73. Bolæren.

(tre øer øst mot Kristianiafjorden)

     Navnet uttales likefrem, med tonen paa anden stavelse. Skriftformer: ca. 1590 Bolleren, likesaa i 1600-tallet. Sidste led antas av sprogmændene at være -erni (sammelign Stavern, uttales ogsaa med tryk paa anden stavelse). Første led kan, sproglig set, godt være ordet bol, bosted, men denne betydning av navnet er lite sandsynlig, da øene rimeligvis fik navn længe før de fik beboere. - Sophus Bugge og A. Kjær peker paa en anden forklaring som tør være rigtigere. Navnets første led kan være et gammelt intetkjønsord borð som betyr kant (og især høi kant). Øene som er bergfulde, danner ogsaa virkelig en utpræget kant ut mot hovedfjorden. Den oprindelige form vilde da bli Borðerni (ental) eller Borðernar (flertal). Et herred og en sjø i Bohuslen heter slik, med nutidsform Bullaren.
     Skyld og eiere. Bolæren med omkringliggende smaaøer, likesom ogsaa Husø og Jersø, synes helt fra gammel tid at ha ligget under Sem kongsgaard (Jarlsberg). De ytterste av øene, og da særlig Bolæren, hadde værdi som fangstplasser og sommerbeite. Nogen bestemt skyld hadde ikke Bolæren før matriklen av 1838. 1664 sies Mellem-Bolæren at ha 1 1/2 pund smør, Vestre Bolæren 1/2 riksdaler; litt senere nævnes for Bolæren 1 kvarter makrel, og 1723 opføres i en matrikkel Vestre Bolæren med Ormø og 10 andre smaaøer for 3 kvarter sælspek, bergnet til 3 riksdaler. 1838 sættes Vestre B. for 4 ort 21 skilling, Mellem B. for 11 ort 7 sk., Østre B. for 6 ort 11 sk. - Bolæren fulgte med Sem (Jarlsberg) til vor tid.

1. Mellem-Bolæren

er den største av øene, og vel den som først fik beboere. Fem adelsmænd hadde sat hinanden stevne paa Bolæren 7 mai 1631 for at sætte op et fællesbrev til kansler Kristian Friis om sikring av særrettigheter. Bolæren var jo et bekvemt møtested fra øst og vest, og de kunde nok holde møte her en vaardag, om det ikke var synderlig husvære.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 5 1 28 - -
1820 1 9 - - - 1 tønde.
1845 1 5 - 16 - 1 t. havre, 1/4 t. byg, 1/4 t. rug, 14 t. poteter.
1865 1 9 - 15 - 1/2 t. havre, 1/4 byg, 1/2 rug, 3/4 hv., 24 t. pot.
      Andre oplysninger. 1820. Disse øer er godt skikket til sauehavn. Betydelig skog til salg.

     Mons Bolæren 1645 er førstemand vi finder i skattemandtal. Han tok de indkomster som faldt, men futen kneip ham, da han 1655 i hemmelighet hadde berget taugverk fra et vrak som drev i fjorden, og han maatte bøte 20 daler.
     1657 bor Lage og Hans paa Bolæren, men kanske bare Hans var paa Mellem-Bolæren. De hadde tilsammen en seks syv kuer, 10 sauer, 18 gjeiter. Hans Olssøn er alene om Mellem-Bolæren i 1660-aarene, omkr. 50 aar gl.
     En ny Mons ca. 1680-1704, og ham har vi litt mer greie paa. Gift to ganger, først m. Guri Nilsdatter fra Bjørnebu, død 1698; saa med Kari Sørensdatter, enke efter Ingebret Vestre Kjølø. Efter Guri levde tre døtre og fire sønner. Av døtrene blev Ingeborg, ifølge kirkeboken, 1718 g. m. Ola Gaasø, og Mari egtet 1729 Fredrik Torgerssøn, se Lindholmen. Sønnene hette Hans, Ola, Anun og Jon. Anun blir omtalt nedenfor.
     Hans Sørenssøn 1702-07, kom hit fra Bjerkø, døde 1707. Hustruen Barbro Eriksdatter levde til 1719. Intet skifte efter dem.
     Anun Monssøn 1713-37. Født 1688, døde 1737. Gift 1. i 1713 m. Mari Hansdatter Hvalø, døde 1717; gift 2. m. Kari Haraldsdatter fra Helgerød paa Tjømø, døde 1735. Barn, ett efter Mari, to efter Kari: 1. Jens Anunssøn, se nedenfor. 2. Harald, f. 1721, død utenlands i 25 aars alder. 3. Anne, f. 1726, levde 1756, da ugift. - Kari hadde desuten før hun kom hit sønnen Bilov Bilovssøn som bodde paa Holme, Tjømø.
     Jens Anunssøn, f. 1714, blev lods, bodde nogen aar her, flyttet saa over til Østre Bolæren; kjøpte endelig sammen med sønnen Hvalø og flyttet dit. Om giftermaal og barn, se Hvalø. Med Jens forlater slegten Bolæren, men en gren som kom til Tønsberg, beholdt Bollern som familjenavn.
     Ola Ellevssøn 1748-95. Han skal være født ved lag 1720, men staar ikke i Nøtterø's kirkebok, saa han maa være utenbygdsfra. Hustruen Anne Svensdatter som han egtet 1748, var fra Bjerkø, født der 1726. Ola Døde 1795, Anne 1811. Skiftet efter Ola viser 94 daler til deling. - 10 barn; otte vokste op: 1. Ellev Olssøn, se Østre Bolæren. 2. Sven, f. 1751, døde nok ute; ugift. 3. Stein Olssøn, f. 1755, g. m. Else Olsdatter, bodde i Svelvik (Stein var død før 1811; barn: Hans Kristian, Hans Jakob, opholdt sig begge i Vlissingen; Stein, Lovise, Ovidia). 4. Marte Kristine, f. 58, egtet 8 Jens Jenssøn Vestre Bolæren, bodde mest paa Skjæret. 5. Dorte, f. 50, egtet 83 Ola Ingebretssøn Eik i Slagen, se Haukemyr. 6. Hans Olssøn, f. 62, døde 26 aar gl. 7. Maria, f. 65, egtet Søren Janssøn, se Vestre Bolæren. 8. Ola, se nedenfor.
     Ola Olssøn 1795-1810, født 1767; var sjøfarende, hadde ogsaa en liten part i briggen St. Anna. Han seilte sig bort 1810 med broren Ellev som var lods. Gift 1790 m. Helvig Nilsdatter fra Søndre Nes. Av ti barn levde ved farens død fire: Maren, f. 93, Oline, f. 95, Ingebret, f. 98, Ola Kristian, f. 1808. De flyttet alle væk fra Bolæren.
     Skipper Samuel Lindholm paa Hvalø (senere paa Nes, Bytangen) forpagtet Mellem-Bolæren 1810, men flyttet ikke hit.
     Utover 1800-tallet satte sig efterhvert ned flere og flere paa øen, men de hadde som regel bare tomt og jordlap. Vi nævner nogen:
     Skrædder Bent Nilsen, gift 1811 m. Anne Jensdatter fra Skjæret, var her utover til 1820, da de flyttet til Hvalø.
     Av Ingvald-slegten paa Vestre Bolæren kom fire brødre hit:
     1. Lars Ingvaldsen, f. 1798, g. m. Nilia Ellevsdatter, bodde her 1824-41, da de flyttet til Vestre Bolæren igjen.
     2. Søren Ingvaldsen, f. 1800, fik tomt her ca. 1830, døde allerede 1834. Gift 1829 m. Anne Maria Andersdatter fra Drøbak; to barn: datteren Susanna Maria og sønnen Ingvald som døde 1852, 22 aar (søn Ingvald). - Enken efter Søren, Anne Maria, giftet sig igjen m. fisker Hans Olsen fra Onsø, og de blev gamle her.
     3. Søren Ingvaldsen d. yngre, f. 1806, gift 1833 m. Maren Kirstine Kristoffersdatter fra Bjerkø. Drev fiskeri. Ingen barn.
     4. Samuel Andreas Ingvaldsen, f. 1816, blev lods, fik 1842 forpagtning paa øen. Hustruen Maren Korneliusdatter var fra Onsø.
     Endelig nævner vi fisker Hans Amundsen som kom her ved lag 1845 og omkom 1838, da 48 aar, ved at kollseile like ved baathavnen sin. Gift m. Anne Maria Gunnarsdatter. Begge var vistnok fra Onsø.

2. Vestre Bolæren.

     Jon Rasmussøn 1664, da 28 aar, er den første vi hører om; kirkeboken sier han blev borte paa sjøen 1694. Intet skifte, men vi kjender tre barn: 1. Ola Jonssøn, egtet 1704 Marte Nilsdatter Bjørnebu og bodde der. 2. Signe Jonsdatter, egtet 1701 Kristoffer Nilssøn Valle i Slagen. 3. Anne, egtet 1704 Hans Nilssøn Ringshaug, Slagen. - Ingen av barna blev her. 1705-10 nævnes en Per som vi ingen besked faar om.
     Ellers vet vi at Torsten Hanssøn paa Husø (om ham se Nordre Føien) fra 1705 av hadde bygsel paa Vestre Bolæren, Ormø og 10 smaaøer (landskyld tils. 3 kvarter sælspek), og i første bygsel hadde han git 17 daler; ga i aarlig landskyld 6 daler. Efter mandens død 1718 hadde enken bygslen.
     Hans Olssøn 1712-43, bodde paa Vestre Bolæren, kaldes husmand (vel under Torsten Husø). Drev lodseri. Uvisst hvorfra, men hustruen Kari Kristoffersdatter var fra Lindholmen. Kari døde 1741, Hans 43. Datter Guri.
     Anders Nilssøn, svigersøn av forrige, egtet 1732 Guri Hansdatter, og de bodde her til ved lag 1745, da de flytter væk. Barn, født paa Bolæren: Nils, f. 33, Berte 35, Inger 40, Kari 44.
     Efterpaa er det en tid flytting fra og til, tildels fra de andre øene. I 1760-aarene opføres Lars Anderssøn, g. m. Berte Paalsdatter, flyttet til Skjælerø. Sønnen deres Anders Larssøn egtet 1771 sin stedsøster Else Hansdatter fra Skjælerø; bodde her et halvt snes aar; træffes senere paa Steinkløss
     Jens Jenssøn ca. 1780-89, kaldte sig ogsaa Jens Møller. Han kom hit fra Tønsberg hvor han 1753 blev gift m. Valborg Sørensdatter (de var ikke født i Tønsberg hverken Jens eller Valborg). Jens var sjømand og fik ved lag 1770 en liten brig at føre. Han kom vel ut av stilling, flyttet saa herut for at fiske og drive litt jordbruk. Kaarene var trange. Jens døde 1789, 62 aar; Valborg 1803, 77. - Deres barn, alle født i Tønsberg, var: 1. Jens Jenssøn, f. 1755, bodde paa Skjæret. 2. Søren, se nedenfor. 3. Johan Bernt, f. 65, bodde paa Ormø. 4. Ingvald, se nedenfor. 5. Sibille, f. 70, var 1793 gift med en Johannes Ivarssøn og hadde da en søn til daaben: Jens Johannessøn, kom siden til Østre Oterbæk.

     Søren Jensen 1790-1805, f. 1762, fast lods, seilte sig bort med lodsgut høsten 1805. Gift 1785 m. Maria Olsdatter fra Mellem-Bolæren. Av deres barn vokste to sønner op: 1. Ola Sørenssøn, f. 1797, egtet 1826 Berte Andrea Martiniusdatter Jersø, bodde paa Husø. 2. Jens, se nedenfor.
     Rasmus Olsen, en ældre enkemand fra Bugaarden, egtet 1810 enken Maria Olsdatter. Han levde til 1821. Maria døde 1834 av kolera som da krevde tre ofre her.
     Jens Sørensen 1824-49. Født 1799, fôr tilsjøs, var paa slutten fisker; døde 1849. Gift 1824 m. Helvig Gulliksdatter Bergan, f. 1802, døde 1847. De sat smaat i det. - Otte barn: 1. Sofia Maria, f. 1825, egtet 51 Hans Jakobsen fra Drøbak (bodde paa Oterbæk). 2. Gurine Andrea, f. 26, egtet 52 Jens Laurits, søn av Lars Ingvaldsen, bodde her. 3. Søren, se nedenfor. 4. Hans, f. 31, egtet 53 Inger Maria Johannesdatter Sparrønningen (han døde tidlig).5. Johan Bernt, f. 34, døde 57 i Holland. 6. Jens Henrik, egtet 75 Elise Maria Andersdatter Strengsdal. 7. Gullik Anton, f. 39, egtet 64 Josefine Fredrikke Hansdatter Gaasø, bodde paa Nes. 8. Marte Kirstine, f. 42.
     Søren Jensen, f. 1829, egtet 51 Elise Maria Nilsdatter Tanstadhagan.

     Ingvald Jensen 1795-1840, f. 1767, drev som fisker og jordbruker; døde 1840. Han var to ganger gift: først 1796 m. Susanna Larsdatter fra Ullevik i Slagen, døde 1814, 45 aar; egtet saa 1815 Anne Maria Ellevsdatter fra Østre Bolæren, da enke efter Anders Brynilsen; hun døde av kolera 1834. - Ni barn, seks med første, tre med sidste hustru: 1. Fredrik Ingvaldsen, f. 1796, egtet 1827 Maren Nilsdatter Kjølø (Fredrik døde tidlig, barnløs). 2. Lars, se nedenfor. 3. Søren, f. 1800, se Mellem-Bolæren. 4. Maren Anne, f. 1802, egtet 39 enkemand Halvor Andersen Eik i Slagen. 5. Valborg, f. 1805, død ugift 1834 (av kolera). 6. Søren d. yngre, f. 1806, bodde paa Mellem-Bolæren. - 7. Samuel Andreas, f. 1816, se Mellem-Bolæren. 8. Susanna, f. 1817, egtet 39 lods Hans Larsen Høyer, Kristiania. 9. Anne Elisabet, f. 1819, egtet 38 lods Mikkel Mikkelsen, Kristiania.
     Lars Ingvaldsen 1841-57. Født 1798, gift 1824 m. Nilia Ellevsdatter fra Østre Bolæren. De bodde først paa Mellem-Bolæren. Lars døde 1857, Nilia 1874. - Barn: 1. Johan Edvart, f. 1824. 2. Jens Laurits, f. 26, egtet 52 Gurine Andrea Jensdatter Bolæren. 3. Fredrik, druknet 45, 15 aar gl. 4. Inger Maria, f. 32, egtet 51 fisker Andreas Ingebretsen fra Hurum. 5. Susanna, f. 34, egtet 57 Kristian Finger fra Modum, bodde her. 6. Ellev, f. 40, egtet 66 Olava Hansdatter fra Tønsberg.

     Ormø og Ormøbaaen. Ormø nævnes aar 1207 i sagaen. Baglene kom seilende og la bi ved Ormøy; de hadde tænkt paa at overfalde kong Inge i Tunsberg, men fik høre han var i Oslo, derfor seilte de snart videre dit.
     I en jordebok 1668 sies Ormø da at ligge under Brekke i Sem.
     Lods Johan Bernt Jensen fra Vestre Bolæren bodde paa Ormøbaaen fra ved lag 1790; døde 1830, 66 aar. Gift 1789 m. Anne Elisabet Dortea Svensdatter fra Borre; døde 1815. - Barn: 1. Inger Sofia, f. 1789, levde ugift. 2. Dorte, f. 92, egtet 1823 skomaker Kristian Paalsen Saltbustad, bodde paa Husvik. 3. Jens, druknet 7 aar gl. 4. Johan Friman Johansen, f. 1800, blev lods; egtet 1828 Jakobine Dortea Jakobsen, født i Sem. De kom til at bo paa Ormø som de forpagtet 1835.
     Huset efter Johan Jensen blev 1832 kjøpt av lods Kristoffer Olsen. Han var en egte skjærdgaardsgut, født paa Store-Færder 1804, søn av Ola Korneliussen fra Nordre Nes og Guri Olsdatter. Kristoffer blev 1833 gift i Sandefjord med Olava Hansdatter, født paa Vasser 1811 og datter av hans Jonsen og Berte Andrea Olsdatter (de hadde flyttet til Sandefjord). Kristoffer fik 1835 forpagtet Ormøbaaen, og de levde her længe. Barn: Greta Andrea, f. 34; Ola, f. 36, blev skipper; Hans, f. 38, blev lods; Johan Henrik, f. 40, skipper; Bernhard, f. 45.
     Paa Ormøbaaen hadde ogsaa matros Ellev Andersen huset sit. Han var født 1808 paa Østre Bolæren, døde 1875. Hustruen Katrine Maria Persdatter var fra Sem. - Barn: Anders, Peter Arnt, Inger Johanne, Edvart, Anton, Anne Maria, Kirstine.
     Matros Hans Jakob Persen bodde paa Ormø. Han var født i Sem; hustruen Inger Maria Hansdatter var fra Skjeberg. Sønnen Peter Arnt blev væk ved forlis 1872, og datteren Henriette Amalia blev gift m. lodsen Hans, søn av ovennævnte Kristoffer Olsen.
     Skjæret. Her døde 1814 Jens Jensen fra Vestre Bolæren. Han hadde 1781 egtet Marte Kirstine Olsdatter fra Mellem-Bolæren som døde ung; senere egtet han Anne Olsdatter fra Tokenes. Efter første hustru levde op to døtre: 1. Dorte Kirstine, f. 1781, egtet Kristoffer Kristensen, se Skjælerø. 2. Anne, egtet 1811 skrædder Bent Nilsen, bodde først paa Bolæren, siden paa Hvalø og flere steder.

3. Østre Bolæren.

     Det dro længer før det kom folk hit. Ola Nilssøn som døde 1742, hadde dog bodd her en god mandsalder. Han var rimelivis svensk, for arvingen hans var en brorsøn i Bohuslen. Hustruen Ingeborg levde til 1746. I deres sidste aar omtales to ældre mænd til herute, Helge Jakobssøn og Anders Helgessøn (fra Bastø).
     Jens Anunssøn 1747-72, kom hit fra Mellem-Bolæren (om hans æt se der). Han og sønnen kjøpte Hvalø. Ætlinger, se Hvalø.
     Ellev Olssøn 1773-1810. Forældrene bodde paa Mellem-Bolæren hvor Ellev blev født 1749. Han seilte sig bort høsten 1810 med broren Ola og en lodsgut. Gift to ganger: først 1772 m. Anne Maria Jensdatter, død 1787, 39 aar1; egtet saa 88 Inger Maria Nilsdatter Søndre Nes, f. 51, død 1808. Av tolv barn vokste op fem efter første hustru, tre efter sidste: 1. Ola Ellevsen, f. 1773, blev lods, egtet 1803 Johanne Jonasdatter Movik; bodde 1811 i Aalborg. 2. Anne Kirstine, f. 75, levde ved forældrenes død ugift paa Husø. 3. Anne Maria, f. 76, egtet 1806 Anders Brynilsen fra Drøbak; efter hans død Ingvald Jensen Vestre Bolæren. 4. Susanna, f. 80, egtet 1810 Steinar Gunnarsen, bodde paa "Haugen, Solum" (Telemark). 5. Ellev, f. 84, var 1811 utenlands. - 6. Maren, egtet Nils Henriksen, se nedenfor. 7. Anne Maria d. yngre, f. 93, egtet 1822 Anders Hansen, se Lindholmen. 8. Nilia, f. 97, egtet 1824 Lars Ingvaldsen, Vestre Bolæren.
     Nils Henriksen 1810-61, svigersøn av forrige. Født 1785 paa Søndre Nes hvor han ogsaa fik jord efter forældrene, men den lot han andre bruke, indtil han langt om længe solgt den. Nils maa ha likt sig herute i skjærgaarden hvor han allerede 1810 fik forpagtet Østre Bolæren. Utover ved lag 1820 fór han tilsjøs, siden var han fisker. Han døde 1861. Gift 1812 m. Maren Ellevsdatter, født her 1789, overlevde manden. Av deres otte barn døde fire i barnealdren; de andre var: 1. Henrik Nilsen, f. 1812, blev bare 20 aar. 2. Edvart, se nedenfor. 3. Inger Naria Sofia, f. 1818, egtet 43 Eilert Tønnesen, f. 1816 i Tanstadhagan; de bodde først paa Bolæren, flyttet saa til Hvalø. 4. Marte Andrea, f. 1827, egtet 52 lods Kristian Amundsen fra Onsø, bodde paa Kjøløholmen.
     Edvart Nilsen, f. 1815, blev lods; forpagtet Østre Bolæren efter faren. Hustruen Anne Nilsdatter som han egtet ca. 1840, var fra Onsø. De hadde den triste skjæbne paa et par aars tid at miste fem voksne barn: 1865 døde en 21 aarig datter; 1866 døde tre sønner, 23, 16 og 14 aar, og en datter paa 19. Og 1870 mistet de endnu en datter, 15 aar gl.

     1Anne Maria vokste op paa Gaasø; er efter kirkeboken født 1748 av ugift forældre; moren Anne H. Tormodsdatter egtet siden Jens Gaasø, men døde tidlig; faren var "en fremmed matros Jens Jonssøn" - rimeligvis samme Jens Jenssøn Møller som vi senere træffer paa Vestre Bolæren, og hvis farsnavn skrives vaklende.


Innhold