessøn Skjerve. 6. Fredrikke, f. 55, egtet 80 Nils Ambjørnssøn Grøtterød.
     Hans Torgerssøn hadde ved sin død bare halve jordveien (sønnen Anders hadde resten). Enken Kari giftet sig igjen m. Søren Anunssøn (se nedenfor bruk 3).

Første halvdel fra omkring 1755.

     Ola Amundssøn 1756-83, kjøpte eiendommen paa auktionen etter Mattis Føien for 500 riksdaler. Han skal være født 1711, staar ikke i Nøtterø's kirkebok, saa han er vel indflytter; kaldes Ola Bakken, da han 1734 egtet Helvig Rasmusdatter Mellem-Smidsrød. De bodde først i Lunden, fik saa jordvei paa Nordre Smidsrød, flyttet endelig hit. Ola lot 1765 svigersønnen Søren faa halve jordveien, 1783 fik sønnen Amund resten. Hustruen Helvig døde 1792, 77, og Ola 1799, 88 aar. Ved skiftet blev arvesummen 403 rdl. - Barn: 1. Amund Olssøn, f. 1738, bodde paa Nordre Smidsrød (se der); hadde en tid part av Føien til underbruk. 2. Barbra, f. 1740, egtet 65 Søren Janssøn, se nedenfor. 3. Anne, f. 45, egtet 70 Kristen Sørenssøn Øde-Bærevar, Stokke. 4. Helene, f. 49, egtet 71 Henrik Jonssøn Raael, Slagen; bodde en tid paa Snipetorp. 5. Rasmus, f. 52, egtet 70 Maria Andersdattter Landsrød; bodde flere steder, se Bugaarden. 6. Tomas, f. 54, var 1800 bosat i Svelvik. 7. Ingebret, døde 1778, 22 aar.
     Søren Janssøn 1765-1807, svigersøn, hadde aldrig mer end halve bruket som han 1765 kjøpte av svigerfaren for 265 rdl., og 1807 skjøter til sønnen Jan for 800. Søren Janssøn var søn efter Jan Larssøn Østre Elgestad og født 1736. Søren drev som bonde, men var ogsaa litt reder og stod sig bra. Hustruen Barbra døde 1807, Søren 1809. - Barn: Jan Sørensen, se nedenfor. 2. Anders, f. 1769, bodde paa Søndre Føien. 3. Anne, f. 72, egtet 92 Rasmus Kristofferssøn Nordre Sande, bodde der. 4. Helvig, f. 76, egtet 98 Tomas Andersen Søndre Føien, bodde der.
     Jan Sørensen 1800-1838. Født 1767, levde helt til 1853. Gift ca. 1790 m. Eleonore Lovise Knutsdatter Mørch, døde 1856, 86 aar. Jan bodde i 1790-aarene i Melsomvik, seilte da med briggen Inger Helene som han eide halvten i. Kjøpte saa 1800 Amund Smidsrøds fjerdepart i Nordre Føien, endelig 1807 farens part og eide da halve gaarden. I de farlige aar fra 1807 og utover maa det ha gaat uheldig for Jan, efter hans senere dispositioner at dømme. 1836 sælger han fra to jordstykker til sønnen Lars og svigersønnen Anders, men selve hovedbølet skjøter han 1838 til skibsreder Nils Bull for 1700 spd. Han hadde imidlertid ogsaa noget jord paa Søndre Føien. - Hans barn var: 1. Anne Dortea, f. 1790, egtet 1810 Anders Olsen (se bruk 4). 2. Jan Peter, døde 1809, 16 aar. 3. Søren, f. 1796. 4. Lars, f. 1799, døde 1858 paa sjøreis til Stockholm; bodde paa en liten part av farens eiendom; gift 1824 m. Helene Matea Andersdatter Søndre Føien, døde 1853; egtet saa en danskfødt enke Kirstine Maria Jensdatter. 5. Laurentius, f. 1803. 6. Johan Peter, f. 1813, egtet 38 Else Maria Sørensdatter.
     Nils Gjertsen Bull fra Bogen i Stokke, gift m. en datter av Kristen Agerup paa Bjørnebu, kjøpte som før meldt 1838 bruket av Jan Sørensen, men overlot det straks til svogeren sin.
     Hans Kristian Agerup ga 1838 2000 spd. for bruket, blev boende her længe. Han var født 1801 og blev 1831 gift m. Anne Sofia Monsen fra Tønsberg.

Anden halvdel fra omkring 1760.

     Det var denne delen av gaarden Hans Torgerssøn hadde eid, og som han i sine sidste aar selv delte.
Bruk 2. (1/4 av gaarden).
     Søren Anunssøn 1764-66, ga ved auktionen 373 rdl. for parten. Han hadde egtet enken efter Hans Torgerssøn. Solgte straks, da han ogsaa eide jord i Kjønnerød, og fik 400 igjen.
     Lars Perssøn 1766-82. Var fra Nordre Gipø og eide en tid jord paa Buer. Hadde 1748 egtet Inger Hansdatter Østre Nøtterø. To barn: 1. Per, se nedenfor. 2. Anne, f. 1751, egtet 77 Jon Hanssøn Ekenes, bodde paa Elgestad. - Da Lars's hustru døde 1782, egtet han Else Sørensdatter fra Mellem-Sem og flyttet væk.
     Per Larssøn 1782-1811. Født 1748, levde til 1831. Gift 1786 m. Margreta Andersdatter, født her paa Føien 1749, døde 1831. Per var tilsjøs i yngre aar, holdt sig senere til jordbruket. Tok ophold 1811. - Barn: 1. Jakob, døde 22 aar gl. 2. Hans, se nedenfor. 3. Inger, f. 1783, død 1831 paa Føieneie; hadde 1818 egtet enkemand Nils Hansen (hendes barn: Elisabet Maria, Larina). 4. Lars, død i Aarhus 1809, 22 aar.
     Hans Persen 1811-16. Født 1780, egtet 1802 Live Maria Arnesdatter Strengsdal; fik straks jordvei i Strengsdal og blev boende der (forældrene passet jorden hans her paa Føien). Hans blir væk ved lag 1815, vistnok paa sjøen. Om hans barn, se Strengsdal. Enken giftet sig paany, og hendes nye mand solgte bruket her til
     Jens Kjøge Movik, en søn av Hans A. Movik paa Bjerkø. Jens flyttet hit og giftet sig, men døde straks (1821), bare 22 aar.
     Søren Hansen Movik 1822-37, bror av Jens, f. 1794, skipper; egtet 1822 Jens's enke Eleonore Lovise Henriksdatter. De flytter væk. Barn: 1. Jens Kjøge Sørensen, f. 1822. 2. Henrik Ditlev, f. 24. 3. Anne Maria, f. 26. 4. Karen Tonette, f. 29.
     Skibsreder Otto Føyn fik auktionsskjøte 1838 paa eiendommen for 500 spd., men han skjøter den straks for samme pris til
     Knut Tommessen, 1838-49. Han kom fra Tjømø og sies at være fra Gon, da han 1817 egtet Barbra Halvorsdatter som da opholdt sig paa Øvre Kjære. Men de var neppe født paa Tjømø nogen av dem. En stund bodde de paa Rødseie, og Knut fór da som styrmand. Han døde 1849, ca. 60 aar. Skiftet viser et jamnt velstandsbo. - Barn, alle født paa Rød, Tjømø: 1. Olaves, f. 1823. 2. Anders, se nedenfor. 3. Helene Sofia, f. 1828, egtet 52 Peter Korneliussen Bugaarden; de bodde paa en mindre part av hjemgaarden.
     Anders Knutsen, f. 1825, egtet 1850 Elen Maria Jonsdatter, født i Vaale. Anders hadde først bruket sammen med broren Olaves, men løste ham saa ut.
Bruk 3. (1/4, senere 1/8).
     Anders Hanssøn 1756-91, søn av Hans Torgerssøn og født 1723. Gift 1749 m. Gunhild Jørgensdatter Strengsdal (søsteren Kari var gift m. Anders's far; søsteren Else m. Anders's bror Tor). Hustruen døde 1782; Anders delte da bruket og lot sønnen Jørgen faa en part med; resten ga han fra sig til en anden søn 1791. Døde 1805. - Barn: 1. Margreta, f. 1749, egtet 76 Per Larssøn (bruk 2). 2. Jakob, døde i 15 aars alder. 3. Jørgen, se nedenfor. 4. Ola, se bruk 4 nedenfor. 5. Hans, f. 1757, egtet 81 Johanne Kristoffersdatter fra Nygaard; bodde paa Kjernaas.
     Jørgen Anderssøn 1782-1814, ga faren 150 rdl. for halve bruket eller 1/8 av gaarden. Han var født 1753 og egtet 82 Maria Olsdatter Østre Sem. Som folk flest her, fór Jørgen længe tilsjøs. Da hustruen døde 1814, ga han fra sig jordveien, men levde helt til 1831. Barn: 1. Gullik, se nedenfor. 2. Ola, f. 1785, egtet 1806 Maren Andersdatter Søndre Smidsrød, bodde i Smidsrødhagan.
     Gullik Jørgensen 1814-64. Født 1782, døde 1866. Seilte en tid som skipper. Gift ca. 1806 m. Maren Andersdatter, f. 1782 i Tønsberg og datter av Anders Tommessøn, Søndre Føien; hun døde 1862. Barn: 1. Gunhild Maria, f. 1809, døde 1866, ugift. 2. Anders Jørgen, f. 1813, egtet 35 Helvig Tomasdatter Søndre Føien, hadde jord paa Søndre Føien. 3. Hans Kristian, f. 1816, egtet 46 Anne Katrine Larsdatter, født i Larvik; bodde paa gaardens eie. 4. Helvig Maria, f. 1821, egtet 51 Hans Jørgen Johannessen fra Onsø, og de fik 1864 skjøte av gamle Gullik paa bruket som da var delt, men de beholdt det bare nogen aar; den ene parten kjøpte 1868 Per Nilsen; den andre kom snart efter til Ola Andersen (bruk 4). Gamle Gullik hadde ellers ogsaa tidligere skilt ut smaaparter: 1856 fik tømmermand Anders Sørensen kjøpe en bit, og 1862 gik et større stykke til skibsreder Jakob Andersen (om ham se bruk 4).
Bruk 4. (1/8 av gaarden).
     Ola Anderssøn 1791-98, fik 1791 overlatt denne part av faren Anders Hanssøn. Ola var født 1755, døde allerede 1798. Han eide da jordveien sin som takseres for 300 rdl. Hadde 1783 egtet Kristine Gulliksdatter, født paa Oterbæk 1745. Hun overlevde manden til 1823; giftet sig ikke, men styrte jordveien til sønnen kunde ta ved.
     Anders Olsen 1810-39, eneste søn efter forrige bruker og født 1786. Seilte som skipper og greide sig godt. Da han døde 1839, viser skiftet over 1300 spd. i arvesum. Jordveien som takseres for 700 spd., var blit øket med et stykke av bruk 1, indkjøpt 1836. Anders eide ogsaa jagten Olava, værd 230 spd., og halvten i jagten Strandvagten, 145 spd. - Hustruen Anne Dortea Jansdatter (se bruk 1), født 1790, overlevde ham helt til 1866. Barn (familjenavn Føyn og Føyen): 1. Ola Andersen, se nedenfor. 2. Berte Lovise, f. 1812, egtet 36 Elling Bondesen fra Nes paa Bytangen, bodde paa Bjørnebu. 3. Jakob, f. 1814, egtet 37 Berte Sørine Tomasdatter fra Søndre Føien; kom til at eie jord baade paa Søndre og Nordre Føien. 4. Kristian Adolf, f. 1827, blev skipper; gift m. Anne D. Larsdatter Mørch; bodde en tid paa hjemgaarden, flyttet til Husø. 5. Andrea, f. 1828, egtet 63 matros Hans Jørgensen Stabel fra Tønsberg. 6. Anders Anton, f. 1831, blev skipper, egtet 57 Andriane Andersdatter Mellem-Smidsrød (han døde ung, se Smidsrød).


234. Nordre Føien.

     Ola Andersen (skrev sig O. A. Føyen) fik sig utlagt bruket efter faren 1840. Var født 1810, begyndte at seile som skipper ved lag 1840, blev senere stor skibsreder. Gift 1833 m. Karen Lovise Kristensdatter Bugaarden, f. 1812, døde i barselseng 1852. De bodde en tid i Bugaarden. - Ni barn: 1. Samuel Kristian, f. 1833, egtet 64 Grete Sofia, datter av Hans Kristian Kristensen Bugaarden. 2. Anders Føyn, f. 35. 3. Anne Dortea, f. 36, egtet 57 skipper Tomas Andersen Føien. 4. Grete Sofia, f. 39, egtet 64 skipper Torvald Karinus Bjerkø. 5. Olava Lovise, f. 41, egtet 61 Nils Rosinus Andersen (Nilsen) Smidsrød. 6. Karoline Petrine, f. 43, egtet 68 skipper Ole Kristensen Hjemsengen. 7. Julia Justine, f. 45, egtet 71 skipper Nils Agerup Bjønnes. 8. Ola Føyn, f. 46, egtet 72 Otea Laurine, født i Kjølølunden 1850 og datter av Ola O. Gulliksen. 9. Karl Laurents, f. 50, døde i 11 aars alder i Sverige.
     Ola Andersen giftet sig igjen 1857 m. Maren Persdatter, f. 32 og datter av Per Abrahamsen Østre Smidsrød.

2. Søndre Føien.

     I matriklen 1668 sat for tridjungsgaard paa 3 pund smør og 15 linspund tunge (tils. lik 5 1/4 smørpund). Hadde ogsaa tidligere i 1600-tallet samme skyld, men omkr. aar 1400 sies gaarden at være paa 10 laupar smør.
     Eiere. 1399 eier Olavsklostret i Tunsberg 10 laupar smør "i Feøy sydræ". Krongods fra reformationen til ca. 1645, da kongen pantsatte gaarden til Ambjørn Larssøn i Tunsberg; den kom 1664 (sammen med grannegaardene) til Kjel Erikssøn; ca. 1690 til Anders Madssøns arvinger. Efter én av disse, general Tritzschler, blev gaarden solgt ved auktion 1719 til etatsraad Wilhelm Gabel; et par aar efter kom den til Mads Gregerssøn, og han skjøter den 1731 til Vincent Stoltenberg som endelig 1759 sælger gaarden til to brukere. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 8 4 6 - -
1668 2 8 3 6 40 6 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 8 34 8 3/4 tønde havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 8 t. havre.
1820 3 8 - - - 9 tønder.
1845 4 11 - 3 - 5 3/4 t. havre, 2 3/8 t. byg, 1/8 t. hvete, 20 t. pot.
18651 1 10 - 5 - 5 t. havre, 1/2 byg, 1 1/8 rug, 1/4 hvete, 10 5/8 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast. Ikke mer jord at rydde. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerder og ved og litt smaalast. Fæhavn i sameie. - 1803. Skog neppe til husbehov. Havnegangen er skarp. - 1820. Taalig havnegang og skog til gaardens behov.

1En andel medregnet i Nordre Føien.

Brukere.

     De var leilændinger ved aar 1400, hadde kanske været det længe allerede dengang, og de vedblev at sitte paa bygsel helt til 1759.
     Søren hetter brukeren 1593, føres op til 1618. - Hans i 1620-aarene, falder fra ved lag 1630; efterpaa sitter enken en tid med gaarden.
     Knut Hanssøn fra ca. 1640, født omkring 1605 og antagelig søn av forrige. Han blev sindsvak i 1650-aarene, "derfor forarmet", sier futen, men han beholdt halve gaarden en tid fremover. To sønner nævnes, Hans og Paal, 19 og 14 aar i 1664; av dem blev Hans vistnok bruker paa Nordre Føien. En Rasmus Knutssøn som gifter sig her 1687, var vel ogsaa søn.
     Kristen Hanssøn 1661-1702. Skal være født ca. 1620, maa være en yngre bror av nys omtalte Knut Hanssøn, og han hadde i førstningen gaarden sammen med ham. Kristen benyttes paafaldende meget som lagrettemand, saa han maa ha været en anset mand inden bygden. Han døde 1702. Vi har intet skifte, kjender av barn bare sønnen Hans og datteren Mari som egtet Torger Vestre Ekenes. Ingeborg Henriksdatter Søndre Føien som døde 1705, 77 aar, var maaske Kristens enke.
     Hans Kristenssøn 1691-1736, hadde nogen aar gaarden sammen med faren. Han skal være født ca. 1660, døde 1736. I yngre aar tjente han paa flaaten, staar det. Gift 1691 m. Sibille Hansdatter Sem som blev 81 aar og levde til 1745. Intet skifte efter dem, men efter kirkeboken hadde de følgende barn: 1. Ola Hanssøn, f. 1692, bodde i Tønsberg, døde der 1743; gift 1732 i Tønsberg m. Anne Maria Hansdatter. 2. Mari, f. 1694, egtet vistnok 1741 enkemand Erik Skjøllerssøn Velle, Slagen. 3. Sibille, f. 1695, døde ugift 1751. 4. Nils Hanssøn, f. 1702, bodde i Tønsberg, døde der 1741; gift i Tønsberg 1735 m. Maren Villumsdatter. 5. Ingeborg, f. 1704, egtet ca. 1740 Henrik Kristenssøn Berg i Tønsberg. 6. Marte, f. 1707, egtet 34 Nils Halvorssøn Torød, se Bergsøen. 7. Kristen Hanssøn, se nedenfor. 8. Hans Hanssøn, likesaa.

Første halvdel.

     Kristen Hanssøn 1734-89. Født 1709, døde 1789; egtet 34 Dorte Olsdatter Ulvø, f. 1708, døde 70. Kristen blev selveier 1759, fik da skjøte paa bruket sit av Vincent Stoltenberg i Tønsberg for 500 rdl., men ellers har vi faa oplysninger om hans økonomiske forhold, da intet skifte er bevaret. Barn: 1. Hans Kristenssøn, f. 1735, blev kjøbmand i Tønsberg, bodde senere paa Ørsnes (se der). 2. Anne, f. 38, egtet 66 Rasmus Ingebretssøn Øvre Tanstad. 3. Nilia, f. 42, egtet 64 Lars Mattissøn Bjerkø, bodde der. 4. Helvig, blev boende paa hjemgaarden, se nedenfor. 5. Susanne, f. 49, egtet 74 skipper Anders Jenssøn Bolæren, født der 47; bodde i Tønsberg.
     Anders Tommessen 1789-92, kom hit fra Tønsberg, men var født 1745 paa Mellem-Smidsrød og søn av Tommes Rasmussøn som flyttet til Elgestad. Gift 1771 m. Helvig Kristensdatter herfra, f. 1746. Anders fór som skipper, døde allerede 1792: enken Helvig døde 1802. Tre barn: sønnene Tommes og Per og datteren Maren f. 1782, egtet Gullik Jørgenssøn Nordre Føien.
     Sønnene delte gaarden (se bruk 1 og 2 nedenfor).

Anden halvdel.

     Hans Hanssøn ca. 1736-72, søn av ovennævnte Hans Kristenssøn. Født 1711, døde 1772; egtet 38 Anne Nilsdatter Østre Kjølø, f. 1711, døde 1783. Ogsaa Hans kjøpte bruket sit 1759 av Vincent Stoltenberg for 500 rdl. og laante da til hjælp 200 av Elias Føien i Tønsberg. Hans seilte vist med egen skute, for 1764 sælger han for 700 rdl. til Anders Tømmereik halvten i snoven Anne Maria paa 45 trælastlester. Vi har ikke skifter efter Hans og Anne, men efter kirkeboken hadde de syv barn: 1. Anne Hansdatter, f. 1738, egtet 66 Rasmus Ingebretssøn Øvre Tanstad; bodde i Tønsberg. 2. Sibille, f. 39, egtet 66 Anders Kristenssøn Gipø; bodde paa Bjørnebu. 3. Anders Hanssøn, se nedenfor. 4. Oline, f. 45, egtet 73 Søren Jenssøn Bjørnebu. 5. Ola, f. 48, tvilling, nævnes ikke senere. 6. Hans, tvillingbror av forrige, døde 3 aar gammel. 7. Inger, f. 58.
     Anders Hanssøn 1775-87. Født 1742, seilte som skipper. Overtok bruket 1775 for 700 rdl., men synes ikke at bo stort her. Gift ca. 1766 m. Ingeborg Sørine Ingebretsdatter, utenbygdsfra, døde paa Føien 1785, 38 aar. Barn: 1. Katrine Maria, f. 67, egtet 86 Søren Nilssøn, blev boende her (se bruk 4). 2. Ola Anderssøn, f. 72, solgte odelsretten til jordveien og flyttet ut. 3. Anne, f. 80. - Anders Hanssøn giftet sig igjen m. Engel Lene Roholt (utenbygdsfra) og reiste væk fra bygden, efter at ha solgt gaarden til svigersønnen Søren.

Første halvdel efter 1800.

Bruk 1 (1/4 av gaarden).
     Tommes Andersen 1802-39. Født 1772, egtet 1798 Helvig Sørensdatter Nordre Føien. Han fik skjøte 1802 paa halve jordveien efter faren. Seilte som skipper. Det er skifte efter ham 1839; enken levde til 46. Av syv barn mistet de fire i ung alder. De andre tre var: 1. Anders Tommessen, f. 1798, døde 1834, altsaa før forældrene, men hadde da faat halve bruket (se 1 b). 2. Helvig, f. 1804, egtet 35 Anders Jørgen Gulliksen fra Nordre Føien som døde her 1859 (barn: Tor Henrik som døde 24 aar gl., og døtrene Maren og Gregorine). 3. Berte Sørine, f. 1813, egtet 37 Jakob Andersen fra Nordre Føien, blev boende her.
     De to svogrer Anders Jørgen og Jakob kjøpte 1840 halve bruket og delte det mellom sig, men en tid efter Anders's død fik Jakob bege partene. Han hadde ogsaa jord paa Nordre Føien.
     Det andre halve bruket (1 b) hadde ovennævnte Anders Tommessen faat skjøte paa 1832, men saa døde han kort efter (barn: Tommes, f. 29, Henrikka og Anne, tvillinger, f. 31). Enken Kristian egtet Anders Torkelsen fra Kalvetangen, og han fik overdrat jordveien av stedsønnen Tommes som 57 egtet Anne Dortea Olsdatter Nordre Føien og bodde paa denne gaards eie.
Bruk 2 (ogsaa 1/4).
     Per Andersen 1802-09, bror av Tommes paa bruk 1. Født 1777, døde 1809; gift 1802 m. Pernille Andersdatter fra Berganrønningen. To døtre: 1. Helvig, f. 1803, egtet 1829 Ola Hansen Bjønnes fra Skrafskjær; de fik en part av bruket, men Ola døde 1844 (barn: Pauline, Anne, Hanna), og enken Helvig egtet Gunnar Johansen fra Onsø. 2. Oline, f. 1805, egtet 1830 Kristen Hermansen fra Husø.
     Enken efter Per, Pernille, giftet sig igjen 1811 m. Jesper Hansen fra Søndre Kverne i Arendal, og de sat med bruket utover til hustruen døde 1829. De hadde en datter, Lovise Maria, f. 1812. Baade Jesper og datteren reiste bort fra Føien.
     Bruket kom 1831 til Jan Sørensen Nordre Føien som ca. 1840 begyndte at stykke det op, noget som senere blev fortsat, saa det blev bare smaabiter.

Anden halvdel fra omkring 1790.

Bruk 3 (1/4 av gaarden).
     Vi har i det foregaaende omtalt at Anders Hanssøn var eier av gaardens anden halvdel 1775-87, men saa solgte eiendommen til svigersønnen Søren. Prisen var 1100 rdl. Den nye eier delte om nogen aar eiendommen i to bruk, beholdt selv det ene, men solgte det andre.
     Per Amundssøn 1793-1825, ga 450 rdl. for bruket. Han var søn av Amund Nordre Smidsrød, og født 1773; egtet 92 Kristine, datter av Anders Kristenssøn Bjørnebu og født 71. Per maa ha faat økonomisk knæk i de vanskelige aar 1807-20. Bruket blir solgt fra ham ved auktion 1825; dog beholdt han Langeløkken. Han døde som enkemand 1836. - Barn: 1. Hans Perssøn, f. 1793. 2. Anders, f. 95, egtet 1826 enken Karen Kjønnerød, bodde der. 3. Ola, f. 98, egtet 1828 Anne Elisabet Sørensdatter Smidsrød. 4. Helvig, f. 1806. 5. Gunhild Maria, f. 1811.
     Bruket, fratat Langeløkken, blev ved auktionsskjøte 1825 kjøpt av Kristen Agerup paa Bjørenbu for 300 spd.; gik 1833 (sammen med en part av bruk 4) over til sønnen Hans Kristian Agerup som stod som eier helt til 1871.
     Langeløkken skiltes ut 1826. Per Amundssøn solgte parten 1831 for 100 spd. til Ola Hanssøn fra Bjønnes, gift m. Helvig, datter av Per Andersen. Efter Ola's død egtet enken Gunnar Johansen fra Onsø som sat med Langeløkken længe utover.
Bruk 4 (ogsaa 1/4).
     Søren Nilssøn 1787-1800, svigersøn av Anders Hanssøn, kjøpte 1787 baade bruk 3 og 4, men solgte fra det ene. Søren var fra Tokenes og født der 1766; hadde 86 egtet Anders Hanssøns datter Katrine Maria. De solgte 1800 og flyttet maaske væk en tid, men Katrine Maria døde som enke her 1825. Barn: 1. Ingeborg Sørine, f. 86. 2. Susanna, f. 90. 3. Nils, f. 92, døde paa Føieneie 1864. 4. Anders, f. 95. 5. Hans, f. 99.
     Anders Sørensen 1800-1836, søn av Søren Janssøn Nordre Føien og født 1769. Var skipper. To ganger gift: først 1792 m. Anne Hansdatter fra Østre Gunnestad, døde 1807; egtet saa 1809 Marte Olsdatter Buer; og hun overlevde Anders til 1871, da 86 aar. Det er skifte efter Anders 1836. Arvesum 720 spd. Han hadde ialt 14 barn: av dem vokste op 9, fire efter første, fem efter anden hustru. Barna var: 1. Søren, f. 1795, egtet 1824 Barbra Maria Nordre Sande, se der. 2. Helene Matea, egtet 1824 Lars Jansen Nordre Føien. 3. Barbra, egtet Martinius Persen i Tønsberg. 4. Ola, f. 1805, bodde vist paa Føieneie (Karibrygga) og var g. m. Inger Maria Olsdatter. - 5. Anders Arnt, f. 1810, egtet 35 Hermanine Hansdatter (født i Stokke), blev boende her. 6. Peter, døde 37, 25 aar. 7. Inger Maria, døde 37, 23 aar. 8. Martine, egtet 36 snekker Nils Kristensen, bodde her en tid. 9. Gunnar, f. 21.
     Litt av bruket kjøpte Kristen Agerup, men hovedparten sat enken Marte med nogen aar; delte saa jordveien 1842: den ene parten fik sønnen Anders Arnt, den andre svigersønnen Nils Kristensen, men han skjøter den 1848 til Ola Andersen.

     Steinkløss, en liten ø sydøst for Føienland med nogen smaaskjær til. Det oprindelige navn maa være Steinkross, sigter vel til at det har staat et steinkors som seilmerke her. Som jordvei var øen lite tess; de kan fø en sau der om sommeren, hetter det 1820. Men for en fisker eller lods hadde det sine fordeler at bo her.
     Steikløss laa under alle tre gaardene paa Føienland, blev solgt fra 1810. Men det var kommet op hus her før 1800. Det var vist sat op av fisker Anders Larssøn som tidligere hadde bod paa
Bolæren. Baade han og hustruen Else (datter av Hans Monssøn og Berte Paalsdatter Skjælerø) døde paa Steinkløss 1809, begge omkring 70 aar. De hadde fire sønner, Mattis, Lars, Anders og Andreas som flyttet væk. Andreas hadde 1802 egtet Helvig Andersdatter Bjørnebu og bodde i Tønsberg; han døde allerede 1806.
     Ingebret Jakobsen fra Bugaarden kjøpte Steinkløss 1810 for 200 riksdaler, og for husene ga han atpaa 100. Han var netop blit enkemand (for tredje gang), og da han blev forlikt om nyt giftermaal med enken Jøran Skjælerø, flyttet han dit og solgte 1812 Steinkløss til Hans Korneliussen fra Nordre Nes, født 1769. Hans var omkring 1800 lods paa Store-Færder og egtet da Nilia, datter av fyrvokter Ola Monsen. De flyttet senere til Skrøslingen, saa til Stranda, endelig hit. Av barn nævnes sønnen Kornelius, f. 1813; datter Inger Kristina, f. 1805, egtet 34 Ola Fransen Bjønnes, fæstet tomt og bodde her; endelig datter Bolette, f. 1816, egtet 37 Jens Henriksen fra Søndre Nes.
     Jen Henriksen overtok Steinkløss efter svigerforældrene, men han døde allerede 1847. Hustruen Bolette sat som enke her lang tid utover. Tre barn: 1. Henrik Nes Jensen, f. 1837, blev skipper; egtet 66 Ingeborg Nes fra Østre Sem. 2. Olava Jørgine, f.42. 3. Nikolai August Jensen, f. 46, blev skipper, døde 74; hadde aaret før egtet Anna Olava, datter av Hans Jakobsen Bjerkø.


Innhold