22. Ulvø.

     Navnet uttales Ul`ve, lydde paa gammelnorsk Ulføy, kommer av dyrenavnet ulv. Skriftformer: i Rødeboken Vlføy, 1555 Wlffijne, 1575 Vlfføenn, 1668 Vlføen, 1723 Ulføen.
     Skyld. Ulvø skattet som ødegaard, men hadde i 1500-tallet høi skyld: 7 linspund malt + 2 1/2 smørpund. Efterhvert maatte skylden sættes ned, og 1668 blev den slaat fast til 5 linspund tunge og 2 smørpund (lik ialt 2 3/4 smørpund).
     Eiere. Gammelt kirkegods. I Rødeboken regnes op tre eiere i 1390-aarene: 1. Laurentiuskirken i Tunsberg 1 markebol; 2. Nøtterø prestebord 2 aurabol som presten hadde byttet til sig for en part i Stangeby; 3. Mariakirkens prestebord i Tunsberg 1/2 laup smør.
     De samme tre staar som eiere efter reformationen. Laurentiuskirken raadde for bygslen, da den fra gammel tid av hadde eid hovedparten, men merkelig nok blev dens skyldpart efterhvert redusert til 5 linspund tunge (lik 18 smørmærker eller 3/11 av skylden), mens Nøtterø prestebord hadde 29 smørmærker og Mariakirkens prestebord 19 smørmærker. Vi har her et eksempel paa at eieren av den mindste skyldpart raadde for bygslen og blev gaardens egentlige eier.
     Laurentiuskirken mistet parten ca. 1675, da kronen tok den, og ved lag 1680 gik parten ind i grevskapet. 1750 solgte greven gaarden til brukeren. Men de to nævnte prestebord vedblev at kræve en aarlig avgift.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 3 4 - -
1668 1 5 2 5 20 6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 4 16 5 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/4 t. rug.
1803 1 3 - - - 4 t. havre.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1845 1 5 - 4 - 3 t. havre, 1 t. byg, 1/8 t. hvete, 4 t. poteter.
1865 1 7 - 3 - 2 1/2 t. havre, 5/8 byg, 1/4 rug, 1/4 hvete, 2 1/2 t. p.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog til ved og gjerder. Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brændsel. Fæhavn hjemme i sameie. - 1803. Ikke nok skog til ved og gjerder; maatelig havnegang. - 1820. Daarlig havnegang, men skog til husbehov. God beliggenhet ved sjøen.

Brukere.

     Gunnar 1593 og forbi 1605. - Helge 1610-ca. 1645. - Jakob Helgessøn ca. 1645-86, da han døde i en alder av omkring 90. - En Lars Gullikssøn, kanske svigersøn, døde her 1695. Sammen med ham Nils Larssøn, døde 1697, hadde 1689 egtet Anne Andersdatter. De hadde tre barn: 1. Anders Nilssøn, f. 1690, egtet 1717 Anne Jørgensdatter, bodde paa Kjøløholmen. 2. Berte, f. 1693, egtet 1716 Anun Hvalø. 3. Live, f. 1696, egtet 1729 Søren Nilssøn Østre Kjølø.
     Ola Sørenssøn 1698-1732, egtet Anne Andersdatter. Uvist hvorfra, efter navneskikken muligens søn av Søren Olssøn Østre Kjølø. Ola skal være født ved lag 1665, levde til 1743; hustruen Anne til 1745, da 83 aar. De levde i smaa kaar. Av fire barn vokste to op: 1. Nils, se nedenfor. 2. Dorte, f. 1708, egtet 1734 Kristen Hansen Søndre Føien.
     Nils Olssøn 1732-40, født 1704, blev nok væk paa sjøen. Gift 1732 m. Mari Kristoffersdatter fra Vestre Ekenes, f. 1705. Av fire barn levde ved farens død sønnen Ola, f. 1733, men han døde i 19 aars alder.
     Kristoffer Kristofferssøn 1740-43, Mari's anden mand, ukjendt, døde 1743, 36 aar. Søn Nils, f. 1742, egtet 66 Kristine Evensdatter Tanstad; bodde i Østre Oterbæk.
     Kristen Jørgenssøn 1746-85, blev Mari's tredje mand. Ogsaa han er ukjendt, hverken han eller forgjængeren findes blandt fødte i kirkeboken, saa begge er vel indflyttere. Kristen kjøpte 1750 grevparten i Ulvø for 180 daler, betalte 1766 i tillæg i odelsløsning; raadde herefter selv bygslen, ga bare aarlig avgift til de to prestebord. Han eide ogsaa part i Elgestad. Kristen døde 1785, 72 aar; Mari var død 1781, 77 aar. De hadde datteren Kristine, se nedenfor.
     Mattis Olssøn ca. 1780-1804, svigersøn av forrige, gift 1770 m. Kristine Kristensdatter, født her 1747. Mattis var fra Torød og født 1746. Seilte med skuter han hadde part i (briggene Tre Brødre og Emanuel). Hustruen døde 1803, Mattis 1809. Tre barn: 1. Ola, f. 1770, døde 98 paa hjemreis fra England, var da styrmand. 2. Kristen, se nedenfor. 3. Anne, f. 1778, egtet 1800 Lars Hansen, bodde paa Vestre Kjølø.
     Kristen Mattissen 1804-34, f. 1774, døde 1834. Var skipper, blev i krigsaarene kapret baade 1809 og 1813, sat vist begge ganger en tid i fangenskap. Hans første hustru var datter av den kjendte skipper Nils Rønningen, og hendes folk hjalp nok Kristen at faa skuter. Ved lag 1820 kjøpte han utenfra Tjømø dæksbaaten Elisa (3 lester), og med den seilte han i sine ældre aar. Ved skiftet efter ham 1834 blev det 574 spd. til deling. - Gift to ganger: 1. 1800 m. Pernille Nilsdatter Sand, f. 77, døde 1809, mens manden sat i fangenskap; gift 2. 1812 m. Helvig Kristensdatter Søndre Gipø, f. 1791, døde 1844 paa Knarberg. Kristen hadde ialt 14 barn, fire med første, ti med anden hustru: 1. Nils, f. 1801, døde ung, rimeligvis ute. 2. Ola, f. 1803, levde ved farens død, fôr tilsjøs. 3. Kristine, f. 1805, egtet 33 Andres Jakobsen Sand, men døde samme aar. 4. Matias, f. 1807, sjømand, levde ved farens død. - 5. Pernille, f. 1812, egtet 38 Hans Olsen Knarberg; bodde vist i Aasgaardstrand. 6. Elen Andrea, f. 1812, egtet 38 Gunnar Andersen Oterbæk, bodde paa Sem. 7. Kristian, f. 1816, egtet 45 Helvig Larsdatter Kjølø (døde straks). 8. Hans Kristian, f. 1818, bodde paa Knarberg, døde 52 av kopper; g. m. Kristine Korneliusdatter (tre sønner). 9. Jørgen, død som barn. 10. Inger, f. 22, døde 56 som enke paa Knarberg; hadde 48 egtet Erik Jørgen Andersen fra Tønsberg. 11. Anne Maria, f. 24, egtet 59 Jens Hansen, tømmermand paa Horten. 12. Even, f. 26, levde ved morens død. 13. Nikoline, f. 28, egtet 50 Søren Jakobsen Oterbæk. 14. Anders, f. 30, egtet 60 Lisa Sørensdatter Nes; hadde hus paa Vestre Kjølø.
     Hans Olsen 1835-43, kjøpte gaarden av forriges søn Ola for 1200 spd. Han var fra Tangen, f. 1790, seilte som skipper; døde 1843. Gift 1835 m. Lene Jørgine Martinsdatter Foden (av Foden-slegten paa Tokenes). Ved skiftet efter Hans blev nettosummen 4672 spd.; han eide 1/3 i Fortuna. - To døtre: 1. Olava Matilde, f. 35, egtet 62 Kristian Nikolai Kristensen, Bugaarden. 2. Ingeborg Tangen, f. 38, egtet 72 Søren M. Gram, født i Horperød.
     Kristoffer Knutsen 1845-74, egtet enken Lene Jørgine. Født 1803 paa Skjerpe, skipper og reder; døde 1874. Sønner: Hans, f. 46; Knut, f. 48.
     - Før 1750 nævnes stuesitter paa Ulvøeie (i Ulvø-rønningen).


238. Ulvø.


Innhold